అణురేణుపరిపూర్ణుడైన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అణురేణుపరిపూర్ణుడైన (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అణురేణుపరిపూర్ణుడైన శ్రీవల్లభుని
బ్రణుతించువారువో బ్రాహ్మలు // పల్లవి //

హరినామములనె సంధ్యాదివిధు లొనరించు
పరిపూర్ణమతులువో బ్రాహ్మలు
హరిమంత్ర వేదపారాయణులు హరిభక్తి
పరులైన వారువో బ్రాహ్మలు // అణురేణుపరిపూర్ణుడైన //

ఏవిచూచినను హరి యిన్నిటా గలడనుచు
భావించువారువో బ్రాహ్మలు
దేవకీనందనుడె దేవుడని మతిదెలియు
పావనులు వారువో బ్రాహ్మలు // అణురేణుపరిపూర్ణుడైన //

ఆదినారాయణుని ననయంబు దమయాత్మ
బాదుకొలిపనవారు బ్రాహ్మలు
వేదరక్షకుడైన వేంకటగిరీశ్వరుని
పాదసేవకులువో బ్రాహ్మలు // అణురేణుపరిపూర్ణుడైన //


aNurENuparipUrNuDaina (Raagam: ) (Taalam: )


aNurENuparipUrNuDaina SrIvallaBuni
braNutiMcuvAruvO brAhmalu

harinAmamulane saMdhyAdividhu lonariMcu
paripUrNamatuluvO brAhmalu
harimaMtra vEdapArAyaNulu hariBakti
parulaina vAruvO brAhmalu

EvicUcinanu hari yinniTA galaDanucu
BAviMcuvAruvO brAhmalu
dEvakInaMdanuDe dEvuDani matideliyu
pAvanulu vAruvO brAhmalu

AdinArAyaNuni nanayaMbu damayAtma
bAdukolipanavAru brAhmalu
vEdarakShakuDaina vEMkaTagirISvaruni
pAdasEvakuluvO brAhmalu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |