అన్నలంటా తమ్ములంటా ఆండ్లంటా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నలంటా తమ్ములంటా (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అన్నలంటా తమ్ములంటా ఆండ్లంటా బిడ్డలంటా
వన్నెల నప్పులు గొన్న వారువో వీరు // పల్లవి //

తెగనీక అప్పులెల్లా దీసి తీసి వారు
తగిలిన బెట్టలేక దాగిదాగి
వెగటున బారిపోగా వెంట వెంట పెక్కు
వగల నప్పులు గొన్న వారువో వీరు // అన్నలంటా //

సేయరాని పనులెల్ల చేసి చేసి తమ
రాయడికి లోలోనె రాసి రాసి
కాయములో చొచ్చి చొచ్చి కాచి కాచి మున్ను
వ్రాయని పత్రాలకాగే వారువో వీరు // అన్నలంటా //

దొరయై యప్పుల వారి దోసి తోసి యీ
పరిభవములనెల్ల బాసి పాసి
సిరుల వేంకటపతి జేరి చేరి యిట్టి
వరుసనే గెలిచిన వారువో వీరు // అన్నలంటా //


annalaMTA tammulaMTA (Raagam: ) (Taalam: )

annalaMTA tammulaMTA AMDlaMTA biDDalaMTA
vannela nappulu gonna vAruvO vIru

teganIka appulellA dIsi tIsi vAru tagilina beTTalEka dAgidAgi
vegaTuna bAripOgA veMTa veMTa pekku
vagala nappulu gonna vAruvO vIru

sEyarAni panulella cEsi cEsi tama
rAyaDiki lOlOne rAsi rAsi
kAyamulO cocci cocci kAci kAci munnu
vrAyani patrAlakAgE vAruvO vIru

dorayai yappula vAri dOsi tOsi yI
pariBavamulanella bAsi pAsi
sirula vEMkaTapati jEri cEri yiTTi
varusanE gelicina vAruvO vIru


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |