అప్ప డుండే కొండలోన ఇప్పపూల ఏరబోతే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

I heard some controvery about the following song is actually annamayya song or not.


need to verify with sources,

అప్ప డుండే కొండలోన (రాగం:యదుకులకాంబోది) (తాళం :చాపు )

౧। అప్ప డుండే కొండలోన ఇప్పపూల ఏరబోతే
ఇప్పపూలు కప్పలాయెరా ఓ వేంకటేశ
అప్పలుగల వాని వలనే ఓ వేంకటేశ।

౨। ఆకాశాన పొయ్యేకాకి మూకజూచి కేకవేశే
మూక మూడు విధము లాయరా - ఓ వేంకటేశ
దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశ।

౩। అహోబిలయ్య గుంటలోన వొల్వలు ఉదుక పోతే
వొల్వలెల్ల మల్ల్యెలాయే - ఓ వేంకటేశా
దీనిభావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా।

౪। అహోబిలాన చెట్టు బుట్టే భూమి యెల్ల తీగపారే
కంచిలోన కాయ కాచేరా ఓ వేంకటేశా
శ్రీరంగాన పండు పండేరా ఓ వేంకటేశా।

౫। పుట్టామీద చెట్టు బుట్టే భూమియెల్ల తీగపారే
పర్వతాన పండు పండేరా ఓ వేంకటేశా
అందవచ్చు కోయరాదురా - ఓ వేంకటేశా।

౬। చేయిలేనివాడుకోశే నెత్తిలేని వాడుమేశే
కాళ్ళులేని వాడు నడచే ఓ వేంకటేశా
పెదవిలేనివాడు చిలుక తినేరా ఓ వేంకటేశా।

౭। గుంట యెండి పండు పండే - పండుకోశి కుప్పవేశే
కుప్పకాలి యప్పు తీరేరా - ఓ వేంకటేశా
దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా।

౮। సందెకాడ తలవ్రాలు సంధిదీరి వేంకటరాయా!
తెల్లవారనాయనీడరా ఓ వేంకటేశ!
దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశ!

౯। ముత్యాల పందిటిలోన ముగ్గురు వేంచేసి రాగ
ముక్కంటి దేవుని జూచేరు ఓ వేంకటేశా!
దీని భావము నీకే తెలుసురా! ఓ వేంకటేశా!

౧౦। ఏటిలోన వలవేశే తాటిమాను నీడలాయె
దూరపోతే చోటులేదురా ఓ వేంకటేశా
దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా।

౧౧। ముందు కూతు రాలు ఆమె ముందు ఆలు కూతురాయె
పొందుగా పెండ్లాము తానాయె ఓ వేంకటేశ
దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా।

౧౨। ఆకులేని అడవిలోన మూడుతోకల పెద్దపులిని
మేక యొకటి యెత్తి మింగేరా ఓ వేంకటేశా
దీని భావము నీకే తెలుసురా ఒ వేంకటేశా।

౧౩। పున్నమ వెన్నెలలోన వన్న్యలాడితోను గూడి
కిన్నెర మీటుచు పొయ్యేవు ఓ వేంకటేశా
దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా।

౧౪। అర్థరాత్రివేళలోని రుద్రవీణ నెత్తుకొని
నిద్రించిన నిన్ను పాడగ - ఓ వేంకటేశా
దీని భావము నీకే తెలుసురా - ఓ వేంకటేశా।

తాళ్ళపాక పదసాహిత్యము సంపుటము ౨౭
శృంగార సంకీర్తనలు నుండి


appa dumde (Raagam: yadukulakaambodi) (Taalam: chaapu)

~1 appa dumde komdalona ippapoola erabote
Ippapoolu kappalaayeraa O venkatesa
Appalugala vaani valanae O venkatesa

~2 aakaasaana poyyekaaki mookajoochi kekavese
Mooka moodu vidhamu laayaraa - O venkatesa
Deeni bhaavamu neeke telusuraa O venkatesa

~3 ahobilayya gumtalona volvalu uduka pote
Volvalella mallyelaaye - O venkatesaa
Deenibhaavamu neeke telusuraa O venkatesaa

~4 ahobilaana chettu butte bhoomi yella teegapaare
Kamchilona kaaya kaacheraa O venkatesaa
Sreeramgaana pamdu pamderaa O venkatesaa

~5 puttaameeda chettu butte bhoomiyella teegapaare
Parvataana pamdu pamderaa O venkatesaa
Amdavachchu koyaraaduraa - O venkatesaa

~6 cheyilenivaadukose nettileni vaadumese
Kaalluleni vaadu nadache O venkatesaa
Pedavilenivaadu chiluka tineraa O venkatesaa

~7 gumta yemdi pamdu pamde - pamdukosi kuppavese
Kuppakaali yappu teereraa - O venkatesaa
Deeni bhaavamu neeke telusuraa O venkatesaa

~8 samdekaada talavraalu samdhideeri venkataraayaa!
Tellavaaranaayaneedaraa O venkatesa!
Deeni bhaavamu neeke telusuraa O venkatesa!

~9 mutyaala pamditilona mugguru vemchesi raaga
Mukkamti devuni joocheru O venkatesaa!
Deeni bhaavamu neeke telusuraa! O venkatesaa!

~1~0 etilona valavese taatimaanu needalaaye
Doorapotae chotuleduraa O venkatesaa
Deeni bhaavamu neeke telusuraa O venkatesaa

~1~1 mumdu kootu raalu aame mumdu aalu kooturaaye
Pomdugaa pemdlaamu taanaaye O venkatesa
Deeni bhaavamu neeke telusuraa O venkatesaa

~1~2 aakuleni adavilona moodutokala peddapulini
Meka yokati yetti mimgeraa O venkatesaa
Deeni bhaavamu neeke telusuraa o venkatesaa

~1~3 punnama vennelalona vannyalaaditonu goodi
Kinnera meetuchu poyyevu O venkatesaa
Deeni bhaavamu neeke telusuraa O venkatesaa

~1~4 artharaatrivelaloni rudraveena nettukoni
Nidrimchina ninnu paadaga - O venkatesaa
Deeni bhaavamu neeke telusuraa - O venkatesaa

Taallapaaka padasaahityamu samputamu ~2~7
Srumgaara samkeertanalu numdi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |