అంగడి నెవ్వరు నంటకురో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అంగడి నెవ్వరు నంటకురో (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అంగడి నెవ్వరు నంటకురో యీ
దొంగలగూడిన ద్రోహులను// పల్లవి //

దోసము దోసము తొలరో శ్రీహరి
దాసానదాసుల దగ్గరక
ఆసలనాసల హరినెరుగక చెడి
వీసరపోయిన వెర్రులము //అంగడి//

పాపము పాపము పాయరో కర్మపు
దాపవువారము దగ్గరక
చేపట్టి వేదపు శ్రీహరి కథలు
యేపొద్దు విననిహీనులము //అంగడి//

పంకము పంకము పైకొనిరాకురో
కొంకుగొసరులకూళలము
వేంకటగిరిపై విభునిపుణ్యకథ
లంకెల విననియన్యులము //అంగడి//


aMgaDi nevvaru naMTakurO (Raagam: ) (Taalam: )

aMgaDi nevvaru naMTakurO yI
doMgalagUDina drOhulanu //pallavi//

dOsamu dOsamu tolarO SrIhari'
dAsAnadAsula daggaraka
AsalanAsala harinerugaka ceDi
vIsarapOyina verrulamu //aMgaDi//

pApamu pApamu pAyarO karmapu
dApavuvAramu daggaraka
cEpaTTi vEdapu SrIhari kathalu
yEpoddu vinanihInulamu //aMgaDi//

paMkamu paMkamu paikonirAkurO
koMkugosarulakULalamu
vEMkaTagiripai viBunipuNyakatha
laMkela vinaniyanyulamu //aMgaDi//


బయటి లింకులు[మార్చు]


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |