అబ్బురంపు శిశువు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అబ్బురంపు శిశువు (రాగం: ) (తాళం : )

అబ్బురంపు శిశువు ఆకుమీది శిశువు
దొబ్బుడు రోల శిశువు త్ప్రువ్వి త్ప్రువ్వి త్ప్రువ్వి

పుట్టు శంఖు చక్రముల( బుట్టిన యా శిశువు
పుట్టక తోల్లే మారుపుట్టువైన శిసువు
వొట్టుక పాలువెన్నలు నోలలాడు శిశువు
తొట్టెలలోన శిశువు త్ప్రువ్వి త్ప్రువ్వి త్ప్రువ్వి

నిండిన బండి తన్నిన చిన్ని శిశువు
అండవారి మదమెల్ల నణచిన శిశువు
కొండలంతేశసురుల( గొట్టిన యా శిశువు
దుండగంపు శిశువు త్ప్రువ్వి త్ప్రువ్వి త్ప్రువ్వి


వే(గైన వేంకటగిరి వెలసిన శిశువు
కౌగిటి యిందిర దొలగని శిశువు
ఆగి పాలజలధిలో నందమైన పెను(బాము
తూగుమంచము శిశువు త్ప్రువ్వి త్ప్రువ్వి త్ప్రువ్వి


abburaMpu SiSuvu (Raagam: ) (Taalam: )

abburaMpu SiSuvu AkumIdi SiSuvu
dobbuDu rOla SiSuvu tpruvvi tpruvvi tpruvvi

puTTu SaMkhu chakramula( buTTina yA SiSuvu
puTTaka tOllE mArupuTTuvaina Sisuvu
voTTuka pAluvennalu nOlalADu SiSuvu
toTTelalOna SiSuvu tpruvvi tpruvvi tpruvvi

niMDina baMDi tannina chinni SiSuvu
aMDavAri madamella naNachina SiSuvu
koMDalaMtESasurula( goTTina yA SiSuvu
duMDagaMpu SiSuvu tpruvvi tpruvvi tpruvvi

vE(gaina vEMkaTagiri velasina SiSuvu
kaugiTi yiMdira dolagani SiSuvu
Agi pAlajaladhilO naMdamaina penu(bAmu
tUgumaMchamu SiSuvu tpruvvi tpruvvi tpruvvi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |