అతిశోభితేయం రాధా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అతిశోభితేయం రాధా (రాగం: ) (తాళం : )

అతిశోభితేయం రాధా
సతతవిలాసవశా రాధా // పల్లవి //

దర్పకబలభోధా రాధా
తర్పణగంధవిధా రాధా
దర్పయుతక్రోధా రాధా
దర్పకరసవేధా రాధా // అతి //

తారితావరోధా రాధా
తారుణ్యోద్బోధా రాధా
ధారితానురోధా రాధా
దారితాపరాధా రాధా // అతి //

తరుణీమరుగాథా రాధా
ధరసమకుచబాధా రాధా
తరుణసదనుబోధా రాధా
ధరణిదుస్సాధా రాధా // అతి //

తనుభవగురుగాధా రాధా
స్తనకృతగిరిరోధా రాధా
తనువరవచనసుధా రాధా
ధ్వనిజితపికమేధా రాధా // అతి //

తరుణసఖీసవిధా రాధా
దరశశిరుచిసౌధా రాధా
తరళితతటిద్విధా రాధా
దరహసనవరోధా రాధా // అతి //

ధనగర్వనిషేధా రాధా
స్తవతత్పర విబుధా రాధా
ద్రవధునీకృతసుధా రాధా
దవమదనవ్యాధా రాధా // అతి //

తరుణత్వ పురోధా రాధా
తరుణస్మరయోధా రాధా
తరుపశుమణిగుణధారక బహుల వి
తరణపరా బహుధా రాధా
దైవికసుఖోపధా రాధా
ద్రావకనిజాభిధా రాధా
శ్రీవేంకటగిరిదేవకృపాము
ద్రావైభవ నాథా రాధా // అతి //


adinE ne~raganA (Raagam: ) (Taalam: )

atiSObhitEyaM rAdhA
satatavilAsavaSA rAdhA // pallavi //

darpakabalabOdhA rAdhA
tarpaNagaMdhaviDhA rAdhA
darpayutakrOdhA rAdhA
darpakarasavEdhA rAdhA // ati //

tAritAvarOdha rAdhA
tAruNyOdbOdhA rAdhA
dhAritAnurOdhA rAdhA
dAritAparAdhA rAdhA // ati //

taruNImarugAthA rAdhA
dharasamakuchabAdhA rAdhA
taruNasadanubOdhA rAdhA
dharaNidussAdhA rAdhA // ati //

tanubhavagurugAdhA rAdhA
stanakRutagirirOdhA rAdhA
tanuvaravachanasudhA rAdhA
dhvanijitapikamEdhA rAdhA // ati //

taruNasakhIsavidhA rAdhA
daraSaSiruchisaudhA rAdhA
taraLitataTidvidhA rAdhA
darahasanavarOdhA rAdhA // ati //

dhanagarvaniShEdA rAdhA
stavatatpara vibhudhA rAdhA
dravadhunIkRutasudhA rAdhA
davamadanavyAdhA rAdhA // ati //

taruNatva purOdhA rAdhA
taruNasmarayOdhA rAdhA
taruNapaSumaNiguNadhAraka bahula vi
taraNaparA bahudhA rAdhA
daivikasukhOpadhA rAdhA
drAvakanijAbhidhA rAdhA
SrIvEMkaTagiridEvakRupAmu
drAvaibhava nAthA rAdhA // ati //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |