అయ్యో వికల్పవాదులంతటా సిగ్గువడరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అయ్యో వికల్పవాదులంతట (రాగం: ళలిత ) (తాళం : )

అయ్యో వికల్పవాదులంతటా సిగ్గువడరు
యియ్యెడ నెట్టుగలిగె నీయసురమతము. // పల్లవి //

నీముద్రలూ నొల్లరు నీదాసోహము నొల్లరు
కామించి నీమీదిభక్తి కడు నొల్లరు
నామమంత్రము నొల్లరనామయుండ వనెందురు
తాము వైష్ణవుల మంటా దర్కింతురు. // అయ్యో //

పైకృతవేళ నీప్రసాదమూ నొల్లరు
ఘాతలనూర్ధ్వపుండ్రము గాదందురు
ఝాతరదైవాల నిన్ను సరిగా బూజింతురు
ఆఅతల వైష్ణవులు దామనుకొందురు // అయ్యో //

శ్రీవైష్ణవుల గంటే జేతులెత్తి మొక్కరు
భావింతురు పగ వారిబలె గన్నట్టు
ఆఅవల వైకుంఠమూ ననిత్యమందురు
కావించి వైష్ణవులము కామా నే మందురు. // అయ్యో //

వరుస రావణాదులవలె నెజ్ఞాలు సేతురు
శరుస నట్టే వేదమూ జదువుదురు
ణిరతి శ్రీవేంకటేశ నీమహిమ లెరగక
ఆరిది వైష్ణవులమే యని యాడుకొందురు. // అయ్యో //


Ayyo vikalpavaadulamtataa (Raagam: Lalita ) (Taalam: )

Ayyo vikalpavaadulamtataa sigguvadaru
Yiyyeda nettugalige neeyasuramatamu.

Neemudraloo nollaru needaasohamu nollaru
Kaamimchi neemeedibhakti kadu nollaru
Naamamamtramu nollaranaamayumda vanemduru
Taamu vaishnavula mamtaa darkimturu.

Paikrtavela neeprasaadamoo nollaru
Ghaatalanoordhvapumdramu gaadamduru
Jhaataradaivaala ninnu sarigaa boojimturu
Aaatala vaishnavulu daamanukomduru..

Sreevaishnavula gamte jetuletti mokkaru
Bhaavimturu paga vaaribale gannattu
Aaavala vaikumthamoo nanityamamduru
Kaavimchi vaishnavulamu kaamaa ne mamduru.

Varusa raavanaadulavale negyanaalu seturu
Sarusa natte vedamoo jaduvuduru
Nirati sreevenkatesa neemahima leragaka
Aaridi vaishnavulame yani yaadukomduru.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |