ఆతనినే నే కొలిచి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆతనినే నే కొలిచి నే (రాగం: మాయామాళవగౌళ) (తాళం: ఆది)(స్వరకల్పన : డా.జోశ్యభట్ల)

ఆతనినే నే కొలిచి నే నందితి బో నిజసుఖము
శ్రీతరుణీపతి మాయాధవుడు సృష్టియింతయును హరి మూలము // పల్లవి //

కోరుదుమా దుఃఖములు కోర కేతెంచు తముదామే
ఆరీతులనే సుఖములు యేతెంచు నందును విచార మంతేల
సారెకు దైవాధీనము లివి రెండు స్వయత్నములుగా వెవ్వరికి
కోరేటి దొకటే హరిశరణాగతి గోవిందుడే యింతకు మూలము // ఆతనినే నే కొలిచి //

కమ్మంటిమా ప్రపంచము ప్రపంచము గలిగీ స్వభావము అందుకది
యిమ్ముల మోక్షము యీరీతులనే యీశ్వరుడిచ్చిన యిది గలుగు
కమ్మి అంతర్యామికల్పితంబు లివి కాదనవుననరా దెవ్వరికి
సమ్మతించి ఆసపడియెడి దొకటే సర్వలోకపతి నిజదాస్యము // ఆతనినే నే కొలిచి //

సరి నెఱగుదుమా పోయినజన్మము సారెకు నేమేమి చేసితిమో
యిరవుగ నట్లా మీదటిజన్మముయెఱుకలు మఱపులు యికనేలా
నిరతమై శ్రీవేంకటేశుడు తనయిచ్చ నిర్మించిన దిది యీదేహము
గరిమెల నాతనికైంకర్యమెపో కలకాలము మాకు కాణాచి // ఆతనినే నే కొలిచి //


AtaninE nE kolici (Raagam: ) (Taalam: )

AtaninE nE kolici nE naMditi bO nijasuKamu
SrItaruNIpati mAyAdhavuDu sRuShTiyiMtayunu hari mUlamu

kOrudumA duHKamulu kOra kEteMcu tamudAmE
ArItulanE suKamulu yEteMcu naMdunu vicAra maMtEla
sAreku daivAdhInamu livi reMDu svayatnamulugA vevvariki
kOrETi dokaTE hariSaraNAgati gOviMduDE yiMtaku mUlamu

kammaMTimA prapaMcamu prapaMcamu galigI svaBAvamu aMdukadi
yimmula mOkShamu yIrItulanE yISvaruDiccina yidi galugu
kammi aMtaryAmikalpitaMbu livi kAdanavunanarA devvariki
sammatiMci AsapaDiyeDi dokaTE sarvalOkapati nijadAsyamu

sari nerxagudumA pOyinajanmamu sAreku nEmEmi cEsitimO
yiravuga naTlA mIdaTijanmamuyerxukalu marxapulu yikanElA
niratamai SrIvEMkaTESuDu tanayicca nirmiMcina didi yIdEhamu
garimela nAtanikaiMkaryamepO kalakAlamu mAku kANAci

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |