అచ్చుత మిమ్ముదలచేయంతపని వలెనా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అచ్చుత మిమ్ముదలచేయంతపని (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అచ్చుత మిమ్ముదలచేయంతపని వలెనా యిచ్చల మీవారే మాకు నిహపరా లియ్యగా

మిమ్ము నెఱిగినయట్టిమీదాసుల నెఱిగే_ సమ్మవిజ్ఞానమే చాలదా నాకు వుమ్మడి మీసేవ సేసుకుండేటివైష్ణవుల_ సమ్ముఖాన సేవించుటే చాలదా నాకు।

నిరతి నీకు మొక్కేనీడింగరీలకు సరవితో మొక్కుటే చాలదా నాకు పరగ నిన్ను బూజించే ప్రసన్నుల బూజించే_ సరిలేనిభాగ్యము చాలదా నాకు।

అంది నీకు భక్తులై నయలమహానుభావుల_ చందపువారిపై భక్తి చాలదా నాకు కందువ శ్రీ వేంకటేశ కడు నీబంటుబంటుకు సందడిబంటనవుటే చాలదా నాకు ।
Achchuta mimmudalacheyamtapani (Raagam: ) (Taalam: )

Achchuta mimmudalacheyamtapani valenaa Yichchala meevaare maaku nihaparaa liyyagaa

Mimmu neringinayattimeedaasula nerige_ Sammavijnaaname chaaladaa naaku Vummadi meeseva sesukundetivaishnavula_ Sammukhaana sevinchute chaaladaa naaku

Nirati neeku mokkeneedingareelaku Saravito mokkute chaaladaa naaku Paraga ninnu boojimche prasannula boojimche_ Sarilenibhaagyamu chaaladaa naaku

Andi neeku bhaktulai nayalamahaanubhaavula_ Chandapuvaaripai bhakti chaaladaa naaku Kanduva sree venkatesa kadu neebantubantuku Sandadibantanavute chaaladaa naaku
బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |