అనిశము దలచరో అహోబలం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అనిశము దలచరో (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అనిశము దలచరో అహోబలం
అనంత ఫలదం అహోబిలం // పల్లవి //

హరి నిజనిలయం అహోబలం
హరివిరించి నుత మహోబలం
అరుణ మణి శిఖర మహోబలం
అరిదైత్యహరణ మహోబలం // అనిశము //

అతిశయ శుభదం అహోబలం
అతుల మనోహర మహోబలం
హత దురితచయం అహోబలం
యతి మత సిద్ధం అహోబలం // అనిశము //

అగు శ్రీవేంకట మహోబలం
అగమ్య మసురుల కహోబలం
అగపడు పుణ్యుల కహోబలం
అగకుల రాజం అహోబలం // అనిశము //


aniSamu dalacarO (Raagam: ) (Taalam: )

aniSamu dalacarO ahObalaM
anaMta PaladaM ahObilaM

hari nijanilayaM ahObalaM
hariviriMci nuta mahObalaM
aruNa maNi SiKara mahObalaM
aridaityaharaNa mahObalaM

atiSaya SuBadaM ahObalaM
atula manOhara mahObalaM
hata duritacayaM ahObalaM
yati mata siddhaM ahObalaM

agu SrIvEMkaTa mahObalaM
agamya masurula kahObalaM
agapaDu puNyula kahObalaM
agakula rAjaM ahObalaM


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |