అహోబలేశ్వరుడు అరికులదమనుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అహోబలేశ్వరుడు అరికులదమనుడు (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అహోబలేశ్వరుడు అరికులదమనుడు
మహా మహిమలకు మలసీవాడె // పల్లవి //

కదలు కన్నులును కరాళవదనము
గుదిగొను భయదపు కోరలను
అదరు మీసములు అలరగ నవ్వుచు
వుదుట తోడ కొలువున్నాడు వాడె // అహోబలేశ్వరుడు //

అతిసిత నఖములు అనంత భుజములు
వితత పరాక్రము వేషమును
అతుల దీర్ఘజిహ్వయు కడు మెరయగ
మితిలేని కరుణ మెరసీ వాడు // అహోబలేశ్వరుడు //

సందడి సౌమ్యములు శంఖచక్రములు
పొందుగ దివిజులు పొగడగను
ఇందిర దొడపై నిడి శ్రీవేంకట
మందు నిందు కడు అలరీ వాడే // అహోబలేశ్వరుడు //


ahObalESvaruDu arikuladamanuDu (Raagam: ) (Taalam: )

ahObalESvaruDu arikuladamanuDu
mahA mahimalaku malasIvADe

kadalu kannulunu karALavadanamu
gudigonu Bayadapu kOralanu
adaru mIsamulu alaraga navvucu
vuduTa tODa koluvunnADu vADe

atisita naKamulu anaMta Bujamulu
vitata parAkramu vEShamunu
atula dIrGajihvayu kaDu merayaga
mitilEni karuNa merasI vADu

saMdaDi saumyamulu SaMKacakramulu
poMduga divijulu pogaDaganu
iMdira doDapai niDi SrIvEMkaTa
maMdu niMdu kaDu alarI vADE


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |