అన్నియును నతనికృత్యములే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నియును నతనికృత్యములే(రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అన్నియును నతనికృత్యములే
ఎన్నియైనా నవు నతడేమి సేసినను // పల్లవి //

అణురేణు పరిపూర్ణుడవలి మోమైతేను
అణువౌను కమలభవాండమైన
ఫణిశయనుని కృపాపరిపూర్ణ మైతే
తృణమైన మేరువౌ స్థిరముగా నపుడే // అన్నియును //

పురుషోత్తముని భక్తి పొరపొచ్చమైతే
ఎరవులౌ నిజసిరులు ఎన్నైనను
హరిమీదిచింత పాయక నిజంబైతే
నిరతి బట్టినవెల్లా నిధానములే // అన్నియును //

మదనగురునిసేవ మదికి వెగటైతేను
పదివేలు పుణ్యములు పాపంబులే
పదిలమై వేంకటపతిభక్తి గలిగితేను
తుదిపదంబునకెల్ల దొడవవు నపుడే // అన్నియును //


anniyunu natanikRutyamulE (Raagam: ) (Taalam: )

anniyunu natanikRutyamulE
enniyainA navu nataDEmi sEsinanu

aNurENu paripUrNuDavali mOmaitEnu
aNuvaunu kamalaBavAMDamaina
PaNiSayanuni kRupAparipUrNa maitE
tRuNamaina mEruvau sthiramugA napuDE

puruShOttamuni Bakti porapoccamaitE
eravulau nijasirulu ennainanu
harimIdiciMta pAyaka nijaMbaitE
nirati baTTinavellA nidhAnamulE

madanagurunisEva madiki vegaTaitEnu
padivElu puNyamulu pApaMbulE
padilamai vEMkaTapatiBakti galigitEnu
tudipadaMbunakella doDavavu napuDE


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |