అంగనలాల మనచే నాడించుకొనెగాని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అంగనలాల మనచే (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అంగనలాల మనచే నాడించుకొనెగాని
సంగతెఱిగిననెరజాణ డితడే

వొడలులేనివాని కొక్కడే తండ్రాయగాని
తడయక పురుషోత్తము డితడే
బడబాగ్నిజలధికి బాయకల్లుడాయగాని
వెడలించె నమృతము విష్ణుడితడే //అంగనలాల//

పులిగూడుదిన్నవానిపొం దొక్కటే సేసెగాని
నలువంక లక్ష్మీనాథు డితడే
చలికి గోవరివానివరుస బావాయగాని
పలుదేవతలకెల్ల ప్రాణబంధు డితడే //అంగనలాల//

యెక్కడో గొల్లసతుల కింటిమగడాయగాని
తక్కకవెదకేపరతత్త్వ మితడే
మిక్కిలి శ్రీవేంకటాద్రిమీద మమ్ము నేలెగాని
తక్కక వేదముచెప్పేదైవమీతడే //అంగనలాల//


aMganalAla manacE (Raagam: ) (Taalam: )


aMganalAla manacE nADiMcukonegAni
saMgaterxiginanerajANa DitaDE

voDalulEnivAni kokkaDE taMDrAyagAni
taDayaka puruShOttamu DitaDE
baDabAgnijaladhiki bAyakalluDAyagAni
veDaliMce namRutamu viShNuDitaDE // aMganalAla //

puligUDudinnavAnipoM dokkaTE sEsegAni
naluvaMka lakShmInAthu DitaDE
caliki gOvarivAnivarusa bAvAyagAni
paludEvatalakella prANabaMdhu DitaDE // aMganalAla //

yekkaDO gollasatula kiMTimagaDAyagAni
takkakavedakEparatattva mitaDE
mikkili SrIvEMkaTAdrimIda mammu nElegAni
takkaka vEdamuceppEdaivamItaDE // aMganalAla //బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |