అణురేణు పరిపూర్ణమైన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అణురేణు పరిపూర్ణమైన (రాగం: ) (తాళం : )

అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము
అణిమాదిసిరి అంజనాద్రిమీది రూపము

వేదాంతవేత్తలెల్ల వెదకేటిరూపము
ఆదినంత్యము లేని యారూపము
పాదు యోగీంద్రులు భావించురూపము
యీదెస నిదివో కోనేటిదరి రూపము

పాలజలనిధిలోన (బవళించేరూపము
కాల సూర్యచంద్రాగ్నిగల రూపము
మేలిమి వైకుంఠాన మెరసిన రూపము
కీలైనదిదె శేషగిరిమీదిరూపము

ముంచినబ్రహ్మాదులకు మూలమైనరూపము
కొంచని మఱ్ఱాకుమీది కొనరూపము
మంచి పరబ్రహ్మమై మమ్మునేలిన రూపము
యెంచగ శ్రీవేంకటాద్రి నిదె రూపము


aNurENu paripUrNamaina (Raagam: ) (Taalam: )

aNurENu paripUrNamaina rUpamu
aNimAdisiri aMjanAdrimIdi rUpamu

vEdAMtavEttalella vedakETirUpamu
AdinaMtyamu lEni yArUpamu
pAduga yOgIMdrulu bhAviMchurUpamu
yIdesa nidivO kOnETidari rUpamu

pAlajalanidhilOna (bavaLiMchErUpamu
kAlapu sUryachaMdrAgnigala rUpamu
mElimi vaikuMThAna merasina rUpamu
kIlainadide SEshagirimIdirUpamu

muMchinabrahmAdulaku mUlamainarUpamu
koMchani ma~r~rAkumIdi konarUpamu
maMchi parabrahmamai mammunElina rUpamu
yeMchaga SrIvEMkaTAdri nide rUpamu

బయటి లింకులు[మార్చు]

[ANURENU-PARIPOONAMAINA]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |