అతని గూడినప్పుడే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అతని గూడినప్పుడే (రాగం: ) (తాళం : )

అతని గూడినప్పుడే అన్నియు సాధించవమ్మా
రాతిరాయ నికనైన రమ్మనవమ్మా

అంపినమాట కుత్తర మానతియ్యవమ్మా
వంపుమోముతో నలుక వలదమ్మా
పంపుడు చెలులమిదే పలుక విదేమమ్మా
చెంప జారిన తురుము చెరుగుకోవమ్మా

తమకించే పతితో నీతలపు లేమందుమమ్మా
కొమరు చూపుల లోన కోపమేలమ్మా
జమళినిద్దరి గూడి గములవారమమ్మా
చెమరించె మేనెల్లా చిన్నబోకువమ్మా

యెదురుగా వచ్చు నాతడిట్టె మమ్మంపవమ్మా
కదిసితి వికనీకు కడుమేలమ్మా
యెదుట శ్రీవేంకటేశు డేగివచ్చి నిన్నుగూడె
వదలడు దినమిట్టె వచ్చీ నోయమ్మా


atani gUDinappuDE (Raagam: ) (Taalam: )

atani gUDinappuDE anniyu sAdhiMchavammA
rAtirAya nikanaina rammanavammA

aMpinamATa kuttara mAnatiyyavammA
vaMpumOmutO naluka valadammA
paMpuDu chelulamidE paluka vidEmammA
cheMpa jArina turumu cherugukOvammA

tamakiMchE patitO nItalapu lEmaMdumammA
komaru chUpula lOna kOpamElammA
jamaLiniddari gUDi gamulavAramammA
chemariMche mEnellA chinnabOkuvammA

yedurugA vachchu nAtaDiTTe mammaMpavammA
kadisiti vikanIku kaDumElammA
yeduTa SrIvEMkaTESu DEgivachchi ninnugUDe
vadalaDu dinamiTTe vachchI nOyammA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |