అభయము అభయమో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అభయము అభయమ (రాగం: ) (తాళం : )

అభయము అభయమో హరి నీవు
విభుడ వింతటికి వెర వికనేది // పల్లవి //

జడిగొని మదిలో శాంతము నిలువదు
కడుగడు దుస్సంగతి వలన
ఇడుమలేని సుఖ మించుక గానము
ఆడియాసల నా-యలమట వలన // అభయము //

తలపులోన నీ తత్వము నిలువదు
పలులంపటముల భ్రమ వలన
కలిగిన విజ్ఞాన గతియును దాగెను
వెలి విషయపు సిరివీకుల వలన // అభయము //

పక్కన పాపపు బంధము లూడెను
చిక్కక నిను దలచిన వలన
చిక్కులు వాసెను శ్రీ వేంకటపతి
నిక్కము నాకిదే నీ కృప వలన // అభయము //


aBayamu aBayamO (Raagam: ) (Taalam: )

aBayamu aBayamO hari nIvu
viBuDa viMtaTiki vera vikanEdi

ca|| jaDigoni madilO SAMtamu niluvadu
kaDugaDu dussaMgati valana
iDumalEni suKa miMcuka gAnamu
ADiyAsala nA-yalamaTa valana

ca|| talapulOna nI tatvamu niluvadu
palulaMpaTamula Brama valana
kaligina vij~jAna gatiyunu dAgenu
veli viShayapu sirivIkula valana

ca|| pakkana pApapu baMdhamu lUDenu
cikkaka ninu dalacina valana
cikkulu vAsenu SrI vEMkaTapati
nikkamu nAkidE nI kRupa valana


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |