అతడే యెరుగును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అతడే యెరుగును మముబుట్టించిన (రాగము: మిశ్ర మాయామాళవగౌళ) (తాళం: ఆది) (స్వరకల్పన : డా.జోశ్యభట్ల)

అతడే యెరుగును మముబుట్టించిన యంతరాత్మయగు నీశ్వరుడు
అతికీనతుకదు చిత్తశాంతి యిదె ఆత్మవిహారంబిక నేదో

కనుచున్నారము సూర్యచంద్రులకు ఘన వుదయాస్తమయములు
వినుచున్నారము తొల్లిటివారల విశ్వములోపలి కథలెల్లా
మనుచున్నారము నానాటికి మాయల సంసారములోన
తనిసీ దనియము తెలిసీ దెలియము తరువాతి పనులిక నేవో // అతడే యెరుగును //

తిరిగెదమిదివో ఆసలనాసల దిక్కుల నర్ధార్జన కొరకు
పొరలెదమిదివో పుణ్యపాపముల భోగములందే మత్తులమై
పెరిగెదమిదివో చచ్చెడి పుట్టెడి భీతుగలుగు దేహములలోనే
విరసము లెరగము మరచీ మరవము వెనకటి కాలము విధియేదో // అతడే యెరుగును //

అట్లైనారము హరినుతిచే నాఱడి (బోవక) గురువనుమతిని
పట్టినారమిదె భక్తిమార్గమిదె (మును) బలువగు విజ్ఞానముచేత
గట్టిగ శ్రీవేంకటపతి శరణని కంటిమిదివొ మోక్షము తెరువు
ముట్టీముట్టము పట్టీపట్టము ముందటి కైంకర్యంబేదో // అతడే యెరుగును //


ataDE yerugunu mamubuTTiMcina (Raagam: Misra Mayamalavagowla) (Taalam: Adi) (Composed by Dr Josyabhatla)

ataDE yerugunu mamubuTTiMcina yaMtarAtmayagu nISvaruDu
atikInatukadu cittaSAMti yide AtmavihAraMbika nEdO

kanucunnAramu sUryacaMdrulaku Gana vudayAstamayamulu
vinucunnAramu tolliTivArala viSvamulOpali kathalellA
manucunnAramu nAnATiki mAyala saMsAramulOna
tanisI daniyamu telisI deliyamu taruvAti panulika nEvO

tirigedamidivO AsalanAsala dikkula nardhArjana koraku
poraledamidivO puNyapApamula BOgamulaMdE mattulamai
perigedamidivO cacceDi puTTeDi BItugalugu dEhamulalOnE
virasamu leragamu maracI maravamu venakaTi kAlamu vidhiyEdO

aTlainAramu harinuticE nArxaDi (bOvaka) guruvanumatini
paTTinAramide BaktimArgamide (munu) baluvagu vij~jAnamucEta
gaTTiga SrIvEMkaTapati SaraNani kaMTimidivo mOkShamu teruvu
muTTImuTTamu paTTIpaTTamu muMdaTi kaiMkaryaMbEdO

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |