అన్నిచోట్ల బరమాత్మవు నీవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నిచోట్ల బరమాత్మవు (రాగమ్: చారుకేశి) (తాలమ్:)

అన్నిచోట్ల బరమాత్మవు నీవు
యిన్నిరూపుల భ్రమయింతువుగా // పల్లవి //

పాలజలధి నుండి బదరీవనాన నుండి
ఆలయమై గయలో బ్రయాగ నుండి
భూలోకనిధివై పురుషోత్తమాన నుండి
వేలసంఖ్యలరూపై విచ్చేతుగా // అన్నిచోట్ల //

వుత్తరమధురలో నయోధ్యలోపల నుండి
సత్తైననందవ్రజాన నుండి
చిత్తగించి పంచవటి సింహాద్రిలోన నుండి
వత్తుగా లోకములు పావనము సేయగను// అన్నిచోట్ల //

కైవల్యమున నుండి కమలజలోకాన
మోవగ శ్రీరంగమున నుండి
యీవల నావల నుండి యీవేంకటాద్రిపై
నీవే నీవే వచ్చి నెలకొంటిగా // అన్నిచోట్ల //


annicOTla baramAtmavu (Raagam: cArukESi) (Taalam:)

annicOTla baramAtmavu nIvu
yinnirUpula BramayiMtuvugA

pAlajaladhi nuMDi badarIvanAna nuMDi
Alayamai gayalO brayAga nuMDi
BUlOkanidhivai puruShOttamAna nuMDi
vElasaMKyalarUpai viccEtugA

vuttaramadhuralO nayOdhyalOpala nuMDi
sattainanaMdavrajAna nuMDi
cittagiMci paMcavaTi siMhAdrilOna nuMDi
vattugA lOkamulu pAvanamu sEyaganu

kaivalyamuna nuMDi kamalajalOkAna
mOvaga SrIraMgamuna nuMDi
yIvala nAvala nuMDi yIvEMkaTAdripai
nIvE nIvE vacci nelakoMTigA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |