అక్కటా రావణు బ్రహ్మ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అక్కటా రావణు బ్రహ్మ (రాగం: ) (తాళం : )

అక్కటా రావణు బ్రహ్మ హత్య నీకు నేడది
పుక్కిట పురాణ లింగ పూజ నీకు నేడది

గురు హత్య బ్రహ్మ హత్యన్ గూడి ద్రోణాచార్యు వంక
హరి నీ క్రుప నర్జునుకవి లేవాయ
యెరవుగా గల్లలాడి యేచిన ధర్మ రాజునకు
పరగ నీ యనుమతిన్ పాపము లేదాయను

అదివో రుద్రుని బ్రహ్మ హత్య బాయన్ గాసి ఇచ్చి
పొదలిన నీవతని బూజింతువా
అదనన్ పార్వతీదేవి కాతండే నీ మంత్రమిచ్చె
వదరు మాటల మాయా వచనాలేమిటికి

తగిలిన నీ నామమే తారక బ్రహ్మమై
జగము వారి పాపాలు సంతతమూ బాపన్ గాను
మిగుల శ్రీ వేంకటేశ నేడ మీకు పాతకాలు
నగున్ బాటు లింతే కాక నానా దేశముల


akkaTaa rAvaNu brahma (Raagam: ) (Taalam: )

akkaTaa rAvaNu brahma hatya nIku nEDadi
pukkiTa purANa linga pUja nIku nEDadi

guru hatya brahma hatyan gUDi drONAchAryu vamka
hari nI krupa narjunukavi lEvAya
yeravugaa gallalADi yEchina dharma raajunaku
paraga nI yanumatin pApamu lEdAyanu

adivO rudruni brahma hatya bAyan gaasi ichchi
podalina nIvatani boojintuvA
adanan pArvatIdEvi kAtanDE nI mantramichche
vadaru mATala mAyA vachanAlEmiTiki

tagilina nI nAmamE tAraka brahmamai
jagamu vaari paapaalu santatamoo baapan gaanu
migula SrI vEnkaTESa nEDa mIku paatakaalu
nagun baaTu lintE kaaka naanaa dESamula


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |