అమరెగదె నేడు అన్ని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అమరెగదె నేడు అన్ని (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అమరెగదె నేడు అన్ని సొబగులును
సమరతి చిన్నలు సతి నీమేన // పల్లవి //

చెలపల చెమటలు చెక్కిళ్ళ
మొలకల నవ్వులు మొక్కిళ్ళ
సొలపుల వేడుక చొకిళ్ళ
తొలగని యాసలు తొక్కిళ్ళ // అమరెగదె నేడు //

నెరవగు చూపులు నిక్కిళ్ళ
మెఱసెను తమకము మిక్కిళ్ళ
గుఱుతగు నధరము గుక్కిళ్ళ
తఱచగు వలపుల దక్కిళ్ళ // అమరెగదె నేడు //

ననుగోరికొనలు నొక్కిళ్ళ
పొనుగని తములము పుక్కిళ్ళ
ఘనుడగు శ్రీ వేంకటపతి కౌగిట
ఎనసెను పంతము వెక్కిళ్ళ // అమరెగదె నేడు //


amaregade nEDu anni (Raagam: ) (Taalam: )

amaregade nEDu anni sobagulunu
samarati cinnalu sati nImEna

celapala cemaTalu cekkiLLa
molakala navvulu mokkiLLa
solapula vEDuka cokiLLa
tolagani yAsalu tokkiLLa

neravagu cUpulu nikkiLLa
merxasenu tamakamu mikkiLLa
gurxutagu nadharamu gukkiLLa
tarxacagu valapula dakkiLLa

nanugOrikonalu nokkiLLa
ponugani tamulamu pukkiLLa
GanuDagu SrI vEMkaTapati kaugiTa
enasenu paMtamu vekkiLLa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |