అనుమానపుబ్రదుకు కది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అనుమానపుబ్రదుకు కది(రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అనుమానపుబ్రదుకు కది రోతా తన
మనసెనయనికూటమి మరి రోతా // పల్లవి //

అపకీర్తులబడి ఆడికెలోనై
అపవాదియౌట అది రోత
వుపమ గెలిచెనని వొరు జెరుచుటలు
విపరీతపుగుణ విధమొక రోతా // అనుమానపుబ్రదుకు //

తనగుట్టెల్లా నెరిగిన వారలముందట
తనయెమ్మెలు చెప్పుకొనుట రోత
వనితలముందట వదరుచు వదరుచు
కనుగవ గావనిగర్వము రోత // అనుమానపుబ్రదుకు //

భువి హరిగతియని బుద్ధిదలంచని
యవమానపుమన నది రోత
భవసంహరుడై పరగు వేంకటపతి
నవిరళముగ గొలువని దది రోత // అనుమానపుబ్రదుకు //


anumAnapubraduku kadi (Raagam: ) (Taalam: )

anumAnapubraduku kadi rOtA tana
manasenayanikUTami mari rOtA

apakIrtulabaDi ADikelOnai
apavAdiyauTa adi rOta
vupama gelicenani voru jerucuTalu
viparItapuguNa vidhamoka rOtA

tanaguTTellA nerigina vAralamuMdaTa
tanayemmelu ceppukonuTa rOta
vanitalamuMdaTa vadarucu vadarucu
kanugava gAvanigarvamu rOta


ca|| Buvi harigatiyani buddhidalaMcani | yavamAnapumana nadi rOta | BavasaMharuDai paragu vEMkaTapati- | naviraLamuga goluvani dadi rOta ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |