అరిదిసేతలే చేసి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అరిదిసేతలే చేసి(రాగం: ) (తాళం : )

అరిదిసేతలే చేసి తల్లాడ నిల్లాడ
సరిలేక వుండితివి జలరాశికాడ // పల్లవి //

పొలియంబీర్చితి వొకతి బురిటిమంచముకాడ
నలచితి వొకని గగనంబుకాడ
బలిమి దన్నితి వొకని బండిపోతులకాడ
దులిమితివి యేడుగుర దోలి మందకాడ // అరిదిసేతలే //

తడవి మోదితి వొకని తాటిమాకులకాడ
నడిచితి వొకని బేయలకాడను
పిడిచివేసితి వొకని బృందావనముకాడ
వొడిసితివి వొకని నావులమందకాడ // అరిదిసేతలే //

పటపటన దిక్కులు పగుల బగతుల దునిమి
నటియించితివి మామనగరికాడ
కుటిలబాహు దైత్యాంతకుడవు వేంకటరాయ
పుటమెగసితి జగంబుల యింటికాడ // అరిదిసేతలే //


aridisEtalE cEsi (Raagam: ) (Taalam: )

aridisEtalE cEsi tallADa nillADa
sarilEka vuMDitivi jalarASikADa

poliyaMbIrciti vokati buriTimaMcamukADa
nalaciti vokani gaganaMbukADa
balimi danniti vokani baMDipOtulakADa
dulimitivi yEDugura dOli maMdakADa

taDavi mOditi vokani tATimAkulakADa
naDiciti vokani bEyalakADanu
piDicivEsiti vokani bRuMdAvanamukADa
voDisitivi vokani nAvulamaMdakADa

paTapaTana dikkulu pagula bagatula dunimi
naTiyiMcitivi mAmanagarikADa
kuTilabAhu daityAMtakuDavu vEMkaTarAya
puTamegasiti jagaMbula yiMTikADa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |