అలర నుతించరో హరిని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అలర నుతించరో హరిన (రాగం: ) (తాళం : )

అలర నుతించరో హరిని
యెలయించి మిము భ్రమయించీనీ గాలము // పల్లవి //

సేయరో మనుజులారా చింత హరి నికనైన
రోయరో మీ భుజియించు రుచుల మీద
కాయమస్థిరము యీకవి యధృవము చాల
బోయబో యెందుకు గాకపోయ గాలము // అలర //

మెచ్చరో మనుజులార మీరే హరికథలు
పుచ్చరో మీ మదిలోని పొరలెల్లాను
కొచ్చరో మనుజులార కోరిక లెల్లను మీకు
నిచ్చీని శుభములు యివి యెల్లకాలము // అలర //

కనరో వేంకటపతి గన్నులు దనియగా
వినరో యీతని స్తుతు వీనులు నిండ
మనరో శ్రీహరిచేతి మన్ననలు మీరు
తనమీది మదిబుద్ది దాచీనీ గాలము // అలర //


alara nutiMcarO harini (Raagam: ) (Taalam: )

alara nutiMcarO harini
yelayiMci mimu BramayiMcInI gAlamu

sEyarO manujulArA ciMta hari nikanaina
rOyarO mI BujiyiMcu rucula mIda
kAyamasthiramu yIkavi yadhRuvamu cAla
bOyabO yeMduku gAkapOya gAlamu

meccarO manujulAra mIrE harikathalu
puccarO mI madilOni poralellAnu
koccarO manujulAra kOrika lellanu mIku
niccIni SuBamulu yivi yellakAlamu

kanarO vEMkaTapati gannulu daniyagA
vinarO yItani stutu vInulu niMDa
manarO SrIharicEti mannanalu mIru
tanamIdi madibuddi dAcInI gAlamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |