అదె వచ్చె నిదె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అదె వచ్చె నిదె (రాగమ్: మోహన) (తాలమ్: ఆది)

ప|| అదె వచ్చె నిదె వచ్చె నచ్యుతుసేనాపతి
పదిదిక్కులకు నిట్టె పారరో యసురలు

చ1|| గరుడధ్వజంబదె ఘనశంఖరవమదె
సరుసనే విష్ణుదేవచక్రమదే
మురవైరిపంపులవె ముందరిసేనలవె
పరచి గగ్గుల కారై పారరో దానవులు //పల్లవి//

చ2|| తెల్లని గొడుగులవె దేవదుందుభులునవె
యెల్లదేవతల రథాలింతటానవె
కెల్లురేగీ నిక్కి హరికీర్తి భుజములవె
పల్లపు పాతాళాన బడరో దనుజులు //పల్లవి//

చ3|| వెండిపైడి గుదెలవె వెంజామరములవె
మెండగు కైవారాలు మించినవవె
దండి శ్రీవేంకటపతి దాడిముట్టె నదెయిదె
బడుబండై జజ్జరించి పారరో దైతేయులు //పల్లవి//


ade vacce nide (Raagam: ) (Taalam: )

ade vacce nide vacce nacyutusEnApati
padidikkulaku niTTe pArarO yasuralu

garuDadhvajaM bide GanaSaMKarava made
sarusanE viShNudEvucakra made
muravairipaMpu lave muMdarisEna lave
paraci gaggula kADai pArarO dAnavula

tellavi goDugu lave dEvaduMduBulu nave
yelladEvatalarathA liMtaTA nave
kellurEgI nikki harikIrti Bujamulave
pallapupAtALAna baDarO danujulu

veMDipaiDigude lave veMjAmaramu lave
meMDagukai vArAlu miMcina vave
daMDi SrIvEMkaTapai dADimuTai nade yide
baDubaMDai jajjariMci pArarOdai tEyulu

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |