అదె వచ్చె నిదె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అదె వచ్చె నిదె (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అదె వచ్చె నిదె వచ్చె నచ్యుతుసేనాపతి
పదిదిక్కులకు నిట్టె పారరో యసురలు // పల్లవి //

గరుడధ్వజం బిదె ఘనశంఖరవ మదె
సరుసనే విష్ణుదేవుచక్ర మదె
మురవైరిపంపు లవె ముందరిసేన లవె
పరచి గగ్గుల కాడై పారరో దానవుల // అదె వచ్చె //

తెల్లవి గొడుగు లవె దేవదుందుభులు నవె
యెల్లదేవతలరథా లింతటా నవె
కెల్లురేగీ నిక్కి హరికీర్తి భుజములవె
పల్లపుపాతాళాన బడరో దనుజులు // అదె వచ్చె //

వెండిపైడిగుదె లవె వెంజామరము లవె
మెండగుకై వారాలు మించిన వవె
దండి శ్రీవేంకటపై దాడిముటై నదె యిదె
బడుబండై జజ్జరించి పారరోదై తేయులు // అదె వచ్చె //


ade vacce nide (Raagam: ) (Taalam: )

ade vacce nide vacce nacyutusEnApati
padidikkulaku niTTe pArarO yasuralu

garuDadhvajaM bide GanaSaMKarava made
sarusanE viShNudEvucakra made
muravairipaMpu lave muMdarisEna lave
paraci gaggula kADai pArarO dAnavula

tellavi goDugu lave dEvaduMduBulu nave
yelladEvatalarathA liMtaTA nave
kellurEgI nikki harikIrti Bujamulave
pallapupAtALAna baDarO danujulu

veMDipaiDigude lave veMjAmaramu lave
meMDagukai vArAlu miMcina vave
daMDi SrIvEMkaTapai dADimuTai nade yide
baDubaMDai jajjariMci pArarOdai tEyulu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |