అదె వాడె యిద్ె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అదె వాడె యిదె (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అదె వాడె యిదె వీడె అందు నిందు నేగీని
వెదకి వెదకి తిరువీధులందు దేవుడు // పల్లవి //

అలసూర్యవీధి నేగీ నాదిత్యునితేరిమిద
కలికికమలానందకరుడుగాన
తలపోసి అదియును దవ్వు చుట్టరికమని
యిల దేరిమీద నేగీ నిందిరావిభుడు // అదె వాడె యిదె //

చక్క సోమవీధి నేగీ జందురునితేరిమీద
యెక్కువైనకువలయహితుడుగాన
చుక్కలుమోచినదవ్వుచుట్టరిక మిదియని
యిక్కువతో వీధి నేగీ నెన్నికైనదేవుడు // అదె వాడె యిదె //

యింతులమనోవీధి నేగీ మరుతేరిమీద
నంతటా రతిప్రియు డటుగాన
రంతుల నదియు గానరానిచుట్టరికమని
వింతరీతి నేగీ శ్రీవేంకటాద్రిదేవుడు // అదె వాడె యిదె //


ade vADe yide (Raagam: ) (Taalam: )

ade vADe yide vIDe aMdu niMdu nEgIni
vedaki vedaki tiruvIdhulaMdu dEvuDu

alasUryavIdhi nEgI nAdityunitErimida
kalikikamalAnaMdakaruDugAna
talapOsi adiyunu davvu cuTTarikamani
yila dErimIda nEgI niMdirAviBuDu

cakka sOmavIdhi nEgI jaMdurunitErimIda
yekkuvainakuvalayahituDugAna
cukkalumOcinadavvucuTTarika midiyani
yikkuvatO vIdhi nEgI nennikainadEvuDu

yiMtulamanOvIdhi nEgI marutErimIda
naMtaTA ratipriyu DaTugAna
raMtula nadiyu gAnarAnicuTTarikamani
viMtarIti nEgI SrIvEMkaTAdridEvuDu

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |