అన్నియు నీతనిమూల మాతడే మాపలజిక్కె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నియు నీతనిమూల(రాగమ్: మాళవిగౌళ) (తాలమ్: )

అన్నియు నీతనిమూల మాతడే మాపలజిక్కె
కన్నుల మావేడుకకు కడయేది యికను // పల్లవి //

కామధేనువు గలిగితే గర్వించు నొక్కరుడు
భూమి యేలితే నొకడు పొదలుచుండు
కామించి నిధి గంటె కళలమించు నొకడు
శ్రీమంతుడగుహరి చిక్కె మాకు నిదివో // అన్నియు //

పరుసవేదిగలిగితే పంతములాడు నొకడు
ధర జింతామణబ్బితే దాటు నొకడు
సురలోక మబ్బితేను చొక్కుచునుండు నొకడు
పరమాత్ముడే మాపాలజిక్కెనిదివో // అన్నియు //

అమృతపానముసేసి యానందించు నొకడు
భ్రమసు దేహసిద్ది బరగొకడు
తమి శ్రీవేంకటేశుడే దాచినధనమై మాకు
అమరి నామతి జిక్కె నడ్డాములే దిదివో // అన్నియు //


Anniyu neetanimoola (Raagam: Maalavigaula) (Taalam: )

Anniyu neetanimoola maatade maapalajikke
Kannula maavedukaku kadayedi yikanu

Kaamadhenuvu galigite garvimchu nokkarudu
Bhoomi yelite nokadu podaluchundu
Kaaminchi nidhi gante kalalaminchu nokadu
Sreemamtudaguhari chikke maaku nidivo

Parusavedigaligite pantamulaadu nokadu
Dhara jintaamanabbite daatu nokadu
Suraloka mabbitenu chokkuchunumdu nokadu
Paramaatmude maapaalajikkenidivo

Amrtapaanamusesi yaanamdimchu nokadu
Bhramasu dehasiddi baragokadu
Tami sreevenkatesude daachinadhanamai maaku
Amari naamati jikke naddaamule didivo


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |