అమరాంగనలదె నాడేరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అమరాంగనలదె నాడేరు (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అమరాంగనలదె నాడేరు
ప్రమదంబున నదె పాడేరు // పల్లవి //

గరుడ వాహనుడు కనక రథముపై
ఇరువుగ వీధుల నేగినీ
సురులును మునులును సొంపుగ మోకులు
తెరలిచి తెరలిచి తీసేరు // అమరాంగనలదె //

ఇలధరు డదివో ఇంద్రరథముపై
కెలయచు దిక్కులు గెలిచేని
బలు శేషాదులు బ్రహ్మ శివాదులు
చెలగి సేవలటు చేసేరు // అమరాంగనలదె //

అలమేల్మంగతో నటు శ్రీ వేంకట
నిలయుడు రథమున నెగడీని
నలుగడ ముక్తులు నారదాదులును
పొలుపు మిగులగడు బొగడేరు // అమరాంగనలదె //


amarAMganalade nADEru (Raagam: ) (Taalam: )

amarAMganalade nADEru
pramadaMbuna nade pADEru

garuDa vAhanuDu kanaka rathamupai
iruvuga vIdhula nEginI
surulunu munulunu soMpuga mOkulu
teralici teralici tIsEru

iladharu DadivO iMdrarathamupai
kelayacu dikkulu gelicEni
balu SEShAdulu brahma shivAdulu
celagi sEvalaTu cEsEru

alamElmaMgatO naTu SrI vEMkaTa
nilayuDu rathamuna negaDIni
nalugaDa muktulu nAradAdulunu
polupu migulagaDu bogaDEru


బయటి లింకులు[మార్చు]

/search/label/MANDU%28devagandhari%29
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |