అటు గుడువు మనస నీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అటు గుడువు మనస (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అటు గుడువు మనస నీ వన్నిలాగుల బొరలి
ఇటు గలిగె నీకు నైహికవిచారములు // పల్లవి //

కోరికలకును గలిగె ఘోరపరితాపంబు
కూరిమికి గలిగె ననుకూలదుఃఖములు
తారతమ్యములేని తలపోతలకు గలిగె
భారమైనట్టి లంపటమనెడిమోపు // అటు గుడువు //

తనువునకు గలిగె సంతతమైనతిమ్మటలు
మనువునకు గలిగె నామవికారములు
పనిలేని సంసార బంధంబునకు గలిగె
ఘనమైన దురిత సంగతితోడి చెలిమి // అటు గుడువు //

దేహికిని గలిగె నింద్రియములను బోధింప
దేహంబునకు గలిగె తెగనిసంశయము
దేహాత్మకుండయిన తిరువేంకటేశునకు
దేహిదేహాంతరస్థితి జూడగలిగె // అటు గుడువు //


aTu guDuvu manasa (Raagam: ) (Taalam: )

aTu guDuvu manasa nI vannilAgula borali
iTu galige nIku naihikavicAramulu

kOrikalakunu galige GOraparitApaMbu
kUrimiki galige nanukUladuHKamulu
tAratamyamulEni talapOtalaku galige
BAramainaTTi laMpaTamaneDimOpu

tanuvunaku galige saMtatamainatimmaTalu
manuvunaku galige nAmavikAramulu
panilEni saMsAra baMdhaMbunaku galige
Ganamaina durita saMgatitODi celimi

dEhikini galige niMdriyamulanu bOdhiMpa
dEhaMbunaku galige teganisaMSayamu
dEhAtmakuMDayina tiruvEMkaTESunaku
dEhidEhAMtarasthiti jUDagalige


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |