అటువంటివాడువో హరిదాసుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అటువంటివాడువో హరిదాసుడు (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అటువంటివాడువో హరిదాసుడు
ఆటమాటలు విడిచినాతడే సుఖి // పల్లవి //

తిట్టేటిమాటలును దీవించేమాటలును
అట్టే సరెయని తలచినాతడే సుఖి
పట్టిచంపేవేళను పట్టముగట్టేవేళ
అట్టునిట్టు చలించని యాతడే సుఖి // అటువంటివాడువో //

చేరి పంచదారిడిన జేదు దెచ్చిపెట్టినాను
ఆరగించి తనివొందే యతడే సుఖి
తేరకాండ్ల జూచిన తెగరానిచుట్టముల
నారయ సరిగాజూచే యాతడే సుఖి // అటువంటివాడువో //

పొంది పుణ్యము వచ్చిన పొరి బాపము వచ్చిన
నందలి ఫలమొల్లని యాతడే సుఖి
విందుగా శ్రీవేంకటాద్రి విభునిదాసుల జేరి
అందరానిపద మందిన నాతడే సుఖి // అటువంటివాడువో //


aTuvaMTivADuvO haridAsuDu (Raagam: ) (Taalam: )

aTuvaMTivADuvO haridAsuDu
ATamATalu viDicinAtaDE suKi

tiTTETimATalunu dIviMcEmATalunu
aTTE sareyani talacinAtaDE suKi
paTTicaMpEvELanu paTTamugaTTEvELa
aTTuniTTu caliMcani yAtaDE suKi

cEri paMcadAriDina jEdu deccipeTTinAnu
AragiMci tanivoMdE yataDE suKi
tErakAMDla jUcina tegarAnicuTTamula
nAraya sarigAjUcE yAtaDE suKi

poMdi puNyamu vaccina pori bApamu vaccina
naMdali Palamollani yAtaDE suKi
viMdugA SrIvEMkaTAdri viBunidAsula jEri
aMdarAnipada maMdina nAtaDE suKi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |