అక్కడ నాపాట్లువడి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అక్కడ నాపాట్లువడి (రాగం: ) (తాళం : )

అక్కడ నాపాట్లువడి యిక్కడ నీపాటు పడి
కుక్కనోరికళాసమై కొల్లబోయ బతుకు

ఎండచేత నీడచేత నెల్లవాడు నిట్లానే
బండుబండై యెందు గడపల గానక
వుండగిలి నరకాల నుడుకబోయెద మింక
వండదరిగిన కూరవలెనాయ బతుకు // అక్కడ నాపాట్లువడి //

పంచమహాపాతకాలబారి బడి భవముల
దెంచి తెంచి ముడివేయ దీదీపులై
పొంచినయాసలవెంట బొరలబోయెద మింక
దంచనున్న రోలిపిండితలపాయ బతుకు // అక్కడ నాపాట్లువడి //

యీదచేత వానచేత నెల్లనాడు బాయని
బాదచేత మేలెల్ల బట్టబయలై
గాదిలి వేంకటపతి గానగబోయెద మింక
బీదగరచినబూరె ప్రియమాయ బ్రదుకు // అక్కడ నాపాట్లువడి //


akkaDa nApATluvaDi (Raagam: ) (Taalam: )

akkaDa nApATluvaDi yikkaDa nIpATu paDi
kukkanOrikaLAsamai kollabOya batuku

eMDacEta nIDacEta nellavADu niTlAnE
baMDubaMDai yeMdu gaDapala gAnaka
vuMDagili narakAla nuDukabOyeda miMka
vaMDadarigina kUravalenAya batuku

paMcamahApAtakAlabAri baDi Bavamula
deMci teMci muDivEya dIdIpulai
poMcinayAsalaveMTa boralabOyeda miMka
daMcanunna rOlipiMDitalapAya batuku

yIdacEta vAnacEta nellanADu bAyani
bAdacEta mElella baTTabayalai
gAdili vEMkaTapati gAnagabOyeda miMka
bIdagaracinabUre priyamAya braduku


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |