అయ్యోపోయ బ్రాయము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అయ్యోపోయ బ్రాయము(రాగం: ) (తాళం : )

అయ్యో పోయఁ బ్రాయముఁ గాలము
ముయ్యంచుమనసున నే మోహమతి నైతి // పల్లవి //

చుట్టంబులా తనకు సుతులుఁగాంతలుఁ జెలులు
వట్టియాసలఁ బెట్టువారేకాక
నెట్టుకొని వీరు గడునిజమనుచు హరి నాత్మఁ
బెట్టనేరక వృథా పిరివీకులైతి // అయ్యో //

తగుబంధులా తనకుఁ దల్లులునుఁ దండ్రులును
వగలఁ బెట్టుచుఁ దిరుగువారేకాక
మిగుల వీరలపొందు మేలనుచు హరి నాత్మఁ
దగిలించలేక చింతాపరుఁడనైతి // అయ్యో //

అంతహితులా తనకు నన్నలునుఁ దమ్ములును
వంతువాసికిఁ బెనఁగువారేకాక
అంతరాత్ముఁడు వేంకటాద్రీశుఁ గొలువ కిటు
సంతకూటములయలజడికి లోనైతి // అయ్యో //


ayyOpOya brAyamu (Raagam: ) (Taalam: )

ayyO pOya brAyamu gAlamu
muyyaMchumanasuna nE mOhamati naiti // pallavi //

chuTTaMbulA tanaku sutulugAMtalu jelulu
vaTTiyAsala beTTuvArEkAka
neTTukoni vIru gaDunijamanuchu hari nAtma
beTTanEraka vRuthA pirivIkulaiti // ayyO //

tagubaMdhulA tanaku dallulunu daMDrulunu
vagala beTTuchu diruguvArEkAka
migula vIralapoMdu mElanuchu hari nAtma
dagiliMchalEka chiMtAparuDanaiti // ayyO //

aMtahitulA tanaku nannalunu dammulunu
vaMtuvAsiki benaguvArEkAka
aMtarAtmuDu vEMkaTAdrISu goluva kiTu
saMtakUTamulayalajaDiki lOnaiti // ayyO //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |