ఆతుమ సంతసపెట్టుటది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆతుమ సంతసపెట్టుటది (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

ఆతుమ సంతసపెట్టుటది యెఱుక తా
నేతెరువు నొల్లకుండు టదియే యెఱుక

ముంచినబంధములలో ముణుగుడువడక తా
నంచల విడదన్నుటిది యెఱుక
చంచలపువిషయాల సగ్గుడుమగ్గుడుగాక
యెంచి హరిదలపోయు టిదియే యెఱుక // ఆతుమ సంతసపెట్టుటది //

పాయనియర్థములకు బంటుబంటై తిరుగక
ఆయతమై మోసపోని దది యెఱుక
పాయపుగామినలతో బలుమారు జేయుపొందు
హేయమనితలపోయు టిదియే యెఱుక // ఆతుమ సంతసపెట్టుటది //

ధరమీదగలప్రాణితతుల నొప్పించక
అరయగ సముడగు టది యెఱుక
గరిమల శ్రీవేంకటపతిదాసుడై
యిరవొంద సుఖియంటదియే యెఱుక // ఆతుమ సంతసపెట్టుటది //


Atuma saMtasapeTTuTadi (Raagam: ) (Taalam: )

Atuma saMtasapeTTuTadi yerxuka tA
nEteruvu nollakuMDu TadiyE yerxuka

muMcinabaMdhamulalO muNuguDuvaDaka tA
naMcala viDadannuTidi yerxuka
caMcalapuviShayAla sagguDumagguDugAka
yeMci haridalapOyu TidiyE yerxuka

pAyaniyarthamulaku baMTubaMTai tirugaka
Ayatamai mOsapOni dadi yerxuka
pAyapugAminalatO balumAru jEyupoMdu
hEyamanitalapOyu TidiyE yerxuka

dharamIdagalaprANitatula noppiMcaka
arayaga samuDagu Tadi yerxuka
garimala SrIvEMkaTapatidAsuDai
yiravoMda suKiyaMTadiyE yerxuka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |