అంతరంగమెల్ల శ్రీహరికి

వికీసోర్స్ నుండి
అంతరంగమెల్ల శ్రీహరికి

అంతరంగమెల్ల శ్రీహరికి ఒప్పించుకుంటె
వింతవింత విధముల వీడునా బంధములు

మనుజుడై ఫలమేది మరిజ్ఞాని యౌదాకా
తనువెత్తి ఫలమేది దయగలుగుదాకా
ధనికుడై ఫలమేది ధర్మము సేయుదాకా
పనిమాలి ముదిసితే పాసెనా భవము // అంతరంగమెల్ల //

చదివియు ఫలమేది శాంతము కలుగుదాకా
పెదవెత్తి ఫలమేది ప్రియమాడు దాకా
మదిగల్గి ఫలమేది మాధవుదలచు దాకా
ఎదుట తాను రాజైతే ఏలెనాపరము // అంతరంగమెల్ల //

పావనుడై ఫలమేది భక్తి కలిగినదాకా
జీవించి ఫలమేది చింత దీరుదాకా
వేవేల ఫలమేది వేంకటేశు గన్నదాకా
భావించితా దేవుడైతే ప్రత్యక్షమౌనా // అంతరంగమెల్ల //


aMtaraMgamella SrIhariki (Raagam: ) (Taalam: )

aMtaraMgamella SrIhariki oppiMcukuMTe
viMtaviMta vidhamula vIDunA baMdhamulu // aMtaraMgamella //

manujuDai PalamEdi marij~jAni yaudAkA
tanuvetti PalamEdi dayagalugudAkA
dhanikuDai PalamEdi dharmamu sEyudAkA
panimAli mudisitE pAsenA Bavamu // aMtaraMgamella //

cadiviyu PalamEdi SAMtamu kalugudAkA
pedavetti PalamEdi priyamADu dAkA
madigalgi PalamEdi mAdhavudalacu dAkA
eduTa tAnu rAjaitE ElenAparamu // aMtaraMgamella //

pAvanuDai PalamEdi Bakti kaliginadAkA
jIviMci PalamEdi ciMta dIrudAkA
vEvEla PalamEdi vEMkaTESu gannadAkA
BAviMcitA dEvuDaitE pratyakShamaunA // aMtaraMgamella //బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |