అంతరంగమెల్ల శ్రీహరికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అంతరంగమెల్ల శ్రీహరికి

అంతరంగమెల్ల శ్రీహరికి ఒప్పించుకుంటె
వింతవింత విధముల వీడునా బంధములు

మనుజుడై ఫలమేది మరిజ్ఞాని యౌదాకా
తనువెత్తి ఫలమేది దయగలుగుదాకా
ధనికుడై ఫలమేది ధర్మము సేయుదాకా
పనిమాలి ముదిసితే పాసెనా భవము // అంతరంగమెల్ల //

చదివియు ఫలమేది శాంతము కలుగుదాకా
పెదవెత్తి ఫలమేది ప్రియమాడు దాకా
మదిగల్గి ఫలమేది మాధవుదలచు దాకా
ఎదుట తాను రాజైతే ఏలెనాపరము // అంతరంగమెల్ల //

పావనుడై ఫలమేది భక్తి కలిగినదాకా
జీవించి ఫలమేది చింత దీరుదాకా
వేవేల ఫలమేది వేంకటేశు గన్నదాకా
భావించితా దేవుడైతే ప్రత్యక్షమౌనా // అంతరంగమెల్ల //


aMtaraMgamella SrIhariki (Raagam: ) (Taalam: )

aMtaraMgamella SrIhariki oppiMcukuMTe
viMtaviMta vidhamula vIDunA baMdhamulu // aMtaraMgamella //

manujuDai PalamEdi marij~jAni yaudAkA
tanuvetti PalamEdi dayagalugudAkA
dhanikuDai PalamEdi dharmamu sEyudAkA
panimAli mudisitE pAsenA Bavamu // aMtaraMgamella //

cadiviyu PalamEdi SAMtamu kalugudAkA
pedavetti PalamEdi priyamADu dAkA
madigalgi PalamEdi mAdhavudalacu dAkA
eduTa tAnu rAjaitE ElenAparamu // aMtaraMgamella //

pAvanuDai PalamEdi Bakti kaliginadAkA
jIviMci PalamEdi ciMta dIrudAkA
vEvEla PalamEdi vEMkaTESu gannadAkA
BAviMcitA dEvuDaitE pratyakShamaunA // aMtaraMgamella //బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |