అంతరుమాలినయట్టి అధములాల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అంతరుమాలినయట్టి అధములాల (రాగమ్: ) (తాలమ్: )


అంతరుమాలినయట్టి అధములాల
పొంత సంతకూటమి పొరిచూపు గాదా

కనక మిత్తడితోడ కలయ సరిదూచితే
అనువవునా అది దోష మవుగాక
ఘనుడైనహరితో గడుహీనదేవతల
ననిచి సరివేట్టితే నయ మవునా భువిని // అంతరుమాలినయట్టి //

పట్టభద్రుడు గూర్చుండేబలుసింహాసనముపై
వెట్టిబంటు బెట్టేవారు వెఱ్ఱులేకారా
గట్టిగా శ్రీహరితోడ కలగంపదేవతల
బెట్టి కొలుచుట విందువెట్టి పగగాదా // అంతరుమాలినయట్టి //

కొంచక సింహముండేటిగుహ నుండవచ్చునా
పొంచి నక్కలకెల్ల బొక్కలేకాక
అంచెల శ్రీవేంకటేశు డాత్మలోనే వుండగాను
కొంచెపుదైవాల పలువంచలనేకాక // అంతరుమాలినయట్టి //


(Raagam: ) (Taalam: )


aMtarumAlinayaTTi adhamulAla
poMta saMtakUTami poricUpu gAdA

kanaka mittaDitODa kalaya saridUcitE
anuvavunA adi dOSha mavugAka
GanuDainaharitO gaDuhInadEvatala
nanici sarivETTitE naya mavunA Buvini

paTTaBadruDu gUrcuMDEbalusiMhAsanamupai
veTTibaMTu beTTEvAru verxrxulEkArA
gaTTigA SrIharitODa kalagaMpadEvatala
beTTi kolucuTa viMduveTTi pagagAdA

koMcaka siMhamuMDETiguha nuMDavaccunA
poMci nakkalakella bokkalEkAka
aMcela SrIvEMkaTESu DAtmalOnE vuMDagAnu
koMcepudaivAla paluvaMcalanEkAka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |