అలమేలు మంగవు నీ వన్నిటా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అలమేలు మంగవు నీ(రాగం: ) (తాళం : )

అలమేలు మంగవు నీ వన్నిటా నేరుపరివి
చలము లేటికి నిక సమ్మతించవే // పల్లవి //

విడియము చేతికిచ్చి విభుడు వేడుకపడి
వొడివట్టి పెనగగా నొద్దనకువే
వుడివోని వేడుకతో నుంగరము చేతికిచ్చి
యెడయక వేడుకొనగా నియ్యకొనవే // అలమేలు //

చిప్పిలు వలపుతోడ చెక్కులు నొక్కుచు మోవి
గప్పుర మందియ్యగాను కాదనకువే
కొప్పుదువ్వి బుజ్జగించి కొసరి మాటలాడి
అప్పసము నవ్వగాను అట్టె కానిమ్మనవే // అలమేలు //

యిచ్చగించి శ్రీవేంకటేశ్వరుడు నిన్నుగూడి
మచ్చిక గాగిలించగాను మారాడకువే
పచ్చడము మీద గప్పి పట్టపు దేవులజేసి
నిచ్చలాన నేలుకొనె నీవూ గైకొనవే // అలమేలు //


alamElu maMgavu nI (Raagam: ) (Taalam: )

alamElu maMgavu nI vanniTA nEruparivi
calamu lETiki nika sammatiMcavE

viDiyamu cEtikicci viBuDu vEDukapaDi
voDivaTTi penagagA noddanakuvE
vuDivOni vEDukatO nuMgaramu cEtikicci
yeDayaka vEDukonagA niyyakonavE

cippilu valaputODa cekkulu nokkucu mOvi
gappura maMdiyyagAnu kAdanakuvE
koppuduvvi bujjagiMci kosari mATalADi
appasamu navvagAnu aTTe kAnimmanavE

yiccagiMci SrIvEMkaTESvaruDu ninnugUDi
maccika gAgiliMcagAnu mArADakuvE
paccaDamu mIda gappi paTTapu dEvulajEsi
niccalAna nElukone nIvU gaikonavE


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |