అది నాయపరాధ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అది నాయపరాధ (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అది నాయపరాధ మిది నాయపరాధ
మదియు నిదియు నాయపరాధము // పల్లవి //

నెరయ రూపములెల్ల నీరూపమేకా
నరయనియది నాయపరాధము
పరిపూర్ణుడగునిన్ను బరిచ్ఛిన్నునిగా
నరయుట యది నాయపరాధము // నెరయ //

జీవాత్మునిగా జింతింప దలచుట
యావంక నది నాయపరాధము
సేవించి నిను నాత్మ జింతింపకుండుట
ఆవల నిది నాయపరాధము // నెరయ //

ఈడెరగక వేంకటేశుడ నిను గొని
యాడుట యది నాయపరాధము
యేడ జూచిన నాయెదుర నుండగ నిన్ను
నాడనీడ వెదకుటపరాధము // నెరయ //


adi nAyaparAdha (Raagam: ) (Taalam: )

adi nAyaparAdha midi nAyaparAdha
madiyu nidiyu nAyaparAdhamu

neraya rUpamulella nIrUpamEkA
narayaniyadi nAyaparAdhamu
paripUrNuDaguninnu baricCinnunigA
narayuTa yadi nAyaparAdhamu

jIvAtmunigA jiMtiMpa dalacuTa
yAvaMka nadi nAyaparAdhamu
sEviMci ninu nAtma jiMtiMpakuMDuTa
Avala nidi nAyaparAdhamu

IDeragaka vEMkaTESuDa ninu goni
yADuTa yadi nAyaparAdhamu
yEDa jUcina nAyedura nuMDaga ninnu
nADanIDa vedakuTaparAdhamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |