అన్నియును దన ఆచార్యాధీనము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నియును దన(రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అన్నియును దన ఆచార్యాధీనము
చెన్నుమీఱ హరిపాదసేవసేయు మనసా // పల్లవి //

దైవమా గొంచము గాడు తానూ గొంచము గాడు
భావించికొలచేవారిపరిపాటి
చేవల బత్తిముదుగు చేనిముదుగూ లేదు
వావిరి బోగెత్తెటివారివారినేరుపు // అన్నియును //

కాలము కడమలేదు కర్మము కడమలేదు
కేలి విశ్వాసముగలిగినపాటి
వ్రాలకి ముదిమీ లేదు వక్కణ ముదిమీ లేదు
పోలించేటివిద్వాంసులబుద్ధిలోనినేరుపు // అన్నియును //

జ్ఞానానకు దప్పు లెదు జన్మానకు దప్పు లేదు
నానాటికి వివేకించి నడచేపాటి
పానిపట్టి శ్రీవేంకటపతి యింతకు మూలము
ఆనుక యీతని శరణనేవారినేరుపు // అన్నియును //


anniyunu dana (Raagam: ) (Taalam: )

anniyunu dana AcAryAdhInamu
cennumIrxa haripAdasEvasEyu manasA

daivamA goMcamu gADu tAnU goMcamu gADu
BAviMcikolacEvAriparipATi
cEvala battimudugu cEnimudugU lEdu
vAviri bOgetteTivArivArinErupu

kAlamu kaDamalEdu karmamu kaDamalEdu
kEli viSvAsamugaliginapATi
vrAlaki mudimI lEdu vakkaNa mudimI lEdu
pOliMcETividvAMsulabuddhilOninErupu

j~jAnAnaku dappu ledu janmAnaku dappu lEdu
nAnATiki vivEkiMci naDacEpATi
pAnipaTTi SrIvEMkaTapati yiMtaku mUlamu
Anuka yItani SaraNanEvArinErupu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |