అప్పుడువో నిను గొలువగ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అప్పుడువో నిను గొలువగ (రాగం: ) (తాళం : )

అప్పుడువో నిను గొలువగ నరుహము గలుగుట ప్రాణికి
కప్పినదియు గప్పనిదియు గనుగొన గలనాడు

ఆపదలకు సంపదలకు నడ్డముచెప్పనినాడు
పాపములకు పుణ్యములకు బనిదొలగిననాడు
కోపములకు శాంతములకు గూటమి మానిననాడు
లోపల వెలుపల తనమతిలో దెలిసిననాడు

తనవారల బెరవారల దా దెలిసిననాడు
మనసున జైతన్యంబును మరపందిననాడు
పనివడి తిరువేంకగిరిపతి నీదాసులదాసుల
గనుగొని నీభావముగా గనువిచ్చిననాడు


appuDuvO ninu goluvaga (Raagam: ) (Taalam: )

appuDuvO ninu goluvaga naruhamu galuguTa prANiki
kappinadiyu gappanidiyu ganugona galanADu

Apadalaku saMpadalaku naDDamuceppaninADu
pApamulaku puNyamulaku banidolaginanADu
kOpamulaku SAMtamulaku gUTami mAninanADu
lOpala velupala tanamatilO delisinanADu

tanavArala beravArala dA delisinanADu
manasuna jaitanyaMbunu marapaMdinanADu
panivaDi tiruvEMkagiripati nIdAsuladAsula
ganugoni nIBAvamugA ganuviccinanADu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |