అనాది జగమునకౌ భళము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అనాది జగమునకౌ (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అనాది జగమునకౌ భళము
అనేకాద్భుతంబౌ భళము // పల్లవి //

హరి నివాస మీయౌ భళము
అరిది పరమ పదమౌ భళము
అరిదైత్యాంతకమౌ భళము
హరముఖ సేవితమౌ భళము // అనాది //

అమలరమాకరమౌ భళము
అమితమునీంద్రంబౌ భళము
అమరవందితంబౌ భళము
అమరె బుణ్యములనౌ భళము // అనాది //

అగరాజంబీ యౌ భళము
అగణిత తీర్థంబౌ భళము
తగు శ్రీవేంకట ధామ విహారం
బగు శుభాంచితంబౌ భళము // అనాది //


anAdi jagamunakau (Raagam: ) (Taalam: )

anAdi jagamunakau BaLamu
anEkAdButaMbau BaLamu

hari nivAsa mIyau BaLamu
aridi parama padamau BaLamu
aridaityAMtakamau BaLamu
haramuKa sEvitamau BaLamu

amalaramAkaramau BaLamu
amitamunIMdraMbau BaLamu
amaravaMditaMbau BaLamu
amare buNyamulanau BaLamu

agarAjaMbI yau BaLamu
agaNita tIrthaMbau BaLamu
tagu SrIvEMka dhAma vihAraM
bagu SuBAMcitaMbau BaLamu

బయటి లింకులు[మార్చు]

http://www.esnips.com/doc/72e4bcbf-d2ef-4078-ac80-f0365d15cfe6/ANAADI-JAGAMUNAKU-AVU-PHALAMU

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |