పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ప్రథమాశ్వాసము)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
దశమ స్కంధము (ప్రథమ ఆశ్వాసము)

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
 3. వసుదేవదేవకీల ప్రయాణం
 4. కంసుని అడ్డగించుట
 5. వసుదేవుని ధర్మబోధ
 6. మథురకునారదుడువచ్చుట
 7. దేవకీవసుదేవుల చెరసాల
 8. యోగమాయనాఙ్ఞాపించుట
 9. రోహిణి బలభద్రుని కనుట
 10. బ్రహ్మాదుల స్తుతి
 11. దేవకి కృష్ణుని కనుట
 12. వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
 13. దేవకి చేసిన స్తుతి
 14. దేవకీవసుదేవులపూర్వఙన్మ
 15. కృష్ణుడు శిశురూపియగుట
 16. కృష్ణుని వ్రేపల్లెకుతరలించుట
 17. శయ్యననుంచుట
 18. దేవకి బిడ్డనువిడువవేడుట
 19. మాయమింటనుండిపలుకుట
 20. కంసునికి మంత్రుల సలహా
 21. కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
 22. జలకమాడించుట
 23. నందుడువసుదేవునిచూచుట
 24. వసుదేవనందులసంభాషణ
 25. పూతన వ్రేపల్లెకొచ్చుట
 26. పూతన బాలకృష్ణునిచూచుట
 27. పూతన కృష్ణునిముద్దాడుట
 28. పూతన కృష్ణునికిపాలిచ్చుట
 29. పూతనసత్తువ పీల్చుట
 30. పూతననేలగూలుట
 31. యశోద కృష్ణుని తొట్లనిడుట
 32. కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
 33. తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
 34. పాలుతాగివిశ్వరూపప్రదర్శన
 35. రామకృష్ణుల నామకరణం
 36. కృష్ణబలరాములక్రీడాభివర్ణన
 37. హరిహరాభేదము చూపుట
 38. గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
 39. యశోదగోపికలనొడంబరచుట
 40. కృష్ణుడుమన్నుదినెననుట
 41. నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
 42. నందయశోదలపూర్వజన్మ
 43. చిలుకుతున్నకవ్వంపట్టుట
 44. యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
 45. కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
 46. గుహ్యకుల నారదశాపం
 47. కృష్ణుడుమద్దిగవనుగూల్చుట
 48. గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
 49. కపటబాలలీలలు
 50. బృందావనముబోవతలచుట
 51. బృందావనమునకుబోవుట
 52. బృందావనముజొచ్చుట
 53. వత్సాసురవధ
 54. బకాసుర వధ
 55. చల్దులుగుడుచుట
 56. అఘాసుర వధ
 57. సురలు పూలుగురియించుట
 58. చల్దులారగించుట
 59. క్రేపుల వెదకబోవుట
 60. బ్రహ్మ వత్సబాలకులదాచుట
 61. వత్సబాలకులరూపుడగుట
 62. బలరాముడన్నరూపెరుగుట
 63. బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
 64. బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
 65. పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
 66. కృష్ణుడుఅత్మీయుడగుట
 67. ఆలకదుపుల మేపబోవుట
 68. ఆవులమేపుచువిహరించుట
 69. ధేనుకాసుర వధ
 70. విషకలిత కాళిందిగనుగొనుట
 71. కాళిందిలో దూకుట
 72. గోపికలు విలపించుట
 73. కాళియ మర్ధనము
 74. నాగకాంతలు స్తుతించుట
 75. కాళిందుని విన్నపము
 76. కాళిందుని శాసించుట
 77. కాళియునిపూర్వకథ
 78. కార్చిచ్చు చుట్టుముట్టుట
 79. గ్రీష్మఋతువర్ణనము
 80. ప్రలంబాసురవధ
 81. దావాగ్ని తాగుట
 82. వర్షర్తువర్ణనము
 83. వర్షాగమవిహారంబు
 84. శరదృతువర్ణనము
 85. వేణువిలాసంబు
 86. గోపికలవేణునాదునివర్ణన
 87. హేమంతఋతువర్ణనము
 88. గోపికలకాత్యాయనిసేవనంబు
 89. గోపికావస్త్రాపహరణము
 90. గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
 91. విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
 92. విప్రులవిచారంబు
 93. యాగముచేయయోచించుట
 94. ఇంద్రయాగనివాఱణంబు
 95. పర్వతభజనంబు
 96. పాషాణసలిలవర్షంబు
 97. గోవర్ధనగిరినెత్తుట
 98. గోపకులు నందునికిజెప్పుట
 99. ఇంద్రుడు పొగడుట
 100. కామధేనువు పొగడుట
 101. వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
 102. శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
 103. గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
 104. గోపికల దీనాలాపములు
 105. ఆత్మారాముడై రమించుట
 106. గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
 107. గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
 108. గోపికల విరహపు మొరలు
 109. గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
 110. గోపికలతో సంభాషించుట
 111. రాసక్రీడావర్ణనము
 112. గోపికలవద్ద పాడుట
 113. గోపికలతో జలక్రీడలాడుట
 114. గోపికలతోడ క్రీడించుట
 115. సర్పరూపి శాపవిమోచనము
 116. శంఖచూడుని వధ
 117. గోపికల విరహాలాపములు
 118. వృషభాసుర వధ
 119. కంసునికి నారదుడుజెప్పుట
 120. కంసుని మంత్రాలోచన
 121. కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
 122. కేశిని సంహారము
 123. నారదుడు కృష్ణునిదర్శించుట
 124. వ్యోమాసురుని సంహారించుట
 125. అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకొచ్చుట
 126. అక్రూరుడుబృందావనంగనుట
 127. అక్రూరుడు బలకృష్ణులగనుట
 128. అక్రూరనందాదులసంభాషణ
 129. వ్రేతలు కలగుట
 130. కృష్ణుడు మథురకుచనుట
 131. అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
 132. శ్రీమానినీచోరదండము
 133. కృష్ణుడు మథురనుగనుట
 134. రజకునివద్ద వస్త్రముల్గొనుట
 135. సుదామునిమాలలుగైకొనుట
 136. కుబ్జననుగ్రహించుట
 137. విల్లువిరుచుట
 138. సూర్యాస్తమయవర్ణన
 139. చంద్రోదయవర్ణన
 140. కంసుడుదుశ్శకునముల్గనుట
 141. సూర్యోదయవర్ణన
 142. మల్లరంగవర్ణన
 143. కరిపాలకునితోసంభాషణ
 144. కువలయాపీడముతోబోరుట
 145. మల్లావనీప్రవేశము
 146. చాణూరునితో సంభాషణ
 147. చాణూరముష్టికులతో పోరు
 148. పౌరకాంతలముచ్చటలు
 149. చాణూరముష్టికులవధ
 150. కంసవధ
 151. కంససోదరులవధ
 152. కంసునిభార్యలువిలపించుట
 153. దేవకీవసుదేవుల విడుదల
 154. ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
 155. నందుని వ్రేపల్లెకు పంపుట
 156. రామకృష్ణుల ఉపనయనము
 157. సాందీపుని వద్ధ శిష్యులగుట
 158. గురుపుత్రుని తేబోవుట
 159. గురుపుత్రునితెచ్చిఇచ్చుట
 160. గోపస్త్రీలకడకుద్ధవునిబంపుట
 161. నందోద్ధవ సంవాదము
 162. గోపికలు యుద్ధవునిగనుట
 163. భ్రమరగీతములు
 164. ఉద్ధవుడుగోపికలనూరార్చుట
 165. ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
 166. కుబ్జగృహంబునకేగుట
 167. కుబ్జతో క్రీడించుట
 168. అక్రూరుడు పొగడుట
 169. అక్రూరుని హస్తిన పంపుట
 170. అక్రూరునితో కుంతిసంభాషణ
 171. అక్రూరధృతరాష్ట్రులసంభాషణ
 172. అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
 173. జరాసంధుని మథురముట్టడి
 174. జరాసంధునితోపోర వెడలుట
 175. జరాసంధుని సంవాదము
 176. జరాసంధునిసేన పోరాటము
 177. కృష్ణుడు విజృంభించుట
 178. బలరాముడు విజృంభించుట
 179. జరాసంధుని విడుచుట
 180. కాలయవనునికినారదుని బోధ
 181. కాలయవనుని ముట్టడి
 182. ద్వారకానగర నిర్మాణము
 183. పౌరులను ద్వారకకుతెచ్చుట
 184. కాలయవనుడు వెంటజనుట
 185. కాలయవనుడు నీరగుట
 186. ముచికుందుడు స్తుతించుట
 187. జరసంధుడుగ్రమ్మరవిడియుట
 188. ప్రవర్షణపర్వతారోహణంబు
 189. రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
 190. రుక్మిణీ జననంబు
 191. రుక్మిణి సందేశము పంపుట
 192. వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
 193. వాసుదేవాగమనంబు
 194. రుక్మిణీ గ్రహణంబు
 195. రాజలోక పలాయనంబు
 196. రుక్మి యనువాని భంగంబు
 197. రుక్మిణీ కల్యాణంబు
 198. పూర్ణి


మూలాలు[మార్చు]