పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ప్రథమాశ్వాసము)/గోపికలకు నీతులు చెప్పుట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

(తెభా-10.1-976-క.)[మార్చు]

మధుర గీత నినదము
వి ని వచ్చిన గోపికలను వీక్షించి నయం
బు మేటి సుగుణి నేర్పరి
వాగ్వైభవము మెఱయఁ గ నిట్లనియెన్.

(తెభా-10.1-977-శా.)[మార్చు]

"మే లా మీకు? భయంబు పుట్టదుగదా మీ మందకున్? సింహశా
ర్దూ లానేకప ముఖ్యముల్ దిరిగెడిన్ దూరంబు లేతెంతురే?
యే లా వచ్చితి? రీ నిశా సమయమం దిచ్చోట వర్తింతురే?
చా లుంజాలు లతాంగులార! చనుఁడీ సంప్రీతితో మందకున్.

(తెభా-10.1-978-శా.)[మార్చు]

మీ రేతెంచిన జాడఁ గానక వగన్ మీ తల్లులుం దండ్రులున్
మీ రాముల్ మఱదుల్ తనూజులు గురుల్ మీసోదరుల్ బంధువుల్
"మే రల్ మీఱిరి లేరు పోయి" రనుచున్ మీ ఘోష భూభాగమం
దే రీతిం బరికించిరో తగవులే యీ సాహసోద్యోగముల్?

(తెభా-10.1-979-చ.)[మార్చు]

లువడి సున్నజేసి, హృదయేశుల సిగ్గులు పుచ్చి, యత్తమా
నెరియించి, సోదరులమానము సూఱలు పుచ్చి, తల్లిదం
డ్రు రుచిమాన్చి, బంధులకు రోఁత యొనర్చుచు జారవాంఛలన్
నఱి సత్కులాంగనలు త్తురె? లోకులు జూచి మెత్తురే?

(తెభా-10.1-980-సీ.)[మార్చు]

ప్రాణేశుఁ డెఱిఁగినఁ బ్రాణంబునకుఁ దెగు;
దండించు నెఱిఁగిన రణివిభుఁడు
మామ యెఱింగిన నువెల్లఁ జెడిపోవుఁ;
లవరి యెఱిఁగినఁ గులు జేయు
లిదండ్రు లెఱిఁగినఁ లలెత్తకుండుదు;
రేరా లెఱింగిన నెత్తిపొడుచు
నాత్మజు లెఱిఁగిన నాదరింపరు చూచి;
బంధువు లెఱిఁగిన హి యొనర్తు

(తెభా-10.1-980.1-ఆ.)[మార్చు]

రితరు లెఱిఁగిరేని నెంతయుఁ జుల్కఁగాఁ
జూతు; రిందు నందు సుఖము లేదు;
శము లేదు నిర్భయానందమును లేదు
జారుఁ జేరఁ జనదు చారుముఖకి.

(తెభా-10.1-981-క.)[మార్చు]

వడి కొఱ గాకున్నను
డుగైనఁ గురూపియైనఁ బామరుఁ డైనన్
డుడైన రోగియైనను
వి డుచుట మర్యాద గాదు విభు నంగనకున్.

(తెభా-10.1-982-చ.)[మార్చు]

ది యమునానదీజల సమేధిత పాదప పల్లవ ప్రసూ
ళవిరాజితం బగు వనంబు; మనంబుల మేర దప్పెనో?
పొ దిఁగిట నేడ్చు బిడ్డలకుఁ బోయుఁడు పాలు; విడుండు లేఁగలన్
మొ వులకున్; నిజేశ్వరుల ముద్దియలార! భజింపుఁ డొప్పుగన్.

(తెభా-10.1-983-చ.)[మార్చు]

నితలు నన్నుఁ గోరి యిట చ్చితి, రింతఁ గొఱంత లేదు మే
లొ రె; సమస్త జంతువులు నోలిఁ బ్రియంబులుగావె? నాకు నై
ను నిలువంగఁ బోలదు, సనాతన ధర్మము లాఁడువారికిం
బె నిమిటులన్ భజించుటలు పెద్దలు చెప్పుచు నుందు రెల్లెడన్.

(తెభా-10.1-984-క.)[మార్చు]

ధ్యా నాకర్ణన దర్శన
గా నంబుల నా తలంపు లిగినఁ జాలుం
బూ నెదరు కృతార్థత్వము
మా వతుల్! చనుఁడు మరలి మందిరములకున్."

(తెభా-10.1-985-వ.)[మార్చు]

అనిన విని.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 10:33, 11 డిసెంబరు 2016 (UTC)