పోతన తెలుగు భాగవతము

వికీసోర్స్ నుండి


పోతన తెలుగు భాగవతము - పీఠికా సహితము[మార్చు]

పూర్తి విషయసూచిక[మార్చు]

అ-హ:- అకారాది పద్యసూచిక

 1. ప్రథమ స్కంధము
 2. ద్వితీయ స్కంధము
 3. తృతీయ స్కంధము
 4. చతుర్ధ స్కంధము
 5. పంచమ స్కంధము (ప్రథమాశ్వాసము)
 6. పంచమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)
 7. షష్ఠ స్కంధము
 8. సప్తమ స్కంధము
 9. అష్ఠమ స్కంధము
 10. నవమ స్కంధము
 11. దశమ స్కంధము (ప్రథమాశ్వాసము)
 12. దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)
 13. ఏకాదశ స్కంధము
 14. ద్వాదశ స్కంధము
 15. అకారాది పద్యసూచిక

మూలాలు[మార్చు]

సామాన్య శకం 15వ శతాబ్దపు సహజ కవి, తెలుగు కవి, బమ్మెఱ పోతనామాత్యులచే }[1] రచియింపడిన ప్రమాణికమైన బాగవత పురాణ గ్రంథము. కనుక మేధోహక్కుల పరిధిలోకి రాదు. (Public Domain Content) దీనిని సంకలనం చేసి ఎందరో ప్రచురణలు చేసుకున్నారు. ఆ మూల పాఠాన్ని యధా మూలంగా పద్యగద్యలు ఇవ్వడమైనది, నిఘంటు అర్థాలు (Dictionary meaning for words), భావాలు (Abstract Meaning) మాత్రమే చేర్చి ప్రచురించడమైనది.