పోతన తెలుగు భాగవతము/ద్వితీయ స్కంధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
ద్వితీయ స్కంధము

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. శుకుని సంభాషణ
 3. భాగవతపురాణ వైభవంబు
 4. ఖట్వాంగు మోక్ష ప్రకారంబు
 5. ధారణా యోగ విషయంబు
 6. విరాట్స్వరూపము తెలుపుట
 7. తాపసుని జీవయాత్ర
 8. సత్పురుష వృత్తి
 9. సృష్టి క్రమంబు
 10. అన్యదేవభజన ఫలంబు
 11. మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
 12. హరిభక్తిరహితుల హేయత
 13. రాజ ప్రశ్నంబు
 14. శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
 15. నారదుని పరిప్రశ్నంబు
 16. బ్రహ్మ అధిపత్యంబొడయుట
 17. లోకంబులు పుట్టుట
 18. నారయ కృతి ఆరంభంబు
 19. పరమాత్ముని లీలలు
 20. అవతారంబుల వైభవంబు
 21. నరనారాయణావతారంబు
 22. మత్యావతారంబు
 23. రామావతారంబు
 24. కృష్ణావతారంబు
 25. మంథరగిరి ధారణంబు
 26. భాగవత వైభవంబు
 27. ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
 28. శ్రీహరి ప్రధానకర్త
 29. వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
 30. బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
 31. మాయా ప్రకారంబు
 32. భాగవత దశలక్షణంబులు
 33. నారాయణ వైభవంబు
 34. శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
 35. శౌనకుడు సూతునడుగుట
 36. పూర్ణి

మూలాలు[మార్చు]