పోతన తెలుగు భాగవతము/ద్వితీయ స్కంధము/శుకుని సంభాషణ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


(తెభా-2-3-సీ. )[మార్చు]

"క్షితిపతి! నీ ప్రశ్న సిద్ధంబు మంచిది;
యాత్మవేత్తలు మెత్తు ఖిలశుభద
మాకర్ణనీయంబు యుతసంఖ్యలు గల;
వందు ముఖ్యం బిది ఖిల వరము
గృహములలోపల గృహమేధులగు నరు;
లాత్మతత్త్వము లేశమైన నెఱుఁగ
రంగనారతుల నిద్రాసక్తిఁ జను రాత్రి;
పోవుఁ గుటుంబార్థబుద్ధి నహము

(తెభా-2-3.1-ఆ. )[మార్చు]

శు కళత్ర పుత్ర బాంధవ దేహాది
సంఘ మెల్లఁ దమకు త్య మనుచుఁ
గాఁపురములు సేసి డపటఁ జత్తురు
నియుఁ గాన రంత్యకాలసరణి.

(తెభా-2-4-క. )[మార్చు]

కా వున సర్వాత్మకుఁడు మ
హా విభవుఁడు విష్ణుఁ డీశుఁ డాకర్ణింపన్
సే వింపను వర్ణింపను
భా వింపను భావ్యుఁ డభవభాజికి నధిపా!

(తెభా-2-5-ఆ. )[మార్చు]

నుల కెల్ల శుభము సాంఖ్య యోగము; దాని
లన ధర్మనిష్టలన నయిన
నంత్యకాలమందు రిచింత సేయుట
పుట్టువులకు ఫలము భూవరేంద్ర!

(తెభా-2-6-తే. )[మార్చు]

రసి నిర్గుణబ్రహ్మంబు నాశ్రయించి
విధినిషేధ నివృత్తి సద్విమలమతులు
సేయుచుందురు హరిగుణచింతనములు
మానసంబుల నేప్రొద్దు మానవేంద్ర!

21-05-2016: :