పోతన తెలుగు భాగవతము/తృతీయ స్కంధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
తృతీయ స్కంధము

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. విదురునితీర్థాగమనంబు
 3. యుద్దవ దర్శనంబు
 4. కృష్ణాది నిర్యాణంబు
 5. మైత్రేయునింగనుగొనుట
 6. విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
 7. జగదుత్పత్తి లక్షణంబు
 8. మహదాదుల సంభవంబు
 9. మహదాదులు హరి స్తుతి
 10. విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
 11. బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
 12. బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
 13. బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
 14. బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
 15. కాలనిర్ణయంబు
 16. చతుర్యుగపరిమాణంబు
 17. సృష్టిభేదనంబు
 18. స్వాయంభువు జన్మంబు
 19. వరాహావతారంబు
 20. భూమ్యుద్ధరణంబు
 21. విధాత వరాహస్తుతి
 22. దితికశ్యప సంవాదంబు
 23. కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
 24. దితి గర్భంబు ధరించుట
 25. దితిగర్భప్రకారంబుజెప్పుట
 26. సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
 27. సనకాదుల శాపంబు
 28. శ్రీహరిదర్శనంబు
 29. సనకాదుల హరి స్తుతి
 30. బ్రహ్మణ ప్రశంస
 31. హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
 32. హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
 33. హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
 34. బ్రహ్మస్తవంబు
 35. హిరణ్యాక్షవధ
 36. దేవతలు శ్రీహరినినుతించుట
 37. వరహావతార విసర్జనంబు
 38. దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
 39. కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
 40. దేవహూతి పరిణయంబు
 41. కర్దముని విమానయానంబు
 42. దేవహూతితోగ్రుమ్మరుట
 43. కపిలుని జన్మంబు
 44. కన్యకానవకవివాహంబు
 45. కర్దముని తపోయాత్ర
 46. కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
 47. బ్రహ్మాండోత్పత్తి
 48. విరాట్పురుష ప్రకారంబు
 49. ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
 50. విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
 51. సాంఖ్యయోగంబు
 52. భక్తియోగంబు
 53. గర్భసంభవ ప్రకారంబు
 54. చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
 55. దేవహూతి నిర్యాంణంబు
 56. కపిలమహాముని తపంబు
 57. పూర్ణి

మూలాలు[మార్చు]