పోతన తెలుగు భాగవతము/చతుర్ధ స్కంధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
చతుర్ధ స్కంధము

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. స్వాయంభువువంశవిస్తారము
 3. కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
 4. దక్షప్రజాపతి వంశవిస్తారము
 5. ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
 6. దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
 7. దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
 8. శివుండనుగ్రహించుట
 9. దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
 10. ధృవోపాఖ్యానము
 11. ధృవుండు తపంబు చేయుట
 12. ధృవుండు మరలివచ్చుట
 13. ధృవయక్షుల యుద్ధము
 14. ధృవక్షితిని నిలుచుట
 15. వేనుని చరిత్ర
 16. అర్చిపృథుల జననము
 17. భూమినిబితుకుట
 18. పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
 19. పృథుండు హరినిస్థుతించుట
 20. పృథుని రాజ్యపాలన
 21. పృథునిబరమపదప్రాప్తి
 22. ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
 23. పురంజను కథ
 24. పూర్వ సఖుని ఉవాచ
 25. ప్రచేతసుల తపంబు
 26. ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
 27. విదురుండు హస్తినకరుగుట
 28. పూర్ణి


మూలాలు[మార్చు]