పోతన తెలుగు భాగవతము/పంచమ స్కంధము (ప్రథమాశ్వాసము)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
పంచమ స్కంధము (ప్రథమ ఆశ్వాసము)

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. ప్రియవ్రతునిబ్రహ్మదర్శనంబు
 3. ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
 4. వనంబునకుజనుట
 5. వర్షాధిపతుల జన్మంబు
 6. ఋషభుని జన్మంబు
 7. ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
 8. భరతుని జన్మంబు
 9. ఋషభునిదపంబు
 10. భరతుని పట్టాభిషేకంబు
 11. భరతుండు వనంబు జనుట
 12. హరిణీగర్భంబున జనించుట
 13. విప్రసుతుండై జన్మించుట
 14. విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
 15. సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
 16. పూర్ణి


మూలాలు[మార్చు]