పోతన తెలుగు భాగవతము/అకారాది పద్యసూచిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to searchపోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

అం
అంకరహితేందు వదనలు (భా-10.1-1086-క.) రాసక్రీడావర్ణనము
అంకిలి గలుగక మా కకలంకేందుని (భా-10.1-1444-క.) నందోద్ధవ సంవాదము
అంకిలి జెప్పలేదు (భా-10.1-1708-ఉ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
అంగజసమలావణ్యశుభాంగులు (భా-6-29-క.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
అంగజుఁడెక్కుడించిన శరాసనమున్ (భా-5.1-28-ఉ.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
అంగజునైనఁ జూడ హృదయంగముఁడై (భా-10.1-1013-ఉ.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
అంగనానివాసంబుల యందు (భా-4-881-వ.) పురంజను కథ
అంగప్రధానక యాగంబులనుజేసి (భా-4-210-సీ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అంగవ్రాతములోఁజికిత్సకుఁడు (భా-7-188-శా.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అంగిరసుఁడనెడు మునికిఁగులాంగన (భా-4-24-క.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అంగిరసులిచ్చు పసిఁడికి (భా-9-77-క.) నాభాగుని చరిత్ర
అంగిరస్సుతుఁడు మహాయోగి సంవర్తుఁ (భా-9-45-సీ.) మరుత్తుని చరిత్ర
అంగీకరించిననఖిలంబుఁబోవుచో (భా-8-582-సీ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
అంగీకృతరంగన్మా (భా-8-32-క.) త్రికూటమందలి గజములు
అంఘ్రిమూలమున మూలాధారచక్రంబుఁ (భా-2-29-సీ.) సత్పురుష వృత్తి
అంచితదివ్యమూర్తి పరమాత్మక (భా-3-668-ఉ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అంచితబ్రహ్మచర్యవ్రతయోగ్యమై (భా-3-772-సీ.) దేవహూతి పరిణయంబు
అంచితభక్తితోడ దనుజాధిపు (భా-7-134-ఉ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అంచితమైన ధర్మ చయమంతయుఁ (భా-1-95-ఉ.) నారదాగమనంబు
అంచితవామపాదాంభోరుహము (భా-4-140-సీ.) శివుండనుగ్రహించుట
అంచితస్ఫటికమయస్తంభదీప్తిచేఁ (భా-3-1046-సీ.) దేవహూతి నిర్యాంణంబు
అంచితాష్టాంగయోగక్రియాకలాపులైన (భా-3-489-తే.) దితి గర్భంబు ధరించుట
అంజక బాలకుఁ డనియును (భా-10.1-1320-క.) కువలయాపీడముతోబోరుట
అంటిన ప్రేమను వీరింగంటికి (భా-10.2-1066-క.) నందాదులు చనుదెంచుట
అంతం గంసాదుల కాంతలు (భా-10.1-1386-వ.) కంసునిభార్యలువిలపించుట
అంతఁ గృష్ణుండు దండయాత్రోత్సుకుఁడై (భా-10.2-515-వ.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అంతం గృష్ణుండు ధర్మరాజప్రముఖుల (భా-10.2-124-వ.) కాళింది మిత్రవిందల పెండ్లి
అంతఁ గృష్ణుండు నిజకాంతాతనయ (భా-10.2-681-వ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
అంతం గృష్ణుఁడు మేను పెంప (భా-10.1-662-శా.) కాళియ మర్ధనము
అంతం బోవక కినుక ననంతుఁడు (భా-10.2-912-క.) సాళ్వుని వధించుట
అంతం బోవక రుక్మిని (భా-10.2-302-క.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
అంతఁగల్పాంతంబు డాసిన (భా-8-709-వ.) మీనావతారుని ఆనతి
అంతఁగశ్యపుండుదత్కాలసముచిత (భా-3-475-వ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
అంతఁగృష్ణుండు చుట్టాలకు (భా-1-234-వ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
అంతఁగొంతకాలంబునకమ్మేదినీకాంతుండు (భా-9-89-వ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
అంతఁగొంతకాలంబునకు రామచంద్రుని (భా-9-350-వ.) శ్రీరామాదుల వంశము
అంతఁగొంతకాలమునకు బహుభార్యాచర్యుం (భా-9-185-వ.) మాంధాత కథ
అంతఁగొందఱల్లనన్యోన్యవిత్తాది (భా-5.1-173-ఆ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అంతంగొన్నిదినంబులకు (భా-1-280-వ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
అంతంగొన్నిదినంబులేగిన (భా-7-136-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అంతఁజాక్షుషమన్వంతరంబున (భా-4-945-వ.) దక్షుండు పుట్టుట
అంతఁదద్వృత్తాంతబంతయు (భా-4-408-వ.) వేనుని చరిత్ర
అంతందాము నరనారాయణులతపో (భా-2-133-వ.) నరనారాయణావతారంబు
అంతఁబృథుచక్రవర్తియు (భా-4-558-వ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
అంతఁబ్రజాసర్గమందు నియుక్తులై (భా-3-408-సీ.) వరాహావతారంబు
అంతంబ్రళయావసాన సమయంబున (భా-8-734-వ.) ప్రళయావసానవర్ణన
అంత (భా-1-117-వ.) నారదుని పూర్వకల్పము
అంత (భా-2-157-వ.) రామావతారంబు
అంత (భా-2-159-వ.) రామావతారంబు
అంత (భా-3-175-వ.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
అంత (భా-3-384-వ.) సృష్టిభేదనంబు
అంత (భా-3-514-వ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
అంత (భా-3-596-వ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అంత (భా-3-675-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అంత (భా-3-685-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అంత (భా-3-692-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అంత (భా-3-708-వ.) దేవతలు శ్రీహరినినుతించుట
అంత (భా-3-1029-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అంత (భా-4-363-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అంత (భా-4-437-వ.) అర్చిపృథుల జననము
అంత (భా-4-638-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అంత (భా-4-736-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అంత (భా-4-785-వ.) పురంజను కథ
అంత (భా-4-798-వ.) పురంజను కథ
అంత (భా-5.1-62-వ.) ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
అంత (భా-7-294-వ.) నృసింహరూపావిర్భావము
అంత (భా-8-60-వ.) కరిమకరులయుద్ధము
అంత (భా-8-300-వ.) ధన్వంతర్యామృతజననము
అంత (భా-8-451-వ.) దుర్భరదానవప్రతాపము
అంత (భా-8-460-వ.) బృహస్పతిమంత్రాంగము
అంత (భా-8-610-వ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
అంత (భా-9-34-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అంత (భా-9-103-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అంత (భా-9-295-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అంత (భా-9-437-వ.) పరశురాముని కథ
అంత (భా-9-538-వ.) దేవయాని యయాతివరించుట
అంత (భా-9-605-వ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
అంత (భా-10.1-70-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అంత (భా-10.1-506-వ.) క్రేపుల వెదకబోవుట
అంత (భా-10.1-1691-వ.) రుక్మిణీ జననంబు
అంత (భా-10.1-1696-వ.) రుక్మిణీ జననంబు
అంత (భా-10.2-54-వ.) శమంతకమణి పొందుట
అంత (భా-11-4-వ.) భూభారంబువాపుట
అంత (భా-11-89-వ.) ప్రభాసంకుబంపుట
అంత (భా-10.1-63-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అంత (భా-10.2-292-వ.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
అంత (భా-10.2-336-వ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
అంత (భా-10.2-437-వ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
అంత (భా-10.2-696-వ.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
అంత (భా-10.2-1101-వ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అంత (భా-10.2-1107-వ.) సకలరాజుల శిక్షించుట
అంత (భా-10.2-1320-వ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
అంత గాధికినగ్నిజేజుండగు (భా-9-492-వ.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
అంత గోపకాంత లంతయుం గని (భా-10.1-276-వ.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
అంత గోపకులు గోవుల వారింప నలవి గాక (భా-10.1-524-వ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
అంత గోపకులు నిరాశులై వచ్చి యెఱింగించిన (భా-10.1-857-వ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
అంత గోపసింహుఁ డసురఁ గొమ్ములు పట్టి (భా-10.1-1146-ఆ.) వృషభాసుర వధ
అంత జలకేళి సాలించి సంతసంబు (భా-10.2-504-తే.) కాళిందీ భేదనంబు
అంత దగ్గఱనేతెంచియున్న మైత్రేయుండు (భా-3-150-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అంత దాక్షాయణి యయిన సతీదేవి (భా-4-211-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అంత దుర్యోధనుండు మిథిలానగరంబునకుం (భా-10.2-93-వ.) శతధన్వునిద్రుంచుట
అంత దేవకీదేవి యడ్దంబు వచ్చి యిట్లనియె (భా-10.1-149-వ.) దేవకి బిడ్డనువిడువవేడుట
అంత ద్వారకానగరంబున (భా-10.2-570-వ.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
అంత ధర్మతనయుఁడభినవమృదుల (భా-10.2-807-ఆ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అంత ధర్మనందనుండు ఋత్విగ్గణంబులను (భా-10.2-800-వ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అంత ధర్మనందనుండు విదురునికి (భా-1-301-వ.) విదురాగమనంబు
అంత ధృతరాష్ట్రునికి గాంధారి యందు (భా-9-673-వ.) పాండవ కౌరవుల కథ
అంత ధ్రువుఁడునుఁబంకేరుహాక్షపాద (భా-4-292-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అంత నందుండు పరమానందంబున (భా-10.1-244-వ.) పూతననేలగూలుట
అంత నందుండు మొదలయిన గోపకులు (భా-10.1-238-వ.) పూతననేలగూలుట
అంత న క్కాంతాతిలకంబు నెమ్మొగంబు (భా-10.1-78-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అంత న ద్దనుజాంతకుండు (భా-10.1-1369-వ.) చాణూరముష్టికులవధ
అంత న బ్బాలునిమేన బాలగ్రహంబు (భా-10.1-260-వ.) కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
అంత న య్యజగర చర్మంబు (భా-10.1-487-వ.) సురలు పూలుగురియించుట
అంత న య్యశోద యింటికడం (భా-10.1-391-వ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
అంత నక్కడఁ గుంతీసహితులయిన పాండవులు (భా-10.2-83-వ.) సత్యభామా పరిణయంబు
అంత నక్కడ (భా-10.2-389-వ.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
అంత నట (భా-10.1-141-వ.) కృష్ణుని వ్రేపల్లెకుతరలించుట
అంత నభిషిక్తుఁ జేసి యత్యంత సురభి (భా-10.2-946-తే.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
అంత నయ్యాదవేంద్రుని నగరంబు (భా-10.1-1783-వ.) రుక్మిణీ కల్యాణంబు
అంత నర్జునుండు నీరుపట్టున డస్సిన (భా-10.2-114-వ.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
అంత నల్లనల్లన లేచి నిలుచుండి (భా-10.1-547-వ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అంత నవభృథస్నానానంతరంబున (భా-10.2-808-వ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అంత నవ్వనంబున దైవయోగంబునం (భా-10.1-744-వ.) దావాగ్ని తాగుట
అంత నా గోపగోపీజనంబులు దెలిసి (భా-10.1-234-వ.) పూతననేలగూలుట
అంత నా డింభకుండు ప్రద్యుమ్నుండను (భా-10.2-4-వ.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
అంత నా దుర్నిమిత్తంబులు పొడగని (భా-10.1-650-వ.) కాళిందిలో దూకుట
అంత నా ధ్వని విని బలవంతుండైన (భా-10.2-63-వ.) జాంబవతి పరిణయంబు
అంత నా భీష్మకుండు విహితప్రకారంబునం (భా-10.1-1720-వ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
అంత నా రక్కసుండు వెక్కసంబగు రోషంబునఁ (భా-10.2-20-వ.) శంబరోద్యగంబు
అంత నా రాత్రి మథురానగరంబున (భా-10.1-1190-వ.) అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకొచ్చుట
అంత నా రామకృష్ణులు సుదాముం డను (భా-10.1-1267-వ.) సుదామునిమాలలుగైకొనుట
అంత నా రామకృష్లులు నలంకృతులై (భా-10.1-1314-వ.) మల్లరంగవర్ణన
అంత నా లోలలోచన పాలు డించి వచ్చి (భా-10.1-360-వ.) చిలుకుతున్నకవ్వంపట్టుట
అంత నా విదర్భానగరంబు నిర్గమించి (భా-10.2-305-వ.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
అంత నాబోటి పలికిన కలికి పలుకులు (భా-10.1-157-వ.) మాయమింటనుండిపలుకుట
అంత నాభాగుండును బ్రహ్మచారియై (భా-9-76-వ.) నాభాగుని చరిత్ర
అంత నాభాగునకునంబరీషుండు (భా-9-80-వ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
అంత నారదుండు వచ్చి బాలకుని (భా-10.2-8-వ.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
అంత నొక్కనాఁడు పాండవులం జూడ (భా-10.2-103-వ.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అంత నొక్కనాఁడు రామకృష్ణులు (భా-10.1-455-వ.) చల్దులుగుడుచుట
అంత నొక్కనాఁడు రుక్మిణీదేవి లోఁగిట (భా-10.2-227-వ.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
అంత నొక్కనాడు నందాదులైన గోపకు (భా-10.1-1113-వ.) సర్పరూపి శాపవిమోచనము
అంత నొక్కనాడు బలభద్రప్రముఖులైన (భా-10.1-335-వ.) కృష్ణుడుమన్నుదినెననుట
అంత నొక్కనాడు యమునాతీరంబున (భా-10.1-432-వ.) వత్సాసురవధ
అంత నొక్కనాడు వసుదేవు పంపున (భా-10.1-281-వ.) గర్గాగమనము
అంత నొక్కనాడు సంకర్షణసహితుండై (భా-10.1-1403-వ.) నందుని వ్రేపల్లెకు పంపుట
అంత బలభద్రుండు రౌద్రాకారంబున (భా-10.1-620-వ.) ధేనుకాసుర వధ
అంత బలభద్రుండు వారల మనంబుల (భా-10.2-494-వ.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
అంత బలభద్రుండు వ్రజసుందరీ సమేతుండై (భా-10.2-507-వ.) కాళిందీ భేదనంబు
అంత బాలిక యావు రని యేడ్చు చిఱుచప్పు (భా-10.1-148-సీ.) శయ్యననుంచుట
అంత భగ్నశిరుం డైన రజకుం జూచి (భా-10.1-1264-వ.) రజకునివద్ద వస్త్రముల్గొనుట
అంత భూదేవి వాసుదేవుని డగ్గఱ నేతెంచి (భా-10.2-201-వ.) నరకాసురుని వధించుట
అంత మందలో నందుండు (భా-10.1-173-వ.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
అంత మరణావస్థంబొందు (భా-3-984-వ.) భక్తియోగంబు
అంత మఱునాడు సూర్యోదయకాలంబునం (భా-10.1-1224-వ.) కృష్ణుడు మథురకుచనుట
అంత మాంధాత పెద్దకొడుకగు (భా-9-191-వ.) పురుక్సుతుని వృత్తాంతము
అంత మాయామయవరాహ (భా-3-412-వ.) వరాహావతారంబు
అంత ముద్గలునినుండి బ్రాహ్మణకులంబై (భా-9-657-వ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
అంత మునికుమారుండు శపించిన (భా-1-496-వ.) శృంగి శాపంబు
అంత మురాంతకుండు త్రిపురాంతకు (భా-10.2-448-ఉ.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
అంత యదుప్రవరుండు దేహి లోభమోహాదుల (భా-11-94-వ.) అవధూతసంభాషణ
అంత రుద్రానువర్తులైనట్టి సిద్ధ (భా-4-144-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
అంత రోమపాదుండుదన కూఁతురు (భా-9-685-వ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
అంత లయకాల కాలాభ్రగర్జనంబు పగిది (భా-10.2-160-వ.) నరకాసురవధకేగుట
అంత లోకేశున కవసానకాలంబు (భా-12-23-సీ.) కల్పప్రళయ ప్రకారంబు
అంత వసిష్ఠుండరుగుదెంచి (భా-9-332-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అంత వసుదేవుండు తనకుం జేయవలసిన (భా-10.1-137-వ.) కృష్ణుని వ్రేపల్లెకుతరలించుట
అంత వాఁ డొక యింత మూర్ఛిలి (భా-10.2-552-మత్త.) ద్వివిదునివధించుట
అంత వాసుదేవుండు వ్యాసప్రముఖభూసుర (భా-1-178-వ.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
అంత విజితాశ్వుండు (భా-4-679-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అంత విదురుండు ప్రభాసతీర్థంబున (భా-1-389-వ.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
అంత విముక్తలింగుండు (భా-5.1-89-వ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
అంత వేల్పులతో రక్కసులకుఁ (భా-9-377-వ.) చంద్రవంశారంభము
అంత శర్యాతియునప్రమత్తుండై (భా-9-67-వ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
అంత శ్వశురుండగు దక్షునకు జామాత (భా-4-54-వ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అంత సత్రాజితుండు తన సహోదరుండైన (భా-10.2-57-వ.) సత్రాజితుని నిందారోపణ
అంత సభాజనంబుల కలకలంబు (భా-10.1-1372-వ.) చాణూరముష్టికులవధ
అంత సాత్యకి పాండువులచేతం (భా-10.2-105-వ.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అంత సీతయు గర్భిణిగావునఁ (భా-9-347-వ.) శ్రీరామాదుల వంశము
అంత సీతా నిమిత్తంబునం (భా-2-166-వ.) రామావతారంబు
అంత స్వకీయప్రాణవల్లభయగు మహిషి (భా-4-776-వ.) పురంజను కథ
అంత స్వాయంభువుండుగనకరథా (భా-3-762-వ.) దేవహూతి పరిణయంబు
అంత హతశేషులు (భా-4-338-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అంత హిరణ్యకశిపుండు దుఃఖితుండై (భా-7-37-వ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
అంతకంతకు సంతాప మతిశయించి (భా-10.2-335-తే.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
అంతకు మున్న సత్యవ్రతుండు (భా-8-721-వ.) కడలిలో నావనుగాచుట
అంతటఁగొన్ని హాయనములుచన సింధు (భా-5.1-139-సీ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అంతట నొక వాయకుఁ డా (భా-10.1-1265-క.) వాయకుని అనుగ్రహించుట
అంతట లీలఁబోలె జగదాత్ముఁడు (భా-3-439-ఉ.) విధాత వరాహస్తుతి
అంతట వారలమరణము (భా-1-331-క.) నారదునిగాలసూచనంబు
అంతటను గృష్ణుఁ డేమయ్యె నరసిచూడ (భా-11-117-తే.) అవధూతసంభాషణ
అంతదానును దేవతాసమూహంబును (భా-8-153-వ.) బ్రహ్మాదులహరిస్తుతి
అంతనక్కడనా ధ్రువుండు (భా-4-268-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అంతనక్కాంతాతిలకంబు క్రమక్రమంబున (భా-8-497-వ.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
అంతనచ్చటి జనంబులిట్లనిరి (భా-4-536-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అంతనచ్ఛాగంబుదన పిదపందగిలిన (భా-9-570-వ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అంతనటంబరీక్షిత్కుమారుండు (భా-1-391-వ.) పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
అంతనతండు (భా-4-410-వ.) వేనుని చరిత్ర
అంతనద్దానవేంద్రుండు మహోద్దండంబగు (భా-7-290-వ.) నృసింహరూపావిర్భావము
అంతనద్దైత్యవల్లభుండు (భా-8-558-వ.) వామునునిసమాధానము
అంతననంగబ్రహ్మతంత్రమునకు (భా-6-95-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అంతననుకూలశుభగ్రహోదయంబును (భా-1-289-వ.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
అంతనప్పయోరాశిమధ్యంబున (భా-8-210-వ.) సముద్రమథన వర్ణన
అంతనబ్బాలునకు సంతసంబున (భా-8-517-వ.) వామనుడవతరించుట
అంతనమ్మహారాత్రి యందు (భా-8-713-వ.) కల్పాంతవర్ణన
అంతనయ్యసురేంద్రుండు పంచినఁ (భా-9-291-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అంతనయ్యిద్ధఱకుందగులంబు నెలకొని (భా-9-399-వ.) పురూరవుని కథ
అంతనర్జునుండు మహిష్మతీపురంబునకు (భా-9-441-వ.) పరశురాముని కథ
అంతనర్జునుండు మహిష్మతీపురంబునకేతెంచి (భా-9-435-వ.) పరశురాముని కథ
అంతనవసరంబయిననజునికి (భా-9-71-వ.) రైవతుని వృత్తాంతము
అంతనవ్విభుండు సాయుధసాలంకారంబగు (భా-8-513-వ.) వామనుడవతరించుట
అంతనసంఖ్యంబులైన దివ్యవిమాన (భా-5.2-33-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
అంతనా కణ్వమునీంద్రుండు (భా-9-625-వ.) భరతుని చరిత్ర
అంతనా ధ్రువుండు (భా-4-297-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అంతనా పాలకుప్ప యందు (భా-8-257-వ.) ఉచ్చైశ్రవావిర్భవము
అంతనా పృథుని భార్యామణి యగునర్చి (భా-4-655-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అంతనా బ్రాహ్మణిగోపించి (భా-9-248-వ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
అంతనా బ్రాహ్మణునిభార్య (భా-9-242-వ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
అంతనా భగీరథునకు శ్రుతుండును (భా-9-234-వ.) గంగాప్రవాహ వర్ణన
అంతనా భరతుండొక్కనాఁడా (భా-5.1-101-వ.) భరతుండు వనంబు జనుట
అంతనా రాజకుమారుం (భా-9-609-వ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
అంతనా రాజునకు శతబిందుని (భా-9-172-వ.) మాంధాత కథ
అంతనా రామచంద్రుండు కుమారులకిట్లనియె (భా-9-352-వ.) శ్రీరామాదుల వంశము
అంతనా రామచంద్రుండు లక్ష్మణసహితుండై (భా-9-271-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అంతనా రామచంద్రుని దానశీలత్వంబునకు (భా-9-343-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అంతనా రావణుండుదెగుట విని (భా-9-305-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అంతనా సజ్జనాగ్రణి యైన ధ్రువుఁడు (భా-4-310-తే.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
అంతనా సునీతి బాలునింజూచి తండ్రీ (భా-4-227-వ.) ధృవోపాఖ్యానము
అంతనాకర్దముండుగమలసంభవచోదితుం (భా-3-849-వ.) కన్యకానవకవివాహంబు
అంతనాతని తమ్ములనిలపుత్రాదులు (భా-1-388-సీ.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
అంతనావిష్కృత కాంత చతుర్భుజం (భా-5.1-43-సీ.) ఋషభుని జన్మంబు
అంతనిక్కడ (భా-3-695-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అంతనిధానమైన (భా-7-229-ఉ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అంతనీశ్వరుండు జీవస్వరూపాను (భా-3-972-వ.) భక్తియోగంబు
అంతనొకనాఁడయ్యాశ్రమంబునకు (భా-9-57-వ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
అంతనొక్కనాఁడు (భా-3-133-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అంతనొక్కనాఁడు (భా-4-430-వ.) వేనుని చరిత్ర
అంతనొక్కనాఁడు తనయింటికడ (భా-10.1-354-వ.) చిలుకుతున్నకవ్వంపట్టుట
అంతనొక్కనాఁడు మాంధాతృమేదినీవల్లభుండు (భా-9-183-వ.) మాంధాత కథ
అంతనొయ్యన పూర్వప్రకారంబున (భా-8-634-వ.) దానవులువామనుపైకెళ్ళుట
అంతమీఁద విష్ణునాఙ్ఞ యౌఁదలఁదాల్చి (భా-3-790-ఆ.) దేవహూతి పరిణయంబు
అంతరిక్షంబునంబ్రత్యక్షంబైన (భా-3-749-వ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
అంతలోన నజీవుండు సజీవుండైన తెఱంగున (భా-10.1-543-వ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అంతలోన వారునుం దానును (భా-10.1-652-వ.) కాళిందిలో దూకుట
అంతసురలేయు నిబిడాస్త్రములపాలై (భా-6-378-వన.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అంతాదిరహితుఁడచ్యుతుఁ (భా-8-177-క.) విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
అందంద కురియించిరమరులు మునినాథ (భా-4-436-సీ.) అర్చిపృథుల జననము
అందగ్రజుండ శివపూజం (భా-6-30-క.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
అందఱుఁదమలోనైక్యముఁ (భా-3-717-క.) వరహావతార విసర్జనంబు
అందఱు నొక్కపెట్ట దనుజాంతకనందనుఁ (భా-10.2-568-ఉ.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
అందఱు ముకుళితకరకమలులై (భా-6-525-వ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అందియలు టిట్టిభంబులచందమునం (భా-5.1-31-క.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
అందుఁ దామ్రశ్మశ్రుకేశకలాపంబును (భా-10.2-533-వ.) కాశీరాజు వధ
అందుఁదమాల సాల వకుళార్జున (భా-3-764-ఉ.) దేవహూతి పరిణయంబు
అందుఁబరమాణుద్వయంబొక్క (భా-3-346-వ.) కాలనిర్ణయంబు
అందుఁబ్రకృతి చతుర్వింశతితత్త్వాత్మకంబై (భా-3-891-వ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అందు (భా-2-128-వ.) నరనారాయణావతారంబు
అందు (భా-3-512-వ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
అందు (భా-3-968-వ.) భక్తియోగంబు
అందు (భా-10.1-45-వ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
అందు (భా-10.1-1594-వ.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
అందు గోవిందనందనుండయిన ప్రద్యుమ్నునకు (భా-10.2-279-వ.) కృష్ణకుమారోత్పత్తి
అందు రాజులప్రకారం బెఱింగించెద (భా-12-4-వ.) రాజుల యుత్పత్తి
అందు లోకరక్షణార్థంబుగా (భా-4-435-వ.) అర్చిపృథుల జననము
అందు వర్చసుండు భరద్వాజుండు (భా-12-45-వ.) ద్వాదశాదిత్యప్రకారంబు
అందు వసించిరి నందిత (భా-10.2-309-క.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
అందు శాల్మలీవృక్షంబు ప్లక్షాయామంబై (భా-5.2-62-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
అందునరవిందసౌరభనందిత (భా-3-179-క.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
అంధకారమెల్లనద్రిగుహాంతర (భా-8-27-ఆ.) త్రికూటమందలి గజములు
అంధకారవైరి యపరాద్రికవ్వలఁజనిన (భా-1-255-ఆ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
అంధప్రక్రియనున్నవాఁడు (భా-7-132-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అంధుండైన పతిన్ వరించి (భా-1-318-శా.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అంధేందూదయముల్ (భా-7-168-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అంబ నవాంబుజోజ్వల (భా-1-9-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
అంబ నారాయణుండఖిలశాస్త్రములను (భా-3-1026-సీ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అంబుజనేత్రుఁడా సూర్యసూనుఁడై (భా-8-422-ఆ.) 11ధర్మసావర్ణిమనువుచరిత్ర
అంభోజనాభున కంభోజనేత్రున (భా-10.2-202-సీ.) నరకాసురుని వధించుట
అంభోజాకరమధ్య నూతన (భా-8-111-శా.) గజేంద్రరక్షణము
అంభోజాసన నీకునీశుఁడుగలండంటేనిఁ (భా-2-77-శా.) నారదుని పరిప్రశ్నంబు
అంభోజాసనుఁడాదిగాఁగ (భా-7-282-శా.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అంభోరాశిఁ బ్రభాసతీర్థమున (భా-10.1-1416-శా.) సాందీపుని వద్ధ శిష్యులగుట
అంహఃకర్ములు దల్లడిల్ల (భా-10.1-1575-శా.) బలరాముడు విజృంభించుట
అ ట్లగుటం జేసి నీవును (భా-10.2-1126-వ.) వసుదేవుని గ్రతువు
అ ట్లతం డరిగిన నా రెండవ బ్రాహ్మణునిం (భా-10.2-474-వ.) నృగోపాఖ్యానంబు
అ ట్లా నృపసత్తమ మత్తకాశినులొండొరుల (భా-10.2-1172-వ.) సుభద్రా పరిణయంబు
అ త్తఱిఁ గోటర యను బాణ జనయిత్రి (భా-10.2-424-సీ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
అ మ్మణి యాదవ విభునకు (భా-10.2-53-క.) శమంతకమణి పొందుట
అ మ్మహాత్మునివలన సకల (భా-10.2-995-వ.) గురుప్రశంస చేయుట
అ మ్మునీశ్వరులకు నానకదుందుభి (భా-10.2-1123-సీ.) వసుదేవుని గ్రతువు
అ య్యవరరంబునం బ్రద్ముమ్నుండు (భా-10.2-850-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అ య్యవసరంబునం గంససంహారి (భా-10.2-186-వ.) నరకాసురుని వధించుట
అ య్యవసరంబునఁ గృష్ణుండు (భా-10.2-746-వ.) రాజబంధమోక్షంబు
అ య్యవసరంబునఁ గృష్ణుండు దర్పించి (భా-10.1-1115-వ.) సర్పరూపి శాపవిమోచనము
అ య్యవసరంబున (భా-10.1-108-వ.) దేవకి కృష్ణుని కనుట
అ య్యవసరంబున (భా-10.1-139-వ.) కృష్ణుని వ్రేపల్లెకుతరలించుట
అ య్యవసరంబున (భా-10.1-196-వ.) జలకమాడించుట
అ య్యవసరంబున (భా-10.1-475-వ.) అఘాసుర వధ
అ య్యవసరంబున (భా-10.1-497-వ.) చల్దులారగించుట
అ య్యవసరంబున (భా-10.1-1170-వ.) కేశిని సంహారము
అ య్యవసరంబున (భా-10.1-1383-వ.) కంససోదరులవధ
అ య్యవసరంబున (భా-10.2-391-వ.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
అ య్యవసరంబున (భా-10.2-843-వ.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
అ య్యవసరంబున (భా-10.2-856-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అ య్యవసరంబున (భా-10.2-899-వ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
అ య్యవసరంబున (భా-10.2-921-వ.) దంతవక్త్రుని వధించుట
అ య్యవసరంబున ననుచరసమేతులైన (భా-10.1-88-వ.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
అ య్యవసరంబున నేనుం (భా-10.2-1096-వ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అ య్యవసరంబున మాగధుండు (భా-10.1-1543-వ.) జరాసంధుని సంవాదము
అ య్యవసరంబున విశ్వరూపుం డగు (భా-10.1-58-వ.) యోగమాయనాఙ్ఞాపించుట
అ య్యవసరంబున శ్రీదామ నామధేయుం (భా-10.1-611-వ.) ధేనుకాసుర వధ
అ య్యవసరంబున సాల్వుండు (భా-10.2-866-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అ వ్విధంబంతయు నెఱింగి (భా-10.2-1303-వ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
అ వ్విప్రుండు సనుదెంచిన కార్యంబు (భా-10.2-1012-వ.) అటుకులారగించుట
అకట దిక్కులకెల్ల దిక్కైన మాకు (భా-6-339-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అకటా నమ్మితిమేము (భా-10.1-988-మ.) గోపికల దీనాలాపములు
అకలంకులు బాలురు గని (భా-10.1-441-క.) బకాసుర వధ
అకుటిలభక్తిఁగేశవసమర్పణబుద్ధిఁ (భా-3-401-చ.) స్వాయంభువు జన్మంబు
అకృతఙ్ఞుఁడనై విడిచితిఁ (భా-6-138-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
అక్క తల్లి చెల్లలాత్మజ యెక్కిన (భా-9-582-ఆ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అక్కట ఘోరదుష్కృతమహానలకీలలు (భా-6-137-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అక్కట తల్లిఁబాసి హరిణార్భక (భా-5.1-103-ఉ.) భరతుండు వనంబు జనుట
అక్కట తల్లిదండ్రులు గృహంబున లేరు (భా-1-325-ఉ.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అక్కట బంధులున్ మగలు నన్నలు (భా-10.1-1053-ఉ.) గోపికల విరహపు మొరలు
అక్కట మానుషజన్మము (భా-5.1-176-క.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అక్కట యేనింద్రియములచేఁగట్టంగఁ (భా-5.1-21-సీ.) వనంబునకుజనుట
అక్కట రామకృష్ణులు మహాత్ములు (భా-10.2-86-ఉ.) శతధన్వుఁడుమణిగొనిపోవుట
అక్కట వచ్చి పెద్దతడవయ్యెను (భా-9-468-ఉ.) పరశురాముని కథ
అక్కట వానఁ దోగి వ్రజ మాకుల మయ్యెఁ (భా-10.1-906-ఉ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
అక్కట పుత్త్రశోకజనితాకులభార (భా-1-164-ఉ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
అక్కడఁ గాశిలో నా రాజు మందిరాం (భా-10.2-527-సీ.) కాశీరాజు వధ
అక్కడక్కడఁబూర్వంబునందు లేని (భా-4-506-తే.) భూమినిబితుకుట
అక్కాచెల్లెండ్రయ్యును (భా-8-470-క.) దితికశ్యపులసంభాషణ
అక్రూరత్వముతోడ నీవు మనఁగా (భా-10.1-1158-శా.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
అక్రూరుం డని పేరుపెట్టుకొని (భా-10.1-1218-శా.) వ్రేతలు కలగుట
అక్రూరుఁడు దదనుజులు (భా-10.2-864-క.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అక్రూరులైన జనుల నవక్రగతింగాచు (భా-10.1-1204-క.) అక్రూరుడు బలకృష్ణులగనుట
అక్షీణ కనకసన్నిభ పక్షయుగోద్భూత (భా-10.1-704-క.) కాళియునిపూర్వకథ
అక్షీణోగ్రతపంబు (భా-7-223-శా.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అఖిల జంతువులకు నాత్మవల్లభమైన (భా-10.1-592-సీ.) కృష్ణుడుఅత్మీయుడగుట
అఖిల జనుల కెల్ల నానందజనకమై (భా-10.2-818-ఆ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అఖిల భూతములందునాత్మరూపంబున (భా-2-36-సీ.) సృష్టి క్రమంబు
అఖిల భూతముల దేహాంతస్థమగునాత్మ (భా-6-201-సీ.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
అఖిల రూపముల్ దనరూపమైనవాఁడు (భా-8-87.1-తే.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
అఖిల వార్తలు (భా-1-323-తే.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అఖిలకర్మంబులకధినాథుఁడవు నీవ (భా-8-680-సీ.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
అఖిలగుణాశ్రయుఁడగు హరి (భా-9-138-క.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అఖిలజగత్కల్పనాటోపములకుఁ (భా-3-407-సీ.) వరాహావతారంబు
అఖిలదుఃఖైకసంహారాది కారణం (భా-6-440-సీ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అఖిలమెఱిఁగిన కశ్యపునంతవాని (భా-6-512-తే.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అఖిలలోకములకు హరి దైవతము చూడ (భా-7-454-ఆ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
అఖిలలోకేశ సర్వేశ యభవ నీవు (భా-11-85-తే.) వైకుంఠం మరలగోరుట
అఖిలలోకైకపతివి దయార్ధ్రమతివి (భా-10.2-610-తే.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
అఖిలాత్ముఁడగుచున్న హరియందుఁబరునందు (భా-9-40-సీ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అఖిలాధారుఁడజాదిదుర్లభుఁడు (భా-7-478-మ.) నారదుని పూర్వజన్మంబు
అగణితవైభవుండగు మురాంతకుఁ (భా-1-423-చ.) కలినిగ్రహంబు
అగుఁగాకంచు వికుక్షి వేఁటజని (భా-9-157-మ.) వికుక్షి చరితము
అగుచునొప్పు దివ్యవిమానంబుఁగల్పించి (భా-3-814-వ.) కర్దముని విమానయానంబు
అగుణుండగు పరమేశుఁడు (భా-2-99-క.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
అగునయిననుంగాలోచితకార్యంబు చెప్పెద (భా-8-476-వ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
అగుసర్వేశుఁబరాత్పరు (భా-3-220-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అగ్గజంబుగులిశహతిఁగూలు కులమహి (భా-6-388-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అగ్నిదేవుండిట్లనియె (భా-4-196-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అగ్నిముఖంబు పరాపరాత్మకమాత్మ (భా-8-224-సీ.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
అగ్నిహోత్రి యనుచునా సురభిని దేవ (భా-8-253-ఆ.) సురభి ఆవిర్భావము
అఘునిఁ జంపి కృష్ణుఁ డాప్తులు దానును (భా-10.1-594-ఆ.) కృష్ణుడుఅత్మీయుడగుట
అఙ్ఞానజ మగు శోకము (భా-10.1-1780-క.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
అఙ్ఞుండు చేసిన యారాధనములఁజే (భా-7-352-సీ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అఙ్ఞుల్ కొందఱు నేముదామనుచు (భా-7-148-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అచ్చట విప్రసూనుఁడు భయం (భా-5.1-137-ఉ.) విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
అచ్చపుఁజీకటింబడి గృహవ్రతులైన (భా-7-181-ఉ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అచ్చరకన్య యలంబుస (భా-9-47-క.) మరుత్తుని చరిత్ర
అచ్చుగ నీ మాయను మును (భా-10.1-118-క.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
అచ్చోటఁ బవిత్రములై (భా-10.2-113-క.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
అచ్చోటు వాసి వృషభాద్రి నెక్కి (భా-10.2-953-వ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
అచ్ఛిద్రప్రకటప్రతాపరవిచే (భా-10.1-1667-శా.) ముచికుందుడు స్తుతించుట
అజగరమును జుంటీఁగయు (భా-7-437-క.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
అజమొకండడవిలోనరుగుచుందాఁగర్మ (భా-9-568-సీ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అజరామరభావంబును (భా-7-71-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అజితుఁడవై భక్తులచే (భా-6-472-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అజిన పట రత్నకంబళ (భా-3-136-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అజిన వల్కల దుకూలాంబరంబులుగట్టి (భా-7-438-సీ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
అజుఁడు వానిశిరమునంబరవీథిని (భా-8-323-ఆ.) రాహువువృత్తాంతము
అటఁ గృష్ణుండును ద్వారకానగరంబునకుం (భా-10.2-95-వ.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
అటఁగాంచెంగరిణీవిభుండు (భా-8-42-మ.) గజేంద్రుని వర్ణన
అటమటమయ్యె నాభజనమంతయు (భా-1-374-చ.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
అటమీఁదఁదారలకన్నిటికుపరి యై (భా-5.2-88-సీ.) భగణ విషయము
అటమీఁద గృహస్థాశ్రమంబు విడిచి (భా-7-427-వ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
అటమీఁదటి కాలంబున (భా-8-417-వ.) 9దక్షసావర్ణిమనువుచరిత్ర
అటమున్న యబ్దిరాజుదన యందు (భా-8-287-వ.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
అటు గావునఁ బరమపురుషుండు (భా-10.1-975-వ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
అటు వారించి వైరోచని (భా-8-180-వ.) సురాసురలుస్నేహము
అటుగాన పాపకర్మునిఁ (భా-6-109-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
అట్టళ్ళతోడఁగోటలఁ (భా-7-96-క.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
అట్టి కాలరూపుఁడఖిలాత్ముఁడగు (భా-1-327-ఆ.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అట్టి కృష్ణునకు నమస్కరించెద (భా-10.1-1524-వ.) అక్రూరధృతరాష్ట్రులసంభాషణ
అట్టి ఖట్వాంగునకు దీర్ఘబాహుండు (భా-9-258-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అట్టి గయునివలననఖిలజీవులఁబ్రోవఁ (భా-5.2-7-ఆ.) గయుని చరిత్రంబు
అట్టి జగన్నివాసుఁడు మురాసురభేధి (భా-3-31-ఉ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
అట్టి దుష్కర్ములకును మహాత్ములలిగి (భా-3-481-తే.) దితి గర్భంబు ధరించుట
అట్టి దేవునిఁద్రిపురసంహారకరునిఁ (భా-4-117-తే.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
అట్టి ద్వీపంబుల యందుఁ (భా-5.1-20-వ.) ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
అట్టి నరనారాయణావతారంబు (భా-2-135-వ.) నరనారాయణావతారంబు
అట్టి నారాయణాహ్వయుం డైన మౌని (భా-11-64-తే.) నారయణఋషి భాషణ
అట్టి నారాయణుం డఖిలాత్మభూతుండు (భా-10.1-1450-సీ.) నందోద్ధవ సంవాదము
అట్టి నిత్యవిభూతి యందు (భా-2-235-వ.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
అట్టి నిన్నుఁ బరమాణు కారణవాదులైన (భా-10.2-1220-వ.) శ్రుతిగీతలు
అట్టి నీవు (భా-4-479-వ.) భూమినిబితుకుట
అట్టి నృపాల కీటముల (భా-10.2-253-ఉ.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
అట్టి నేను దలంప మీ యట్టి (భా-3-557-తే.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అట్టి పరమభాగవతుండైన (భా-2-46-వ.) మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
అట్టి పరమాత్ముండవయిన నీవు (భా-3-1032-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అట్టి పరమేశ్వరుని లీలాగృహీతంబులగు (భా-11-71-వ.) నారయణఋషి భాషణ
అట్టి పాతాళంబులందును మయకల్పి (భా-5.2-106-సీ.) పాతాళ లోకములు
అట్టి పాతాళలోకంబునందు విష్ణు (భా-5.2-108-తే.) పాతాళ లోకములు
అట్టి పురుషోత్తముండు భక్తినిష్ఠులైన (భా-10.2-1031-వ.) అటుకులారగించుట
అట్టి బలుని యావలింతలను (భా-5.2-110-వ.) పాతాళ లోకములు
అట్టి బ్రాహ్మణజనులందుఁ (భా-7-455-వ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
అట్టి భూమండలంబు క్రింద (భా-5.2-105-వ.) పాతాళ లోకములు
అట్టి మహాపురుషగుణగణపరిపూర్ణుండగు (భా-5.2-10-వ.) గయుని చరిత్రంబు
అట్టి యఙ్ఞపోత్రిమూర్తింజూచి కమలాసన (భా-3-422-వ.) విధాత వరాహస్తుతి
అట్టి యధ్వరకర్మమందు (భా-4-509-సీ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అట్టి యన్వయంబు నందు మాధవునకు (భా-10.2-1333-వ.) యదువృష్ణిభోజాంధకవంశంబు
అట్టి యపవర్గసాధనమైన మనుజ (భా-4-664-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అట్టి యవక్ర విక్రమ పరాక్రమంబునకు (భా-10.2-423-వ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
అట్టి యహంకారమందధిష్టించి (భా-3-895-సీ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అట్టి యీశ్వరుండుగాలత్రయంబు (భా-3-997-వ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
అట్టి యుత్తమబాలు నా యంకపీఠ (భా-4-262-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అట్టి యెడ (భా-10.2-815-వ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అట్టి యెడ (భా-10.2-882-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అట్టి యెడ సరోజనాభు శుద్ధాంతంబున (భా-10.2-673-వ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
అట్టి యొప్పగువేళ నెయ్యంబు మెఱసి (భా-10.2-1081-తే.) నందాదులు చనుదెంచుట
అట్టి యోగజనితమైన విఙ్ఞానంబు (భా-3-283-ఆ.) బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
అట్టి రామభద్రునంజనీసుతుఁడు (భా-5.2-52-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
అట్టి రుద్రమూర్తులతుల త్రినేత్రులు (భా-5.2-123-ఆ.) పాతాళ లోకములు
అట్టి లోకవిదితం బయిన భవద్వాక్యంబు (భా-10.2-1186-వ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
అట్టి లోకోత్కృష్టుండైన కృష్ణుని (భా-2-193-వ.) మంథరగిరి ధారణంబు
అట్టి వర్ణాశ్రమంబులయందు నర్థకుశలు (భా-10.2-997-తే.) గురుప్రశంస చేయుట
అట్టి విరాడ్విగ్రహాంతరాకాశంబు (భా-2-268-సీ.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
అట్టి వృత్రునిమీఁద దేవతలల్కతోఁ (భా-6-321-మత్త.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అట్టి శాకద్వీపమరికట్టి తత్ప్రమా (భా-5.2-69-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
అట్టి శార్ఙ్గపాణి యఖిలజగద్భర్త (భా-4-373-ఆ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
అట్టి శ్రీరామావతారంబు జగత్పావనంబును (భా-2-172-వ.) కృష్ణావతారంబు
అట్టి సమయంబున ధ్రువుండు (భా-4-376-వ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
అట్టి సమర సన్నాహంబునకుఁ (భా-10.2-401-వ.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
అట్టి సరోజాక్షుఁడాత్మీయపదభక్తు (భా-3-71-సీ.) యుద్దవ దర్శనంబు
అట్టి సరోజాక్షుఁడాద్యంతశూన్యుండు (భా-3-99-సీ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అట్టి సర్గంబు నవవిధంబందుఁ (భా-3-344-వ.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
అట్టి సర్వేశ్వరుండయ్యయికాలంబు (భా-3-1020-సీ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అట్టి సర్వేశ్వునికరయంగ జన్మాది (భా-9-728-సీ.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
అట్టి సౌందర్యఖనియు సముద్రపుత్రియు (భా-4-684-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అట్టిట్టి దనరానిదై మొదలై నిండుదై (భా-10.1-126-సీ.) దేవకి చేసిన స్తుతి
అట్టినీపౌత్రుండు (భా-3-491-వ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
అట్టిపురుషరూపంబునొందిన జీవుండు (భా-3-1012-వ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
అట్టిభూతదయాసమేతులును (భా-4-717-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అట్టియెడఁ గృష్ణకథావిశేషంబులు (భా-10.2-1082-వ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అట్టియెడ (భా-10.2-497-వ.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
అట్టియెడ (భా-10.2-716-వ.) దిగ్విజయంబు
అట్టియెడ (భా-10.2-840-వ.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
అట్టియెడ (భా-10.2-1091-వ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అట్టియెడ కృష్ణుండు వాని కిట్లనియె (భా-10.2-512-వ.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అట్టియెడ దానవేంద్రుండు (భా-10.2-379-వ.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
అట్టియెడ బాణుండు గట్టలుకం (భా-10.2-420-వ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
అట్టియెడ రుధిర ప్రవాహంబులును (భా-10.2-520-వ.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అట్టియెడ సకలరాజ లోకంబును గృష్ణుని (భా-10.2-1105-వ.) సకలరాజుల శిక్షించుట
అట్టియెడ సైన్యంబు దైన్యంబు నొంది (భా-10.2-418-వ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
అట్టియెడనయ్యుద్ధవుండు (భా-3-76-వ.) యుద్దవ దర్శనంబు
అట్టివర్షమునకునధిపతి యగుచున్న (భా-5.2-45-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
అట్టివాని (భా-3-970-వ.) భక్తియోగంబు
అట్లగుటంజేసి (భా-3-478-వ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
అట్లగుటందత్కర్మంబులొకానొకనికి (భా-4-148-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అట్లజామిళుండు యోగమార్గంబున (భా-6-155-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అట్లతిథి యై వచ్చిననమ్మునివల్లభునకుఁ (భా-9-96-వ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
అట్లయి యుండ (భా-4-481-వ.) భూమినిబితుకుట
అట్లయినఁబరులయెడ వినయంబులు (భా-3-577-వ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అట్లయిన మీరలు బ్రహ్మసాయుజ్య (భా-10.2-758-వ.) రాజబంధమోక్షంబు
అట్లయిననప్పుణ్యాత్ములననవద్యశీలుర (భా-2-208-వ.) భాగవత వైభవంబు
అట్లయినమాకుంబ్రియంబగుంగావున (భా-3-581-వ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అట్లయ్యును (భా-4-153-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అట్లరిగి నారాయణునుద్దేశించి (భా-4-275-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అట్లా నదీతీరంబు చేరం జని గజగమనలు (భా-10.1-813-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
అట్లావిర్భవించిన యనంతరంబ (భా-3-608-వ.) హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
అట్లు కట్టలుక రాము డుద్దామం బగు (భా-10.2-501-వ.) కాళిందీ భేదనంబు
అట్లు కపిలుండేఁగినఁబిదప (భా-3-1043-వ.) దేవహూతి నిర్యాంణంబు
అట్లు కృతప్రణాములైన యనంతరంబ (భా-4-168-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అట్లు కృష్ణుం డమ్మయనిర్మిత (భా-10.2-910-వ.) సాళ్వుని వధించుట
అట్లు కృష్ణుండు ద్వారకా నగరంబునఁ (భా-10.2-1323-వ.) కృష్ణుని భార్యాసహస్రవిహారంబు
అట్లు కృష్ణుండు వారల జూచు వేడ్క (భా-10.2-1179-వ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
అట్లు కౌఁగిటం జేర్చి నిజాంకపీఠంబున (భా-10.2-1162-వ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
అట్లు గనుంగొని యతనితో నిట్లనియె (భా-10.2-1053-వ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
అట్లు గావున గృహ క్షేత్ర పుత్త్ర కళత్ర (భా-11-75-వ.) నారయణఋషి భాషణ
అట్లు గావున జనుండు బాల్య కైశోర (భా-11-111-వ.) అవధూతసంభాషణ
అట్లు గావున నాత్మసృష్టంబైన (భా-11-62-వ.) ఆవిర్హోత్రుని భాషణ
అట్లు గావున పరమేశ్వరభక్తిజనకంబై (భా-11-33-వ.) విదేహర్షభసంభాషణ
అట్లు గూర్చుండఁ బెట్టి నెయ్యమునఁ గనక (భా-10.2-982-తే.) కుచేలుని ఆదరించుట
అట్లు చనిచని (భా-10.2-1250-వ.) వృకాసురుండు మడియుట
అట్లు చనిచని ముందట (భా-4-514-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అట్లు చనినంబశువుంగొని మరలి (భా-4-523-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అట్లు చనునప్పుడు (భా-4-512-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అట్లు డగ్గఱి (భా-10.2-879-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అట్లు దన తల నూఱువ్రయ్యలై నేలం గూలిన (భా-10.2-1259-వ.) వృకాసురుండు మడియుట
అట్లు దనుజుండు చింతించుచున్న సమయంబున (భా-10.1-272-వ.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
అట్లు దేవముని కృష్ణసందర్శనార్థం (భా-11-30-వ.) వసుదేవ ప్రశ్నంబు
అట్లు ధర్మపత్ని వెంటరాఁజని యందుఁ (భా-4-834-వ.) పురంజను కథ
అట్లు నమస్కృతులు సేసి (భా-10.2-1063-వ.) నందాదులు చనుదెంచుట
అట్లు నారాయణపరాయణులై (భా-10.2-810-వ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అట్లు నిలిచి దశదిశలంబరివేష్టించి (భా-8-279-వ.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
అట్లు పలికి వారలనుపశమితక్రోధులం (భా-4-942-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అట్లు పల్వలుండు మడిసిన (భా-10.2-944-వ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
అట్లు పురంబు దహ్యమానంబగుచుండఁ (భా-4-821-వ.) పురంజను కథ
అట్లు పురంబునకరుగుట మాని (భా-4-342-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అట్లు మహిత మంగళాలంకృతంబును (భా-10.2-1112-వ.) సకలరాజుల శిక్షించుట
అట్లు మునీంద్రునాశ్రమంబు (భా-4-15-వ.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అట్లు మొఱయిడునవసరంబున (భా-8-341-వ.) బలిప్రతాపము
అట్లు మ్రింగుడుపడి లోనికిం జనక (భా-10.1-448-వ.) బకాసుర వధ
అట్లు యదు వృష్ణి భోజాంధకాది వివిధ (భా-10.2-277-తే.) కృష్ణకుమారోత్పత్తి
అట్లు యోగనిద్రాపరవశుండవయ్యును (భా-4-288-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అట్లు యోగీశ్వరేశ్వరుండును (భా-10.2-925-వ.) దంతవక్త్రుని వధించుట
అట్లు రథారోహణంబు సేసిన (భా-10.2-1103-వ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అట్లు వారలం దోడితెచ్చి తల్లి కిట్లనియె (భా-10.2-1159-వ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
అట్లు వివాహంబులుగావించి యున్న (భా-4-806-వ.) పురంజను కథ
అట్లు వివాహంబైన రుచి ప్రజాపతి (భా-4-4-వ.) స్వాయంభువువంశవిస్తారము
అట్లు విహరింప వరుణునియాజ్ఞఁ జేసి (భా-10.2-496-తే.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
అట్లు వ్రేసిన (భా-10.2-897-వ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
అట్లు సని మొదలం ప్రభాసతీర్థంబున (భా-10.2-927-వ.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
అట్లు సనుచుం దన మనంబున (భా-10.2-975-వ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అట్లు సనుదెంచి మయమాయామోహితంబైన (భా-10.2-824-వ.) సుయోధనుడుద్రెళ్ళుట
అట్లు సన్నిహితంబులైన తన (భా-10.2-942-వ.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
అట్లు సుభద్ర విహరించుచున్న సమయంబున (భా-10.2-1169-వ.) సుభద్రా పరిణయంబు
అట్లు సుభద్రా దర్శనోత్సాహంబు దన (భా-10.2-1166-వ.) సుభద్రా పరిణయంబు
అట్లు సేవించి యవ్యయానందంబయిన (భా-10.2-1280-వ.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
అట్లుగనిడాయంజని యమునానదిం (భా-4-270-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అట్లుగాన జనంబులు లోభులై (భా-12-11-వ.) కల్క్యవతారంబు
అట్లుగావున (భా-3-907-వ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
అట్లుగావున నసంఖ్యంబులైన దందశూకంబులు (భా-12-28-వ.) సర్పయాగ విరమణ
అట్లుగావున రణంబున శత్రులకిప్పు (భా-8-638-వ.) బలినిబంధించుట
అట్లుగావున లోకరక్షణార్థంబు గృష్ణుం (భా-11-82-వ.) నారయణఋషి భాషణ
అట్లుగావుననేదానంబును (భా-8-616-వ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
అట్లుగురియించిననతండు (భా-4-328-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అట్లుగ్రమ్మఱఁజేరి యయ్యబ్జపీఠమందు (భా-3-282-తే.) బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
అట్లుచేసి యయ్యాదవసింహం (భా-10.2-303-వ.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
అట్లుదలఁచి సరోజజుండంబుజమును (భా-3-336-తే.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
అట్లుదోఁచిన (భా-4-333-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అట్లువొడగని యార్తుఁడైనట్టి (భా-3-316-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అట్లెఱింగించి వెండియునిట్లనియె (భా-4-561-వ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
అట్లేని (భా-3-863-వ.) కన్యకానవకవివాహంబు
అట్లేని వినుము (భా-3-29-వ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
అట్లేసిన (భా-4-350-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అట్లేసిన (భా-10.2-412-వ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
అడరెడు వేడ్కఁ గంఠమున న మ్మణిఁ దాల్చి (భా-10.2-55-చ.) ప్రసేనుడు వధింపబడుట
అడలుచునున్న వచ్చికమలాసనుఁ (భా-6-241-చ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
అడవుల సంకటస్థలుల (భా-6-303-చ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
అడవులమేఁత మేసి (భా-7-61-చ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అడిగిన నృపసుతుఁగానని (భా-9-611-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
అడిగిన వృథసేయక తన యొడ (భా-10.2-723-క.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
అడిగెదనని కడువడిఁజను (భా-8-103-క.) విష్ణువు ఆగమనము
అడిచితివో భూసురులను (భా-1-357-క.) యాదవులకుశలంబడుగుట
అడిదములుఁ దరులు విఱిగిన (భా-10.2-65-క.) జాంబవతి పరిణయంబు
అడుగంగరాని వస్తువు (భా-6-351-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అడుగడ్గునకు మాధవానుచింతనసుధా (భా-7-160-సీ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అడుగరాని సొమ్మునడుగరాదని మానఁ (భా-6-358-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అడుగులపైఁ బడు లేచున్ (భా-10.1-546-క.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అడుగులు వే గలిగియు రెండడుగులనే (భా-10.1-295-క.) కృష్ణబలరాములక్రీడాభివర్ణన
అడ్డముజెప్పక కడపటి (భా-9-474-క.) పరశురాముని కథ
అణువోగాక కడున్ మహావిభవుఁడో (భా-2-66-మ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
అతఁడా కన్యకవలనను (భా-4-831-క.) పురంజను కథ
అతఁడాత్మదర్శనుండయి (భా-4-678-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అతఁడు మఖము చేయనవని దున్నింపంగ (భా-9-373-ఆ.) నిమి కథ
అతండు మఱియునగ్ని చందంబునం (భా-4-642-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అతండు మీ ప్రపితామహుండతని (భా-8-560-వ.) వామునునిసమాధానము
అతఁడుదత్పద్మకర్ణికయందు నిలిచి (భా-3-276-తే.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
అతఁడుననన్యదృష్టినిజరాచర (భా-4-273-చ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అతఁడునభస్వతి యనియెడి (భా-4-675-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అతఁడునుబాశచ్యుతుఁడై (భా-6-130-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
అత నక్కాంతుండు కాంతాజనపరిక్రాంతుండై (భా-10.1-1071-వ.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
అతడుం దానును జని పశుపతి (భా-10.2-528-క.) కాశీరాజు వధ
అతనిం గైకొనక యూరకుండిన (భా-10.2-1273-వ.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
అతని కొడుకు దిలీపుఁడు (భా-9-218-క.) సగరుని కథ
అతని కొడుకుల మొత్తంబునకు (భా-9-705-వ.) శశిబిందుని చరిత్ర
అతని నియుక్తిఁజెంది సచరాచర (భా-2-101-చ.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
అతని సతులవలన సుతుల (భా-9-672-క.) పాండవ కౌరవుల కథ
అతనికిఁదలపోయ హితాహితులును (భా-3-464-క.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
అతనికింబ్రియుఁడప్రియుఁ (భా-6-501-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అతనికినుత్కళుండును గయుండును (భా-9-32-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అతనిచరిత్రంబవ్యాహతసుఖదము (భా-3-391-క.) స్వాయంభువు జన్మంబు
అతనిచేతనున్న యమృతకుంభము చూచి (భా-8-295-ఆ.) ధన్వంతర్యామృతజననము
అతనినున్మత్తునింగాఁదెలసి (భా-4-390-వ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
అతనిసుతుండు భగీరథుఁ (భా-9-219-క.) భగీరథుని చరితంబు
అతలమునందునమ్మయుని యాత్మజుఁడైన (భా-5.2-109-చ.) పాతాళ లోకములు
అతి ఘోరంబయినతపంబాచరించె (భా-4-649-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అతి దుశ్శంకలు మాని పొ మ్మనిన (భా-10.2-1258-మ.) వృకాసురుండు మడియుట
అతి మూఢహృదయుఁడగుచు (భా-3-977-క.) భక్తియోగంబు
అతి మోహాకులితంబు (భా-9-369-మ.) నిమి కథ
అతి విభవంబునం దనరి (భా-10.2-640-చ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అతిగంభీరవిశాలవారినిధి (భా-3-281-మ.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
అతిగళితరక్తధారాక్షతములతోఁ (భా-6-368-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అతిచిరకాల సమాగతు నతని (భా-10.2-1061-క.) నందాదులు చనుదెంచుట
అతిథి పోయిరామినధిప యీ ద్వాదశి (భా-9-99-ఆ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
అతిథి భూసురుఁడొక్కఁడాహారమడిగినఁ (భా-9-644-సీ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
అతిథిజనంబుల భక్తిన్ (భా-10.2-720-క.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
అతినిశితచంచుదళన (భా-3-766-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
అతిపాపకర్ములైనను (భా-11-32-క.) వసుదేవ ప్రశ్నంబు
అతిపాపములకుఁబ్రయత్నపూర్వకముగఁ (భా-6-124-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అతిబలవంతపు విధి దాఁ (భా-10.2-1056-క.) కుంతీదేవి దుఃఖంబు
అతిభక్తిఁగౌశికుండను బ్రాహ్మణుఁడుదొల్లి (భా-6-308-సీ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
అతిభక్తింబ్రతివాసరంబును (భా-3-798-మ.) దేవహూతి పరిణయంబు
అతిభక్తినెవ్వనియందుఁజిత్తముఁజేర్చి (భా-1-215-సీ.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
అతిరథికోత్తముం డన (భా-10.2-853-చ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అతిరహస్యమైన హరిజన్మ కథనంబు (భా-1-66-ఆ.) ఏకవింశత్యవతారములు
అతిరోగపీడితుండై మందమగు (భా-3-983-సీ.) భక్తియోగంబు
అతిలోలాత్ములు సూనృతేతరులు (భా-2-196-మ.) మంథరగిరి ధారణంబు
అతివ నీ సాంగత్య మను భానురుచి నాకుఁ (భా-10.2-370-సీ.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
అతివ భగవత్కృతంబునునఖిల (భా-3-815-తే.) కర్దముని విమానయానంబు
అతివ యొక్కతె భక్తి నంజలి గావించి (భా-10.1-1062-సీ.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
అతివకాంచీగుణం బల్లన బిగియంగ (భా-10.1-75-సీ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అతివా సిద్ధము నాఁటి బాలకున (భా-10.2-34-మ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
అతివిశ్రుతులు సులజ్జాన్వితులు (భా-4-447-క.) అర్చిపృథుల జననము
అతుల దివ్యాన్నమైనమృష్టాన్నమైన (భా-5.1-128-తే.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
అతుల విరాజమానముఖుఁడై (భా-10.2-271-చ.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
అతుల సరస్వతీసరిదుదంచిత (భా-3-760-చ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
అతులతమాలమహీజ (భా-3-768-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
అతులదర్పోద్ధతుండై వీరభద్రుండు (భా-4-122-సీ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
అతులభూరియుగాంతంబునందుఁగపట (భా-3-1030-తే.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అత్తఱి హిరణ్యాక్షుం (భా-3-664-వ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అత్తలు మామలున్ వగవనాఱడి కోడక (భా-10.1-994-ఉ.) గోపికల దీనాలాపములు
అత్తా కొడుకులుఁ గోడలుఁ (భా-10.2-106-క.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అత్యంతపానభోజన (భా-6-65-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
అదరెం గొండలతోడ భూమి (భా-10.1-227-మ.) పూతననేలగూలుట
అదలదు ప్రాణములదలినఁ (భా-9-576-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అదలించి రొప్పంగ నాలమందలు గావు (భా-10.1-1544-సీ.) జరాసంధుని సంవాదము
అదలిచి యిట్టు కృష్ణసుతుఁ డాడిన (భా-10.2-18-చ.) శంబరోద్యగంబు
అది కారణంబుగఁబుత్రాభ్యుదయము (భా-9-250-క.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
అది కారణంబుగాఁ గాళియుం డా మడుఁగు (భా-10.1-709-వ.) కాళియునిపూర్వకథ
అది కారణంబుగాఁబెంపొదవిన (భా-3-826-క.) కపిలుని జన్మంబు
అది కారణంబుగా ధుంధుమారుండన (భా-9-165-వ.) వికుక్షి చరితము
అది కారణంబుగా భగవంతుడగు (భా-9-23-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అది కారణంబుగా విచారించెదనని (భా-9-225-వ.) భగీరథుని చరితంబు
అది కారణంబుగానన్న యుండఁ (భా-9-663-వ.) శంతనుని వృత్తాంతము
అది గావున మీ మనంబుల (భా-10.2-756-వ.) రాజబంధమోక్షంబు
అది గావున యతి నిందాపరత్వంబున (భా-11-26-వ.) కృష్ణసందర్శనంబు
అది చూచి దనుజపాలుఁడు (భా-10.2-388-క.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
అది దనుఁదాకకుండ దనుజారి (భా-3-666-చ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అది దేవతారూపంబులనుండు (భా-3-894-వ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అది నిమిత్తంబుగాఁగాలగతి యెఱింగి (భా-1-310-వ.) విదురాగమనంబు
అది ప్రథమమన్వంతరంబింక (భా-8-13-వ.) 1స్వాయంభువమనువుచరిత్ర
అది మఱియు నిజకాంతిచేతం (భా-4-379-వ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
అది మఱియును జారు దివ్యమణి (భా-10.2-1309-వ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
అది మఱియును మందార పారిజాత (భా-4-135-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అది మఱియును మాతులుంగ లవంగ (భా-8-24-వ.) త్రికూటపర్వతవర్ణన
అది మింటంబెనుమంటలంటఁబఱపై (భా-6-387-మ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అది మొదలు మొదవుల కదుపులు (భా-10.1-198-వ.) నందుడువసుదేవునిచూచుట
అది యట్టిద కాదె యి జ్జగంబున (భా-10.2-1263-వ.) వృకాసురుండు మడియుట
అది యట్లుండనిమ్ము (భా-8-553-వ.) వామునునిసమాధానము
అది యట్లుండె నహుషునకు యతియు (భా-9-506-వ.) నహుషుని వృత్తాంతము
అది యెట్టిదనిన (భా-3-928-వ.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
అది యెట్టిదనిన (భా-4-707-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అది యెట్టిదనిన (భా-4-719-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అది యెట్టిదనిన (భా-9-567-వ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అది యెట్టిదనిననెందేని మేధియందుఁ (భా-4-290-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అది యెట్టులంటేని సామాన్యచింతయు (భా-3-896-వ.) బ్రహ్మాండోత్పత్తి
అది యెట్లంటిరేని (భా-8-172-వ.) విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
అది యెట్లంటేని (భా-4-873-వ.) పురంజను కథ
అది యెట్లతనిచేత భవత్సంబంధంబునం (భా-4-74-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అది యెట్లనిన (భా-4-620-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అది యెట్లనిన (భా-4-727-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అది యెట్లనిన (భా-4-962-వ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అది యెట్లనిన మాండవ్యమహాముని (భా-1-308-వ.) విదురాగమనంబు
అది యెట్లనిన శక్తికొలఁది (భా-3-921-వ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
అది యెట్లు బ్రాహ్మణాధీనంబంటిరేని (భా-4-636-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అది యెయ్యది యనిన లోకచక్షువు (భా-12-41-వ.) ద్వాదశాదిత్యప్రకారంబు
అది సకలావతారంబులకు మొదలి గనియైన (భా-1-63-వ.) ఏకవింశత్యవతారములు
అదిగనుఁగొని హాహాధ్వనివొదలఁగ (భా-4-99-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అదిగాక నీదు శరణము (భా-10.2-522-క.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అదిగాక నీవు శ్రీహరి నంటేని (భా-10.1-1344-వ.) చాణూరునితో సంభాషణ
అదిగాక యిందిరావిభు పదములు (భా-10.2-774-క.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
అదిగాక వినుము వేనాపచారంబునఁ (భా-4-533-సీ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అదిగాన దనుజయోనిం (భా-3-594-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అదిగాన నిజరూప మనరాదు కలవంటి (భా-10.1-567-సీ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
అదిగాన నీవధోక్షజు (భా-4-220-క.) ధృవోపాఖ్యానము
అదిగాన పద్మలోచన (భా-4-551-క.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
అదిగాన మీరు నాయందు బలివిధానంబులు (భా-4-428-వ.) వేనుని చరిత్ర
అదిగాన యెన్నఁడునైశ్వర్యములనుజే (భా-5.1-88-సీ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
అదిగాన విష్ణుభక్తులఁ (భా-6-187-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
అదిగాననీ వేనుండు పూర్వంబున (భా-4-419-వ.) వేనుని చరిత్ర
అదిగావునఁబరబ్రహ్మంబవును (భా-3-1039-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అదిగావున (భా-2-48-వ.) హరిభక్తిరహితుల హేయత
అదిగావున (భా-4-91-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అదిగావున గురుశుశ్రూషయు (భా-7-239-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అదిగావున ధర్మవేది యయినవాఁడు (భా-7-457-వ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
అదిగావున నీకుంజతుర్విధ (భా-3-1027-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అదిగావున నేఁడు మొదలు (భా-9-584-వ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అదిగావున ముక్తినపేక్షించు (భా-3-943-వ.) సాంఖ్యయోగంబు
అదిగావున యఙ్ఞభాగార్హుండవయిన (భా-4-151-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అదిగావున సూరిజనోత్తముండవైన (భా-3-234-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అదిగావుననమ్మహాత్ముని (భా-3-792-వ.) దేవహూతి పరిణయంబు
అదిగావుననెఱుకగలవాఁడు (భా-1-101-వ.) నారదాగమనంబు
అదితియు కశ్యపుఁ డనగా (భా-10.1-132-క.) దేవకీవసుదేవులపూర్వఙన్మ
అదితియున్ దితిగాష్ఠయున్ (భా-6-256-త.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
అదియుంగాక (భా-6-51-వ.) కథాప్రారంభము
అదియు నారాయణాసక్తమయ్యెనేని (భా-3-873-తే.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అదియు నెట్లన మహదాదులఁ బోలెడి (భా-10.1-119-సీ.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
అదియునుం గాక (భా-10.1-27-వ.) కంసుని అడ్డగించుట
అదియునుం గాక (భా-10.1-90-వ.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
అదియునుం గాక (భా-10.1-122-వ.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
అదియునుం గాక (భా-10.1-564-వ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
అదియునుం గాక (భా-10.1-881-వ.) యాగముచేయయోచించుట
అదియునుం గాక (భా-10.1-1395-వ.) దేవకీవసుదేవుల విడుదల
అదియునుం గాక (భా-10.1-1546-వ.) జరాసంధుని సంవాదము
అదియునుం గాక (భా-10.1-1626-వ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
అదియునుం గాక (భా-10.2-463-వ.) నృగోపాఖ్యానంబు
అదియునుం గాక (భా-10.2-986-వ.) కుచేలుని ఆదరించుట
అదియునుం గాక (భా-10.2-1124-వ.) వసుదేవుని గ్రతువు
అదియునుం గాక (భా-10.2-264-వ.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
అదియునుం గాక (భా-10.2-582-వ.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
అదియునుం గాక (భా-10.2-962-వ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అదియునుం గాక (భా-10.2-1078-వ.) నందాదులు చనుదెంచుట
అదియునుం గాక (భా-10.2-1205-వ.) శ్రుతిగీతలు
అదియునుం గాక (భా-10.2-1210-వ.) శ్రుతిగీతలు
అదియునుం గాక (భా-10.2-1289-వ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
అదియునుం గాక (భా-10.2-1325-వ.) కృష్ణుని భార్యాసహస్రవిహారంబు
అదియునుం గాక పరమపావనుండవైన (భా-10.2-932-వ.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
అదియునుం గాక యుదకమయంబులైన (భా-10.2-1120-వ.) వసుదేవుని గ్రతువు
అదియునుం గాక లోకంబున దైవం (భా-10.2-430-వ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
అదియునుం గాక సకల భూతాత్మకుండ (భా-10.2-998-వ.) గురుప్రశంస చేయుట
అదియునుం బ్రచండమార్తాండమండల (భా-10.2-439-వ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
అదియునుంగాక (భా-1-354-వ.) యాదవులకుశలంబడుగుట
అదియునుంగాక (భా-2-278-వ.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
అదియునుంగాక (భా-3-27-వ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
అదియునుంగాక (భా-3-93-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అదియునుంగాక (భా-3-153-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అదియునుంగాక (భా-3-188-వ.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
అదియునుంగాక (భా-3-575-వ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అదియునుంగాక (భా-3-585-వ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అదియునుంగాక (భా-3-624-వ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
అదియునుంగాక (భా-3-670-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అదియునుంగాక (భా-3-830-వ.) కపిలుని జన్మంబు
అదియునుంగాక (భా-3-853-వ.) కన్యకానవకవివాహంబు
అదియునుంగాక (భా-3-1014-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అదియునుంగాక (భా-3-1034-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అదియునుంగాక (భా-3-1036-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అదియునుంగాక (భా-4-265-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అదియునుంగాక (భా-4-417-వ.) వేనుని చరిత్ర
అదియునుంగాక (భా-4-423-వ.) వేనుని చరిత్ర
అదియునుంగాక (భా-4-483-వ.) భూమినిబితుకుట
అదియునుంగాక (భా-4-580-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
అదియునుంగాక (భా-4-590-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
అదియునుంగాక (భా-4-609-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అదియునుంగాక (భా-4-779-వ.) పురంజను కథ
అదియునుంగాక (భా-4-955-వ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అదియునుంగాక (భా-6-77-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అదియునుంగాక (భా-6-116-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అదియునుంగాక (భా-6-285-వ.) దేవాసుర యుద్ధము
అదియునుంగాక (భా-6-354-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అదియునుంగాక (భా-8-563-వ.) వామునునిసమాధానము
అదియునుంగాక (భా-8-573-వ.) వామనుడుదానమడుగుట
అదియునుంగాక (భా-8-636-వ.) దానవులువామనుపైకెళ్ళుట
అదియునుంగాక (భా-8-645-వ.) బలినిబంధించుట
అదియునుంగాక (భా-8-673-వ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
అదియునుంగాక (భా-9-19-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అదియునుంగాక (భా-9-120-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అదియునుంగాక (భా-9-141-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అదియునుంగాక (భా-9-174-వ.) మాంధాత కథ
అదియునుంగాక (భా-9-416-వ.) పురూరవుని కథ
అదియునుంగాక (భా-9-530-వ.) దేవయాని యయాతివరించుట
అదియునుంగాక (భా-9-556-వ.) పూరువు వృత్తాంతము
అదియునుంగాక కాలాత్మకులగు (భా-7-78-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అదియునుంగాక తొల్లి శునశ్శేఫుండను (భా-7-203-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అదియునుంగాక దంతవక్త్రుండును (భా-7-13-వ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
అదియునుంగాక దారుస్థితంబైన (భా-4-584-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
అదియునుంగాక దేవతలకాకాశగమనంబును (భా-4-93-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అదియునుంగాక దేవా భవదీయ (భా-3-754-వ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
అదియునుంగాక దేవా మహాశ్చర్యకరంబై (భా-4-64-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అదియునుంగాక దేహాభిమానంబునం (భా-4-355-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అదియునుంగాక నాతోడిసవతులెల్లను (భా-3-453-వ.) దితికశ్యప సంవాదంబు
అదియునుంగాక నీవతనికిం (భా-4-76-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అదియునుంగాక నీవు సూర్యునిభంగి (భా-1-92-వ.) నారదాగమనంబు
అదియునుంగాక నీవునన్నడిగిన (భా-2-252-వ.) మాయా ప్రకారంబు
అదియునుంగాక పంచభూతవిరహితుఁ (భా-3-994-వ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
అదియునుంగాక పరమశాంతుండవైన (భా-3-67-వ.) యుద్దవ దర్శనంబు
అదియునుంగాక భవదుదితంబయిన (భా-3-876-వ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అదియునుంగాక భూసురోత్తములు (భా-5.1-54-వ.) ఋషభుని జన్మంబు
అదియునుంగాక మధుసూదనా (భా-10.2-262-వ.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
అదియునుంగాక మీరు నృపులందఱుఁ (భా-3-97-చ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అదియునుంగాక మీరు బ్రహ్మవాదులరు (భా-9-13-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అదియునుంగాక ముకుందుని (భా-3-392-క.) స్వాయంభువు జన్మంబు
అదియునుంగాక యాచరితంబైన కర్మంబు (భా-4-885-వ.) పురంజను కథ
అదియునుంగాక యాత్మనస్తుకామాయ (భా-4-624-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అదియునుంగాక యిపుడు (భా-2-258-వ.) భాగవత దశలక్షణంబులు
అదియునుంగాక యీ జగద్వైచిత్ర్యంబు (భా-4-573-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
అదియునుంగాక యీ యర్థంబునందు (భా-8-581-వ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
అదియునుంగాక యీ హరద్వేషులైన (భా-4-49-వ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అదియునుంగాక యెవ్వండేని (భా-2-218-వ.) ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
అదియునుంగాక యేబుద్ధింజేసి (భా-4-366-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అదియునుంగాక లోకంబువారలకుం (భా-3-725-వ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
అదియునుంగాక సంతానార్థంబు (భా-4-19-వ.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అదియునుంగాక సకలభూతసంసర్గ (భా-2-220-వ.) ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
అదియునుంబ్రచండమార్తాండమండల (భా-3-679-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అదియునుంబ్రళయకాలాభీల (భా-8-216-వ.) కాలకూటవిషముపుట్టుట
అదియును గాక యెవ్వని పదాంబుజ (భా-10.2-584-చ.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
అదియును బ్రళయవేళాసంభూత (భా-10.2-535-వ.) కాశీరాజు వధ
అదియును ముహూర్తమాత్రంబునకు (భా-8-701-వ.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
అదియునుగాక తన్మనుపుత్రియు (భా-3-745-వ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
అదియెట్లంటిరేని (భా-3-529-వ.) సనకాదుల శాపంబు
అదియెట్లంటిరేని (భా-4-913-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అదియెట్లంటేని దేవర్షిపితృఋణంబులు (భా-6-252-వ.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
అదియెట్లనిననీ దేహంబునంజేసి (భా-4-887-వ.) పురంజను కథ
అదియెఱింగి ఋషభుఁడంతట (భా-5.1-59-ఆ.) ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
అదిరెంగుంభుని సాద్రియై (భా-7-73-మ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అదె చనుచున్నవాఁడు ప్రియుఁ డల్లదె (భా-10.1-1225-చ.) కృష్ణుడు మథురకుచనుట
అదె నందనందనుం డంతర్హితుం డయ్యెఁ (భా-10.1-1015-సీ.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
అదె నా బిడ్డలఁబట్టి దొంగలు (భా-9-405-మ.) పురూరవుని కథ
అదె నీ వల్లభ వాఁడు నీ సుతుఁడు (భా-9-632-మ.) భరతుని చరిత్ర
అదె భానుం డపరాద్రిఁ జేరె (భా-10.1-1135-మ.) గోపికల విరహాలాపములు
అదె మన కృష్ణునిం గఱచి (భా-10.1-647-చ.) కాళిందిలో దూకుట
అదె యిదె లోఁబడె నని పట్టవచ్చినఁ (భా-10.1-1629-సీ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
అదె లోఁబడె నిదె లోఁబడె (భా-10.1-1634-క.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
అదె వచ్చెన్ దవవహ్ని (భా-10.1-714-మ.) కార్చిచ్చు చుట్టుముట్టుట
అదేపో బ్రాహ్మణ నీకును (భా-9-126-క.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అద్దిరయ్య యింటనన్నంబుగుడిచి మా (భా-9-442-ఆ.) పరశురాముని కథ
అద్ధిర రాచవి ల్విఱిచె నర్భకుఁ (భా-10.1-1288-ఉ.) విల్లువిరుచుట
అద్భుతవర్తనుఁడగు హరి (భా-8-688-క.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
అధముఁడైనవానికాలగుకంటె (భా-9-407-ఆ.) పురూరవుని కథ
అధికశోకంబున నలమటఁ బొందుచు (భా-10.2-1282-సీ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
అధిప సంకల్పవైషమ్యమగుటఁజేసి (భా-9-14-తే.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అధ్యాత్మతత్పరుండగువాఁడు పెక్కు (భా-3-918-సీ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
అనఁదగి సంధ్యారూపంబున (భా-3-727-క.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
అన విని ధర్మరాజునకునా విదురుండు (భా-1-306-చ.) విదురాగమనంబు
అన విని వాఁడు నవ్వి యహహా (భా-10.2-729-చ.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
అన సూత వంది మాగధ (భా-4-449-క.) అర్చిపృథుల జననము
అనఘంబగు నీ చరితము (భా-3-714-క.) వరహావతార విసర్జనంబు
అనఘ జింతేంద్రియుల్ (భా-4-298-చ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అనఘ జితేంద్రియస్ఫురణు లయ్యును (భా-10.2-1226-చ.) శ్రుతిగీతలు
అనఘ దుర్గమమైన యాత్మతత్త్వంబు ప్ర (భా-10.2-1216-సీ.) శ్రుతిగీతలు
అనఘ నీచేతననన్యదత్తముగఁ (భా-3-786-సీ.) దేవహూతి పరిణయంబు
అనఘ నీచేతనాదృతులైరి సర్వజనులు (భా-4-537-తే.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అనఘ నీదు సహోదరహంతలనుచుఁ (భా-4-361-తే.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అనఘ పదాఱువేల సతులందు (భా-10.2-276-చ.) కృష్ణకుమారోత్పత్తి
అనఘ బలినందనులు నూర్వు రందులోన (భా-10.2-311-తే.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
అనఘ భవత్సుతుండు (భా-3-844-చ.) కపిలుని జన్మంబు
అనఘ మన మధ్యయనంబు సేయుచు (భా-10.2-1006-వ.) గురుప్రశంస చేయుట
అనఘ మహాత్మవాగ్గళితమైన (భా-4-552-చ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
అనఘ మహాత్ముండగు వామనుఁడా (భా-4-143-క.) శివుండనుగ్రహించుట
అనఘ మునీంద్ర మహాభాగ యేను (భా-4-739-సీ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనఘ మునీంద్రచంద్ర (భా-4-949-చ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అనఘ యట్టి రిక్థహారులు గేహ (భా-4-808-ఆ.) పురంజను కథ
అనఘ యయాతి పెద్దకొడుకైన (భా-9-700-చ.) యదువంశ చరిత్రము
అనఘ యయాతి శాపమున (భా-10.1-1398-చ.) ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
అనఘ యాదిలక్ష్మి యైన రుక్మిణితోడఁ (భా-10.1-1788-ఆ.) రుక్మిణీ కల్యాణంబు
అనఘ యీ సంసారమతిశయంబునఁ (భా-4-625-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అనఘ యెంతయు మమతాకులచిత్తుఁడై (భా-4-818-సీ.) పురంజను కథ
అనఘ యేకోదకమైయున్నవేళ (భా-3-272-సీ.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
అనఘ లోకంబుల యందు వర్ణాశ్రమ (భా-4-147-సీ.) శివుండనుగ్రహించుట
అనఘ వనప్రస్థుండై (భా-7-428-క.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
అనఘ విను రసజ్ఞులై వినువారికి (భా-1-48-ఆ.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
అనఘ విరక్తులకైనం (భా-3-783-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
అనఘ సంతాన పర్యంతంబు ననుఁగూడి (భా-3-828-సీ.) కపిలుని జన్మంబు
అనఘ సకలేంద్రియగుణాంజనమును (భా-4-708-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనఘ సర్వేశ్వరునాద్యంతశూన్యుని (భా-3-293-సీ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అనఘ సాక్షాత్కారమగు భక్తియోగాగ్నిఁ (భా-4-619-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అనఘ స్వకీయంబునై యతర్కితమునై (భా-4-484-సీ.) భూమినిబితుకుట
అనఘచరితులార యాహూతులయ్యు (భా-4-396-ఆ.) వేనుని చరిత్ర
అనఘచరిత్ర మన్మఖమునందు జనించె (భా-2-140-చ.) నరనారాయణావతారంబు
అనఘచారిత్ర నీవు మా యక్షియుగము (భా-10.2-667-తే.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
అనఘచారిత్ర రాజసూయాధ్వరంబుఁ (భా-10.2-698-తే.) దిగ్విజయంబు
అనఘతపోభిరాముఁడగు (భా-4-16-చ.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అనఘా దేవ భవత్పద (భా-4-706-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనఘా నిన్నునుశీనరప్రజల (భా-7-43-మ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అనఘా పినతల్లిదన్నుఁబల్కినదురుక్తి (భా-4-296-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అనఘా భయనామాగ్రజుఁడనఁగల (భా-4-820-క.) పురంజను కథ
అనఘా మనుకులమునకిది (భా-4-354-క.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అనఘా మాధవ నీవు మావలెనె (భా-4-185-మ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అనఘా మునుపడఁ గశ్యపుఁ డను (భా-10.2-466-క.) నృగోపాఖ్యానంబు
అనఘా యమోఘయోగమాయా (భా-3-807-వ.) కర్దముని విమానయానంబు
అనఘా యితనికి బ్రహ్మాసన (భా-10.2-930-క.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
అనఘా యీ దుఃఖమునకుఁ (భా-4-228-క.) ధృవోపాఖ్యానము
అనఘా యీ యభిజిన్ముహూర్తమున (భా-3-671-మ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అనఘా యుద్ధవ నీకుఁగృష్ణుఁ (భా-3-163-మ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అనఘా యేనునుబ్రహ్మయుశివుండునీ (భా-4-207-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అనఘా యొక్కఁడవయ్యునాత్మకృత (భా-3-755-మ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
అనఘా విను లోకంబుల (భా-4-66-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అనఘా విశ్వమునెల్ల దీప్తముగఁజేయన్ (భా-2-82-మ.) బ్రహ్మ అధిపత్యంబొడయుట
అనఘా వీరలనెన్ననేమిటికిఁదిర్యగ్జంతు (భా-2-205-మ.) భాగవత వైభవంబు
అనఘాత్మ తగ నీవునబ్జనాభుండును (భా-4-160-సీ.) శివుండనుగ్రహించుట
అనఘాత్మ నన్ను నీవడిగిన (భా-3-448-క.) విధాత వరాహస్తుతి
అనఘాత్మ నారదమునిపతి ధ్రువ (భా-4-385-సీ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
అనఘాత్మ నీవు పంచాబ్దవయస్కుండ (భా-4-358-సీ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అనఘాత్మ భగవంతులైన కేశవవామ (భా-4-951-సీ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అనఘాత్మ మఱి నీవు యఙ్ఞరూపుండనఁ (భా-4-291-సీ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అనఘాత్మ మఱి భవదవతారగుణకర్మ (భా-3-304-సీ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అనఘాత్మ యే యఙ్ఞమందు సర్వశ్రేష్ఠుఁ (భా-4-53-సీ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అనఘాత్మ యేనుగల్పాదిని విశ్వంబు (భా-2-123-సీ.) అవతారంబుల వైభవంబు
అనఘాత్మ యేమిటి యందునీ యింద్రియ (భా-4-884-సీ.) పురంజను కథ
అనఘాత్మ యోగీంద్రులనయంబు ధరఁబెక్కు (భా-4-240-సీ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అనఘాత్మ రాజర్షి యైన యయాతి (భా-4-812-సీ.) పురంజను కథ
అనఘాత్మ రాజర్షి యైనట్టి యయ్యంగ (భా-4-394-సీ.) వేనుని చరిత్ర
అనఘాత్మ లోకులెవ్వనిదివ్యనామంబు (భా-4-347-సీ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అనఘాత్మ వినుము జాయాత్మజులనుగుణా (భా-4-854-సీ.) పురంజను కథ
అనఘాత్మక లోకత్రయమున (భా-4-643-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అనఘాత్మా సకలవర్ణాశ్రమాచారస (భా-7-408-సీ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
అనఘాత్ముఁడు గనుఁగొనె నొక (భా-10.2-616-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అనఘాత్ములతిధిరూపంబున (భా-4-600-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అనఘాత్ములారా యభిన్నధర్మశీలురయిన (భా-4-911-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అనఘుండగునత్రిమహాముని (భా-4-513-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అనఘుండత్రిమహాముని (భా-4-8-క.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అనఘుఁడు భగవంతుండిట్లనియెన్ (భా-3-582-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అనఘుఁడు రుద్రుఁజేరి ముదమారఁ (భా-4-111-చ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
అనఘులు బదరీవనమున (భా-2-126-క.) నరనారాయణావతారంబు
అనయంబుం గలుషించి సౌభపతి (భా-10.2-851-మ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అనయంబుఁగాలపుత్రిక (భా-4-811-క.) పురంజను కథ
అనయంబుందన మానసంబుననవిద్యన్ (భా-4-48-మ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అనయంబు దేహి నిత్యానిత్య సద్విల (భా-10.2-1211-సీ.) శ్రుతిగీతలు
అనయంబు లుప్తక్రియాకలాపుఁడు మాన (భా-4-43-సీ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అనయంబు వినుమింద్రియార్థమనోమయం (భా-3-1028-సీ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అనయంబు శివ యనునక్షరద్వయమర్థి (భా-4-87-సీ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అనయంబునాత్మ నాయకుఁడును విశ్వతో (భా-3-1048-సీ.) దేవహూతి నిర్యాంణంబు
అనయంబునునయ్యక్షుల (భా-4-345-క.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అనయంబున్ ధ్రువుమీఁద (భా-4-343-మ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అనయమా నృపనందనుల్ ముదమార (భా-4-937-త.) ప్రచేతసుల తపంబు
అనయముఁబిలువక యుండం (భా-4-67-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అనయము నాకొక వత్సము (భా-4-496-క.) భూమినిబితుకుట
అనయము భవదీయాశ్రిత (భా-3-854-క.) కన్యకానవకవివాహంబు
అనయము మూర్ఛనొందు (భా-3-985-చ.) భక్తియోగంబు
అనయమునిట్టి కుపుత్రునిఁ (భా-4-404-క.) వేనుని చరిత్ర
అనయమునిట్లు శోకవిపులాశ్రుపయఃకణ (భా-4-842-చ.) పురంజను కథ
అనయమును భువనరక్షణమునకై (భా-3-993-క.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
అనయమును మీ మనోరథమొనరింతు (భా-4-907-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
అనలసుధాకరరవిలోచనముల (భా-3-463-క.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
అనలాక్షుండు త్రిలోకపూజ్యమగు (భా-10.2-407-మ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
అనవిని వారికి మనుజేశుఁడను (భా-4-572-సీ.) పృథుని రాజ్యపాలన
అనవిని సర్వేశ్వరుఁడాతని (భా-6-493-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అనవుఁడునతనికినతఁడను (భా-4-740-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనవుడుఁ జిత్రరేఖ జలజాక్షికి నిట్లను (భా-10.2-363-చ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
అనవుడుఁ బ్రేమ విహ్వలత నందుచు (భా-10.2-107-చ.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అనవుడుఁగశ్యపుండుగమలాననకిట్లను (భా-3-484-చ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
అనవుడు (భా-6-516-వ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అనవుడు దానవేంద్రుఁడు (భా-3-631-చ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అనవుడు దేవహూతి హృదయంబున (భా-3-836-చ.) కపిలుని జన్మంబు
అనవుడు న వ్వసుదేవుఁడు (భా-10.2-1128-క.) వసుదేవుని గ్రతువు
అనవుడు నాతఁ డిట్లనియె నాతనితో (భా-10.2-469-చ.) నృగోపాఖ్యానంబు
అనవుడు బాదరాయణి ధరాధిపుతో (భా-3-11-చ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
అనవుడు విదురుఁడు మైత్రేయునిఁ (భా-4-9-క.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అనవుడు విదురునకమ్ముని (భా-4-687-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనవుడు విని యక్కాంతలు (భా-4-783-క.) పురంజను కథ
అనవుడు వృత్రుమాటలకునద్భుతమంది (భా-6-418-చ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అనవుడు సుతునకు జనని యిట్లనుఁదగ (భా-3-996-సీ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
అనవుడు హలధరుఁ డచ్చటి (భా-10.2-298-క.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
అనవుడునతనికినతఁడిట్లనియెన్ (భా-3-403-క.) వరాహావతారంబు
అనవుడునమ్మునివరేణ్యుండు (భా-3-334-వ.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
అనవుడునాతనికనియె భూకాంతుండు (భా-6-46-సీ.) కథాప్రారంభము
అనవుడునుద్ధవుఁడవ్విదురున (భా-3-165-క.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
అని (భా-6-25-వ.) కృతిపతి నిర్ణయము
అని అభ్యర్థించినం బ్రసన్నండై (భా-10.2-837-వ.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
అని ఇట్లు పలుకుచున్న వరుణునిం (భా-10.1-960-వ.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
అని ఇట్లు వేల్పుల నియ్యకొలిపి (భా-10.1-18-వ.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
అని కదలించి దండనాయకులఁ (భా-9-449-వ.) పరశురాముని కథ
అని కమలసంభవప్రముఖులు (భా-8-169-వ.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
అని కరుణ పుట్టనాడుచు (భా-9-247-క.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
అని కశ్యపుఁడెఱింగించిన (భా-3-482-క.) దితి గర్భంబు ధరించుట
అని కుపితచిత్తుండై యాఙ్ఞాపించిన (భా-4-110-వ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
అని కుమారకుండాడిన (భా-7-143-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని కులకుధరపతనజన్యంబగుదైన్యంబు (భా-8-187-వ.) మంధరగిరిని తెచ్చుట
అని కుశ పవిత్రాక్షతసంయుతంబయిన (భా-8-544-వ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
అని కృతనిశ్చయుఁడయి యేచిన (భా-3-1004-క.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
అని కృష్ణార్జునులంజూచి యిట్లనియె (భా-1-165-వ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
అని కొడుకుం జూచి సంతోషించి (భా-10.2-42-వ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
అని కొన్ని రహస్యవచనంబులు చెప్పిన (భా-10.1-1700-వ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
అని కోపించుచుండనా చెలువకుఁ (భా-9-379-వ.) బుధుని వృత్తాంతము
అని గతాగతప్రాణుండై (భా-1-285-వ.) గర్భస్థకుని విష్ణువురక్షించుట
అని గీతంబు పాడి తన మనంబున (భా-10.1-395-వ.) గుహ్యకుల నారదశాపం
అని గుజగుజ వోవుచు ని ప్పని (భా-10.2-376-క.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
అని గురుపుత్రులు పలికిన (భా-7-208-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అని గోపకులు పలికిన (భా-10.1-855-వ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
అని గోవిందునిం బొగడి యద్దేవు (భా-10.2-765-వ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
అని గౌరీదేవికి మ్రొక్కి పతులతోడం గూడిన (భా-10.1-1745-వ.) వాసుదేవాగమనంబు
అని ఘోషించు ఘోషజనులం గరుణించి (భా-10.1-716-వ.) కార్చిచ్చు చుట్టుముట్టుట
అని చతురాననుండు వినయంబున (భా-4-152-చ.) శివుండనుగ్రహించుట
అని చింతించి (భా-10.1-1435-వ.) గురుపుత్రునితెచ్చిఇచ్చుట
అని చింతించి దయాళుఁడైన హరి (భా-10.1-962-మ.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
అని చింతించి దీనికినేమని (భా-6-521-వ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అని చింతించి విఙ్ఞాన విశారదుండగు (భా-10.1-397-వ.) గుహ్యకుల నారదశాపం
అని చింతించి శిలావర్షహతులై (భా-10.1-912-వ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
అని చింతించు సమయంబున (భా-4-331-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అని చిగురాకు పువ్వు కాయ పండు (భా-10.1-852-వ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
అని చెప్పి (భా-8-742-వ.) మత్యావతారకథాఫలసృతి
అని చెప్పి (భా-10.1-501-వ.) క్రేపుల వెదకబోవుట
అని చెప్పి (భా-10.1-914-వ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
అని చెప్పి (భా-10.1-1789-వ.) రుక్మిణీ కల్యాణంబు
అని చెప్పి దుర్వాసుండంబరీషుని (భా-9-147-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని చెప్పి మఱియు నిట్లనియె (భా-10.2-1327-వ.) కృష్ణుని భార్యాసహస్రవిహారంబు
అని చెప్పి మఱియు వ్యాసనందనుం డిట్లనియె (భా-10.1-595-వ.) కృష్ణుడుఅత్మీయుడగుట
అని చెప్పి మునికులాగ్రణి (భా-3-394-క.) స్వాయంభువు జన్మంబు
అని చెప్పి మునినాథుఁడైన మైత్రేయుఁడ (భా-4-508-సీ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అని చెప్పి మైత్రేయునిఁగనుఁగొని (భా-3-332-క.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
అని చెప్పి యప్పారాశర్యనందనుం (భా-10.2-636-వ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అని చెప్పి యే నతిత్వరితగతిం జని (భా-10.2-364-వ.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
అని చెప్పి వెండియు సూతుండు (భా-3-715-వ.) వరహావతార విసర్జనంబు
అని చెప్పి శుకయోగీంద్రుండు (భా-10.2-1265-వ.) వృకాసురుండు మడియుట
అని చెప్పి శుకుం డిట్లనియె (భా-10.2-44-వ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
అని చెప్పి శుకుండిట్లనియె (భా-8-410-వ.) జగనమోహిని కథ
అని చెప్పి శుకుండిట్లనియెనంత (భా-10.1-1111-వ.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
అని చెప్పి సాంఖ్యయోగ ప్రవర్తకాచార్య (భా-2-118-వ.) అవతారంబుల వైభవంబు
అని చెప్పిన న మ్మానిని (భా-10.2-972-క.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అని చెప్పిన బాదరాయణికి (భా-10.2-1203-వ.) శ్రుతిగీతలు
అని చెప్పిన విదురుండు మైత్రేయుంగనుంగొని (భా-3-244-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అని చెప్పిన విని శౌనకుండు (భా-1-276-వ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
అని చెప్పిన శుకయోగికి (భా-10.2-452-క.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
అని జనులు పొగడుచుండ (భా-8-268-వ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
అని డగ్గుతికతో మహాభయముతో (భా-10.1-1770-మ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
అని డోలాయమాన మానసయై వితర్కించుచు (భా-10.2-36-వ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
అని త ద్వచనసుధాసేచనమున (భా-10.2-633-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అని త న్నునుద్దేశించి రహస్యంబుగాఁ బల్కిన (భా-10.1-1076-వ.) గోపికలతో సంభాషించుట
అని తగ నియ్యకొల్పి లలితాంగికి (భా-9-721-చ.) వసుదేవుని వంశము
అని తన మనంబున వితర్కించుచు (భా-10.2-1020-వ.) అటుకులారగించుట
అని తనకుమీఁదనయ్యెడి (భా-1-508-వ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
అని తనవారి నందఱ నయ్యై పనులకు (భా-10.1-1157-వ.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
అని తను దూఱనాడిన మురాంతకుఁ (భా-10.2-792-చ.) శిశుపాలుని వధించుట
అని తను నోడక నిందించిన (భా-10.2-1299-క.) విప్రుని ఘనశోకంబు
అని తను శరణము వేఁడిన (భా-10.2-754-క.) రాజబంధమోక్షంబు
అని తన్నుఁదండ్రి పనిచినఁ (భా-9-465-క.) పరశురాముని కథ
అని తన్ను పరమేశ్వరుండని తలంచుచున్న (భా-10.1-347-వ.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
అని తన్ను లోకులు వినుతించు (భా-10.2-11-వ.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
అని తన్ను సకలజనములు (భా-4-205-క.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అని తమలో వితర్కించి (భా-6-238-వ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
అని తరువాత బాలకృష్ణుం డేమి చేసె (భా-10.1-247-వ.) పూతననేలగూలుట
అని తలంచి విజృంభించి (భా-10.1-643-వ.) కాళిందిలో దూకుట
అని తలంచుచు దీనరక్షకుండయిన (భా-3-1000-వ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
అని తలపోయుచుఁదమలో (భా-6-325-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అని తలపోయుచున్న యవసరంబున (భా-10.2-1022-వ.) అటుకులారగించుట
అని తలపోసి నిఖిలలోచనుండును (భా-10.1-479-వ.) అఘాసుర వధ
అని తలమొలయెఱుంగక పలవించుచు (భా-6-455-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అని తెలియంజెప్పిన బ్రాహ్మణుల (భా-8-524-వ.) వామనునివిప్రులసంభాషణ
అని తెలియంబలికిన హిరణ్యకశిపుని (భా-7-70-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అని దగ్దశీర్షుండయిన దక్షుండజముఖుం (భా-4-155-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అని దనుజులుదమమనముల (భా-3-736-క.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
అని దానవేంద్రుండానతిచ్చిన (భా-7-190-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అని దీవించి కరచరణాద్యవయవంబులు (భా-8-546-వ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
అని దుఃఖార్ణవమగ్నంబయిన గోపకులంబు (భా-10.1-1485-వ.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
అని దుఃఖించి తన్నుందాన నిందించుకొని (భా-9-189-వ.) మాంధాత కథ
అని దేవతలు విన్నవించిన (భా-7-80-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
అని దేవతలు విన్నవించిననీశ్వరుండు (భా-4-277-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అని దేవముని నిర్దేశించిననతని (భా-7-232-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని ధరాధిపుల విన్నపంబుగా నిట్లనియె (భా-10.2-646-వ.) భూసురుని దౌత్యంబు
అని ధర్మ బోధమునఁబలికిన (భా-3-22-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
అని ధర్మజుండు దన్నుఁ బ్రార్థించిన (భా-10.2-111-వ.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అని ధర్మయుక్తంబుగాఁబలికిన (భా-8-551-వ.) వామనునిబిక్షకోరుమనుట
అని ధర్మసందేహంబు పాపిన (భా-9-100-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని న య్యబల యిట్లనియె (భా-10.1-1277-వ.) కుబ్జననుగ్రహించుట
అని నగుచు విడిపించిన విడివడి (భా-10.1-1579-వ.) జరాసంధుని విడుచుట
అని నగ్నజిత్తు తన కూఁతు వివాహంబునకుం (భా-10.2-138-వ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
అని నమస్కరించి హవిష్యంబులు (భా-10.1-811-వ.) గోపికలకాత్యాయనిసేవనంబు
అని నమస్కరించె నంత రామకృష్ణులు (భా-10.1-1739-వ.) వాసుదేవాగమనంబు
అని నమ్మం బలికిన యర్జును ప్రతిజ్ఞకు (భా-10.2-1291-వ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
అని నారదుంగొనియాడిన సూతునింజూచి (భా-1-136-వ.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
అని నారదుండు పలికిన (భా-4-267-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అని నారదుండు బోధించిన హర్యశ్వులు (భా-6-227-వ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
అని నారదోక్త ప్రకారంబున (భా-7-237-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని నిఖిలభువనప్రధానదేవతావందనంబు (భా-1-4-వ.) ఉపోద్ఘాతము
అని నియమించె నంత నక్రూరుండు (భా-10.1-1212-వ.) వ్రేతలు కలగుట
అని నిశ్చయించి (భా-9-256-వ.) ఖట్వాంగుని చరిత్రము
అని నిశ్చయించి (భా-10.1-37-వ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
అని నిశ్చయించి (భా-10.1-344-వ.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
అని నిశ్చయించి కేల నున్న కోల జళిపించి (భా-10.1-367-వ.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
అని నిశ్చయించి క్రౌర్యంబు విడిచి (భా-10.1-82-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అని నిశ్చయించి యోజనంబు నిడుపును (భా-10.1-467-వ.) అఘాసుర వధ
అని నిశ్చయించుకొని (భా-9-397-వ.) పురూరవుని కథ
అని పద్మోదరుఁ డాడిన (భా-10.2-1011-క.) గురుప్రశంస చేయుట
అని పయ్యెదఁ జక్కఁగ సవరించుకొనుచుఁ (భా-10.1-153-వ.) మాయమింటనుండిపలుకుట
అని పరమేశ్వరుండు ప్రహ్లాదుని (భా-7-371-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అని పరసంకటంబుదలంపక (భా-6-359-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అని పరీక్షన్నరేంద్రుండు (భా-6-444-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అని పరీక్షిన్నరేంద్రుండు (భా-1-527-వ.) శుకునిమోక్షోపాయంబడుగట
అని పలికి (భా-9-443-వ.) పరశురాముని కథ
అని పలికి (భా-9-453-వ.) పరశురాముని కథ
అని పలికి (భా-9-522-వ.) యయాతి కథ
అని పలికి (భా-9-648-వ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
అని పలికి (భా-10.1-155-వ.) మాయమింటనుండిపలుకుట
అని పలికి (భా-10.1-1269-వ.) సుదామునిమాలలుగైకొనుట
అని పలికి (భా-10.1-1318-వ.) కరిపాలకునితోసంభాషణ
అని పలికి (భా-10.1-1346-వ.) చాణూరునితో సంభాషణ
అని పలికి (భా-10.1-1399-వ.) ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
అని పలికి (భా-10.1-1538-వ.) జరాసంధుని మథురముట్టడి
అని పలికి (భా-10.2-173-వ.) సత్యభామ యుద్ధంబు
అని పలికి (భా-9-302-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అని పలికి కన్నీరు నించి వగచి (భా-10.1-161-వ.) మాయమింటనుండిపలుకుట
అని పలికి కమలలోచనుం (భా-8-392-వ.) హరిహరసల్లాపాది
అని పలికి కాలయవనుండు మూడుకోట్ల (భా-10.1-1590-వ.) కాలయవనుని ముట్టడి
అని పలికి కృష్ణునిఁ జిత్తంబున నిల్పి (భా-10.1-1517-వ.) అక్రూరునితో కుంతిసంభాషణ
అని పలికి కొలువు కూటంబున (భా-8-182-వ.) సురాసురలుస్నేహము
అని పలికి జగదీశ్వరుండును (భా-8-653-వ.) ప్రహ్లాదాగమనము
అని పలికి తన మనంబుననగ్గజేంద్రుం (భా-8-89-వ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
అని పలికి నారదుంజూచి మఱియునిట్లనియె (భా-2-114-వ.) అవతారంబుల వైభవంబు
అని పలికి నిన్ను వనితాజనహేయంబయిన (భా-9-546-వ.) యయాతి శాపము
అని పలికి నెయ్యంబున న య్యవ్వ (భా-10.1-339-వ.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
అని పలికి పాదంబులకెఱిఁగిననయ్యింతి (భా-9-544-వ.) యయాతి శాపము
అని పలికి పాదకమలంబులకు మ్రొక్కి (భా-9-117-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని పలికి పూరుండు ముదిమి చేకొని (భా-9-559-వ.) పూరువు వృత్తాంతము
అని పలికి బలింజూచి భగవంతుండిట్లనియె (భా-8-666-వ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
అని పలికి బ్రహ్మణ్యదేవుండైన (భా-9-345-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అని పలికి భగవంతుండగు వసిష్ఠుండు (భా-9-15-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అని పలికి భవదాగమనంబునకు (భా-3-776-వ.) దేవహూతి పరిణయంబు
అని పలికి మఱియునరక్షితరక్షకుండైన (భా-8-93-వ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
అని పలికి యనుఙ్ఞగొని దేవయానిందోడ్కొని (భా-9-548-వ.) యయాతి శాపము
అని పలికి యమ్మరీచింగని (భా-3-848-క.) కన్యకానవకవివాహంబు
అని పలికి యసురలోకపురోహితుండును (భా-7-131-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని పలికి యా కుమారుల (భా-10.1-1279-క.) కుబ్జననుగ్రహించుట
అని పలికి యోగీంద్రుండు రాజేంద్రున (భా-10.1-490-వ.) సురలు పూలుగురియించుట
అని పలికి రంత నందుండు మున్ను (భా-10.1-279-వ.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
అని పలికి రందుఁ గొందఱు (భా-10.1-779-వ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
అని పలికి రథంబెక్కి యక్రూరుండు చనిన (భా-10.1-1166-వ.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
అని పలికి రా సమయంబున (భా-10.1-1741-వ.) వాసుదేవాగమనంబు
అని పలికి రాజర్షియైన పరీక్షిన్మహారాజు (భా-1-142-వ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
అని పలికి రుక్మిణీదేవి పెండ్లినక్షత్రంబుఁ దెలిసి (భా-10.1-1718-వ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
అని పలికి వనమక్షికా (భా-7-84-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
అని పలికి వసుదేవుండు నందాదులైన (భా-10.1-211-వ.) వసుదేవనందులసంభాషణ
అని పలికి వస్త్రభూషణాదు లొసంగి (భా-10.1-1406-వ.) నందుని వ్రేపల్లెకు పంపుట
అని పలికి వాఁడు రాజ్యంబునకుంబాసి చనియె (భా-9-508-వ.) నహుషుని వృత్తాంతము
అని పలికి వారలకుఁబ్రహ్లాదునప్పగించి (భా-7-133-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని పలికి విడిచి చనిన (భా-9-572-వ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అని పలికి వీరవర్యుండనఁదగు (భా-4-596-క.) పృథుని రాజ్యపాలన
అని పలికి వెండియునిట్లనియె (భా-4-611-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అని పలికి శుకయోగీంద్రుండు (భా-10.1-463-వ.) అఘాసుర వధ
అని పలికి శుకుండు మఱియునిట్లనియె (భా-5.1-24-వ.) వనంబునకుజనుట
అని పలికి సంకర్షణోద్ధవసహితుండై (భా-10.1-1513-వ.) అక్రూరుని హస్తిన పంపుట
అని పలికి సమరసన్నాహ సంకులచిత్తంబునఁ (భా-10.1-1529-వ.) అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
అని పలికి సమ్మానరూపంబులును (భా-10.2-188-వ.) నరకాసురుని వధించుట
అని పలికి సాయంకాలంబునకు (భా-10.1-1242-వ.) శ్రీమానినీచోరదండము
అని పలికి హరి నరకాసురయోధులమీఁద (భా-10.2-192-వ.) నరకాసురుని వధించుట
అని పలికి హరికి నమస్కరించి (భా-8-671-వ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
అని పలికినంగన్నీరు కరతలంబునం (భా-1-358-వ.) యాదవులకుశలంబడుగుట
అని పలికినంగుమారుండుగలిగెడుమని (భా-9-195-వ.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
అని పలికినంబతికి సతి యిట్లనియె (భా-8-468-వ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
అని పలికినంబరీక్షిన్నరేంద్రుండు (భా-8-142-వ.) సముద్రమథనకథాప్రారంభం
అని పలికిన కన్నియల పలుకు లాలించి (భా-10.1-826-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
అని పలికిన కొడుకును ధిక్కరించి (భా-7-184-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని పలికిన చెలికాని పలుకు లాదరించి (భా-10.1-615-వ.) ధేనుకాసుర వధ
అని పలికిన దుష్యంతుండు మెచ్చి (భా-9-619-వ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
అని పలికిన దేవతలకు నమస్కరించి (భా-10.1-1646-వ.) కాలయవనుడు నీరగుట
అని పలికిన నక్రూరుండు పురంబునకుం (భా-10.1-1246-వ.) శ్రీమానినీచోరదండము
అని పలికిన నగధరుండు నగి (భా-10.1-1767-వ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
అని పలికిన నగుచు నక్రూరుని మాటల (భా-10.1-1508-వ.) అక్రూరుడు పొగడుట
అని పలికిన నట్లు సంప్రాప్తమనోరథుండై (భా-10.2-326-వ.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
అని పలికిన నమస్కరించి (భా-9-216-వ.) సగరుని కథ
అని పలికిన నిమిమాటలు (భా-9-370-వ.) నిమి కథ
అని పలికిన ప్రాణవల్లభునకు (భా-8-238-వ.) గరళభక్షణము
అని పలికిన బ్రహ్మకునెదురు మాటాడ (భా-9-385-వ.) బుధుని వృత్తాంతము
అని పలికిన బ్రహ్మవచనంబులు విని (భా-8-660-వ.) హిరణ్యగర్భాగమనము
అని పలికిన భూవరునింగనుగొని (భా-5.2-85-క.) భగణ విషయము
అని పలికిన ముగుదతల్లికి (భా-10.1-337-వ.) కృష్ణుడుమన్నుదినెననుట
అని పలికిన వటుని పలుకులకు (భా-8-618-వ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
అని పలికిన వేల్పుల వెలయాలి (భా-9-395-వ.) పురూరవుని కథ
అని పలికిన వేల్పులఱేనికిం (భా-7-230-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని పలికిన శుకయోగింగనుఁగొని (భా-5.2-13-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
అని పలికిన శుక్రకుమారకు (భా-7-162-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని పలికిన సమానవయోరూప (భా-1-467-వ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
అని పలికిన స్వాయంభువమను (భా-3-397-క.) స్వాయంభువు జన్మంబు
అని పలికిననప్పరమప్రతివ్రతాలలామంబు (భా-9-65-వ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
అని పలికిననరవిందమందిర యగు (భా-8-131-వ.) లక్ష్మీనారాయణసంభాషణ
అని పలికిననశ్వత్థామకు (భా-1-170-వ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
అని పలికిననా రాజునకు బ్రాహ్మణజనులిట్లనిరి (భా-9-98-వ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
అని పలికిరి మఱియు నా రామకృష్ణులు (భా-10.1-453-వ.) బకాసుర వధ
అని పలికె అంత విష్ణుండు (భా-7-403-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
అని పలికె నంత నక్రూరుం డొక (భా-10.1-1207-వ.) అక్రూరనందాదులసంభాషణ
అని పలికెనట్లు శునశ్శేఫుండు (భా-9-497-వ.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
అని పలికెనని చెప్పి మఱియు (భా-6-192-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అని పలుకు దనుజులంజూచి (భా-8-196-వ.) సముద్రమథనయత్నము
అని పలుకు నుపనందుని పలుకుల (భా-10.1-425-వ.) బృందావనమునకుబోవుట
అని పలుకు పెద్దల పలుకు లాకర్ణించి (భా-10.2-97-వ.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
అని పలుకు మంత్రుల మంత్రంబుల (భా-10.1-171-వ.) కంసునికి మంత్రుల సలహా
అని పలుకు సత్యవ్రతమహారాజునకు (భా-8-705-వ.) మీనావతారుని ఆనతి
అని పలుకు సమయంబున (భా-10.1-1374-వ.) చాణూరముష్టికులవధ
అని పలుకుచుఁ గాలయవనుండు (భా-10.1-1628-వ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
అని పలుకుచు (భా-6-402-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అని పలుకుచు (భా-9-689-వ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
అని పలుకుచు సకలజనులును జూచుచుండ (భా-10.1-1332-వ.) చాణూరునితో సంభాషణ
అని పలుకుచున్న కొడుకునకు (భా-9-383-వ.) బుధుని వృత్తాంతము
అని పలుకుచున్న రాజకుమారుని (భా-9-614-వ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
అని పలుకుచున్న రాజు మాటలు విని (భా-10.1-12-వ.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
అని పలుకుచున్న శూలపాణిచే (భా-8-390-వ.) హరిహరసల్లాపాది
అని పలుకుసమయంబున యఙ్ఞభోక్తయు (భా-4-538-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అని పల్కిడాసి యయ్యతివకు (భా-3-819-సీ.) దేవహూతితోగ్రుమ్మరుట
అని పాడెననుచు విదురున (భా-4-381-క.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
అని పురికొల్పిన రుక్మియుఁ (భా-10.2-291-క.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
అని పృథుని వారించి ఋత్విగ్జనంబులు (భా-4-530-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అని పెక్కండ్రు పెక్కువిధంబులం (భా-10.1-1360-వ.) పౌరకాంతలముచ్చటలు
అని పెక్కండ్రు పెక్కువిధంబుల (భా-10.1-415-వ.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
అని పెక్కు భంగుల నోర్తోర్తు నుద్దేశించి (భా-10.1-776-వ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
అని పెక్కుభంగులనయ్యింతి (భా-9-410-వ.) పురూరవుని కథ
అని ప్రశంసించిరి అట్లు పౌరజనంబుల (భా-4-314-వ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
అని బహుప్రకారంబుల సంతాపించుచు (భా-10.2-1055-వ.) కుంతీదేవి దుఃఖంబు
అని బాలు నుద్దేశించి ముద్దాడెడి భంగి (భా-10.1-222-వ.) పూతన కృష్ణునిముద్దాడుట
అని బుజ్జగించి దానవేశ్వరుని (భా-7-159-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని బ్రహ్మవాదులగు సన్మునివర్యులు (భా-3-438-క.) విధాత వరాహస్తుతి
అని భర్జించుచున్న దేవయాని పలుకులు (భా-9-520-వ.) యయాతి కథ
అని భూవరుండు శమీకమహాముని (భా-1-461-వ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
అని మందలించిన దైత్యులంగని (భా-8-307-వ.) జగన్మోహిని వర్ణన
అని మందహాససుందరవదనారవిందుండై (భా-10.1-1440-వ.) గోపస్త్రీలకడకుద్ధవునిబంపుట
అని మనుజేశ్వరుండు (భా-1-464-చ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
అని మర్మంబు లెత్తి పలికి (భా-10.1-378-వ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
అని మఱియుఁ గృష్ణవిరహదుఃఖంబున (భా-10.1-1134-వ.) గోపికల విరహాలాపములు
అని మఱియుఁ బెక్కు విధంబుల హరి (భా-10.1-1451-వ.) గోపికలు యుద్ధవునిగనుట
అని మఱియుఁ బౌరకాంతలు (భా-10.1-1254-క.) కృష్ణుడు మథురనుగనుట
అని మఱియుం బ్రార్థించిన హరి యిట్లనియె (భా-10.1-1244-వ.) శ్రీమానినీచోరదండము
అని మఱియుంజెఱకువిలుతుని (భా-8-396-వ.) జగనమోహిని కథ
అని మఱియుఁదియ్యని (భా-9-621-వ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
అని మఱియుఁబితామహుండు (భా-2-199-వ.) మంథరగిరి ధారణంబు
అని మఱియుఁబుత్రా నీకెయ్యది (భా-7-141-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని మఱియుఁబ్రద్యుమ్నుండవును (భా-4-705-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అని మఱియు గురుప్రశంస (భా-10.2-993-వ.) కుచేలుని ఆదరించుట
అని మఱియు గోరూప యయిన (భా-1-422-వ.) కలినిగ్రహంబు
అని మఱియు గోవింద సందర్శన (భా-10.1-1250-వ.) కృష్ణుడు మథురనుగనుట
అని మఱియు దేవకీదేవిం గనుంగొని యిట్లనిరి (భా-10.1-102-వ.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
అని మఱియు నక్రూరుం డనేకవిధంబుల (భా-10.1-1197-వ.) అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకొచ్చుట
అని మఱియు ననేకవిధంబులఁ (భా-10.1-877-వ.) యాగముచేయయోచించుట
అని మఱియు ననేకవిధంబుల బాలకృష్ణుండు (భా-10.1-330-వ.) యశోదగోపికలనొడంబరచుట
అని మఱియు నప్పుండరీకాక్షుండిట్లను (భా-10.2-433-వ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
అని మఱియు ని ట్లనియె (భా-10.1-10-వ.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
అని మఱియు ని ట్లనేక విధంబులఁ (భా-10.1-1468-వ.) ఉద్ధవుడుగోపికలనూరార్చుట
అని మఱియు నిట్లనియె (భా-10.2-266-వ.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
అని మఱియు నిట్లనియె (భా-10.2-967-వ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అని మఱియు నిట్లనియె (భా-10.2-991-వ.) కుచేలుని ఆదరించుట
అని మఱియు నిట్లను వారలు ప్రద్యు మ్నా (భా-10.2-1330-వ.) కృష్ణుని భార్యాసహస్రవిహారంబు
అని మఱియు నితర లక్షణంబులుం జెప్పిన (భా-10.1-1588-వ.) కాలయవనునికినారదుని బోధ
అని మఱియు నిరహంకృతుండును (భా-8-11-వ.) 1స్వాయంభువమనువుచరిత్ర
అని మఱియు నిలింపపతి సొంపు దింపు (భా-10.1-891-వ.) ఇంద్రయాగనివాఱణంబు
అని మఱియు మదీయపూర్వజన్మ (భా-1-15-వ.) కృతిపతి నిర్ణయము
అని మఱియు మహి యిట్లనియె (భా-4-491-వ.) భూమినిబితుకుట
అని మఱియు రణంబులందుఁ (భా-7-91-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
అని మఱియు వృషభావతారంబునెఱిఁగింతు (భా-2-139-వ.) నరనారాయణావతారంబు
అని మఱియు సనకసనందనాదులు (భా-3-524-వ.) సనకాదుల శాపంబు
అని మఱియు సముండవు (భా-4-936-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అని మఱియు సామభేదంబు లగు (భా-10.1-35-వ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
అని మఱియునడుగంబడినవాఁడై (భా-8-145-వ.) సముద్రమథనకథాప్రారంభం
అని మఱియుననఘాత్ములార (భా-4-607-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అని మఱియునప్పరమేశ్వరుండిట్లని (భా-8-136-వ.) గజేంద్రమోక్షణకథాఫలసృతి
అని మఱియునభినందించుచున్న (భా-8-232-వ.) గరళభక్షణము
అని మఱియునా రాచపాపనికి (భా-7-155-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని మఱియునాహారాదులు మాని (భా-7-109-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
అని మఱియునిట్లని వితర్కించె (భా-8-84-వ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
అని మఱియునిట్లనియె (భా-4-129-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అని మఱియునిట్లనియె (భా-4-534-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అని మఱియునిట్లనియె (భా-4-859-వ.) పురంజను కథ
అని మఱియునిట్లనియె (భా-7-52-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అని మఱియునిట్లనియె (భా-8-569-వ.) వామనుడుదానమడుగుట
అని మఱియునిట్లనియె (భా-9-136-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని మఱియునిట్లనియె అద్దేవుని (భా-4-132-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అని మఱియునిట్లనియె దేవా నాయందుఁ (భా-4-68-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అని మఱియునిట్లనియె భవదీయ (భా-4-964-వ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అని మఱియునిట్లనియె యఙ్ఞపురుషుండన (భా-4-425-వ.) వేనుని చరిత్ర
అని మఱియునిట్లనిరి (భా-4-950-వ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అని మఱియును (భా-10.1-1194-వ.) అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకొచ్చుట
అని మఱియును (భా-10.1-1759-వ.) రాజలోక పలాయనంబు
అని మఱియును న వ్విప్రుని (భా-10.2-472-క.) నృగోపాఖ్యానంబు
అని మఱియును వినుతింప నక్రూరునికి (భా-10.1-1238-వ.) శ్రీమానినీచోరదండము
అని మఱియును సముచితసంభాషణంబుల (భా-8-134-వ.) లక్ష్మీనారాయణసంభాషణ
అని మీకుం జెప్పు మని కృష్ణుండు చెప్పె (భా-10.1-1476-వ.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
అని మునిచంద్రుఁడుదన మనమునఁ (భా-4-22-క.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అని మునిజనంబులు సూతునడిగిన (భా-8-693-వ.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
అని మున్ను ముగ్దుఁ డయ్యును (భా-10.1-528-క.) బలరాముడన్నరూపెరుగుట
అని మెత్తంబడని చిత్తంబున (భా-7-288-వ.) నృసింహరూపావిర్భావము
అని మైత్రేయమహాముని (భా-4-560-క.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
అని మైత్రేయమునీంద్రుం (భా-3-443-క.) విధాత వరాహస్తుతి
అని మైత్రేయుండవ్విదురునకెఱిఁగించిన (భా-3-228-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అని మైత్రేయుఁడు ధ్రువుఁడట్లనయము (భా-4-293-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అని మైత్రేయుఁడు పలికిన (భా-3-389-క.) స్వాయంభువు జన్మంబు
అని మైత్రేయుఁడు విదురుంగనుఁగొని (భా-3-366-క.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
అని యంతఃపుర కాంతలును (భా-10.2-40-వ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
అని యడిగి వెండియునునిట్లనియెను (భా-4-847-క.) పురంజను కథ
అని యడిగినఁదండ్రికిఁగొడుకు (భా-1-480-వ.) శృంగి శాపంబు
అని యడిగిన న య్యాదవేంద్రుం డిట్లని (భా-11-105-వ.) అవధూతసంభాషణ
అని యడిగిన మురరిపు పదవనజంబులఁ (భా-10.2-459-క.) నృగోపాఖ్యానంబు
అని యడిగిన యా రాజునకు విప్రుండిట్లనియె (భా-5.1-159-వ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అని యడిగిన రాజునకు శుకుం డిట్లనియె (భా-11-28-వ.) కృష్ణసందర్శనంబు
అని యడిగిన వారలు (భా-1-270-వ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
అని యడిగిన విదురునిఁగనుఁగొని (భా-4-387-క.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
అని యడిగిన శౌనకాదిమునిశ్రేష్ఠులకు (భా-1-82-వ.) వ్యాసచింత
అని యడిగిననర్జునపౌత్రునకు (భా-9-21-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అని యడిగిననవ్విదురునిఁ (భా-4-37-క.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అని యతిత్వరితగతిం జనుదెంచి తత్పురంబు (భా-10.2-888-వ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
అని యదలించుచు కొడుకునడవడిం (భా-10.1-363-వ.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
అని యదుండొడంబడకున్న యయాతి (భా-9-552-వ.) పూరువు వృత్తాంతము
అని యనుకంపదోఁప వినయంబునఁ (భా-3-313-చ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అని యనేక విధంబుల వినుతించుచు (భా-10.2-1140-వ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
అని యనేకభంగులం గొనియాడి (భా-10.2-478-వ.) నృగుడు యూసరవిల్లగుట
అని యనేకవిధంబులం బ్రస్తుతించిన (భా-11-18-వ.) కృష్ణసందర్శనంబు
అని యభినందించి మోక్షసాధనోపదేశ (భా-4-616-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అని యభినందించి యిట్లనియె (భా-10.2-1146-వ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
అని యభ్యర్థించి య ద్దేవునివలనం (భా-10.2-612-వ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అని యభ్యర్థించి య మ్మునీంద్రుల (భా-10.2-1129-వ.) వసుదేవుని గ్రతువు
అని యభ్యర్థించినం బ్రసన్నుం డై (భా-10.2-318-వ.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
అని యభ్యర్థించినం బ్రసన్నుండై (భా-10.2-1189-వ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
అని యమ్మనుచరితము విదురున (భా-3-802-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
అని యర్భకునిగతి యనుకొని మైత్రేయ (భా-3-232-సీ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అని యశోద వారల నొడంబఱచి పంపి (భా-10.1-333-వ.) యశోదగోపికలనొడంబరచుట
అని యా డింభకులను దోకొని పొం డని (భా-10.2-1316-క.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
అని యాక్షేపించినం (భా-3-649-వ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అని యాదేశించి (భా-8-176-వ.) విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
అని యానతిచ్చి కమలజ (భా-2-246-క.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
అని యానతిచ్చి ప్రజాపతిపుత్రుండును (భా-3-759-వ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
అని యానతిచ్చిన నంబికావరుండు (భా-10.2-445-వ.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
అని యానతిచ్చిన బ్రహ్మకు (భా-9-74-వ.) రైవతుని వృత్తాంతము
అని యానతిచ్చు జగన్మాతృకృపావలోకన (భా-6-19-వ.) కృతిపతి నిర్ణయము
అని యాశ్చర్యభయంబులు (భా-3-640-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అని యి వ్విధంబునం గృష్ణుం డాడిన (భా-10.2-1122-వ.) వసుదేవుని గ్రతువు
అని యి వ్విధంబున హరిం బొగడి (భా-10.1-104-వ.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
అని యిటు గోపికల్ పలుక నం దొక (భా-10.1-1456-చ.) భ్రమరగీతములు
అని యిటు ధరణీధర్మదేవతల బుజ్జగించి (భా-1-432-వ.) కలినిగ్రహంబు
అని యిట్టులు ప్రతికూలవచనములు (భా-4-45-క.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అని యిట్టులు భేరీరవమునఁజేసి (భా-4-414-క.) వేనుని చరిత్ర
అని యిట్లంగన లంచితస్వరముతో (భా-10.1-1060-మ.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
అని యిట్లక్రూరుం డుత్తరంబు పలికిన (భా-10.2-89-వ.) శతధన్వునిద్రుంచుట
అని యిట్లతిమనోహరచతుర వచనంబుల (భా-6-345-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అని యిట్లమోఘంబులయిన (భా-7-93-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
అని యిట్లాకాశంబు మూర్తియు (భా-1-130-వ.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
అని యిట్లాకాశవాణి పలికిన (భా-10.1-24-వ.) కంసుని అడ్డగించుట
అని యిట్లాక్షేపించి (భా-8-355-వ.) హరి అసురులశిక్షించుట
అని యిట్లానతిచ్చి (భా-7-384-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అని యిట్లామంత్రణంబుజేసి మారిష యను (భా-6-203-వ.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
అని యిట్లు కపటబాలకుండై (భా-7-68-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అని యిట్లు కమలసంభవుండు (భా-8-505-వ.) గర్భస్థవామనునిస్తుతించుట
అని యిట్లు కీర్తించిన గుహ్యకులం జూచి (భా-10.1-409-వ.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
అని యిట్లు కుసుమశరుని (భా-10.1-1003-వ.) ఆత్మారాముడై రమించుట
అని యిట్లు కృష్ణుఁ డాడిన (భా-10.2-269-క.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
అని యిట్లు గురుసుతుండు చెప్పినఁ (భా-7-255-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని యిట్లు చింతించుచున్న సమయంబున (భా-10.1-1536-వ.) జరాసంధుని మథురముట్టడి
అని యిట్లు చింతించెననుచునమ్మైత్రేయ (భా-4-301-సీ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
అని యిట్లు జరాసంధుండు (భా-10.1-1763-వ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
అని యిట్లు జిష్ణునిం బలుకుచున్న (భా-10.1-948-వ.) కామధేనువు పొగడుట
అని యిట్లు తమ పెనిమిటి బ్రతుకుఁ (భా-10.1-691-వ.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
అని యిట్లు తలవాకిట వాణి గల పోఁడిమిచే (భా-10.1-537-వ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అని యిట్లు దనుజమర్దనుండు (భా-7-114-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
అని యిట్లు దుర్యోధనుండాడిన (భా-3-36-వ.) యుద్దవ దర్శనంబు
అని యిట్లు దేవకీదేవి విన్నవించిన (భా-10.1-131-వ.) దేవకీవసుదేవులపూర్వఙన్మ
అని యిట్లు దేవగణములు (భా-4-32-క.) దక్షప్రజాపతి వంశవిస్తారము
అని యిట్లు దేవగణసమేతుండై (భా-8-158-వ.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
అని యిట్లు దేవతాగురునమస్కారంబుసేసి (భా-1-58-వ.) కథా సూచనంబు
అని యిట్లు దేవహూతికి (భా-3-1042-క.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అని యిట్లు దైత్యనందనులు (భా-7-222-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అని యిట్లు ధనంజయసంప్రాపితశరపంజరుం (భా-1-216-వ.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
అని యిట్లు ధర్మసూనుఁడు (భా-1-205-క.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
అని యిట్లు ధర్మ్యంబును (భా-1-168-వ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
అని యిట్లు నరసింహదేవుడానతిచ్చిన (భా-7-380-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అని యిట్లు నాగ్నజితి విచారించు నెడఁ (భా-10.2-132-వ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
అని యిట్లు నానావిధంబులుగాబలుక (భా-1-243-వ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
అని యిట్లు నారదుండు చెప్పిన (భా-7-479-వ.) నారదుని పూర్వజన్మంబు
అని యిట్లు నియమించినంబరమేశ్వరునకు (భా-8-677-వ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
అని యిట్లు నిర్దేశించిన (భా-7-35-వ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
అని యిట్లు నొడివిన నందుని పలుకులు (భా-10.1-884-వ.) ఇంద్రయాగనివాఱణంబు
అని యిట్లు పక్షపాత శూన్యంబులును (భా-1-513-వ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
అని యిట్లు పరమభక్తుండయిన (భా-10.2-69-వ.) జాంబవతి పరిణయంబు
అని యిట్లు పలికి జంభవైరి (భా-10.1-905-వ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
అని యిట్లు పలికి నారదుండు (భా-10.1-399-వ.) గుహ్యకుల నారదశాపం
అని యిట్లు పలికి యీశ్వరుం డా (భా-10.1-135-వ.) కృష్ణుడు శిశురూపియగుట
అని యిట్లు పలికిన బాలకాలాపంబులు (భా-10.1-417-వ.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
అని యిట్లు పలికిన బ్రాహ్మణునివలన (భా-10.1-1715-వ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
అని యిట్లు పలికిన మూఢజనులఁ జూచి (భా-10.2-51-వ.) శమంతకమణి పొందుట
అని యిట్లు పలికిన విని కంసుడు (భా-10.1-43-వ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
అని యిట్లు పలికిన వైయాసి వచనంబుల (భా-2-52-వ.) హరిభక్తిరహితుల హేయత
అని యిట్లు పలుకుచున్న (భా-8-669-వ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
అని యిట్లు పలుకుచున్న ఖర్వునకు (భా-8-577-వ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
అని యిట్లు పలుకుచున్న పురుషార్థభాజనుం (భా-4-916-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అని యిట్లు పలుకుచున్న యవసరంబున (భా-8-649-వ.) బలినిబంధించుట
అని యిట్లు పూర్వవాహినియైన (భా-1-411-వ.) గోవృషభ సంవాదంబు
అని యిట్లు ప్రజలాడెడి (భా-1-256-వ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
అని యిట్లు ప్రహ్లాదుండడిగిన (భా-7-433-వ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
అని యిట్లు ప్రహ్లాదుండు రహస్యంబున (భా-7-250-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని యిట్లు ప్రియాలాపంబులు (భా-10.2-1067-వ.) నందాదులు చనుదెంచుట
అని యిట్లు బాదరాయణి (భా-10.2-1338-క.) యదువృష్ణిభోజాంధకవంశంబు
అని యిట్లు బృందావన విహారియైన (భా-10.1-798-వ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
అని యిట్లు బ్రసన్నులైన దేవకీవసుదేవుల (భా-10.1-163-వ.) కంసునికి మంత్రుల సలహా
అని యిట్లు భక్తజనపరతంత్రుండగు (భా-8-490-వ.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
అని యిట్లు భగవంతుండగు నారదుండు (భా-1-134-వ.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
అని యిట్లు భగవంతుడైన హరి (భా-10.2-236-వ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
అని యిట్లు భగవద్దూతలు (భా-6-129-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అని యిట్లు భూదేవి భక్తితోడ (భా-10.2-205-వ.) నరకాసురుని వధించుట
అని యిట్లు మగిడించినందిరిగి చని (భా-9-199-వ.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
అని యిట్లు మనోవాగ్దర్శనంబులం (భా-1-228-వ.) భీష్మనిర్యాణంబు
అని యిట్లు మహనీయగుణగరిష్ఠులయిన (భా-1-54-వ.) కథా సూచనంబు
అని యిట్లు మాయామనుష్యుండైన హరి (భా-10.1-1397-వ.) దేవకీవసుదేవుల విడుదల
అని యిట్లు యఙ్ఞసభామధ్యంబునం (భా-4-96-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అని యిట్లు యయాతిచరితంబు చెప్పి (భా-9-591-వ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అని యిట్లు రాజభార్యలా (భా-7-45-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అని యిట్లు రాజునకు శుకుండుసెప్పె (భా-2-41-వ.) మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
అని యిట్లు రుక్మి హరి కొలంది యెఱుంగక (భా-10.1-1765-వ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
అని యిట్లు రుక్మిణీదేవి పుత్తెంచిన (భా-10.1-1712-వ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
అని యిట్లు రుద్రక్షమాపణంబుగావించి (భా-4-162-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అని యిట్లు లీలాగృహీతశరీరుండైన (భా-10.1-1703-వ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
అని యిట్లు వామనుండు పలుక (భా-8-642-వ.) బలినిబంధించుట
అని యిట్లు వారించె నక్కుచేలుండును (భా-10.2-1015-వ.) అటుకులారగించుట
అని యిట్లు వింధ్యావళియుంబ్రహ్లాదుండును (భా-8-658-వ.) హిరణ్యగర్భాగమనము
అని యిట్లు విచిత్రవిహారుండైన (భా-10.1-700-వ.) కాళిందుని శాసించుట
అని యిట్లు విదురుండడిగిన మైత్రేయుం (భా-3-388-వ.) స్వాయంభువు జన్మంబు
అని యిట్లు విన్నవించిన (భా-3-858-క.) కన్యకానవకవివాహంబు
అని యిట్లు విశ్వస్రష్టలు శపించిన (భా-7-476-వ.) నారదుని పూర్వజన్మంబు
అని యిట్లు వేదనాభరమున (భా-3-832-క.) కపిలుని జన్మంబు
అని యిట్లు వైష్ణవఙ్ఞానదీపం (భా-6-151-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అని యిట్లు వ్యాసుండడిగిన (భా-1-115-వ.) నారదుని పూర్వకల్పము
అని యిట్లు శమీకమహామునీంద్రుండు (భా-1-489-వ.) శృంగి శాపంబు
అని యిట్లు శుకుండు రాజునకు (భా-8-691-వ.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
అని యిట్లు సకలంబును సుకరంబుగ (భా-10.1-532-వ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అని యిట్లు సకలదేశాధీశ్వరులగు (భా-10.2-356-వ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
అని యిట్లు సకలసంభాషణంబుల (భా-1-202-వ.) కుంతి స్తుతించుట
అని యిట్లు సత్యపదవీప్రమాణ (భా-8-597-వ.) బలిదాననిర్ణయము
అని యిట్లు సత్యవ్రతుండు పలికిన (భా-8-732-వ.) కడలిలో నావనుగాచుట
అని యిట్లు సన్మునీంద్రుఁడు (భా-3-888-క.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అని యిట్లు సామవచనంబులు హరి పలికిన (భా-10.2-99-వ.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
అని యిట్లు స్వతస్సిద్ధుండును (భా-2-23-వ.) తాపసుని జీవయాత్ర
అని యిట్లు హరిగురువందనంబుసేసి (భా-2-70-వ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
అని యిట్లు హరిణపోతంబుం (భా-5.1-105-వ.) భరతుండు వనంబు జనుట
అని యిట్లు హితంబు పలుకుచున్న (భా-8-587-వ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
అని యిట్లుదఱిమి చెప్పిన (భా-3-34-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
అని యిట్లుదెలుపుచు మఱియునిట్లనియె (భా-3-884-వ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అని యిట్లుపలికి తానును బలభద్రుండును (భా-10.1-731-వ.) ప్రలంబాసురవధ
అని యిట్లొడంబఱచి తనకు మిత్త్రుండును (భా-1-145-వ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
అని యిబ్బంగి లతాంగు లందఱును (భా-10.1-1036-మ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
అని యిబ్భంగి నుతించినన్ విని (భా-3-757-మ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
అని యిబ్భంగి బహు ప్రకారముల (భా-10.2-80-మ.) సత్యభామా పరిణయంబు
అని యిబ్భంగి మునీంద్రులాడిన (భా-3-383-మ.) సృష్టిభేదనంబు
అని యిబ్భంగి విపన్నులై పలుకఁ (భా-3-116-మ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అని యిబ్భంగి సరోజలోచనలు (భా-10.2-693-మ.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
అని యిబ్భంగి సరోజలోచనుని (భా-10.2-493-మ.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
అని యిబ్భంగి సరోరుహాక్షుండు (భా-3-662-మ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అని యివ్విధంబునఁగృష్ణుఁడానతిచ్చిన (భా-1-158-వ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
అని యివ్విధంబునంబొగడు (భా-9-139-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని యివ్విధంబున (భా-7-64-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అని యివ్విధంబున (భా-7-276-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని యివ్విధంబున భయవిహ్వల (భా-4-118-వ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
అని యివ్విధంబున యయాతి (భా-9-574-వ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అని యివ్విధంబున వెఱపు (భా-7-172-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని యివ్విధంబుననధీరుండై పలుకు (భా-4-756-వ.) పురంజను కథ
అని యివ్విధంమున నారదముని (భా-4-965-క.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అని యివ్విధమునఁగృపణునియనువున (భా-4-827-క.) పురంజను కథ
అని యివ్విధమున నా భూవనితామణి (భా-4-499-క.) భూమినిబితుకుట
అని యిష్టదేవతలంజింతించి (భా-1-12-వ.) ఉపోద్ఘాతము
అని యిష్టదేవతా ప్రార్థనంబుజేసి (భా-6-8-వ.) ఉపోద్ఘాతము
అని యీ గతిఁబంకేరుహాసనసుతుఁడును (భా-4-632-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అని యీ గతిఁబలికిన యా (భా-4-763-క.) పురంజను కథ
అని యీ గతి భగవంతుండనఘుఁడు (భా-4-893-క.) పురంజను కథ
అని యీ పుణ్యచరిత్రము (భా-3-711-క.) వరహావతార విసర్జనంబు
అని యీ రీతి నుతించి భాగవత మాద్యంతంబు (భా-12-51-మ.) పురాణగ్రంథ సంఖ్యలు
అని యీగతినుపదేశంబొనరించి (భా-4-735-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అని యీరీతినసహ్యవచనములు (భా-4-221-క.) ధృవోపాఖ్యానము
అని యీశ్వరుండు మీరు మీ నెలవులకుం (భా-10.1-412-వ.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
అని యుత్తరంబు సెప్పిన విని శతధన్వుం (భా-10.2-87-వ.) శతధన్వుఁడుమణిగొనిపోవుట
అని యుత్తరానందనుండాడిన (భా-1-516-వ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
అని యుద్ధవుం డడగినం బ్రబుద్ధమనస్కుం (భా-11-109-వ.) అవధూతసంభాషణ
అని యుద్ధవుం డడిగిన నారాయణుం డిట్లనియె (భా-11-115-వ.) అవధూతసంభాషణ
అని యుద్ధవుండు విదురుంగూడి చనిచని (భా-3-167-వ.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
అని యుద్రేకముగా నాడిన (భా-10.2-514-క.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అని యుపాలంభించిన విని (భా-8-352-వ.) హరి అసురులశిక్షించుట
అని యూరడిలం బలుకు నవసరంబున (భా-10.2-1058-వ.) కుంతీదేవి దుఃఖంబు
అని యెఱింగించి వీడ్కొని చని (భా-9-228-వ.) భగీరథుని చరితంబు
అని యొండొరులఁ దెలుపుకొని (భా-10.1-1753-వ.) రుక్మిణీ గ్రహణంబు
అని యొండొరులం బట్టుకొని విలపించుచుఁ (భా-10.1-660-వ.) గోపికలు విలపించుట
అని యొండొరుల లేపికొని గోపిక లోపికలు (భా-10.1-185-వ.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
అని యొండొరులకుం జూపుచు (భా-10.1-471-వ.) అఘాసుర వధ
అని యొడంబఱిచి మిలమిలని (భా-10.2-346-వ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
అని రా జడిగిన శుకుం డిట్లనియె (భా-10.1-1686-వ.) రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
అని రాక్షసులనీక్షించి యిట్లనియె (భా-7-186-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని రాజకుమారుండుగావునఁ (భా-7-211-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అని రామకృష్ణులం జూపిన గర్గుండు (భా-10.1-286-వ.) రామకృష్ణుల నామకరణం
అని రుక్మిణీదేవిని హరి యూరడించె (భా-10.1-1757-వ.) రుక్మిణీ గ్రహణంబు
అని వగచి రామచంద్రుండు (భా-9-358-వ.) శ్రీరామాదుల వంశము
అని వనజాసనుఁడాడిన (భా-3-600-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అని వరుణుండువల్కిన దురాగ్రహమెత్తి (భా-3-627-చ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
అని వాణీశుఁడు నారద (భా-2-216-క.) భాగవత వైభవంబు
అని వాని వసియించు చో టెఱింగించిన (భా-10.1-1422-వ.) గురుపుత్రుని తేబోవుట
అని వారల వారించి తత్‌క్షణంబ (భా-10.2-573-వ.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
అని వారలుదన్నర్థిని (భా-4-665-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అని వాల్మీకి పలుక రామచంద్రుండు (భా-9-356-వ.) శ్రీరామాదుల వంశము
అని వాసుదేవతేజోవిశేషవిశేషితులై (భా-6-383-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అని విచారించి సౌభరిదన (భా-9-176-వ.) మాంధాత కథ
అని వితర్కించి (భా-6-147-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అని వితర్కించి (భా-10.1-365-వ.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
అని వితర్కించి (భా-10.2-59-వ.) సత్రాజితుని నిందారోపణ
అని వితర్కించి జగదీశ్వరుం డత్యున్నత (భా-11-8-వ.) యాదవులహతంబు
అని వితర్కించి పలికి రుక్మిణీదేవి (భా-10.1-1774-వ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
అని వితర్కించి రంతఁ గృష్ణుండు (భా-10.1-751-వ.) దావాగ్ని తాగుట
అని వితర్కించి సముద్రు నడిగి (భా-10.1-1592-వ.) కాలయవనుని ముట్టడి
అని వితర్కించు సమయంబున (భా-3-410-వ.) వరాహావతారంబు
అని వితర్కించు సమయంబున (భా-10.1-254-వ.) కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
అని వితర్కించుచు (భా-8-101-వ.) విష్ణువు ఆగమనము
అని వితర్కించుచు (భా-10.1-1728-వ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
అని వితర్కించె (భా-1-494-వ.) శృంగి శాపంబు
అని విదురాదుల వృత్తాంతంబంతయు (భా-1-332-వ.) నారదునిగాలసూచనంబు
అని విదురుండు ధృతరాష్ట్రునకు (భా-1-317-వ.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అని విదురుండు పల్కిన దయాన్వితుఁడై (భా-3-393-చ.) స్వాయంభువు జన్మంబు
అని విదురుండు మైత్రేయుండను (భా-3-195-క.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
అని విదురుఁడు మైత్రేయుని (భా-3-261-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అని విధిం దూఱుచు (భా-10.1-1216-వ.) వ్రేతలు కలగుట
అని వినుతించి (భా-4-921-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అని వినుతించి (భా-10.2-316-వ.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
అని వినుతించి కేలుఁదమ్మిదోయి (భా-9-134-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని వినుతించి చిత్రరేఖను (భా-10.2-371-వ.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
అని వినుతించి దేవా నీ మాయం జేసి (భా-12-37-వ.) మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
అని వినుతించి యేను భవదంఘ్రి (భా-10.2-503-చ.) కాళిందీ భేదనంబు
అని వినుతించి వీడుకొని నారదుం డరిగె (భా-10.1-1183-వ.) వ్యోమాసురుని సంహారించుట
అని వినుతించినం బ్రముదితాత్మకుఁడై (భా-10.2-595-చ.) హస్తినఁగంగంద్రోయబోవుట
అని వినుతించిన నచ్చటి (భా-10.2-1080-క.) నందాదులు చనుదెంచుట
అని వినుతి చేయుచు (భా-9-214-వ.) సగరుని కథ
అని వినుతిచేయుచున్న రాజకుమారునకు (భా-9-223-వ.) భగీరథుని చరితంబు
అని విన్నవించి రంత (భా-10.1-747-వ.) దావాగ్ని తాగుట
అని విన్నవించి హరికిఁ బ్రదక్షిణంబువచ్చి (భా-10.1-1120-వ.) సర్పరూపి శాపవిమోచనము
అని విన్నవించిన కాళియు పలుకులు (భా-10.1-695-వ.) కాళిందుని శాసించుట
అని విన్నవించిన రామచంద్రుండు (భా-9-287-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అని విన్నవించుచున్న ప్రహ్లాదుంజూచి (భా-8-675-వ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
అని విలపించుచున్ సరసిజాక్షి (భా-4-844-చ.) పురంజను కథ
అని విలపించుచున్న యన్నలఁజూచి (భా-9-482-వ.) పరశురాముని కథ
అని విలపించుచున్న రాజవల్లభల నూరార్చి (భా-10.1-1390-వ.) దేవకీవసుదేవుల విడుదల
అని విలపింపనంత విభీషణుండు (భా-9-311-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అని విశ్వసింపకుండియు (భా-4-304-క.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
అని విష్ణుకథాశ్రవణ (భా-6-528-వ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అని వీడుకొలిపి కృష్ణుండు (భా-10.1-1283-వ.) కుబ్జననుగ్రహించుట
అని వృపర్వుకడనుండుట నిందించుచు (భా-9-535-వ.) దేవయాని యయాతివరించుట
అని వృషభంబునుద్దేశించి యిట్లనియె (భా-1-418-వ.) కలినిగ్రహంబు
అని వెండియుంగర్దమునిగనుంగొని (భా-3-843-వ.) కపిలుని జన్మంబు
అని వెండియుఁబ్రవేశనిర్గమశూన్య (భా-4-457-వ.) అర్చిపృథుల జననము
అని వెండియు (భా-3-64-వ.) యుద్దవ దర్శనంబు
అని వెండియు (భా-4-605-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అని వెండియు నిట్లనియె నీవాక్యంబులు (భా-10.2-268-వ.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
అని వెండియు మన్యుమనుమహాకాల (భా-3-370-వ.) సృష్టిభేదనంబు
అని వెండియు విదురుండు మైత్రేయుం (భా-3-184-వ.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
అని వెండియునిట్లనియె (భా-3-917-వ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
అని వెండియునిట్లనియె (భా-4-213-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అని వెండియునిట్లనియె (భా-4-405-వ.) వేనుని చరిత్ర
అని వెండియునిట్లనియె అనఘా (భా-3-100-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అని వెండియునిట్లనియె లింగదేహమునకుఁ (భా-4-889-వ.) పురంజను కథ
అని వెండియునిట్లనియె సుదతీ (భా-4-790-వ.) పురంజను కథ
అని వెండియునిట్లనిరైనను (భా-4-452-క.) అర్చిపృథుల జననము
అని వెండియునిట్లనుననఘా (భా-2-112-వ.) పరమాత్ముని లీలలు
అని వెండియునిట్లు స్తుతియించిరి (భా-3-424-వ.) విధాత వరాహస్తుతి
అని వెఱగంది యద్దనుజులందఱు (భా-3-729-చ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
అని వెఱగునొంది త్రిసవనతను (భా-3-705-క.) హిరణ్యాక్షవధ
అని వెఱపున సర్పంబుఁదిగుచు (భా-1-478-వ.) శృంగి శాపంబు
అని వేఁడికొనిన నిచ్చి మఱియు (భా-10.1-1273-వ.) సుదామునిమాలలుగైకొనుట
అని వేఁడిన న మ్మాటలువిని (భా-10.2-1246-క.) వృకాసురుండు మడియుట
అని వేగంబున ద్రొబ్బించిన (భా-10.2-476-వ.) నృగుడు యూసరవిల్లగుట
అని వేడినఁ గృష్ణుఁడు ముని (భా-10.2-1075-క.) నందాదులు చనుదెంచుట
అని శంకించుచు (భా-7-197-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అని శమీకమహామునికుమారుండయిన (భా-1-475-వ.) శృంగి శాపంబు
అని శుకయోగి పరీక్షిజ్జనపాల (భా-4-973-క.) విదురుండు హస్తినకరుగుట
అని శుకయోగీంద్రుండ మ్మనుజేంద్రునిఁ (భా-10.2-830-క.) సుయోధనుడుద్రెళ్ళుట
అని శుకుఁడు పరీక్షిత్తున (భా-4-972-క.) విదురుండు హస్తినకరుగుట
అని శౌనకుండువలికిన (భా-1-396-వ.) పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
అని శ్రీమహాభాగవతపురాణంబునందు (భా-6-15-వ.) కృతిపతి నిర్ణయము
అని శ్రీవల్లభుఁడానతిచ్చిన (భా-9-127-మ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని సకల సత్పురుషజననవర్తనంబులు (భా-8-281-వ.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
అని సకలసుకవినికరంబులకు (భా-6-13-వ.) ఉపోద్ఘాతము
అని సకలేంద్రియంబులకు వెక్కసంబైన స్రుక్కి (భా-10.1-539-వ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అని సక్రోధమానుసుండై యప్పుడు (భా-10.2-586-వ.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
అని సనకాదులుదత్పద (భా-3-553-క.) సనకాదుల హరిన స్తుతి
అని సన్నుతించిన హరి యాత్మ మోదించి (భా-10.2-443-సీ.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
అని సరసాలాపంబులాడి (భా-1-172-వ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
అని సరసిజగఁర్భుడు పల్కిన (భా-3-672-క.) బ్రహ్మస్తవంబు
అని సర్వజ్ఞుండైన హరి యజ్ఞుండ పోలెఁ (భా-10.2-668-వ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
అని సర్వలోక విభుఁ డగు (భా-10.2-1201-క.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
అని సహదేవుఁడు పలికిన (భా-10.2-781-క.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
అని సాభిప్రాయంబుగాఁ బలికిన పలుకులు (భా-10.2-1009-వ.) గురుప్రశంస చేయుట
అని సూతుం బునర్జీవితుంగాఁ జేసి (భా-10.2-935-వ.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
అని స్తుతియించి (భా-10.2-321-వ.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
అని హరి ము న్నొనరించిన (భా-10.1-1445-క.) నందోద్ధవ సంవాదము
అని హరి యిట్లు షోడశసహస్రవధూమణులం (భా-10.2-635-చ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అని హరివచనంబులుగా నిట్లనియె (భా-10.1-1471-వ.) ఉద్ధవుడుగోపికలనూరార్చుట
అని హర్షించుచు నింక నేఁబనివినియెద (భా-10.2-632-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అనిచెప్పి (భా-9-733-వ.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
అనిచెప్పి బాదరాయణి (భా-3-78-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అనిచెప్పి వెండియునిట్లనియె (భా-3-1025-వ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అనిచెప్పి సురలిట్లు విన్నవించినఁ (భా-4-127-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
అనిచెప్పిన మైత్రేయుని (భా-3-444-క.) విధాత వరాహస్తుతి
అనినఁ గమలభవ భవ ముఖ (భా-11-86-వ.) వైకుంఠం మరలగోరుట
అనినఁ గల్పప్రళయ ప్రకారం బెట్లనిన (భా-12-22-వ.) కల్పప్రళయ ప్రకారంబు
అనినఁ గృష్ణుండు ధర్మనందనున (భా-10.2-700-వ.) దిగ్విజయంబు
అనినం గృష్ణుండు నాలుగు వర్ణంబుల (భా-11-107-వ.) అవధూతసంభాషణ
అనినఁ దెలివొంది వారు దేహాభిమానములు (భా-10.2-1073-తే.) నందాదులు చనుదెంచుట
అనినఁ బరీక్షిన్నరేంద్రునకు (భా-10.2-453-వ.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
అనినం బరీక్షిన్నరేంద్రునకు (భా-10.1-1642-వ.) కాలయవనుడు నీరగుట
అనినఁ బ్రసన్నుఁడై హరి (భా-10.2-432-చ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
అనినఁ బ్రాణవల్లభకు వల్లభుం డిట్లనియె (భా-10.2-152-వ.) నరకాసురవధకేగుట
అనినఁ బ్రియునకుం బ్రియంబు (భా-10.2-154-వ.) నరకాసురవధకేగుట
అనినఁ బ్రౌఢకుమారునికిఁ దండ్రి యిట్లనియె (భా-10.1-879-వ.) యాగముచేయయోచించుట
అనినంగన్నతండ్రికిఁ (భా-7-165-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనినఁగశ్యప ప్రజాపతి సతికిఁ (భా-8-480-వ.) పయోభక్షణవ్రతము
అనినఁగార్యకాలప్రదర్శి యగు బృహస్పతి (భా-8-458-వ.) బృహస్పతిమంత్రాంగము
అనినఁదండ్రికిఁబ్రహ్లాదుండిట్లనియె (భా-7-180-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనినఁదండ్రికి మెల్లన వినయంబునఁ (భా-7-263-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనినఁదండ్రిమాటలకుఁబురోహితు (భా-7-147-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనినఁబరమభాగవతశేఖరునకు (భా-7-269-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనినంబరాశరముని మనుమండిట్లనియె (భా-9-5-వ.) సూర్యవంశారంభము
అనినంబరీక్షిజ్జనపాలునకు (భా-6-297-వ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
అనినంబరీక్షిన్నరేంద్రుండిట్లనియె (భా-6-160-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అనినఁబరీక్షిన్నరేంద్రుండు (భా-8-430-వ.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
అనినంబరీక్షిన్నరేంద్రునకు (భా-6-42-వ.) కథాప్రారంభము
అనినంబారాశర్యకుమారుండిట్లనియె (భా-8-432-వ.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
అనినఁబారాశర్యుండిట్లనియె (భా-1-90-వ.) నారదాగమనంబు
అనినఁబ్రసన్నుఁడై హరి మహదాదుల (భా-3-204-సీ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అనినఁబ్రహ్లాదుండిట్లనియె (భా-7-375-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అనినంబ్రోడ చేడియ యిట్లనియె (భా-9-393-వ.) పురూరవుని కథ
అనిన గురునందనుంగోపింపక (భా-7-178-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనిన గృహస్థునకు గృహిణి యిట్లనియె (భా-8-478-వ.) పయోభక్షణవ్రతము
అనిన జగదీశ్వరుండు (భా-10.1-869-వ.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
అనిన జనపాలునకు నిట్లని (భా-11-10-క.) యాదవులహతంబు
అనిన దరహసితవదనుండై హరి యిట్లనియె (భా-10.1-832-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
అనిన ధర్మనందనపౌత్రునకు (భా-1-426-వ.) కలినిగ్రహంబు
అనిన ధర్మనందనుండిట్లనియె (భా-7-388-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
అనిన ధృతరాష్ట్రుండిట్లనియె (భా-10.1-1522-వ.) అక్రూరధృతరాష్ట్రులసంభాషణ
అనిన నందుం డిట్లనియె (భా-10.1-207-వ.) వసుదేవనందులసంభాషణ
అనిన న య్యింతి యౌఁగాక యనుచు విభుని (భా-10.2-974-తే.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అనిన నక్రూరుం డిట్లనియె (భా-10.1-1164-వ.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
అనిన నగధరుం డిట్లనియె (భా-10.1-1553-వ.) జరాసంధుని సంవాదము
అనిన నగుఁగాక యని వత్సంబుల (భా-10.1-494-వ.) చల్దులారగించుట
అనిన నతం డతని కిట్లనియె (భా-10.2-875-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అనిన నతం డిట్లనియె (భా-10.1-1240-వ.) శ్రీమానినీచోరదండము
అనిన నమ్మానవతు లొండండురుల (భా-10.1-828-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
అనిన నయ్యగాధజలంబుల వలన (భా-10.1-633-వ.) విషకలిత కాళిందిగనుగొనుట
అనిన నరసింహదేవుండిట్లనియె (భా-7-382-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అనిన నరేంద్రుం డిట్లనియె (భా-10.1-970-వ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
అనిన నరేంద్రునకు మునీంద్రుం డిట్లనియె (భా-10.2-150-వ.) నరకాసురవధకేగుట
అనిన నర్జునునకుఁ గాళింది యిట్లనియె (భా-10.2-118-వ.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
అనిన నా చంద్రమౌళి వాక్యముల భంగి (భా-10.2-532-తే.) కాశీరాజు వధ
అనిన నానకదుందుభి నందనుం (భా-10.1-51-వ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
అనిన నారదుండిట్లనియె (భా-1-94-వ.) నారదాగమనంబు
అనిన నారదుండిట్లనియె (భా-7-128-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనిన నారదుండిట్లనియె (భా-7-390-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
అనిన నారదుండిట్లనియె (భా-7-445-వ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
అనిన నారదుండిట్లనియెనొక్కనాఁడు (భా-7-21-వ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
అనిన నారదుండు ధర్మరాజుంజూచి (భా-7-409-వ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
అనిన నుషాసతి దన మనమున (భా-10.2-368-క.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
అనిన బ్రహ్మ యిట్లనియె (భా-9-109-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అనిన భక్తవత్సలుండగు (భా-7-397-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
అనిన భక్తవత్సలునిభటుండిట్లనియె (భా-7-281-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనిన భక్తునికి భక్తవత్సలుండిట్లనియె (భా-7-377-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అనిన భగవంతుండిట్లనియె (భా-3-914-వ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
అనిన భూదేవి యిట్లనియె (భా-1-401-వ.) గోవృషభ సంవాదంబు
అనిన భూవరుండిట్లనియె (భా-8-436-వ.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
అనిన మనోవల్లభ పలుకులాకర్ణించి (భా-8-474-వ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
అనిన మఱియుం బరాశరపౌత్రున (భా-10.2-1034-వ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
అనిన మునివరునకు భూవరుం డిట్లనియె (భా-10.2-796-వ.) శిశుపాలుని వధించుట
అనిన మునీంద్రుఁ గన్గొని (భా-10.2-961-చ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అనిన మునీంద్రుఁ డిట్లను ధరాధిపుతోఁ (భా-10.2-819-చ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అనిన మునీంద్రుఁడిట్లనియె జీవాదృష్ట (భా-3-718-సీ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
అనిన మురాంతకుండు దరహాసము (భా-10.2-896-చ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
అనిన మొగంబునంజిఱునగవు (భా-8-571-వ.) వామనుడుదానమడుగుట
అనిన యమభటులిట్లనిరి (భా-6-83-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అనిన యుధిష్ఠరుండిట్లనియె (భా-7-443-వ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
అనిన యుధిష్ఠిరుం డిట్లనియె (భా-10.2-109-వ.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అనిన యోగీంద్రుండు రాజేంద్రునకిట్లనియె (భా-4-853-వ.) పురంజను కథ
అనిన రతి యిట్లనియె నీవు (భా-10.2-13-వ.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
అనిన రాజిట్లనియె (భా-10.2-134-వ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
అనిన రాజిట్లనియె మున్ను రాక్షసవివాహంబున (భా-10.1-1683-వ.) రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
అనిన రాజునకుఁబురోహితుండిట్లనియె (భా-7-175-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనిన రాజునకు శుకుం డిట్లనియె (భా-10.2-539-వ.) ద్వివిదునివధించుట
అనిన రాజునకు శుకుం డిట్లనియె (భా-11-118-వ.) శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
అనిన రాజేంద్రుండు వారల కిట్లనియె (భా-11-56-వ.) ప్రబుద్ధునిసంభాషణ
అనిన రోషబంధురుండై జరాసంధుం డిట్లనియె (భా-10.1-1551-వ.) జరాసంధుని సంవాదము
అనిన రోషించి (భా-10.1-1555-వ.) జరాసంధుని సంవాదము
అనిన రోషించి వాఁ డిట్లనియె (భా-10.1-1259-వ.) రజకునివద్ద వస్త్రముల్గొనుట
అనిన వసుదేవుండు నందునికి (భా-10.1-209-వ.) వసుదేవనందులసంభాషణ
అనిన వాఁడిట్లనియె దేవా యేను (భా-10.1-1117-వ.) సర్పరూపి శాపవిమోచనము
అనిన వాని దీనాలాపంబులకుఁగరుణించి (భా-9-646-వ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
అనిన వారలకు జలరాశి యిట్లనియె (భా-10.1-1420-వ.) గురుపుత్రుని తేబోవుట
అనిన వారలేము వాల్మీకి పౌత్రులము (భా-9-354-వ.) శ్రీరామాదుల వంశము
అనిన విదేహభూపాలుడు భాగవతధర్మం బెద్ది (భా-11-45-వ.) హరిమునిసంభాషణ
అనిన విని (భా-3-374-వ.) సృష్టిభేదనంబు
అనిన విని (భా-8-603-వ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
అనిన విని (భా-10.1-985-వ.) గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
అనిన విని (భా-10.2-877-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అనిన విని కరాళించి గ్రద్దన లేచి (భా-7-283-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనిన విని కరుణాకరుండగునవ్విభుండు (భా-8-699-వ.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
అనిన విని కాలయవనుం డిట్లనియె (భా-10.1-1584-వ.) కాలయవనునికినారదుని బోధ
అనిన విని గురుభక్తిగుణాధారుండయిన (భా-9-554-వ.) పూరువు వృత్తాంతము
అనిన విని గోవింద సందర్శనకుతూహలలై (భా-10.1-859-వ.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
అనిన విని జరాసంధుండు వారల (భా-10.2-726-వ.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
అనిన విని తండ్రికి యదుండిట్లనియె (భా-9-550-వ.) యయాతి శాపము
అనిన విని తర్వాతి వృత్తాంతం బెట్లయ్యె (భా-10.1-68-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అనిన విని దరహసితవదనుండయి (భా-8-485-వ.) పయోభక్షణవ్రతము
అనిన విని దేవముని యిట్లనియె (భా-10.1-1586-వ.) కాలయవనునికినారదుని బోధ
అనిన విని ధనంజయుఁ డా నీలవేణి (భా-10.2-120-వ.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
అనిన విని ధర్మనందనుండిట్లనియె (భా-7-26-వ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
అనిన విని నందుండు వారలం జూచి (భా-10.1-935-వ.) గోపకులు నందునికిజెప్పుట
అనిన విని నగుచు (భా-10.1-945-వ.) ఇంద్రుడు పొగడుట
అనిన విని నరేంద్రా భవదీయపౌత్రుండు (భా-1-293-వ.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
అనిన విని నరేంద్రుం డిట్లనియె (భా-10.1-589-వ.) పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
అనిన విని పరీక్షిన్నరేంద్రుండిట్లనియె (భా-9-339-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అనిన విని పరీక్షిన్నరేంద్రుండిట్లనియె (భా-9-511-వ.) యయాతి కథ
అనిన విని ప్రళయకాలానలంబు తెఱంగున (భా-10.1-1526-వ.) అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
అనిన విని భూదేవోత్తములకు (భా-1-291-వ.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
అనిన విని భూవరుండు శుకునకిట్లనియె (భా-9-428-వ.) పరశురాముని కథ
అనిన విని మానవతులు తమలోన (భా-10.1-843-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
అనిన విని మేఘగంభీరభాషల హరి యిట్లనియె (భా-10.1-1652-వ.) కాలయవనుడు నీరగుట
అనిన విని యం దావిర్హోత్రుం డిట్లనియెఁ (భా-11-60-వ.) ఆవిర్హోత్రుని భాషణ
అనిన విని యంతరిక్షుం డను ఋషి (భా-11-50-వ.) అంతరిక్షుసంభాషణ
అనిన విని యందుఁ గరభాజనుం డిట్లనియె (భా-11-77-వ.) నారయణఋషి భాషణ
అనిన విని యద్రితనయ (భా-6-504-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అనిన విని రా జిట్లనియె (భా-10.1-349-వ.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
అనిన విని రా జిట్లనియె (భా-10.2-46-వ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
అనిన విని రాజముఖ్యుఁడు (భా-9-144-క.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అనిన విని రాజయోగికి శుకయోగి యిట్లనియె (భా-10.1-352-వ.) నందయశోదలపూర్వజన్మ
అనిన విని రాజునకునవధూతవిభుండిట్లనియె (భా-2-14-వ.) ధారణా యోగ విషయంబు
అనిన విని రామకృష్ణులు గుర్వర్థంబుగా (భా-10.1-1418-వ.) గురుపుత్రుని తేబోవుట
అనిన విని రోషించి (భా-7-151-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనిన విని రోషించి (భా-10.1-1262-వ.) రజకునివద్ద వస్త్రముల్గొనుట
అనిన విని రోషించి చాణూరుం డిట్లనియె (భా-10.1-1339-వ.) చాణూరునితో సంభాషణ
అనిన విని వీఁడె వీనింగొనిపొం డని (భా-10.1-1429-క.) గురుపుత్రునితెచ్చిఇచ్చుట
అనిన విని శుకయోగివర్యుం డిట్లనియె (భా-10.2-48-వ.) శమంతకమణి పొందుట
అనిన విని శుకయోగీంద్రునకుఁ (భా-10.2-817-వ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అనిన విని శుకుండిట్లనియె (భా-9-430-వ.) పరశురాముని కథ
అనిన విని సంతసించి జాంబవంతుఁడు (భా-10.2-71-వ.) జాంబవతి పరిణయంబు
అనిన విని సకల గోపజనులు (భా-10.1-928-వ.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
అనిన విని సర్వఙ్ఞుండైన కృష్ణుం (భా-10.1-909-వ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
అనిన విని సర్వజ్ఞుండైన నారదుండు (భా-1-326-వ.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అనిన విని సుందరు (భా-10.1-835-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
అనిన విని సూతుండిట్లనియె (భా-2-44-వ.) మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
అనిన విని హరి యిట్లనియె (భా-10.1-1336-వ.) చాణూరునితో సంభాషణ
అనిన విని హరిమధ్యలు చలికి వెఱచి (భా-10.1-837-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
అనిన వేల్పుఁదపసికి (భా-7-228-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనిన వైదర్భి యిట్లనియె (భా-10.1-1737-వ.) వాసుదేవాగమనంబు
అనిన శంకరుఁ డతనికి ననియె ననఘ (భా-10.2-531-తే.) కాశీరాజు వధ
అనిన శంకరుండును శాంకరీసమేతుం డయి (భా-12-39-వ.) మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
అనిన శర్యాతి భీతుండై కూఁతుందోడ్కొని (భా-9-55-వ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
అనిన శుకయెగీంద్రుండిట్లనియె (భా-5.2-134-వ.) పాతాళ లోకములు
అనిన శుకయోగి రాజయోగి కిట్లనియె (భా-10.2-798-వ.) శిశుపాలుని వధించుట
అనిన శుకయోగికి రాజయోగి యిట్లనియె (భా-10.2-537-వ.) కాశీరాజు వధ
అనిన శుకయోగీంద్రుండిట్లనియె (భా-5.2-130-వ.) పాతాళ లోకములు
అనిన శుకయోగీంద్రునకు రాజేంద్రుం డిట్లనియె (భా-12-20-వ.) కలియుగధర్మ ప్రకారంబు
అనిన శుకుం డిట్లనియె (భా-10.1-591-వ.) కృష్ణుడుఅత్మీయుడగుట
అనిన శుకుం డిట్లనియె (భా-10.1-635-వ.) విషకలిత కాళిందిగనుగొనుట
అనిన శుకుం డిట్లనియె (భా-10.1-972-వ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
అనిన శుకుం డిట్లనియె (భా-10.2-1036-వ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-5.1-84-వ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-6-47-వ.) కథాప్రారంభము
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-6-509-వ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-7-4-వ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-8-5-వ.) స్వాయంభువాదిచరిత్ర
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-8-240-వ.) గరళభక్షణము
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-8-438-వ.) బలియుద్ధయాత్ర
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-9-341-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-9-513-వ.) యయాతి కథ
అనిన శుకుండిట్లనియె (భా-10.1-1105-వ.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
అనిన శుకుండిట్లనియె మున్ను (భా-10.1-393-వ.) గుహ్యకుల నారదశాపం
అనిన శుకుండిట్లనియె వృత్రపరాక్రమ (భా-6-435-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అనిన శుక్రుండిట్లనియె (భా-8-679-వ.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
అనిన శ్రీహరి యిట్లనియె (భా-10.1-1548-వ.) జరాసంధుని సంవాదము
అనిన సంజయుండు దయాస్నేహంబుల (భా-1-322-వ.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అనిన సురరాజునకు సురాచార్యుండిట్లనియె (భా-8-455-వ.) బృహస్పతిమంత్రాంగము
అనిన సూతుండిట్లనియె (భా-1-230-వ.) భీష్మనిర్యాణంబు
అనిన సూతుండిట్లనియె (భా-1-278-వ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
అనిన హరి యిట్లనియె (భా-1-150-వ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
అనిన హరి యిట్లనియె (భా-10.2-190-వ.) నరకాసురుని వధించుట
అనిన హరికింకరుండు శంకింపక (భా-7-273-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనిననంగిరసుండిట్లనియె (భా-6-461-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అనిననఖిల దేశీయులగు భూసురులిట్లనిరి (భా-8-522-వ.) వామనునివిప్రులసంభాషణ
అనిననట్లగాక యని చెప్పఁ దొడంగె (భా-12-13-వ.) కల్క్యవతారంబు
అనిననయ్యింతి వెఱచి మ్రొక్కి (భా-9-426-వ.) జమదగ్ని వృత్తాంతము
అనిననయ్యుత్తరానందను వచనంబులకు (భా-2-57-వ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
అనిననయ్యువిదకుఁబద్మినీవల్లభుండిట్లనియె (భా-9-719-వ.) వసుదేవుని వంశము
అనిననర్జునుండు జలంబుల వార్చి (భా-1-152-వ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
అనిననశ్వినిదేవతలు సంతోషించి (భా-9-59-వ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
అనిననాతండు సంతానార్థంబు (భా-4-400-వ.) వేనుని చరిత్ర
అనిననాశ్రితవత్సలుండగునప్పరమేశ్వరుండు (భా-1-183-వ.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
అనిననింద్రుండిట్లనియె (భా-6-356-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అనిననియ్యకొని (భా-9-627-వ.) భరతుని చరిత్ర
అనిననియ్యకొని మహోత్కంఠతోడ (భా-7-341-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
అనిననూర్వశి యిట్లనియె (భా-9-414-వ.) పురూరవుని కథ
అనిననౌఁగాక యని మహాభాగవతశేఖరుం (భా-7-346-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
అనినబరమయాచకునకుఁబ్రదాత యిట్లనియె (భా-8-567-వ.) వామనుడుదానమడుగుట
అనినవిని మునీంద్రా యేమి కారణంబునఁ (భా-10.1-702-వ.) కాళియునిపూర్వకథ
అనినవిని సకల జనంబులు (భా-10.2-300-వ.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
అనిపలికి మాయావతి మహానుభావుండైన (భా-10.2-16-వ.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
అనిమిషదుందుభి ఘన నిస్వనములు (భా-10.2-805-క.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అనిమిషనాథనందనుఁ డహర్పతితేజుఁడు (భా-10.2-1318-చ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
అనిమైత్రేయుండు విదురునకిట్లనియె (భా-4-968-వ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అనిరని మఱియు శుకుండిట్లనియె (భా-6-168-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అనిలజుని దేవపతి నందనుఁడును (భా-10.2-743-క.) రాజబంధమోక్షంబు
అనిలో నన్ను నెదిర్చి (భా-10.2-322-మ.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
అనివార్యప్రభ మున్ను మేనకయు (భా-9-617-మ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
అనిశము సర్వభూతహృదయాంబుజవర్తి (భా-3-964-చ.) భక్తియోగంబు
అనిశమునస్మదీయగురుఁడైన (భా-4-730-చ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనిహరినుద్దేశించి వారలు విననిట్లనియె (భా-4-701-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అను దుర్భాషలు సభ్యులు (భా-10.2-511-క.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అను న య్యవసరంబున (భా-10.2-988-వ.) కుచేలుని ఆదరించుట
అను మాటలు విని కుంతీతనయుఁడు (భా-10.2-707-క.) దిగ్విజయంబు
అను మాటలు విని కౌరవజననాయకుఁ (భా-10.2-576-క.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
అనుచరవర్గంబు భృశాతురులును (భా-4-829-వ.) పురంజను కథ
అనుచరులుఁ దానుఁ గంసుఁడు (భా-10.1-1502-క.) కుబ్జతో క్రీడించుట
అనుచుండ దేవకీదేవి (భా-10.1-125-వ.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
అనుచుందదీయ విభ్రమవశంగతుండై (భా-4-796-వ.) పురంజను కథ
అనుచు ధారుణీసురాత్మజుఁడీరీతి (భా-5.1-150-ఆ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అనుచు ధిక్కరించి హస్తతలంబునఁ (భా-10.1-1142-ఆ.) వృషభాసుర వధ
అనుచు నమ్మత్తకాశిని చిత్తంబు (భా-10.2-344-వ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
అనుచు నా దారుకుండు నిర్వేదనపరుండై (భా-11-122-వ.) శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
అనుచు నున్మత్తచిత్తలై తదాత్మకత్వకంబునఁ (భా-10.1-1020-వ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
అనుచు యవనుఁ డట్టహాసంబు గావించి (భా-10.1-1638-ఆ.) కాలయవనుడు నీరగుట
అనుచు యాదవ వృష్ణి భోజాంధకులును (భా-10.2-1050-తే.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
అనుచునా బ్రాహ్మణుండతితత్త్వవేదియై (భా-6-154-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అనుజాతుండగు పాండుభూవిభుండు (భా-3-65-మ.) యుద్దవ దర్శనంబు
అనుజుఁడు వీఁడనకయ తన (భా-3-66-క.) యుద్దవ దర్శనంబు
అనుటయు హరి యుద్ధవునకుం జెప్పె (భా-11-113-వ.) అవధూతసంభాషణ
అనుడు వేదవ్యాసతనయుఁ డా యభిమన్యు (భా-10.2-965-సీ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అనుదిన సంతోషణములు (భా-7-140-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనుదినము దీనినెవ్వరు (భా-6-312-క.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
అనుదినమునుద్రిజగత్పావనమగు (భా-3-327-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అనుపమ శాంతములగు (భా-4-901-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
అనుపమక్షుత్తృష్ణలంతర్వ్యధలఁజేయ (భా-3-986-సీ.) భక్తియోగంబు
అనుపమగుణసంపూర్ణుని (భా-3-926-క.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
అనుపమగుణహారా హన్యమానారివీరా (భా-1-529-మా.) పూర్ణి
అనుపమపాపకర్మపరిహారముకై (భా-3-955-చ.) భక్తియోగంబు
అనుపమబ్రహ్మవాదులగు (భా-4-914-చ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అనుపమభక్తినెవ్వని పదాంబుజ (భా-4-578-చ.) పృథుని రాజ్యపాలన
అనుపమమఖకర్మక్రియ (భా-4-493-క.) భూమినిబితుకుట
అనుపమమగు జంబూనది (భా-5.2-25-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
అనుపమరాజ్యదర్పాంధచేతస్కులై (భా-3-806-సీ.) కర్దముని విమానయానంబు
అనుపమసుస్థిరనియమాసనుఁడగు (భా-4-840-క.) పురంజను కథ
అనుపుచు నరణము దాసీజనముల (భా-10.2-596-క.) హస్తినఁగంగంద్రోయబోవుట
అనువొంద సృష్టినవ్యయముగఁజేయుచుఁ (భా-6-232-సీ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
అనుసమయంబున (భా-3-531-వ.) సనకాదుల శాపంబు
అన్న తలంపు తా నెఱిఁగి (భా-10.1-1698-ఉ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
అన్న నీ చుట్టాల నరయుదు మఱవవు (భా-10.2-108-సీ.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అన్న మేలగు నీకు నిన్నడుగఁగోరి (భా-6-283-తే.) దేవాసుర యుద్ధము
అన్న యిల్లాలిఁజూలాలిని మమతాఖ్యఁ (భా-9-640-సీ.) భరతుని చరిత్ర
అన్న శమింపుమన్న తగ దల్లుఁడు గాఁ డిది (భా-10.1-150-ఉ.) దేవకి బిడ్డనువిడువవేడుట
అన్నమవని యందునమృతంబు గోవుల (భా-8-166-ఆ.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
అన్నము లేదు కొన్ని మధురాంబువులున్నవి (భా-9-647-ఉ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
అన్నమైనఁదక్రమైనఁదోయంబైన (భా-8-464-ఆ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
అన్నయుఁదండ్రియుంజన యయాతి (భా-9-510-ఉ.) యయాతి కథ
అన్నవు నీవు చెల్లెలికి (భా-10.1-26-ఉ.) కంసుని అడ్డగించుట
అన్నా కశ్యపపుత్రా దుర్లభములీ (భా-7-92-శా.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
అన్నా చెల్లెలనయ్యెదన్ విడువు (భా-9-246-శా.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
అన్నా తల్లులుఁదండ్రులున్ భగినులు (భా-10.1-1514-శా.) అక్రూరునితో కుంతిసంభాషణ
అన్నా నా చనుఁ బాపి నిన్ను దనుజుం (భా-10.2-41-శా.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
అన్నా ఫల్గున భక్తవత్సలుఁడు (భా-1-351-శా.) యాదవులకుశలంబడుగుట
అన్నా భద్రమె తల్లిదండ్రుల మమున్ (భా-10.1-1443-శా.) నందోద్ధవ సంవాదము
అన్నా రమ్మని డగ్గఱి (భా-8-515-క.) వామనుడవతరించుట
అన్నిజగంబులఁదానై యున్న (భా-8-633-క.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
అన్నుల చన్నుల దండ విపన్నులు (భా-10.1-802-క.) హేమంతఋతువర్ణనము
అన్నులు సేర వచ్చి మరు నందఱుఁ జూడఁగఁ (భా-10.2-29-ఉ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
అన్య కథానులాపములహర్నిశమున్ (భా-2-113-ఉ.) అవతారంబుల వైభవంబు
అన్య మెఱుఁగఁడు తన యంత నాడుచుండు (భా-10.1-332-క.) యశోదగోపికలనొడంబరచుట
అన్యకథానులాపములహర్నిశము (భా-3-222-ఉ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అన్యసన్నుతసాహసుండు మురారి (భా-1-246-మత్త.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
అన్యసుపూజ్య నీ జనకుఁడై (భా-9-674-ఉ.) పాండవ కౌరవుల కథ
అన్యాలోకనభీకరంబులు (భా-8-26-శా.) త్రికూటమందలి గజములు
అన్యుల యాచింపరు రాజన్యులు (భా-10.2-133-క.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
అన్యులు తల్లడిల్ల దనుజాంతకుఁ (భా-10.1-1541-ఉ.) జరాసంధునితోపోర వెడలుట
అపకారంబులు చేయ వెవ్వరికి (భా-10.1-851-మ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
అపచారంబులు లేక (భా-1-109-మ.) నారదుని పూర్వకల్పము
అపశబ్దంబులఁగూడియున్ (భా-1-97-మ.) నారదాగమనంబు
అప్పటి యట్ల యొడ్డి ముసలాయుధుఁ (భా-10.2-299-ఉ.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
అప్పటినుండి బుధోత్తమ (భా-8-144-క.) సముద్రమథనకథాప్రారంభం
అప్పడు (భా-10.2-1051-వ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
అప్పాలవెల్లిలోపల (భా-8-209-క.) సముద్రమథన వర్ణన
అప్పుఁడుఁదల్లి మొఱ విని జమదగ్ని (భా-9-480-వ.) పరశురాముని కథ
అప్పు డం దున్న సరసపదార్థంబులు (భా-10.1-252-వ.) కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
అప్పు డ ప్పుండరీకాక్షుండు వినుచుండ (భా-10.2-787-వ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
అప్పు డ య్యింతు లిట్లనిరి (భా-10.1-820-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
అప్పు డా నందనందనుమీఁద (భా-10.1-451-వ.) బకాసుర వధ
అప్పు డా యవ్వయు గోపికలును (భా-10.1-386-వ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
అప్పుడా బాలుని రోదనంబు విని (భా-10.1-258-వ.) కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
అప్పుడా విప్రవరుండుదనకుం (భా-5.1-144-వ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అప్పుడు (భా-6-67-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అప్పుడు (భా-6-139-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అప్పుడు (భా-6-372-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అప్పుడు (భా-6-377-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అప్పుడు (భా-6-410-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అప్పుడు (భా-6-428-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అప్పుడు (భా-8-34-వ.) త్రికూటమందలి గజములు
అప్పుడు (భా-8-46-వ.) గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
అప్పుడు (భా-8-58-వ.) కరిమకరులయుద్ధము
అప్పుడు (భా-8-160-వ.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
అప్పుడు (భా-8-191-వ.) మంధరగిరిని తెచ్చుట
అప్పుడు (భా-8-218-వ.) కాలకూటవిషముపుట్టుట
అప్పుడు (భా-8-315-వ.) అమృతము పంచుట
అప్పుడు (భా-8-321-వ.) అమృతము పంచుట
అప్పుడు (భా-8-339-వ.) బలిప్రతాపము
అప్పుడు (భా-8-398-వ.) జగనమోహిని కథ
అప్పుడు (భా-8-449-వ.) స్వర్గవర్ణనము
అప్పుడు (భా-9-469-వ.) పరశురాముని కథ
అప్పుడు (భా-10.1-111-వ.) దేవకి కృష్ణుని కనుట
అప్పుడు (భా-10.1-263-వ.) వ్రేగయిన కృష్ణునిలపైబెట్టుట
అప్పుడు (భా-10.1-369-వ.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
అప్పుడు (భా-10.1-583-వ.) పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
అప్పుడు (భా-10.1-624-వ.) ధేనుకాసుర వధ
అప్పుడు (భా-10.1-955-వ.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
అప్పుడు (భా-10.1-1032-వ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
అప్పుడు (భా-10.1-1092-వ.) రాసక్రీడావర్ణనము
అప్పుడు (భా-10.1-1143-వ.) వృషభాసుర వధ
అప్పుడు (భా-10.1-1287-వ.) విల్లువిరుచుట
అప్పుడు (భా-10.1-1326-వ.) మల్లావనీప్రవేశము
అప్పుడు (భా-10.2-162-వ.) నరకాసురవధకేగుట
అప్పుడు (భా-10.2-194-వ.) నరకాసురుని వధించుట
అప్పుడు (భా-10.2-229-వ.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
అప్పుడు (భా-10.2-775-వ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
అప్పుడు (భా-10.2-1099-వ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అప్పుడు కాలయవనుం డిట్లనియె (భా-10.1-1623-వ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
అప్పుడు కేకయ సృంజయభూపతులుం (భా-10.2-794-వ.) శిశుపాలుని వధించుట
అప్పుడు చప్పుడు కాకుండఁ (భా-10.1-143-వ.) కృష్ణుని వ్రేపల్లెకుతరలించుట
అప్పుడు జగజ్జనకుండగు (భా-8-128-వ.) లక్ష్మీనారాయణసంభాషణ
అప్పుడు డాయం జని యరదంబు పై (భా-10.2-1174-వ.) సుభద్రా పరిణయంబు
అప్పుడు దక్షుఁడుదనయులు (భా-6-240-క.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
అప్పుడు దెప్పరమగు నా చప్పుడు (భా-10.1-228-క.) పూతననేలగూలుట
అప్పుడు నముచి నిలువంబడి (భా-8-372-వ.) నముచివృత్తాంతము
అప్పుడు పండ్లు రాల్చిన చప్పుడు (భా-10.1-617-వ.) ధేనుకాసుర వధ
అప్పుడు బ్రహ్మలుదమలో (భా-2-96-క.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
అప్పుడు భోగిభూషణునకు (భా-8-221-వ.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
అప్పుడు రాక్షసమాయలు (భా-4-340-క.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అప్పుడు రోహిణీయశోద లేక రథంబునఁ (భా-10.1-427-వ.) బృందావనముజొచ్చుట
అప్పుడు లజ్జతోడ శబళాశ్వులు (భా-6-247-ఉ.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
అప్పుడు సని (భా-10.2-1295-వ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
అప్పుడు సాందీపని మన (భా-10.2-1003-క.) గురుప్రశంస చేయుట
అప్పుడు సురపతిగన్నులఁ (భా-6-264-క.) బృహస్పతి తిరస్కారము
అప్రమత్తుండవగుచుఁబద్మాక్ష నీవు (భా-4-729-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అబలా నీ నిబిడాతిదుర్జయ (భా-9-575-మ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అబ్జసంభవ హర దేవతార్చనీయ (భా-10.2-611-తే.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
అబ్జాక్ష సకలభూతాంతరాత్ముఁడవనఁ (భా-3-753-సీ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
అబ్జాక్షి నిఖిలభూతాంతరాత్ముఁడనైన (భా-3-965-సీ.) భక్తియోగంబు
అభవుఁ డవయ్యును జగతిం బ్రభవించుట (భా-10.2-652-క.) భూసురుని దౌత్యంబు
అభవునమేయునవ్యయుననంతు (భా-6-172-చ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అభినవ నిజమూర్తి యంతఃపురాంగనా (భా-10.2-639-సీ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అభిలభూతములకు ననయంబు నాది మ (భా-10.2-1072-సీ.) నందాదులు చనుదెంచుట
అభ్రంకష ధూమాయిత (భా-10.1-745-క.) దావాగ్ని తాగుట
అభ్రంలిహాదభ్ర విభ్రమాభ్రభ్రమ (భా-4-107-సీ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
అమరఁద్రివిక్రమస్పురణనందిన (భా-2-200-చ.) మంథరగిరి ధారణంబు
అమర ముత్తైదువనై యుండవచ్చును (భా-8-282-సీ.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
అమర సమస్తదేశములందునఖిల (భా-4-150-సీ.) శివుండనుగ్రహించుట
అమరగణంబుఁ దోలి యురగారి (భా-10.2-1102-చ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అమరగణంబులెల్ల గమలాసనుపాలికి (భా-3-499-చ.) దితిగర్భప్రకారంబుజెప్పుట
అమరతిర్యఙ్మనుష్యాది చేతనయోను (భా-3-308-సీ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అమరనిర్మితంబులై యొప్పు పితృదేవ (భా-7-468-ఆ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
అమరన్ లోకహితార్థమంచు (భా-8-239-మ.) గరళభక్షణము
అమరవరులకొఱకుఁ గమలజాండం బెల్ల (భా-10.1-482-ఆ.) అఘాసుర వధ
అమరవరేణ్య మీఁదట (భా-7-308-చ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
అమరవరేణ్యుఁబోలి యనయంబు (భా-4-462-చ.) అర్చిపృథుల జననము
అమరవిభుఁడు మెచ్చనశ్వమేధముజేసి (భా-9-49-ఆ.) తృణబిందు వంశము
అమరవ్రాతములోనజొచ్చి దివిజుండై (భా-8-322-మ.) రాహువువృత్తాంతము
అమరశ్రేణికి నెల్లఁ జక్రి ముఖరుం డా చక్రి (భా-10.1-168-మ.) కంసునికి మంత్రుల సలహా
అమరసమానులై తనరు (భా-10.2-776-చ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
అమరాధీశ్వర లక్ష్మితోఁ దగిలి (భా-10.1-946-మ.) ఇంద్రుడు పొగడుట
అమరారాతికరాక్షతోజ్ఝితపవిత్రాంభఃకణశ్రేణికిం (భా-8-611-మ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
అమరారాతులబాణజాలముల (భా-8-368-మ.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
అమరారి విపులనిశ్శ్వాసములం (భా-3-616-క.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
అమరాసురకరవిపరిభ్రమణ (భా-8-213-క.) సముద్రమథన వర్ణన
అమరు లమృతపానంబున (భా-10.1-464-క.) అఘాసుర వధ
అమరులఁ గాచిన హరి క్రియఁ (భా-10.1-1001-క.) గోపికల దీనాలాపములు
అమరులఁ బాఱఁదోలి భుజ గాంతకుఁడైన (భా-10.2-147-చ.) భద్ర లక్షణల పరిణయంబు
అమరులు విసృష్టదానవసమరులు (భా-6-277-క.) దేవాసుర యుద్ధము
అమరులు వేఁడిననసురనాథులఁజంపి (భా-9-254-సీ.) ఖట్వాంగుని చరిత్రము
అమరులైన దనుజులైనను నరులైన (భా-7-402-ఆ.) త్రిపురాసుర సంహారము
అమరుల్ రక్కసులుంబ్రయాసబల (భా-8-325-మ.) రాహువువృత్తాంతము
అమరుల్ సిద్ధులు సంయమీశ్వరులు (భా-7-349-మ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అమరె భువనంబులతనికాలాఖ్యతయును (భా-3-341-తే.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
అమరేంద్ర తనయుఁ డ మ్మత్స్యము (భా-10.2-1093-క.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అమరేంద్రసుతవిదారణ (భా-2-286-క.) పూర్ణి
అమరేంద్రాంగన లాకసంబున (భా-10.1-787-మ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
అమరేంద్రాదులఁగొల్చుభంగి (భా-2-40-మ.) మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
అమరేంద్రాశకుఁబూర్ణచంద్రుఁ (భా-9-259-మ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అమరేంద్రుఁడు ఘనరోషోద్గముఁడై (భా-4-511-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అమరోద్యానవనప్రదేశములు (భా-3-823-మ.) దేవహూతితోగ్రుమ్మరుట
అమలఙ్ఞాన సుదాన ధర్మరతి (భా-7-351-మ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అమలినగృహమేధిక కర్మములకు (భా-3-782-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
అమలినభక్తిఁగొందఱు మహాత్ములు (భా-3-878-చ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అమిత తపఃప్రభావుఁగరుణాత్ముని (భా-6-263-చ.) బృహస్పతి తిరస్కారము
అమిత విభూతిఁజాలనమరాధిపుఁ (భా-6-445-చ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అమితవిహారుఁ డీశ్వరుఁ డనంతుఁడు (భా-10.2-219-చ.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
అమృతోత్పాదన యత్నము (భా-8-174-క.) విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
అమృతోత్పాదన యత్నులై విబుధ (భా-2-144-మ.) మత్యావతారంబు
అమృతోపమానంబులయిన (భా-4-450-వ.) అర్చిపృథుల జననము
అమ్మలఁగన్నయమ్మ (భా-1-10-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
అమ్మహాత్ముండైన పుండరీకాక్షుండు సర్వజ్ఞుండంటేని (భా-2-107-వ.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
అమ్మహాత్ము షోడశాబ్ద వయోరూప (భా-1-519-ఆ.) శుకముని యాగమనంబు
అమ్మహాదేవి నెయ్యంబున మంగళ (భా-4-799-సీ.) పురంజను కథ
అమ్మహాభాగవతామ్నాయమొకనాఁడు (భా-3-265-సీ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అమ్మా నినుఁజూచిన నరుఁ (భా-1-507-క.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
అమ్మా మన్నుదినంగ నే శిశువునో (భా-10.1-338-శా.) కృష్ణుడుమన్నుదినెననుట
అమ్మాయచేతనీ యఖిలంబు సృజియించి (భా-3-233-సీ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అమ్మునీశ్వరుండు పరమాశ్చర్యవిధానంబుగా (భా-11-69-వ.) నారయణఋషి భాషణ
అయి చాల ఘురఘురమనుశబ్దమడరంగ (భా-4-823-సీ.) పురంజను కథ
అయిదున్నాలుగునాఱురెండునిరుమూడ (భా-10.1-1533-మ.) జరాసంధుని మథురముట్టడి
అయిదేండ్లు కౌమార మటమీఁద నయిదేండ్లు (భా-10.1-488-సీ.) సురలు పూలుగురియించుట
అయిన నేను (భా-1-28-వ.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
అయిన పురుషోత్తముఁబూజించుచు (భా-4-253-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అయిననమ్మహాత్ముని కరుణాతరంగితా (భా-3-70-వ.) యుద్దవ దర్శనంబు
అయినను వినిపింతు నవధరింపుము దేవ (భా-10.2-661-సీ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
అయినను విను సరోజాయతలోచన (భా-4-925-సీ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అయ్య పగకు రాముఁడలయక రాజుల (భా-9-486-ఆ.) పరశురాముని కథ
అయ్య యీ పుట్టచేరువనాడి యాడి (భా-9-54-తే.) శర్యాతి వృత్తాంతము
అయ్యర్జునునకుంగల పుత్రసహస్రంబునం (భా-9-703-వ.) కార్తవీర్యుని చరిత్ర
అయ్యలఁ గంటి మంచుఁ బులకాంకురము (భా-10.1-525-ఉ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
అయ్యలర్కునకు సన్నతియును (భా-9-501-వ.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
అయ్యవసరంబునఁ గృష్ణు చరిత్రంబులు (భా-10.1-930-వ.) గోపకులు నందునికిజెప్పుట
అయ్యవసరంబునఁగపటవటునకు (భా-8-601-వ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
అయ్యవసరంబునఁగుంజరేంద్రపాలన (భా-8-108-వ.) విష్ణువు ఆగమనము
అయ్యవసరంబునంగృష్ణుండు (భా-3-107-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అయ్యవసరంబునందక్కిన పాండవులును (భా-1-206-వ.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
అయ్యవసరంబునఁదదుత్సవ దర్శన (భా-4-57-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
అయ్యవసరంబునంబరమభాగవతోత్త (భా-3-147-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అయ్యవసరంబున (భా-2-254-వ.) మాయా ప్రకారంబు
అయ్యవసరంబున (భా-3-602-వ.) హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
అయ్యవసరంబున (భా-4-336-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అయ్యవసరంబున (భా-6-261-వ.) బృహస్పతి తిరస్కారము
అయ్యవసరంబున (భా-8-319-వ.) అమృతము పంచుట
అయ్యవసరంబున (భా-8-367-వ.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
అయ్యవసరంబున (భా-8-379-వ.) నముచివృత్తాంతము
అయ్యవసరంబున (భా-8-599-వ.) బలిదాననిర్ణయము
అయ్యవసరంబున (భా-8-736-వ.) ప్రళయావసానవర్ణన
అయ్యవసరంబున (భా-9-37-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అయ్యవసరంబున (భా-9-94-వ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
అయ్యవసరంబున (భా-9-297-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
అయ్యవసరంబున (భా-9-451-వ.) పరశురాముని కథ
అయ్యవసరంబున (భా-9-643-వ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
అయ్యవసరంబున (భా-10.2-772-వ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
అయ్యవసరంబున జగన్మోహనాకారంబున (భా-8-302-వ.) జగన్మోహిని వర్ణన
అయ్యవసరంబున నాకాశమున దేవ (భా-3-838-సీ.) కపిలుని జన్మంబు
అయ్యవసరంబున వారలంజూచి (భా-9-691-వ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
అయ్యవసరంబున శైబ్యకొడుకుంగాంచునని (భా-9-707-వ.) శశిబిందుని చరిత్ర
అయ్యవసరంబున సముద్రుండు (భా-2-168-వ.) రామావతారంబు
అయ్యవసరంబున సూకరాకారుండైన (భా-3-634-వ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అయ్యవసరంబుననచ్చటనున్న (భా-4-519-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
అయ్యవసరంబుననతుల తేజోవిరాజితుండైన (భా-3-612-వ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
అయ్యవసరంబుననద్దానవేంద్రుండు (భా-7-278-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అయ్యవసరంబుననయ్యఙ్ఞవరాహమూర్తి (భా-3-652-వ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అయ్యవసరంబుననయ్యసురుడు (భా-3-687-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అయ్యవసరంబుననసురవిభుండు (భా-3-697-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
అయ్యవిరళమహాగరళ (భా-8-243-వ.) గరళభక్షణము
అయ్యసమంజసునికొడుకంశుమంతుం (భా-9-212-వ.) సగరుని కథ
అయ్యా కొడుకు విచారము (భా-10.1-1699-క.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
అయ్యా కొడుకులకొఱకై (భా-9-12-క.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అయ్యా దేవ జనార్దన (భా-11-112-క.) అవధూతసంభాషణ
అయ్యా నన్నిటు వేఁడనేల (భా-9-555-శా.) పూరువు వృత్తాంతము
అయ్యింతి కుంతిభోజునింటంబెరుగుచుండ (భా-9-717-వ.) వసుదేవుని వంశము
అయ్యువిదను నీ ప్రపితామహుండైన (భా-9-722-వ.) వసుదేవుని వంశము
అయ్యెడఁ గృష్ణుం డొక్కనాడు రేపకడలేచి (భా-10.1-597-వ.) ఆలకదుపుల మేపబోవుట
అయ్యెడందల్లి యడిగిన సత్యవతి (భా-9-424-వ.) జమదగ్ని వృత్తాంతము
అయ్యెడ (భా-8-344-వ.) హరి అసురులశిక్షించుట
అయ్యెడ (భా-8-362-వ.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
అయ్యెడ మానము వదలక (భా-10.2-870-క.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అయ్యెడనతని శాపంబునకు వెరచి (భా-9-495-వ.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
అరదము డిగ్గి ప్రేమదొలఁకాడ (భా-4-307-చ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
అరయఁగఁగల్ప ప్రళయాంతరమున (భా-2-251-క.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
అరయఁగ క్షుద్రభూతహృదయంబుల (భా-4-924-చ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అరయఁగ భక్తపాలనములైన (భా-6-399-చ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అరయఁగ మక్షికంబు వినతాత్మజుఁ (భా-5.1-179-చ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అరయంగ యోగీంద్ర యద్భుతంబయ్యెడు (భా-6-259-సీ.) బృహస్పతి తిరస్కారము
అరయఁగ వైన్యుని దక్షిణహస్తమునందు (భా-4-438-కవి.) అర్చిపృథుల జననము
అరయఁగ సంసారాటవిఁ (భా-5.1-165-క.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అరయఁగ సీతాలక్ష్మణపరివృతుఁడై (భా-5.2-51-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
అరయఁగనెల్ల లోకములునంకిలినొంద (భా-6-304-చ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
అరయంగనెవ్వనికలవిగానట్టి యీ (భా-6-483-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అరయఁగనే ధరామరపదాంబుజరేణువు (భా-4-586-చ.) పృథుని రాజ్యపాలన
అరయంగనేమిటి యందునీ విశ్వంబు (భా-4-720-సీ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అరయఁగనేము బుభుక్షా (భా-4-469-క.) భూమినిబితుకుట
అరయఁగర్మరూపమగునవిద్యాజన్మ (భా-5.1-70-ఆ.) ఋషభునిదపంబు
అరయఁజిత్రకేతుఁడతిశాంతుఁడతిలోక (భా-6-502-ఆ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అరయఁదనదు జిహ్వ హరిపేరునుడువదు (భా-6-190-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
అరయఁబుత్రోపచారితమైన విష్ణు (భా-6-158-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
అరయ గృహస్థులయ్యును (భా-4-912-చ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అరయ ధరిత్రినెవ్వని గృహంబు (భా-4-608-చ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అరయ నారదుండునంగిరసుండును (భా-6-479-ఆ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అరయ నిష్కామధర్ములైనట్టి (భా-3-299-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అరయ బ్రహ్మాదులెవ్వనిననుయించి (భా-6-477-తే.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అరయ మాతేజములతోడనాయుధములు (భా-6-341-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అరయ లేదు విధాత యీ యఖిలజంతు (భా-3-404-తే.) వరాహావతారంబు
అరయ సమస్తజీవహృదయంబులయందు (భా-3-300-చ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అరయనకించనులైనట్టివారికిఁ (భా-6-291-సీ.) దేవాసుర యుద్ధము
అరయనరాజకంబగు మహాభయముం (భా-4-416-చ.) వేనుని చరిత్ర
అరయనాచార్యుండు పరతత్త్వరూపంబు (భా-6-286-సీ.) దేవాసుర యుద్ధము
అరయనెన్నఁడుఁజేటులేనట్టి ముక్తి (భా-6-56-తే.) కథాప్రారంభము
అరవిందంబులకంటెఁ గోమలములై (భా-10.1-1055-మ.) గోపికల విరహపు మొరలు
అరవిందనాభుని యపరావతారమై (భా-3-189-సీ.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
అరవిందసంభవునంగుష్టమున దక్షుఁ (భా-3-377-సీ.) సృష్టిభేదనంబు
అరవిందాక్ష పదాంబుజాత యుగళ (భా-10.2-1324-మ.) కృష్ణుని భార్యాసహస్రవిహారంబు
అరవిందాక్ష భవత్స్వరూప మిలఁ బ్రత్యక్షంబునం (భా-10.2-1219-మ.) శ్రుతిగీతలు
అరవిందాక్షపదారవిందమకరందాసక్తులై (భా-1-393-మ.) పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
అరవిందానన వీఁడె నీ మఱఁది (భా-3-462-మ.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
అరవిందోదర తావకీన చరణధ్యానా (భా-4-283-మ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
అరవిందోదర తావకీనఘనమాయా (భా-4-177-మ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అరవిందోదర తావకీనసితదంష్ట్రాగ్రాలగ్న (భా-3-429-మ.) విధాత వరాహస్తుతి
అరసి కానలేక యారాత్రి (భా-5.1-131-ఆ.) విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
అరసి నిర్గుణబ్రహ్మంబునాశ్రయించి (భా-2-6-తే.) శుకుని సంభాషణ
అరసి సునీథయు శోకాతుర యై (భా-4-429-క.) వేనుని చరిత్ర
అరిగి యందఘమర్షణంబను తీర్థంబు (భా-6-212-వ.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
అరిగె వికుంఠధామమున (భా-3-710-చ.) వరహావతార విసర్జనంబు
అరిగె వికుంఠధామమునకంత (భా-3-761-చ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
అరితను వష్ట బాణముల (భా-10.2-880-చ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అరిదుఃఖావహమైన కార్ముకము (భా-4-334-మ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అరిబల భట సాయకముల (భా-10.1-1754-క.) రుక్మిణీ గ్రహణంబు
అరిషడ్వర్గమహోర్మినక్రనికరవ్యాకీర్ణ (భా-4-630-మ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
అరుగుచు దైత్యభేదనదయా (భా-3-42-చ.) యుద్దవ దర్శనంబు
అరుణ హరినఖర విదళిత (భా-10.1-1305-క.) కంసుడుదుశ్శకునముల్గనుట
అరుదుగ నరహరిభక్తిం (భా-6-57-క.) కథాప్రారంభము
అరుదుగ లక్ష్మణుండు జనకాత్మజయుం (భా-2-162-చ.) రామావతారంబు
అరుదుగా వెలువడి రుద్రుఁడు (భా-10.2-1243-క.) వృకాసురుండు మడియుట
అరుదై కామగమై మయాసురకృతంబై (భా-8-330-మ.) సురాసుర యుద్ధము
అరుదౌనభ్రతమఃప్రభల్ (భా-4-958-మ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
అర్ఘ్యపాద్యాదివిధులను నర్థితోడఁ (భా-11-38-తే.) విదేహర్షభసంభాషణ
అర్జునకీర్తిసమేతుం (భా-1-434-క.) కలినిగ్రహంబు
అర్థంబు వేఁడెడునర్థులుగలరుగా (భా-6-355-సీ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అర్థపతికంటెఁగలిమిఁగృతార్థుండై (భా-9-637-క.) భరతుని చరిత్ర
అర్థిజాతము గోరినట్టి వస్తువు లెల్లఁ (భా-10.2-771-సీ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
అర్థుల్ వేఁడరు దాతలుంజెడరు (భా-8-459-శా.) బృహస్పతిమంత్రాంగము
అర్భకు లెల్లఁ బాము దివిజాంతకుఁ డౌట (భా-10.1-474-మ.) అఘాసుర వధ
అర్భకులు లేనిదగుటను (భా-3-474-క.) దితి గర్భంబు ధరించుట
అఱువదినాలుగు విద్యలు (భా-10.1-1413-క.) సాందీపుని వద్ధ శిష్యులగుట
అల వైకుంఠపురంబులో నగరిలో (భా-8-95-మ.) విష్ణువు ఆగమనము
అలకభ్రాజితమై సుధాంశునిభమై (భా-10.1-1195-మ.) అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకొచ్చుట
అలఘమతి విరక్తునిఁగాఁ (భా-3-559-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అలఘు తేజోమయంబైన రూపంబిది (భా-2-272-సీ.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
అలఘుచరిత్రుఁడమ్మనుకులాగ్రణిచే (భా-4-337-చ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
అలఘునినభవుని (భా-4-141-క.) శివుండనుగ్రహించుట
అలఘుపవిత్ర భవత్పద జలములు (భా-10.2-1277-క.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
అలఘుఫణాతపత్రనిచయాగ్రసమంచిత (భా-3-286-చ.) బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
అలఘుయుగాంతకాలపవనాహత (భా-3-277-చ.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
అలయక సొలయక వేసట (భా-8-69-క.) కరిమకరులయుద్ధము
అలరు జొంపములతోనభ్రంకషంబులై (భా-2-49-సీ.) హరిభక్తిరహితుల హేయత
అలరు భవత్పదాంబుజయుగార్పితమై (భా-3-551-చ.) సనకాదుల హరిన స్తుతి
అలవడఁ జేయుచు నుందురు (భా-10.2-1207-క.) శ్రుతిగీతలు
అలవడ ధూమమార్గగతులై (భా-3-1023-చ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
అలవడ నాకు మీవలననబ్బిన (భా-3-556-చ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అలవడనే సతీమణి సమంచితలీల (భా-4-682-చ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అలవాటుకలిమి మారుతి (భా-9-275-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
అలవున లక్ష్మణుఁడాజిస్థలిఁగూల్చెన్ (భా-9-294-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
అలసటేమి లేక యఖిలార్థములుఁగల్గు (భా-8-175.1-ఆ.) విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
అలసి సొలసి నిదురనందిన పరమేష్ఠి (భా-8-715-ఆ.) కల్పాంతవర్ణన
అలసితవెంతయున్ ముసలి వాఁకట (భా-5.1-143-చ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అలసితివి గదన్న యాకొంటివి గదన్న (భా-10.1-259-ఆ.) కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
అలసినచోఁ గొంద ఱతిమోదమున వీపు (భా-10.1-610-సీ.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
అలసులు మందబుద్ధియుతు (భా-1-44-చ.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
అలికుల వేణి తన్నుఁ బ్రియుఁ డాడిన (భా-10.2-238-చ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
అలికులవేణి నవ్వులకు నాడినమాటల (భా-10.2-263-చ.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
అలిగి మురాంతకుండు కులిశాభశరంబుల (భా-10.2-1110-చ.) సకలరాజుల శిక్షించుట
అలిగి యేము శపించితిమంతకంటె (భా-3-580-తే.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
అలినీలాలక చూడ నొ ప్పెసఁగెఁ (భా-10.2-179-మ.) సత్యభామ యుద్ధంబు
అలుకనైనఁజెలిమినైనఁగామంబున (భా-7-14-ఆ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
అలుగంగారణమేమి విప్రులకు (భా-7-20-మ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
అల్పతరమైన సుఖములనందుచున్న (భా-3-263-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అల్పధనుఁడు విశ్రమాస్థానములఁదృప్తిఁ (భా-5.1-172-ఆ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
అళికులోపమ లసదలకశోభితమగు (భా-4-710-సీ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అళినీలాలకఁ బూర్ణచంద్రముఖి (భా-10.1-1748-మ.) వాసుదేవాగమనంబు
అవధరింపు జరాసంధుఁ డతుల బలుఁడు (భా-10.2-644-తే.) భూసురుని దౌత్యంబు
అవధరింపుము దేవా యర్జునుం డనెడి (భా-10.2-1297-వ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
అవధరింపుము మాగధాధీశ్వరుఁడు మాకు (భా-10.2-751-సీ.) రాజబంధమోక్షంబు
అవధూత వల్కె నంతటఁ (భా-11-93-క.) అవధూతసంభాషణ
అవధూతవేషమున నిట్లవనిన్ (భా-5.1-80-క.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
అవధూతోత్తమ మంటి నేఁడు (భా-1-523-మ.) శుకముని యాగమనంబు
అవనివ్యోమములందు నిండి (భా-1-153-మ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
అవనిసురుండుగుడువనతి పవిత్రంబైన (భా-9-148-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
అవనీచక్రములోననే పురుషుఁ (భా-1-137-మ.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
అవనీనాథ గజేంద్రుఁడా మకరితో (భా-8-122-మ.) గజేంద్రునిపూర్వజన్మకథ
అవనీపతి భయనామక (భా-4-814-క.) పురంజను కథ
అవనీశ నీవు నన్నడిగిన పగిదినా (భా-2-257-సీ.) భాగవత దశలక్షణంబులు
అవనీశ పాండవులందు నీ నందను (భా-10.1-1519-సీ.) అక్రూరధృతరాష్ట్రులసంభాషణ
అవనీశ బ్రహ్మ యిట్లంతర్హితుండైనఁ (భా-2-253-సీ.) మాయా ప్రకారంబు
అవనీశ యిట్లు హలమునఁ (భా-10.2-506-క.) కాళిందీ భేదనంబు
అవనీశ యీ విధంబున (భా-4-879-క.) పురంజను కథ
అవనీశ యొక్కనాఁ డానకదుందుఖి (భా-10.2-1137-సీ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
అవనీశ విను ద్రోణుఁ డనువాఁడు వసువుల (భా-10.1-353-సీ.) నందయశోదలపూర్వజన్మ
అవనీశ వీర్యపణాత్త యైనట్టి వై (భా-4-830-సీ.) పురంజను కథ
అవనీశ్వరోత్తమ యప్పురంబున నాల్గు (భా-4-767-సీ.) పురంజను కథ
అవలోకించెను గృష్ణుఁడు (భా-10.1-1227-క.) కృష్ణుడు మథురకుచనుట
అవశిష్టధరణీరుహంబులు భయమంది (భా-4-943-సీ.) ప్రచేతసుల తపంబు
అవి యెల్లఁ దాల్చి హలధరుఁ (భా-10.2-505-క.) కాళిందీ భేదనంబు
అవితృప్తేక్షణధీసమాహితపోవ్యాసంగు (భా-3-88-మ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అవియునుదమలోనఁబ్రత్యేకంబ (భా-3-719-వ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
అవిరళయోగమాయాబలంబునఁజేసి (భా-3-644-సీ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అవిరోధంబున నీవు నన్నడుగు (భా-2-71-మ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
అవివేకానుగతస్వకార్యజలవేలాకీర్ణమై (భా-3-182-మ.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
అవుఁగదే లావణ్యమవుఁగదే మాధుర్య (భా-8-305-సీ.) జగన్మోహిని వర్ణన
అవురా ధర్మవివేక (భా-6-111-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
అవ్యక్తనిర్గుణపరబ్రహ్మంబునందుఁ (భా-11-52-వ.) అంతరిక్షుసంభాషణ
అవ్యక్తమార్గుండవైన నీదర్శన (భా-1-526-సీ.) శుకునిమోక్షోపాయంబడుగట
అవ్యయుండ వనంతుండ వచ్యుతుండ (భా-10.2-442-తే.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
అవ్యయుండువు సర్వభూతాత్మకుఁడవు (భా-10.2-594-తే.) హస్తినఁగంగంద్రోయబోవుట
అవ్యయు ననఘు ననంతశక్తిని బరు (భా-10.2-429-సీ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
అవ్యుఁడుగాఁడు వీఁడు (భా-1-171-ఉ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
అవ్వల నెఱుఁగక మువ్వురికవ్వల (భా-10.1-294-క.) కృష్ణబలరాములక్రీడాభివర్ణన
అవ్వా యివ్విధంబున భక్తియోగప్రకారంబు (భా-3-889-వ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అవ్వా యివ్విధంబున లక్షణవంతుండు (భా-7-40-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
అవ్విధంబతనికింగలుగనేరదు అదియెట్లంటేని (భా-3-239-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అశుచి యగుచు నతని నంటఁగఁ బని గాదు (భా-10.2-1257-ఆ.) వృకాసురుండు మడియుట
అసదింద్రియఘర్షణమున (భా-3-867-క.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
అసదృశలలితాకారలఁ (భా-9-713-క.) శశిబిందుని చరిత్ర
అసమాస్త్రుఁడు పులు గడిగిన (భా-10.2-676-క.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
అసురనాథుఁడనుచుననఘుని మర్యాద (భా-8-663-ఆ.) హిరణ్యగర్భాగమనము
అసురవరులు సురలనదలించి బెదరించి (భా-8-484-ఆ.) పయోభక్షణవ్రతము
అసురాధముఁడగు రాహువు (భా-5.2-100-క.) భగణ విషయము
అసురుల మాయలన్నియును (భా-8-343-చ.) హరి అసురులశిక్షించుట
అసురులకమృతము పోయుట (భా-8-316-క.) అమృతము పంచుట
అసురులకున్ సురావళికినయ్యె (భా-6-364-చ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అసురేంద్రుండొనరించు కృత్యములు (భా-1-368-మ.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
అస్తోకచరితు నమిత సమస్త (భా-10.2-628-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అస్మత్ప్రియస్వామినచ్యుతుఁబరు (భా-3-145-సీ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అస్మదీయంబగునాదేశమునఁగాని (భా-7-257-సీ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అస్మద్బాహుబలంబుఁ గైకొనక (భా-10.1-1426-శా.) గురుపుత్రుని తేబోవుట
అహములు సన్నము లయ్యెను (భా-10.1-801-క.) హేమంతఋతువర్ణనము

| ఆఁ |-

[మార్చు]

ఆఁకలిగొన్న క్రేపులు (భా-6-400-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఆం
ఆంతరంగికదృష్టినంతయునెఱుఁగుదు (భా-7-434-సీ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
ఆ అభిమన్యునకునుత్తర యందు (భా-9-675-వ.) పాండవ కౌరవుల కథ
ఆ ఋతుపర్ణునకు సర్వకాముండును (భా-9-236-వ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
ఆ ఋషభుండు రాజ్యంబు చేయుచునుండి (భా-5.1-66-సీ.) ఋషభునిదపంబు
ఆ కణ్వాశ్రమమందు (భా-9-607-శా.) దుష్యంతుని చరిత్రము
ఆ కన్నులునా చన్నులు (భా-8-278-క.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
ఆ కన్యక యందు విదర్భునకుఁ (భా-9-709-వ.) శశిబిందుని చరిత్ర
ఆ కసువయమంత్రికిఁ (భా-6-28-క.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
ఆ కుశద్వీపంబునరికట్టుకొని యుండు (భా-5.2-65-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఆ కృపి ద్రోణునకు భార్య యయ్యె (భా-9-659-వ.) పాంచాలాదుల వంశము
ఆ క్రింది సుతలంబునందు మహాపుణ్యుఁ (భా-5.2-112-సీ.) పాతాళ లోకములు
ఆ క్షణంబు వరదాన గర్వంబున (భా-10.2-1247-వ.) వృకాసురుండు మడియుట
ఆ గోపాలకు లందఱుం (భా-10.1-742-శా.) దావాగ్ని తాగుట
ఆ చందంబున వనచరుఁ (భా-10.2-554-క.) ద్వివిదునివధించుట
ఆ చక్రభానుదీప్తి ధరాచక్రమునందు (భా-3-694-క.) బ్రహ్మస్తవంబు
ఆ చక్రవాళాచలాచక్ర మంతయు (భా-10.2-400-సీ.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
ఆ చిన్నె లంగజాలలు సూచి (భా-10.2-375-క.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
ఆ చీఁకటి వెనుదగిలినఁ (భా-10.1-1296-క.) సూర్యాస్తమయవర్ణన
ఆ చెలికి గర్భచిహ్నములేచినఁ (భా-3-476-క.) దితి గర్భంబు ధరించుట
ఆ జమదగ్ని తనూజుఁడు (భా-9-489-క.) పరశురాముని కథ
ఆ జయత్సేనునికి రథికుండు (భా-9-661-వ.) బృహద్రథుని వృత్తాంతము
ఆ జఱభి రండ రక్కసి (భా-10.1-229-క.) పూతననేలగూలుట
ఆ జవరాలిఁజూచి మనమాఁపగ లేక (భా-9-541-ఉ.) యయాతి శాపము
ఆ తరుణీశిరోమణియు నర్జును (భా-10.2-1171-ఉ.) సుభద్రా పరిణయంబు
ఆ తఱిఁ గుడువఁగ నడచెను (భా-10.1-232-క.) పూతననేలగూలుట
ఆ తఱి నుగ్రసేన వసుధాధిప (భా-10.2-1130-ఉ.) వసుదేవుని గ్రతువు
ఆ తఱి భూరిబాహుబలులైన (భా-10.2-1109-ఉ.) సకలరాజుల శిక్షించుట
ఆ తాపసులిట్లనిరి (భా-1-40-క.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
ఆ తేరా రథికుండునా హయములా (భా-1-376-శా.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
ఆ దంపతులకునిలబిల (భా-9-48-వ.) తృణబిందు వంశము
ఆ దనుజేంద్రయోధ వివిధాయుధ (భా-10.2-166-ఉ.) నరకాసురవధకేగుట
ఆ దానవేశ్వరు ననుఁగుఁ గుమారి యుషా (భా-10.2-327-సీ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
ఆ దితిగర్భమందు రుచిరాకృతితో (భా-3-498-ఉ.) దితిగర్భప్రకారంబుజెప్పుట
ఆ దివిజాధీశుఁడు మహదాదులు (భా-3-227-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఆ దీర్ఘతపునికధికుఁడు (భా-9-498-క.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
ఆ దైత్యేంద్రుఁడు పీనవక్షు (భా-8-650-శా.) బలినిబంధించుట
ఆ ధేనుకాసురుండు మహాశూరుండును (భా-10.1-613-వ.) ధేనుకాసుర వధ
ఆ నదినీటఁదోఁగి పదనై (భా-5.2-26-ఉ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఆ నరవరునకుఁబ్రియతముఁ (భా-5.2-40-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఆ నలినాసన నందనులైన (భా-2-255-క.) మాయా ప్రకారంబు
ఆ నళినాక్షుఁడు గాంచెను (భా-10.1-1274-క.) కుబ్జననుగ్రహించుట
ఆ నళినాక్షు నందనుఁడనయ్యుఁ (భా-2-105-ఉ.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
ఆ నళినాయతాక్షుని యనంతపరాక్రమ (భా-4-169-ఉ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
ఆ నహుషుఁడు మఖశతమును (భా-9-509-క.) నహుషుని వృత్తాంతము
ఆ నారీకవచుండు నిర్మూలంబయిన (భా-9-253-వ.) ఖట్వాంగుని చరిత్రము
ఆ నారీరత్నంబును (భా-10.2-1026-క.) అటుకులారగించుట
ఆ నిటలాంబకుండు గమలాసన నందనుఁ (భా-10.2-1274-ఉ.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
ఆ నీవు ధరణిభారము (భా-10.1-1505-క.) అక్రూరుడు పొగడుట
ఆ నృపాలచంద్రుఁడనపత్యుఁడై యుండ (భా-9-696-ఆ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
ఆ నెఱిఁ దనుఁ గని ప్రత్యుత్థాన (భా-10.2-928-క.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
ఆ పలుకులు విని సిగ్గుపడియున్న (భా-9-381-వ.) బుధుని వృత్తాంతము
ఆ పాట చెవుల సోఁకిన (భా-10.1-1122-క.) బలరామకృష్ణులవేణుగానం
ఆ పాపచిత్తు మత్తుం (భా-10.1-25-క.) కంసుని అడ్డగించుట
ఆ పాపజాతి సుందరి (భా-10.1-219-క.) పూతన కృష్ణునిముద్దాడుట
ఆ పాపల విహరణములు (భా-10.1-298-క.) హరిహరాభేదము చూపుట
ఆ పాలవెల్లి కూఁతురు (భా-8-289-క.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
ఆ పినవానినతులవ్యాపారు (భా-9-628-క.) భరతుని చరిత్ర
ఆ పుణ్యాత్మునిఁ గౌగలించుకొని (భా-10.1-1441-శా.) నందోద్ధవ సంవాదము
ఆ పురి నేలువాఁడు బహుళాశ్వుఁడు (భా-10.2-1178-ఉ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
ఆ పురిటి యిల్లు వెలువడి (భా-10.1-138-క.) కృష్ణుని వ్రేపల్లెకుతరలించుట
ఆ పూతన మెయిగంధము (భా-10.1-243-క.) పూతననేలగూలుట
ఆ పెంజీకటి మ్రోలఁగానకడిదంబంకించి (భా-9-38-శా.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
ఆ పెద్ద వేడబంబుల (భా-10.1-237-క.) పూతననేలగూలుట
ఆ పెనుబాము మేన నొక యద్భుతమైన (భా-10.1-483-ఉ.) అఘాసుర వధ
ఆ ప్రకారమెఱిఁగి హరి విశ్వరూపుఁడు (భా-9-105-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
ఆ ప్రజాసర్గబృంహితంబయిన జగము (భా-6-209-తే.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
ఆ బుధునకుఁదొల్లి చెప్పిన (భా-9-387-వ.) పురూరవుని కథ
ఆ బృహద్బలునకు బృహద్రణుండును (భా-9-366-వ.) భవిష్యద్రాజేతిహాసము
ఆ బృహద్రథునకునన్య భార్యాగర్భ (భా-9-660-సీ.) బృహద్రథుని వృత్తాంతము
ఆ బ్రహ్మదత్తుండు జైగిషవ్యోపదేశంబున (భా-9-655-వ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
ఆ భోగి భోగపర్యంకమధ్యంబున (భా-10.1-1234-సీ.) అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
ఆ మఖవేళ సమస్త ధరామండలిఁ (భా-10.2-664-క.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
ఆ మణి శతధన్వుఁ డపహరించుట నిక్క (భా-10.2-92-సీ.) శతధన్వునిద్రుంచుట
ఆ మధరోక్తులా నయములా (భా-1-409-ఉ.) గోవృషభ సంవాదంబు
ఆ మల్లరంగ పరిసర (భా-10.1-1311-క.) మల్లరంగవర్ణన
ఆ మహనీయపట్టణమునందు (భా-3-505-ఉ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
ఆ మహాత్ముండిట్లనియె (భా-8-462-వ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
ఆ మహాభారతవర్షంబునందుఁ (భా-5.1-64-వ.) భరతుని జన్మంబు
ఆ మహితాత్మకుండు సుగుణాంబుధి (భా-3-490-ఉ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
ఆ మానినికింబుట్టితి (భా-1-27-క.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
ఆ మునికోటికిన్ వినయ మారఁగ (భా-10.2-1180-ఉ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
ఆ మునిచేనామంత్రితుఁడై (భా-4-971-క.) విదురుండు హస్తినకరుగుట
ఆ యగ్నిచేఁబురూరవుఁడా (భా-9-420-క.) పురూరవుని కథ
ఆ యఙ్ఞముఁగనుగొనఁగా (భా-4-61-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
ఆ యమునాతటినీ శుభతోయములం (భా-4-247-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
ఆ యసురేంద్రుని బహుతర (భా-8-338-క.) బలిప్రతాపము
ఆ యసురేశ్వరుండు వడినంబరవీథి (భా-9-270-ఉ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఆ యాగ్నీధ్రునకు నాభి యను (భా-11-35-వ.) విదేహర్షభసంభాషణ
ఆ యార్తరవమునకు (భా-6-453-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఆ యింద్రాగ్నులు శ్యేనక వాయస (భా-10.2-724-క.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
ఆ యీశుఁడనంతుఁడు హరి (భా-2-85-క.) బ్రహ్మ అధిపత్యంబొడయుట
ఆ యెడ లక్ష్మణుఁడుజ్జ్వల (భా-9-292-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఆ యెడనొక్కనాఁడు సలిలార్థము (భా-9-466-ఉ.) పరశురాముని కథ
ఆ యెలనాగ నీకుఁ దగు (భా-10.1-1714-ఉ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
ఆ రజతభూధరంబున (భా-6-489-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఆ రథంబునకు గాయత్రీచ్ఛందంబాదిగా (భా-5.2-83-వ.) భగణ విషయము
ఆ రథికోత్తముందొడరి యందఱు (భా-4-327-ఉ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
ఆ రవమపుడీక్షించి (భా-4-103-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
ఆ రాజకన్య ప్రియమున (భా-10.2-128-క.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
ఆ రాజర్షినిగొలిచిన (భా-9-652-క.) రంతిదేవుని చరిత్రము
ఆ రాజు ఋశ్యశృంగుని (భా-9-686-క.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
ఆ రాజులు గాంచిరి నిజనారీయుతు (భా-10.2-1045-క.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
ఆ రాజేంద్రుఁడు రావణు (భా-9-436-క.) పరశురాముని కథ
ఆ రాజేంద్రుఁడుగాంచె (భా-9-279-శా.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఆ రాత్రి భువనత్రయముదమఃపిహితమై (భా-3-355-సీ.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
ఆ రామకేశవు లంతరించిన వసు (భా-10.1-1163-సీ.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
ఆ రామకేశవులకును (భా-1-352-క.) యాదవులకుశలంబడుగుట
ఆ రామచంద్రునకుఁగుశుండును (భా-9-364-వ.) శ్రీరామాదుల వంశము
ఆ రామలతో నెప్పుడుఁ (భా-10.2-225-క.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
ఆ రాముని సహజన్ముఁడు (భా-10.1-728-క.) ప్రలంబాసురవధ
ఆ రేయి గోపయుతులై (భా-10.1-1300-క.) చంద్రోదయవర్ణన
ఆ రోమపాదునకుఁజతురంగుఁడును (భా-9-697-వ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
ఆ లలన గట్టె ఱోలన్ (భా-10.1-379-క.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
ఆ లలనరూపు బుద్ధియు (భా-10.1-1695-క.) రుక్మిణీ జననంబు
ఆ లలితాంగి గనుంగొనె (భా-10.1-340-క.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
ఆ లీలావతిగండపాళికలపై (భా-6-104-శా.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఆ లోకేశుముఖంబునంగలిగె (భా-9-517-శా.) యయాతి కథ
ఆ లోకేశ్వరుఁ డా చరాచరవిభుం డా (భా-10.1-218-శా.) పూతన బాలకృష్ణునిచూచుట
ఆ వనంబున రాముఁడనుజసమేతుండై (భా-9-269-సీ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఆ వనజగర్భు పంపున (భా-10.1-1680-క.) రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
ఆ వనజనాళమూలం (భా-3-280-క.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
ఆ వనమున వసియించి (భా-2-163-క.) రామావతారంబు
ఆ వర్షమందునర్యముఁడా (భా-5.2-48-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఆ వర్షమందులనుబ్రజలా (భా-5.2-50-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఆ వర్షాగమమందు గోవుల (భా-10.1-760-శా.) వర్షాగమవిహారంబు
ఆ వసుదేవుఁ డంతఁ దన యం దఖిలాత్మక (భా-10.1-67-ఉ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
ఆ వాద్యంబులు నా మహాజయరవం (భా-10.1-486-శా.) సురలు పూలుగురియించుట
ఆ విచిత్రవీర్యునికిఁగాశిరాజుకూఁతుల (భా-9-671-వ.) పాండవ కౌరవుల కథ
ఆ విద్యాధరభర్తగాంచె (భా-6-488-శా.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఆ విధమంతయుఁ గనుఁగొని (భా-10.2-826-క.) సుయోధనుడుద్రెళ్ళుట
ఆ విరజునకుదయించిరి (భా-5.2-11-క.) గయుని చరిత్రంబు
ఆ విల్లంది బలంబు నొంది (భా-10.2-175-శా.) సత్యభామ యుద్ధంబు
ఆ వీట నుండువారికి (భా-10.1-1611-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
ఆ వృక్షమూలతలంబున (భా-4-137-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
ఆ వైకుంఠములోని (భా-9-115-శా.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
ఆ శంతనునకు దాశకన్యక (భా-9-668-వ.) భీష్ముని వృత్తాంతము
ఆ శాంతాలోకనములు (భా-8-311-క.) అమృతము పంచుట
ఆ శింశుమారాఖ్యమగు చక్రమున భాగ (భా-5.2-93-సీ.) భగణ విషయము
ఆ శిశువపుడు పేరాఁకలిచేఁగుంది (భా-4-910-సీ.) ప్రచేతసుల తపంబు
ఆ శూరసేనున కాత్మజుం డగు (భా-10.1-20-సీ.) వసుదేవదేవకీల ప్రయాణం
ఆ శైలేంద్రము చుట్టి రా విడిసి (భా-10.1-1674-శా.) ప్రవర్షణపర్వతారోహణంబు
ఆ శౌరికిఁ దెరువొసఁగెఁ బ్రకాశోద్ధత (భా-10.1-144-క.) కృష్ణుని వ్రేపల్లెకుతరలించుట
ఆ సనకాదులంతఁబులకాంకురముల్ (భా-3-590-ఉ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
ఆ సమయంబు న య్యాదవేంద్రుని (భా-10.1-1619-వ.) పౌరులను ద్వారకకుతెచ్చుట
ఆ సమయంబునం బుష్పవర్షంబులు (భా-10.1-1179-వ.) నారదుడు కృష్ణునిదర్శించుట
ఆ సమయంబునం బౌరకాంతలు (భా-10.1-1352-వ.) పౌరకాంతలముచ్చటలు
ఆ సమయంబున (భా-1-264-వ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
ఆ సమయంబున (భా-9-631-వ.) భరతుని చరిత్ర
ఆ సమయంబున (భా-10.1-180-వ.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
ఆ సమయంబున (భా-10.1-249-వ.) యశోద కృష్ణుని తొట్లనిడుట
ఆ సమయంబున (భా-10.1-356-వ.) చిలుకుతున్నకవ్వంపట్టుట
ఆ సమయంబున (భా-10.1-469-వ.) అఘాసుర వధ
ఆ సమయంబున (భా-10.1-518-వ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
ఆ సమయంబున (భా-10.1-587-వ.) పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
ఆ సమయంబున (భా-10.1-609-వ.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
ఆ సమయంబున (భా-10.1-641-వ.) కాళిందిలో దూకుట
ఆ సమయంబున (భా-10.1-761-వ.) వర్షాగమవిహారంబు
ఆ సమయంబున (భా-10.1-815-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
ఆ సమయంబున (భా-10.1-1380-వ.) కంసవధ
ఆ సమయంబున (భా-10.1-1574-వ.) బలరాముడు విజృంభించుట
ఆ సమయంబున గోపకు లిండ్లకడనున్న (భా-10.1-753-వ.) దావాగ్ని తాగుట
ఆ సమయంబున దూడలు పోయిన జాడ (భా-10.1-508-వ.) బ్రహ్మ వత్సబాలకులదాచుట
ఆ సమయంబున దేవతలందఱు (భా-7-305-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ఆ సమయంబున నంద యశోదాదులు (భా-10.1-654-వ.) గోపికలు విలపించుట
ఆ సమయంబున నగర ద్వారంబుననుండి (భా-10.1-1257-వ.) రజకునివద్ద వస్త్రముల్గొనుట
ఆ సమయంబున బలిసభామండపంబుఁ (భా-8-535-వ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
ఆ సమయంబున బాలకుల తల్లులు (భా-10.1-299-వ.) హరిహరాభేదము చూపుట
ఆ సమయంబున బ్రహ్మాది దేవత (భా-4-30-వ.) దక్షప్రజాపతి వంశవిస్తారము
ఆ సమయంబున వేలుపులు (భా-10.1-438-వ.) వత్సాసురవధ
ఆ సమయంబున సభాసీనులయిన (భా-1-510-వ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
ఆ సమయంబున సురలు విరులవానలు (భా-10.1-627-వ.) ధేనుకాసుర వధ
ఆ సమయంబునన్ (భా-10.1-215-వ.) పూతన వ్రేపల్లెకొచ్చుట
ఆ సమయంబునన్ విభుఁ డనంతుఁడు (భా-10.1-1083-ఉ.) రాసక్రీడావర్ణనము
ఆ సీరధ్వజునకుఁగుశధ్వజుండును (భా-9-374-వ.) నిమి కథ
ఆ సుచరిత్ర దంపతులుదంచితలీలఁ (భా-4-23-ఉ.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
ఆ సుతలమునకుఁగ్రిందై (భా-5.2-116-క.) పాతాళ లోకములు
ఆ సుదాసుఁడు వేఁటకై వనంబునకేగి (భా-9-237-సీ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
ఆ హరుమస్తకమునఁ గడుసాహసమునఁ (భా-10.2-1248-క.) వృకాసురుండు మడియుట
ఆకర్ణింపుము (భా-3-450-వ.) విధాత వరాహస్తుతి
ఆకసముతోడిచూ లనఁ (భా-10.1-1595-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
ఆకార జన్మ విద్యార్థ వరిష్ఠుఁడై (భా-7-117-సీ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఆకాశంబున మేఘబృందము (భా-9-562-శా.) పూరువు వృత్తాంతము
ఆకాశంబున వచ్చు శూలమును (భా-8-374-శా.) నముచివృత్తాంతము
ఆకులమయ్యె భోగమిదె (భా-10.1-688-ఉ.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
ఆఖండలుండు మొదలుగ (భా-6-279-క.) దేవాసుర యుద్ధము
ఆగుణునకవికారునకున్ (భా-3-231-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఆగ్రహమునఁ నేఁజేసిన (భా-7-204-క.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
ఆచార్యోక్తముగాక బాలురకు (భా-7-260-శా.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ఆటలకుఁదన్ను రమ్మని (భా-7-209-క.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
ఆటలుఁబాటలుంజదువులద్భుతముల్ (భా-6-18-ఉ.) కృతిపతి నిర్ణయము
ఆటోపంబునఁజిమ్ము ఱొమ్మగల (భా-8-57-శా.) కరిమకరులయుద్ధము
ఆడం జని వీరల పెరుగోడక (భా-10.1-311-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
ఆడడు తన్ను దూషణము (భా-1-468-ఉ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
ఆడదు భర్తమాటకెదురాడదు (భా-6-27-ఉ.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
ఆడించున్ హరి దివ్యనాటక (భా-6-485-శా.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఆడిన యాట లెల్లను హలాయుదుఁ (భా-10.2-296-ఉ.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
ఆడుచుఁ బాడుచు నందొక (భా-10.1-1094-క.) గోపికలవద్ద పాడుట
ఆడుచుఁజెవులకునింపుగఁ (భా-9-690-క.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
ఆడుదము మనము హరిరతిఁ (భా-7-248-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ఆడుదుము రేయుఁబగలుం (భా-7-326-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ఆతత యమునా సరసీజాత (భా-10.1-721-క.) గ్రీష్మఋతువర్ణనము
ఆతతమైన వేడ్క దనుజాధిపమంత్రి (భా-9-539-ఉ.) దేవయాని యయాతివరించుట
ఆతతసేవఁజేసెద (భా-1-3-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
ఆతనికీహ మానె హరులందుఁగరులందు (భా-9-88-ఆ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
ఆతఱి మందగొందలమునందఁగ (భా-3-115-ఉ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఆతుర భూసురగతిఁబురుహూతాదులుఁ (భా-8-561-క.) వామునునిసమాధానము
ఆత్మ వలనఁ గలిగి యమరుదేహాదుల (భా-10.1-121-ఆ.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
ఆత్మకుఁబరిశుద్ధినర్థించువారికి (భా-4-712-సీ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఆత్మబుద్ధిఁదలఁచి యార్ద్రంబుశుష్కంబు (భా-8-378-ఆ.) నముచివృత్తాంతము
ఆదరమొప్ప మ్రొక్కిడుదు (భా-1-5-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
ఆదికాలంబుననా ప్రజాపతిపతి (భా-6-197-సీ.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
ఆదిత్య చంద్రాగ్ని మేదినీ తారాంబు (భా-10.2-1121-సీ.) వసుదేవుని గ్రతువు
ఆదిదేవుఁడైన యా రామచంద్రుని (భా-9-359-ఆ.) శ్రీరామాదుల వంశము
ఆదిన్ శ్రీసతి కొప్పుపైఁదనవుపై (భా-8-592-శా.) శుక్రబలిసంవాదంబును
ఆదివరాహంబవై యా రసాతల (భా-4-486-సీ.) భూమినిబితుకుట
ఆద్యంతశూన్యంబునవ్యయంబై తగు (భా-3-342-సీ.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
ఆద్యుండుగ్రుఁడు నీలకంఠుఁ (భా-4-105-శా.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
ఆనందాశ్రులుగన్నులన్ వెడల (భా-1-124-శా.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
ఆనకదుందుభి మనమున (భా-10.1-66-క.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
ఆనదీజలంబులాడిన యచ్చటి (భా-5.2-23-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఆనర్తునకు రైవతాహ్వయుండుదయించె (భా-9-70-సీ.) రైవతుని వృత్తాంతము
ఆపదలమీఁద నాపదలీ (భా-10.1-452-క.) బకాసుర వధ
ఆపన్నురాలైన యంగన రక్షింప (భా-10.1-38-సీ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
ఆపన్నులగు దిదృక్షుల (భా-8-157-క.) బ్రహ్మాదులహరిస్తుతి
ఆప్తుఁడగు పుత్రువలనను (భా-9-488-క.) పరశురాముని కథ
ఆమంత్రితులై తగ నిజధామములకుఁ (భా-3-592-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
ఆమరుత్తునకు దముండును (భా-9-46-వ.) మరుత్తుని చరిత్ర
ఆయత వజ్ర నీలమణి హాటక నిర్మిత (భా-10.1-1599-ఉ.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
ఆయెడఁగాలుదన్నక రయంబుననేఁగి (భా-3-44-ఉ.) యుద్దవ దర్శనంబు
ఆరఁగఁ జదివెడి పొగడెడి (భా-10.1-179-క.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
ఆరయ వీర్యవంతమగునౌషధమెట్లు (భా-6-126-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఆరాటము మదినెఱుఁగము (భా-1-252-క.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
ఆరామంబున మునివరుఁ (భా-9-182-క.) మాంధాత కథ
ఆరామభూములందు విహారామల (భా-10.2-274-క.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
ఆరీతిని భూసురవరునారయనా (భా-5.1-132-క.) విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
ఆరూఢ నియతితోఁ బెంపారిన (భా-10.2-1315-క.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
ఆర్త జనుల మమ్ము నరసి రక్షింపు (భా-10.2-648-ఆ.) భూసురుని దౌత్యంబు
ఆలము చేయలేక పురుషాధమ (భా-10.1-1636-ఉ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
ఆలమున నోలిఁ గూలిన (భా-10.1-625-క.) ధేనుకాసుర వధ
ఆలాపంబులు మాని (భా-1-217-శా.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
ఆలింపుము విన్నపమిదె (భా-8-731-క.) కడలిలో నావనుగాచుట
ఆలోఁ జక్రసమీరదైత్యుఁడు మహాహంకారుఁడై (భా-10.1-271-శా.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
ఆలో దొంగలలో మయాసురసుతుం (భా-10.1-1185-శా.) వ్యోమాసురుని సంహారించుట
ఆలోకభయంకరమగు (భా-4-274-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
ఆలోనన నతిచిర మగు (భా-10.2-374-క.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
ఆలోపల నేకతమున (భా-10.1-1725-క.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
ఆలోలజలధిలోపల (భా-8-215-క.) కాలకూటవిషముపుట్టుట
ఆలోలాంగకనశ్రుతోయకణజాలాక్షిన్ (భా-1-414-శా.) గోవృషభ సంవాదంబు
ఆళీ నా తొలుచూలి పాపనికి బోర్కాడించి (భా-10.2-31-శా.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
ఆళీనివహ నివేదిత (భా-10.1-1492-క.) కుబ్జగృహంబునకేగుట
ఆశాపాశంబుదాఁగడున్ నిడుపు (భా-8-575-శా.) వామనుడుదానమడుగుట
ఆశ్రయించు జనుల కానందసందోహ (భా-10.1-576-ఆ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
ఆశ్రితసత్ప్రసాదాభిముఖుండును (భా-4-249-సీ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
ఆసక్తి కృష్ణముఖావలోకనమంద (భా-10.1-1612-సీ.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
ఆసన్నమరణార్థి యైన యతీశుండు (భా-2-27-సీ.) తాపసుని జీవయాత్ర
ఆహవముఖమున (భా-3-584-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస

| ఇం |-

[మార్చు]

ఇంకొక యేఁడు పోయిన నరేశ్వర (భా-9-418-ఉ.) పురూరవుని కథ
ఇంగలముతోడి సంగతి (భా-8-726-క.) కడలిలో నావనుగాచుట
ఇంచుక మాయలేక (భా-1-71-ఉ.) ఏకవింశత్యవతారములు
ఇంటికి వచ్చిన నెదురేగుదెంచుచు (భా-10.2-223-సీ.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
ఇంతకు మూలమాహరి (భా-3-599-ఉ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
ఇంతనుండి యైన నెదిరిఁ ద న్నెఱింగి నా (భా-10.2-510-ఆ.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
ఇంతయును మున్ను మనముననెఱిఁగి (భా-4-126-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
ఇంతయునుదథ్యమని మది (భా-6-183-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఇంతి తన సుతుల్ (భా-3-601-తే.) హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
ఇంతి మదీయ మానధనమెల్ల హరించిన (భా-10.2-362-ఉ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
ఇంతితంతై వటుఁడింత యై (భా-8-622-శా.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
ఇంతుల్ తోయము లాడుచుండ (భా-10.1-830-శా.) గోపికావస్త్రాపహరణము
ఇందాఁక వాఁడు బ్రదికిన (భా-10.2-33-క.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
ఇందిందిరాతిసుందరి (భా-9-603-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
ఇందీవర శ్యాము వందితసుత్రాముఁ (భా-10.2-979-సీ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
ఇందీవరదామమున ముకుందునిఁ (భా-8-283-క.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
ఇందీవరేక్షణ యేనెందు భవదీయ (భా-4-794-సీ.) పురంజను కథ
ఇందుకులోద్భవ వినుమా (భా-5.2-120-క.) పాతాళ లోకములు
ఇందుగలఁడందు లేఁడని (భా-7-275-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ఇందున్న కణ్వమునికిని (భా-9-606-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
ఇందుల కొక్క యితిహాసంబు గలదు (భా-11-97-వ.) అవధూతసంభాషణ
ఇందులకుఁ బురాతన వృత్తాంతంబు గలదు (భా-11-101-వ.) అవధూతసంభాషణ
ఇంద్రియంబులతోడనెలమినొప్పెడి (భా-3-246-సీ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఇంద్రియేశుఁడు గంధాదికేష్టగుణముఁ (భా-4-602-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ఇంద్రుఁడిట్లనియె (భా-4-180-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
ఇంద్రుండిట్లనియె (భా-7-309-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ఇంద్రుండు గంధర్వులంబనిచిన (భా-9-404-వ.) పురూరవుని కథ
ఇ చ్చెలువఁ జూచి మ్రుచ్చిలి (భా-10.1-317-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
ఇ ట్లనేక ప్రకారంబులు గాసిచేసి (భా-10.2-399-వ.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
ఇ ట్లరిగి తద్గేహంబున (భా-10.1-1489-వ.) కుబ్జగృహంబునకేగుట
ఇ ట్లహికులారాతి చేత వ్రేటుపడి (భా-10.1-707-వ.) కాళియునిపూర్వకథ
ఇ ట్లామని కందువ తెఱంగు గలిగి (భా-10.1-722-వ.) గ్రీష్మఋతువర్ణనము
ఇ ట్లేగుచు (భా-10.1-503-వ.) క్రేపుల వెదకబోవుట
ఇ మ్మగువ తన్ను వాకిటఁ (భా-10.1-315-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
ఇ వ్విధంబునఁ గట్టాయితంబై యప్పుడు (భా-10.2-1293-వ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
ఇ వ్విధంబునఁ గుబ్జ యిచ్చిన లేపంబు (భా-10.1-1280-సీ.) కుబ్జననుగ్రహించుట
ఇ వ్విధంబునం జరియించుచుండె నట్టియెడ (భా-10.2-334-వ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
ఇ వ్విధంబునం జూపిన (భా-10.2-360-వ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
ఇ వ్విధంబునం బ్రవర్తిల్లిన శ్రీమన్నారాయణమూర్తి (భా-11-73-వ.) నారయణఋషి భాషణ
ఇ వ్విధంబునఁ బ్రశంసింపఁదగిన కావేర్యాది (భా-11-79-వ.) నారయణఋషి భాషణ
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-76-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-191-వ.) జలకమాడించుట
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-460-వ.) చల్దులుగుడుచుట
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-607-వ.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-864-వ.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-1069-వ.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-1350-వ.) చాణూరముష్టికులతో పోరు
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-1571-వ.) బలరాముడు విజృంభించుట
ఇ వ్విధంబున (భా-10.1-1632-వ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
ఇ వ్విధంబున (భా-10.2-184-వ.) సత్యభామ యుద్ధంబు
ఇ వ్విధంబున గోపికాజన మనోజాతుండైన (భా-10.2-1336-వ.) యదువృష్ణిభోజాంధకవంశంబు
ఇ వ్విధంబున నతిమనోహర (భా-10.2-373-వ.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
ఇ వ్విధంబున ననంతుండు నప్రమేయుండును (భా-10.2-959-వ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
ఇ వ్విధంబున నొదుగు పెట్టుకొని యుండి (భా-10.1-444-వ.) బకాసుర వధ
ఇ వ్విధంబున భువనకంటకుండైన (భా-10.2-559-వ.) ద్వివిదునివధించుట
ఇ వ్విధంబున భూమివలన సైరణయు (భా-11-99-వ.) అవధూతసంభాషణ
ఇ వ్విధంబున మఱియు దన సుతులు (భా-10.2-1283-వ.) విప్రుని ఘనశోకంబు
ఇ వ్విధంబున సౌభకంబు వర్తించుటం జేసి (భా-10.2-868-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
ఇ వ్విధంబునన్ (భా-10.1-231-వ.) పూతననేలగూలుట
ఇక్కడఁ బెట్టితిం దనయుఁ (భా-10.1-269-ఉ.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
ఇక్కడ నున్న బాంధవుల కెల్లను (భా-10.1-1405-ఉ.) నందుని వ్రేపల్లెకు పంపుట
ఇక్కడనుందురే మనుజు లీ (భా-10.1-423-ఉ.) బృందావనముబోవతలచుట
ఇక్ష్వాకునకుఁబుత్రులెలమిఁబుట్టిరినూర్వు (భా-9-156-సీ.) ఇక్ష్వాకుని వంశము
ఇచ్చెదనని పల్కి యీకున్న నరకంబు (భా-8-580-సీ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
ఇచ్చోఁ బచ్చిక మేసిన (భా-10.1-504-క.) క్రేపుల వెదకబోవుట
ఇజ్జలములనతిభక్తిని (భా-3-816-క.) కర్దముని విమానయానంబు
ఇటమీఁదనీ రాత్రికేడవదినమునఁ (భా-8-706-సీ.) మీనావతారుని ఆనతి
ఇటు చనుదెంచి యున్న మగధేశ్వరవాహినిఁ (భా-10.1-1670-చ.) జరసంధుడుగ్రమ్మరవిడియుట
ఇటు దన్నుఁ బట్టవచ్చినఁ (భా-10.1-1622-క.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
ఇట్టయినఁ దడయ నేటికి (భా-10.1-164-క.) కంసునికి మంత్రుల సలహా
ఇట్టి జగత్సర్జకుండవైన నీవు (భా-4-724-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఇట్టి దివ్యశరీరమెవ్వఁడు ప్రతిదినం (భా-5.2-98-సీ.) భగణ విషయము
ఇట్టి నితాంతంబగు హేమంతంబున (భా-10.1-808-వ.) గోపికలకాత్యాయనిసేవనంబు
ఇట్టి నీ పాదమూలంబులెవ్వఁడేని (భా-4-714-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఇట్టి నీదండంబ యీ మూఁడుజగములఁ (భా-6-167-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఇట్టి మహనీయగుణాకరుండగు గయుని (భా-5.2-8-వ.) గయుని చరిత్రంబు
ఇట్టి మహోత్సవంబున దేవహూతికిం (భా-3-839-వ.) కపిలుని జన్మంబు
ఇట్టి లోకోపద్రవంబెఱింగి జననాథుండు (భా-4-432-వ.) వేనుని చరిత్ర
ఇట్టి విద్వదనుభవంబున (భా-4-575-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
ఇట్టిచోఁ గావలున్న మే మెవ్వరమును (భా-10.2-378-తే.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
ఇట్టినన్నుఁగృపామతి యెడలి యిటు (భా-4-476-తే.) భూమినిబితుకుట
ఇట్టులవ్యక్తరూపుండునునప్రమేయుండును (భా-4-357-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
ఇట్లఖిలలోకానందకరకమ్రాకారులు (భా-6-81-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఇట్లగుటంజేసి సత్పురుషులైనవారలు (భా-4-556-వ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
ఇట్లగ్గలంబగు నగ్గలిక డగ్గఱిన మల్లునిం (భా-10.1-1348-వ.) చాణూరముష్టికులతో పోరు
ఇట్లగ్నీధ్రుండు రాజ్యంబు చేయుచు (భా-5.1-26-వ.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
ఇట్లడవికింజని తత్ప్రదేశంబునందు (భా-7-58-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
ఇట్లతండు ప్రత్యాహృత (భా-1-465-వ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
ఇట్లతి భయంకరంబైన తపంబు (భా-6-246-వ.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
ఇట్లతి వికృతతుండగండాభోగవిభాగ (భా-6-71-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఇట్లతిఘోరంబైన తపంబుచేయుచుఁ (భా-4-12-వ.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
ఇట్లతిరథునకుఁగానీనుండైన కర్ణుండు (భా-9-699-వ.) ద్రుహ్యానుతుర్వసులవంశము
ఇట్లతివికృతత్వంబుతో బ్రహ్మహత్య (భా-6-437-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లతిశీఘ్రగమనంబున (భా-4-78-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
ఇట్లధ్యాత్మయోగనిష్ఠుండై కర్మంబుల (భా-4-640-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ఇట్లనన్యపురుషసంచారంబై (భా-8-43-వ.) గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
ఇట్లని వితర్కించె (భా-3-278-వ.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
ఇట్లనియె (భా-4-258-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
ఇట్లనియె (భా-10.1-373-వ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
ఇట్లనిరి (భా-3-379-వ.) సృష్టిభేదనంబు
ఇట్లనిరి (భా-3-522-వ.) సనకాదుల శాపంబు
ఇట్లనిరి (భా-3-527-వ.) సనకాదుల శాపంబు
ఇట్లనిరి (భా-3-730-వ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
ఇట్లనిరి (భా-4-463-వ.) అర్చిపృథుల జననము
ఇట్లనిరి (భా-10.1-987-వ.) గోపికల దీనాలాపములు
ఇట్లనిరి నరేంద్రా యేమొక్కటి (భా-4-421-వ.) వేనుని చరిత్ర
ఇట్లను మునీంద్ర మదీయాశా (భా-4-813-వ.) పురంజను కథ
ఇట్లన్యోన్యంబును శాపంబులంబొందియు (భా-4-52-వ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
ఇట్లభ్యంజనాదికృత్యంబులుదీర్చి (భా-5.1-133-వ.) విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
ఇట్లమ్మహానదీప్రవాహంబు (భా-9-230-వ.) గంగాప్రవాహ వర్ణన
ఇట్లయ్యింద్రుఁడు క్రోధంబు (భా-6-316-వ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
ఇట్లరిగి తల్లిదండ్రుల నివాసంబుసొచ్ఛి (భా-1-260-వ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
ఇట్లర్జునుండు బాహువిలాసంబు చూపిన (భా-9-456-వ.) పరశురాముని కథ
ఇట్లర్జునుండుదెచ్చి చూపిన (భా-1-160-వ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
ఇట్లలరువిల్తుని నెఱబిరుదు (భా-9-27-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
ఇట్లశరీరవాణి సర్వభూతంబులకుఁదేటపడ (భా-9-633-వ.) భరతుని చరిత్ర
ఇట్లశ్వత్థామంబ్రాణావశిష్టుంజేసి (భా-1-176-వ.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
ఇట్లస్త్రద్వయంబునుపసంహరించి (భా-1-154-వ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
ఇట్లాంగిరసుండు ప్రథమభార్య యందుఁ (భా-5.1-120-వ.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
ఇట్లాత్మహితంబులైన కర్మంబులయంద (భా-4-810-వ.) పురంజను కథ
ఇట్లాత్మారాముండునుబూర్ణకాముండును (భా-1-249-వ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
ఇట్లాదేశించిన దివ్యవాణిపలుకు (భా-8-377-వ.) నముచివృత్తాంతము
ఇట్లాధేను వృషభంబుల రెంటిం (భా-1-415-వ.) కలినిగ్రహంబు
ఇట్లాభీలంబైన నిదాఘకాలంబు వర్తింప (భా-10.1-719-వ.) గ్రీష్మఋతువర్ణనము
ఇట్లారాచపట్టి చెఱుకువింటివాని (భా-9-391-వ.) పురూరవుని కథ
ఇట్లావిర్భవించిన కన్యకలందు శ్రద్ధయు (భా-4-28-వ.) దక్షప్రజాపతి వంశవిస్తారము
ఇట్లిచ్చి యనిచిన బలభద్రుండు (భా-10.2-597-వ.) హస్తినఁగంగంద్రోయబోవుట
ఇట్లు ఋషభుండు పురందరుండు (భా-5.1-60-వ.) ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
ఇట్లు కంటకంబునంగంటకోన్మూలనంబు (భా-1-383-వ.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
ఇట్లు కట్టిత్రోచిన నుషాసతి (భా-10.2-386-వ.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
ఇట్లు కఠోరకంఠనాదంబొనర్చిన (భా-6-386-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు కనుంగొనుచుం జనుచుండ (భా-10.2-615-వ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
ఇట్లు కపిలోక్తమార్గంబున దేవహూతి (భా-3-1051-వ.) కపిలమహాముని తపంబు
ఇట్లు కరకలిత వజ్రాయుధ (భా-6-420-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు కరిమకరంబులు రెండును (భా-8-55-వ.) కరిమకరులయుద్ధము
ఇట్లు కవచరూపశ్రీనారాయణ (భా-6-430-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు కశ్యపచిరతరతపస్సంభృత (భా-8-492-వ.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
ఇట్లు కృతకృత్యుండైన (భా-8-520-వ.) వామనునివిప్రులసంభాషణ
ఇట్లు కృతకృత్యులైన శిష్యులం జూచి (భా-10.1-1415-వ.) సాందీపుని వద్ధ శిష్యులగుట
ఇట్లు కృతార్థుండై ప్రిత్ర్యంబయిన (భా-5.2-115-వ.) పాతాళ లోకములు
ఇట్లు కృష్ణభీమార్జునులు బ్రాహ్మణ వేషంబులు (భా-10.2-718-వ.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
ఇట్లు కృష్ణసందర్శన కుతూహల (భా-10.2-689-వ.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
ఇట్లు కృష్ణసహితు లయిన గోపకుమారులు (భా-10.1-499-వ.) చల్దులారగించుట
ఇట్లు కృష్ణుండు జరాసంధవధంబును (భా-10.2-763-వ.) రాజబంధమోక్షంబు
ఇట్లు కృష్ణుండు బహువిధంబులఁ (భా-10.1-422-వ.) కపటబాలలీలలు
ఇట్లు కృష్ణుండు బాలవత్స రూపంబులు దాల్చి (భా-10.1-522-వ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
ఇట్లు కృష్ణుండు విహితవిహారంబుల (భా-10.1-764-వ.) వర్షాగమవిహారంబు
ఇట్లు కృష్ణున కభిమతంబుగా (భా-10.2-1176-వ.) సుభద్రా పరిణయంబు
ఇట్లు కృష్ణుని యనుగ్రహంబున (భా-1-439-వ.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
ఇట్లు కేవలపురుషరూపంబును (భా-7-299-వ.) నృసింహరూపావిర్భావము
ఇట్లు కొండగుహలోనఁ గ్రమక్రమంబున (భా-10.1-1186-వ.) వ్యోమాసురుని సంహారించుట
ఇట్లు కోపోద్దీపితమానసుండై కనుంగొని (భా-10.2-548-వ.) ద్వివిదునివధించుట
ఇట్లు క్రీడాకల్పిత వాహనుం డయిన (భా-10.1-733-వ.) ప్రలంబాసురవధ
ఇట్లు క్రూరంబులయిన హరిచరణ (భా-10.1-671-వ.) కాళియ మర్ధనము
ఇట్లు గంధర్వవల్లభునింజూచు (భా-9-467-వ.) పరశురాముని కథ
ఇట్లు గడంగి బాణజాలంబులు పరఁగించి (భా-10.2-565-వ.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
ఇట్లు గడంగి యుద్ధసన్నద్ధులై (భా-10.2-561-వ.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
ఇట్లు గడచి చనుచు నానర్తక సౌవీర (భా-10.2-684-వ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
ఇట్లు గిరి యెత్తి (భా-10.1-917-వ.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
ఇట్లు గుహ్యకునిచేత విడివడిన గోపికలను (భా-10.1-1125-వ.) శంఖచూడుని వధ
ఇట్లు గూడం జని (భా-10.1-371-వ.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
ఇట్లు గృహకర్మప్రవర్తనుండగుచునుండ (భా-5.1-127-వ.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
ఇట్లు గోత్రంబు ఛత్రంబుగాఁ బట్టి (భా-10.1-919-వ.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
ఇట్లు గోపకన్యక లందుఁ బ్రసన్నుండయి (భా-10.1-850-వ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
ఇట్లు గోపకులు క్రీడింప గోవు లంతంతం (భా-10.1-741-వ.) దావాగ్ని తాగుట
ఇట్లు గోపకులు హరిసమేతు లై (భా-10.1-894-వ.) పర్వతభంజనంబు
ఇట్లు గోపగోగణపతిత్వంబునకు (భా-10.1-953-వ.) కామధేనువు పొగడుట
ఇట్లు గోపికలు సాదరంబుగంజూడ (భా-10.1-630-వ.) ధేనుకాసుర వధ
ఇట్లు గోవింద సందర్శనాభావవిహ్వలురైన (భా-10.1-1447-వ.) నందోద్ధవ సంవాదము
ఇట్లు గోవృషంబుల జయించినవాఁడ (భా-10.2-127-వ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
ఇట్లు గౌఁగిటంజేర్చి గతద్వేషుండై (భా-4-546-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
ఇట్లు గ్రద్దన నా ముద్దియ ముద్దులపట్టి (భా-10.1-384-వ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
ఇట్లు చంపక బావా రమ్మని చిఱునగవు (భా-10.1-1771-వ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
ఇట్లు చథ్యుని భార్య యగు (భా-9-641-వ.) భరతుని చరిత్ర
ఇట్లు చని నిరంతర కిసలయపత్రకోరక (భా-10.1-1532-వ.) జరాసంధుని మథురముట్టడి
ఇట్లు చనిచని (భా-8-528-వ.) వామనునిబిక్షాగమనము
ఇట్లు చనిచని బ్రహ్మావర్తదేశంబునందు (భా-3-794-వ.) దేవహూతి పరిణయంబు
ఇట్లు చనుదెంచి (భా-4-599-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ఇట్లు చనుదెంచి ధర్మనందనుండు (భా-10.2-687-వ.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
ఇట్లు చరణనఖస్పర్శంజేసి (భా-5.2-32-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఇట్లు చారులచేత (భా-7-138-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఇట్లు చూచిన (భా-10.1-1755-వ.) రుక్మిణీ గ్రహణంబు
ఇట్లు చెలికత్తియల మొత్తంబులుం (భా-9-25-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
ఇట్లు చేసి శర్మిష్ఠ పోయిన వెనుక (భా-9-524-వ.) యయాతి కథ
ఇట్లు చొచ్చి మూఢహృదయంబునుం బోలెఁ (భా-10.1-1635-వ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
ఇట్లు జగంబు పరమేశ్వరాధీనంబుగాని (భా-1-232-వ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
ఇట్లు జగన్మోహనాకారుండయిన (భా-6-334-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు జము నడగి తెచ్చి (భా-10.1-1430-వ.) గురుపుత్రునితెచ్చిఇచ్చుట
ఇట్లు జరాసంధపరిజన ప్రదీపితంబైన (భా-10.1-1675-వ.) ప్రవర్షణపర్వతారోహణంబు
ఇట్లు డగ్గఱి మాయాబిక్షుకుండు (భా-8-542-వ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
ఇట్లు డగ్గఱి య ద్ధనువుం గనుంగొని (భా-10.2-1089-వ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
ఇట్లు తండ్రిచేనాదరింపబడనిదై (భా-4-86-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
ఇట్లు తథ్యవాది యైన బలిచే నిరాకృతుండై (భా-8-357-వ.) హరి అసురులశిక్షించుట
ఇట్లు తన మొనలు విఱిగి పాఱినం (భా-10.1-1562-వ.) కృష్ణుడు విజృంభించుట
ఇట్లు తనకు మ్రొక్కిన సత్యభామను (భా-10.2-156-వ.) నరకాసురవధకేగుట
ఇట్లు తనకెదురు వచ్చిన మచ్చిక (భా-10.1-1136-వ.) గోపికల విరహాలాపములు
ఇట్లు తనపడిన బన్నములం దలంపక (భా-10.2-654-వ.) భూసురుని దౌత్యంబు
ఇట్లు తన్మయత్వంబున గోపసుందరులు (భా-10.1-1027-వ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
ఇట్లు తపంబుజేయుచు స్వాయంభువ (భా-8-9-వ.) 1స్వాయంభువమనువుచరిత్ర
ఇట్లు తెచ్చి ప్రద్యుమ్నుండు హరినయనం (భా-10.2-284-వ.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
ఇట్లు త్రైలోక్యసంతాపకరంబైన (భా-7-74-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
ఇట్లు దండప్రణామంబులాచరించి (భా-4-280-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
ఇట్లు దక్షప్రజాపతి ప్రజాసర్గంబు చాలక (భా-6-210-వ.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
ఇట్లు దక్షిణాగ్ని యందు వేల్చిన (భా-4-104-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
ఇట్లు దక్షుండు పల్కిన గర్హితవాక్యంబులు (భా-4-47-వ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
ఇట్లు దనకు నొడ్డారించి యడ్డంబు వచ్చిన (భా-10.2-218-వ.) పారిజాతాపహరణంబు
ఇట్లు దప్పిన తెఱం గెట్టనినఁ (భా-10.2-789-వ.) శిశుపాలుని వధించుట
ఇట్లు దలంచి కృష్ణపాలితంబయిన (భా-10.2-599-వ.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
ఇట్లు దలపోసి తన్మమహత్త్వం బంతయుం (భా-10.2-1268-వ.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
ఇట్లు దానవేంద్రుండు పరిగృహ్యమాణ (భా-7-285-వ.) నృసింహరూపావిర్భావము
ఇట్లు దానవేంద్రుని మాయావిశేష (భా-8-337-వ.) బలిప్రతాపము
ఇట్లు దానవేంద్రుని యుగ్రదండంబునకు (భా-7-107-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
ఇట్లు దిగ్విజయార్థంబు వచ్చిన (భా-9-433-వ.) పరశురాముని కథ
ఇట్లు దివ్యరథారూఢుండయి (భా-9-299-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు దుష్టజన దండధరావతారుండైన (భా-10.1-668-వ.) కాళియ మర్ధనము
ఇట్లు దేవదానవులు నర్మదాతీరంబునఁ (భా-6-374-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు దేవేంద్రుండు వామనభుజపాలితంబగు (భా-8-686-వ.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
ఇట్లు దైత్యేశ్వరుండు దివినున్న (భా-7-86-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
ఇట్లు దొంగిలి (భా-10.1-818-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
ఇట్లు ద్రోణతనయుండేసిన (భా-1-186-వ.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
ఇట్లు ధరణి పాఱిననతండు (భా-4-474-వ.) భూమినిబితుకుట
ఇట్లు ధరణీసురదక్షిణచరణప్రక్షాళనంబు (భా-8-606-వ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
ఇట్లు ధరియించి గతకల్మషంబైన (భా-4-98-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
ఇట్లు ధారా పరిగ్రహంబు చేసి (భా-8-621-వ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
ఇట్లు నక్రూర రామ సహితుండై చనిచని (భా-10.1-1226-వ.) కృష్ణుడు మథురకుచనుట
ఇట్లు నమస్కరించి కరకమలంబులు (భా-10.1-938-వ.) ఇంద్రుడు పొగడుట
ఇట్లు నర నారాయణులు సహాయులుగా (భా-10.2-122-వ.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
ఇట్లు నరహరిరూపంబు (భా-7-344-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ఇట్లు నారదవచననియుక్తులై (భా-8-383-వ.) నముచివృత్తాంతము
ఇట్లు నారదుండు చనిన యనంతరంబ (భా-4-966-వ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
ఇట్లు నారదుజన్మకర్మంబులు విని (భా-1-113-వ.) నారదుని పూర్వకల్పము
ఇట్లు నారాయణకవచంబు ఘటియించి (భా-6-299-వ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
ఇట్లు నిజమాయావిశేషంబున (భా-7-407-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
ఇట్లు నిజయోగవైభవంబున (భా-10.1-749-వ.) దావాగ్ని తాగుట
ఇట్లు నిజసతిచేతనుపలాలితుండై (భా-6-514-వ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
ఇట్లు నిజాశ్రమంబునకు వచ్చిన నారదు (భా-1-88-వ.) నారదాగమనంబు
ఇట్లు నిమిషస్పర్శనంబున సుదర్శనంబు (భా-8-113-వ.) గజేంద్రరక్షణము
ఇట్లు నియమంబున సముచిత (భా-10.2-769-వ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
ఇట్లు నిర్మూలంబు లై పడిన (భా-10.1-403-వ.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
ఇట్లు నిలిచి యున్న నముచిం (భా-8-375-వ.) నముచివృత్తాంతము
ఇట్లు నిష్కర్ములైన రామకృష్ణులు (భా-10.2-1039-వ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
ఇట్లు నుతియించి దేవా నీవు (భా-11-91-వ.) ఉద్ధవునకుపదేశం
ఇట్లు నూయి వెడలించిన రాజునకు (భా-9-528-వ.) దేవయాని యయాతివరించుట
ఇట్లు పంచిన (భా-2-161-వ.) రామావతారంబు
ఇట్లు పంచిన (భా-8-110-వ.) గజేంద్రరక్షణము
ఇట్లు పట్టుకొని (భా-10.1-1576-వ.) బలరాముడు విజృంభించుట
ఇట్లు పరమ సంతోషులై ఘోషజను (భా-10.1-713-వ.) కార్చిచ్చు చుట్టుముట్టుట
ఇట్లు పరమపురుషుండగు హరి (భా-8-347-వ.) హరి అసురులశిక్షించుట
ఇట్లు పర్వత ప్రదక్షిణంబు చేసి (భా-10.1-899-వ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
ఇట్లు పఱచుచున్న కృష్ణబలభద్రులం జూచి (భా-10.1-1671-వ.) జరసంధుడుగ్రమ్మరవిడియుట
ఇట్లు పలుకుచు భక్షింతుమనువారలయి (భా-3-722-వ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
ఇట్లు పలుకుచున్న యమదూతల (భా-6-110-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఇట్లు పలుకుచున్న యింద్రు (భా-6-425-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు పలుకుచున్న హరిపలుకులు విని (భా-10.1-922-వ.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
ఇట్లు పాండవపౌత్రుండు (భా-1-499-వ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
ఇట్లు పాండవాగ్రజుప్రార్థనం గైకొని (భా-10.2-813-వ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
ఇట్లు పానుపునం జేర్చి (భా-10.2-244-వ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
ఇట్లు పారిజాతంబును హరించి (భా-10.2-216-వ.) పారిజాతాపహరణంబు
ఇట్లు పాషాండబోధితుండైన సుమతికి (భా-5.2-6-వ.) సుమతి వంశవిస్తారము
ఇట్లు పీతాంబరధారియుఁ (భా-1-218-వ.) భీష్మనిర్యాణంబు
ఇట్లు పుండరీకాక్షుండగు నారాయణుండు (భా-2-174-వ.) కృష్ణావతారంబు
ఇట్లు పుణ్యచిత్తుండునీశ్వరాయత్తుండునై (భా-9-87-వ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
ఇట్లు పుత్రపుత్రికాజనంబులంగని (భా-4-803-వ.) పురంజను కథ
ఇట్లు పురంబు ప్రవేశించి యుద్ధప్రకారంబెల్ల (భా-10.1-1581-వ.) జరాసంధుని విడుచుట
ఇట్లు పురుషాకారంబు వహించిన హరి (భా-8-406-వ.) జగనమోహిని కథ
ఇట్లు పురోపవనోపకంఠంబునకుం జని (భా-10.2-308-వ.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
ఇట్లు పుష్పకారూఢుండై (భా-9-320-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు పూజించి యానందబాష్పజల (భా-10.2-785-వ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
ఇట్లు పూని కౌరవరాజధాని యైన (భా-10.2-588-వ.) హస్తినఁగంగంద్రోయబోవుట
ఇట్లు పూరునికి రాజ్యంబిచ్చి (భా-9-586-వ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
ఇట్లు పూర్వజన్మపరమభాగవత (భా-7-125-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఇట్లు పూర్వపశ్చిమంబులు (భా-5.2-20-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఇట్లు పెక్కేండ్లు జీవించి (భా-1-296-వ.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
ఇట్లు పెనుబాముచేత మ్రింగుడుపడు (భా-10.1-477-వ.) అఘాసుర వధ
ఇట్లు పెఱికి వైచిన రుద్రని జట యందు (భా-4-106-వ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
ఇట్లు పొడగని (భా-8-106-వ.) విష్ణువు ఆగమనము
ఇట్లు పొడగని దైత్యుండు రోషభీషణాకారుడై (భా-3-418-వ.) భూమ్యుద్ధరణంబు
ఇట్లు పొడమి నవకుంకుమాంకిత (భా-10.1-968-వ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
ఇట్లు ప్రజలను ధర్మంబుల యందు (భా-4-570-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
ఇట్లు ప్రత్యక్షమగు పరమేశ్వరునకుఁ (భా-5.1-44-తే.) ఋషభుని జన్మంబు
ఇట్లు ప్రలంబునితోఁ జెలిమి చేయుచుఁ (భా-10.1-729-వ.) ప్రలంబాసురవధ
ఇట్లు ప్రళయకాలభీషణపరివేషపోషంబుగా (భా-6-407-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు ప్రళయసంరంభవిజృంభిత (భా-6-370-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు ప్రవేశించి తాపత్రయోపశమనంబగు (భా-3-797-వ.) దేవహూతి పరిణయంబు
ఇట్లు ప్రవేశించి రాజమార్గంబునం జనిచని (భా-10.2-977-వ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
ఇట్లు ప్రవేశించిన రాజర్షి యైన (భా-4-322-వ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
ఇట్లు ప్రసన్నుండయిన సర్వేశ్వరుని (భా-6-221-వ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
ఇట్లు ప్రియవ్రతుండు రాజ్యంబు చేయుచు (భా-5.1-16-వ.) ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
ఇట్లు ప్రియవ్రతుండేకాదశార్బుద (భా-5.1-18-వ.) ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
ఇట్లు బలభద్రునిఁచేతఁ దెలుపంబడి (భా-10.1-1781-వ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
ఇట్లు బలవంతుఁడగు బలి (భా-8-445-వ.) బలియుద్ధయాత్ర
ఇట్లు బహుగతులం దిరుగ నేర్పరి యగు (భా-10.1-1084-వ.) రాసక్రీడావర్ణనము
ఇట్లు బహువిధంబులం దమతమ (భా-10.2-214-వ.) కన్యలంబదాఱువేలందెచ్చుట
ఇట్లు బాల వత్స రూపంబులతో విహరించుచు (భా-10.1-514-వ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
ఇట్లు బాలకాలింగనంబుల (భా-10.1-526-వ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
ఇట్లు బాలకులతోడఁ జల్ది గుడిచి (భా-10.1-585-వ.) పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
ఇట్లు బీభత్సరూపంబున (భా-5.1-82-వ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
ఇట్లు బృందావనంబు చేరి కొంత కాలంబునకు (భా-10.1-429-వ.) బృందావనముజొచ్చుట
ఇట్లు బ్రతికి యున్న యువనాశ్వుండు (భా-9-169-వ.) మాంధాత కథ
ఇట్లు బ్రహ్మణకుమారుని (భా-5.1-125-వ.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
ఇట్లు బ్రహ్మణ్యదేవుండును (భా-10.2-608-వ.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
ఇట్లు బ్రహ్మదేవుండు (భా-6-280-వ.) దేవాసుర యుద్ధము
ఇట్లు బ్రహ్మరుద్రేంద్ర సిద్ధ సాధ్య (భా-7-339-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ఇట్లు బ్రహ్మాదిసురనికరసేవితుండై (భా-6-491-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఇట్లు బ్రాహ్మణకుమారుండుగర్మంబుల (భా-5.1-122-వ.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
ఇట్లు భక్తజనపాలనపరాయణుండును (భా-8-97-వ.) విష్ణువు ఆగమనము
ఇట్లు భక్తపరాధీనుండయిన (భా-1-287-వ.) గర్భస్థకుని విష్ణువురక్షించుట
ఇట్లు భగవంతుండైన కృష్ణు (భా-10.1-1099-వ.) గోపికలవద్ద పాడుట
ఇట్లు భగవత్ప్రోక్తంబును (భా-3-271-వ.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
ఇట్లు భయభ్రాంతులై కాంతలుం దారును (భా-10.1-1140-వ.) వృషభాసుర వధ
ఇట్లు భయార్తులై యమర్త్యవ్రాతంబు (భా-6-326-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు భరతుండు మృగవియోగతాపంబు (భా-5.1-114-వ.) భరతుండు వనంబు జనుట
ఇట్లు భరతుండు హరిణకుణక (భా-5.1-112-వ.) భరతుండు వనంబు జనుట
ఇట్లు భరతుండు హరిణీగర్భంబునంబుట్టియు (భా-5.1-116-వ.) హరిణీగర్భంబున జనించుట
ఇట్లు భవదీయ సేవాతత్పరులమైన (భా-4-554-వ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
ఇట్లు భాగవతంబు నిర్మించి (భా-1-138-వ.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
ఇట్లు భారతవర్షంబునందుల (భా-5.2-58-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఇట్లు భాసిల్లెడు (భా-1-23-వ.) కృతిపతి నిర్ణయము
ఇట్లు భాసురంబైన శరద్వాసరంబుల (భా-10.1-769-వ.) శరదృతువర్ణనము
ఇట్లు భాస్కరుండుత్తరాయణ (భా-5.2-78-వ.) భగణ విషయము
ఇట్లు భువనంబులఁబద్మజుండుగల్పించె (భా-3-339-వ.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
ఇట్లు భోగిభోగపరివేష్టితుండై (భా-10.1-646-వ.) కాళిందిలో దూకుట
ఇట్లు మగతనంబు చెడి మగువలై (భా-9-17-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
ఇట్లు మనంబున నుత్సహించి (భా-10.2-369-వ.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
ఇట్లు మనుష్య శరీరరూపంబయిన (భా-7-465-వ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
ఇట్లు మరలి తన పురంబుననొక్క (భా-9-419-వ.) పురూరవుని కథ
ఇట్లు మహనీయతేజోనిధియైన మాధవు (భా-10.2-1114-వ.) సకలరాజుల శిక్షించుట
ఇట్లు మహాపాపాత్ముండైనవాఁడు (భా-3-987-వ.) భక్తియోగంబు
ఇట్లు మాతామహదోషంబునం (భా-4-403-వ.) వేనుని చరిత్ర
ఇట్లు మాయాతీతుండును (భా-10.1-541-వ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
ఇట్లు మాయావి యైన సాల్వుండును (భా-10.2-914-వ.) దంతవక్త్రుని వధించుట
ఇట్లు మిత్రసహుండుగావునఁ (భా-9-240-వ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
ఇట్లు మృత్యుభయంబు నిరసించి (భా-2-54-వ.) రాజ ప్రశ్నంబు
ఇట్లు మేఘమధ్యంబు వెలువడి విలసించు (భా-10.1-1747-వ.) వాసుదేవాగమనంబు
ఇట్లు మేధావిహీనులయిన పురుషులచేత (భా-1-84-వ.) వ్యాసచింత
ఇట్లు మ్లేచ్ఛులం బొరిగొని మఱియు (భా-10.1-1668-వ.) జరసంధుడుగ్రమ్మరవిడియుట
ఇట్లు యమున దాఁటి దూఁటి (భా-10.1-145-వ.) శయ్యననుంచుట
ఇట్లు యయాతికి దేవయానినిచ్చి (భా-9-540-వ.) దేవయాని యయాతివరించుట
ఇట్లు యయాతివలన శర్మిష్ఠ గర్భంబై (భా-9-542-వ.) యయాతి శాపము
ఇట్లు యుద్ధంబున శత్రుసన్నిధింగరంబు (భా-6-412-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు రంతిదేవుండు విఙ్ఞానగర్భిణి (భా-9-653-వ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
ఇట్లు రక్కసుండు వ్రేటుపడి (భా-10.1-436-వ.) వత్సాసురవధ
ఇట్లు రక్కసులుదన వెనుకఁజొచ్చిన (భా-7-392-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
ఇట్లు రథారోహణంబు సేసి (భా-10.2-395-వ.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
ఇట్లు రాజకన్యకలనందఱంజేకొని (భా-9-178-వ.) మాంధాత కథ
ఇట్లు రామకృష్ణులు నదనదీ తీరంబులఁ (భా-10.1-727-వ.) ప్రలంబాసురవధ
ఇట్లు రామకృష్ణులు మథురాపురంబున (భా-10.1-1289-వ.) విల్లువిరుచుట
ఇట్లు రుక్మి రుక్మరథ రుక్మబాహు (భా-10.1-1693-వ.) రుక్మిణీ జననంబు
ఇట్లు రుక్మిణీదేవి విచారించుచుండ (భా-10.2-38-వ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
ఇట్లు రుద్రగణంబులు మరుద్గణంబులు (భా-6-363-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు రెండు పంక్తులుగానేర్పరచి (భా-8-317-వ.) అమృతము పంచుట
ఇట్లు రోషించి కౌశకీనదికింజని (భా-1-473-వ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
ఇట్లు లంకాదహనంబు చేసివచ్చి (భా-9-278-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు లక్ష యోజనాయతంబయిన (భా-8-719-వ.) గురుపాఠీనవిహరణము
ఇట్లు లేచి నిలిచి ముందఱనున్న (భా-4-158-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
ఇట్లు లోఁబడిన (భా-3-699-వ.) హిరణ్యాక్షవధ
ఇట్లు లోకభీకరుండై వృత్రాసురుండు (భా-6-433-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు వందనంబుగావించినం (భా-3-773-వ.) దేవహూతి పరిణయంబు
ఇట్లు వచ్చి (భా-9-328-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు వచ్చి తమతమ నాథులంగని (భా-9-307-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు వచ్చి మ్రొక్కిన ఋశ్యశృంగుంజూచి (భా-9-693-వ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
ఇట్లు వచ్చిన పాండవులయెడనసూయా (భా-3-12-వ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
ఇట్లు వచ్చివచ్చి దైవయోగంబునఁ (భా-9-598-వ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
ఇట్లు వనంబునకుఁజని శరశరాసన (భా-9-197-వ.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
ఇట్లు వరించి యయాతి చనిన వెనుక (భా-9-533-వ.) దేవయాని యయాతివరించుట
ఇట్లు వర్తించుచు (భా-4-647-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ఇట్లు వలరాచవాని క్రొవ్విరికోలల (భా-9-616-వ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
ఇట్లు వశిష్ఠుండు శపించిన (భా-9-368-వ.) నిమి కథ
ఇట్లు వసియించి కతిపయిదినంబులరుగు సమయంబున (భా-4-766-వ.) పురంజను కథ
ఇట్లు వాటంబయిన వేఁటతమకంబున (భా-1-458-వ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
ఇట్లు వాత్సల్యంబునంజల్లుచు (భా-4-318-వ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
ఇట్లు వానప్రస్థాశ్రమంబుజరపి (భా-7-429-వ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
ఇట్లు వాసుకిప్రముఖులైన (భా-5.2-121-వ.) పాతాళ లోకములు
ఇట్లు విఙ్ఞానదష్టిం జూచి యెఱింగియు (భా-10.1-529-వ.) బలరాముడన్నరూపెరుగుట
ఇట్లు విడిచి (భా-4-677-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ఇట్లు విదర్భరాజపుత్రికలు (భా-9-639-వ.) భరతుని చరిత్ర
ఇట్లు విదురసహితులై (భా-1-320-వ.) ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
ఇట్లు విదురుండు మైత్రేయునడిగిన (భా-3-196-వ.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
ఇట్లు విదురుండు శోకపావకునిం (భా-3-162-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఇట్లు వినుతించె (భా-10.2-428-వ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
ఇట్లు విపన్నుండగు సముద్రుండు (భా-9-282-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు విపాటితవిరోధిమనశ్శల్యుండు (భా-4-466-వ.) అర్చిపృథుల జననము
ఇట్లు విప్రు లిద్దఱుం దమలో (భా-10.2-470-వ.) నృగోపాఖ్యానంబు
ఇట్లు విభీషణసంస్థాపనుండయి (భా-9-315-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు విరక్తుండై (భా-9-151-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
ఇట్లు విరహవేదనా దూయమాన (భా-10.2-332-వ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
ఇట్లు వివాహితుండై యా (భా-5.1-93-వ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
ఇట్లు వివిధమంత్రగోపనార్థంబా (భా-5.2-75-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఇట్లు విశ్వకర్మ నిర్మితంబైన (భా-10.1-1615-వ.) పౌరులను ద్వారకకుతెచ్చుట
ఇట్లు విశ్వనిర్మాణనిపుణత్వంబు (భా-3-205-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఇట్లు విశ్వామిత్రుండు హరిశ్చంద్రు (భా-9-193-వ.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
ఇట్లు విష్ణుండు గుణత్రయాత్మకంబగు (భా-8-624-వ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
ఇట్లు విష్ణుండు మోహనాకారంబున (భా-7-401-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
ఇట్లు విష్ణుదూతలవలన (భా-6-75-వ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఇట్లు విస్మితనక్రచక్రంబయి (భా-8-64-వ.) కరిమకరులయుద్ధము
ఇట్లు విహరించుచుఁబ్రాతర్మధ్యందిన (భా-3-416-వ.) భూమ్యుద్ధరణంబు
ఇట్లు వీరభద్రుండు దక్షునియాగంబు (భా-4-123-వ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
ఇట్లు వృషభంబుల నన్నింటినిం (భా-10.2-141-వ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
ఇట్లు వృషభాకారంబున నరిష్టుండు (భా-10.1-1138-వ.) వృషభాసుర వధ
ఇట్లు వృషభాసురుం జంపిన (భా-10.1-1148-వ.) వృషభాసుర వధ
ఇట్లు వెడలి యా ధ్రువునిందాఁకిన (భా-4-324-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
ఇట్లు వెడలి వచ్చిన (భా-4-694-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఇట్లు వెడలి సమరసన్నాహ సముల్లాసంబు (భా-10.2-404-వ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
ఇట్లు వెనుక ముందట (భా-8-38-వ.) గజేంద్రుని వర్ణన
ఇట్లు వెలువడి (భా-8-370-వ.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
ఇట్లు వేగంబుగ నాగంబు వీచివైచి (భా-10.1-664-వ.) కాళియ మర్ధనము
ఇట్లు వేదంబులు దొంగిలి (భా-8-717-వ.) కల్పాంతవర్ణన
ఇట్లు వేదవిభాగంబుగల్పించి (భా-9-422-వ.) పురూరవుని కథ
ఇట్లు వ్యాసనందనుండైన శుకుం (భా-1-521-వ.) శుకముని యాగమనంబు
ఇట్లు వ్రతంబు చేసి (భా-9-91-వ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
ఇట్లు వ్రాలినం జక్రపాణి పరబలంబుల (భా-10.2-414-వ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
ఇట్లు వ్రాలిన (భా-10.2-239-వ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
ఇట్లు వ్రేయ బలుం డప్పుడు (భా-10.2-550-వ.) ద్వివిదునివధించుట
ఇట్లు శంఖచూడునిం జంపి (భా-10.1-1127-వ.) శంఖచూడుని వధ
ఇట్లు శంబరుని వధియించి (భా-10.2-24-వ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
ఇట్లు శత్రువుల వంచించి (భా-10.1-1679-వ.) ప్రవర్షణపర్వతారోహణంబు
ఇట్లు శపియించి పదంపడి రాక్షసుండు (భా-9-238-వ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
ఇట్లు శబళాశ్వులు ప్రజాసర్గంబుకొఱకుఁ (భా-6-243-వ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
ఇట్లు శరణాగతులైన వేల్పులదైన్యంబు (భా-8-298-వ.) ధన్వంతర్యామృతజననము
ఇట్లు శరత్కాలంబున వెన్నుం (భా-10.1-1103-వ.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
ఇట్లు శిరంబులు చక్రిచక్రధారాచ్ఛిన్నంబు (భా-10.2-165-వ.) నరకాసురవధకేగుట
ఇట్లు శిశువులు పలికిన పలుకులు విని (భా-10.1-256-వ.) కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
ఇట్లు శ్రీహరిశ్రవణమననసంకీర్తనా (భా-5.1-118-వ.) హరిణీగర్భంబున జనించుట
ఇట్లు సంచరించుచుఁబ్రభాసతీర్థముకు (భా-3-41-వ.) యుద్దవ దర్శనంబు
ఇట్లు సంతతి లేక (భా-6-449-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఇట్లు సకల దిక్కులు నిర్జించి (భా-7-105-వ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
ఇట్లు సకల రాజకుమారులుం (భా-10.2-1094-వ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
ఇట్లు సకలభూతసమ్మోహనంబగు గానంబు (భా-10.1-1123-వ.) శంఖచూడుని వధ
ఇట్లు సకలలోకేశ్వరుండగు (భా-7-394-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
ఇట్లు సత్యంపరంధీమహి (భా-1-35-వ.) కథాప్రారంభము
ఇట్లు సత్యంబు దప్పక కొడుకు నొప్పించిన (భా-10.1-49-వ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
ఇట్లు సదాచారులగు కుమారులకు (భా-5.1-78-వ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
ఇట్లు సద్గుణగరిష్ఠుండయిన (భా-7-121-వ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఇట్లు సనుదెంచి (భా-10.2-1060-వ.) నందాదులు చనుదెంచుట
ఇట్లు సనుదెంచిన య ద్దివ్యమునికి (భా-10.2-393-వ.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
ఇట్లు సనుదేర నతని భార్య యైన (భా-10.2-1024-వ.) అటుకులారగించుట
ఇట్లు సఫలంబులైన భూదానంబు (భా-3-137-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఇట్లు సమరతలంబు వాసి (భా-6-380-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు సమరసన్నాహంబునం బురంబు వెడలి (భా-10.1-1540-వ.) జరాసంధునితోపోర వెడలుట
ఇట్లు సమర్పించి యనంతరంబ (భా-10.2-1184-వ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
ఇట్లు సమస్తజనంబులు చూచుచుండ (భా-9-326-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు సమాకర్షణస్థానభాగనిర్ణయంబు (భా-8-198-వ.) సముద్రమథనయత్నము
ఇట్లు సమాగతుండైన తమ తాతంగనుఁగొని (భా-8-651-వ.) ప్రహ్లాదాగమనము
ఇట్లు సముద్యత భిదురహస్తుండై (భా-8-349-వ.) హరి అసురులశిక్షించుట
ఇట్లు సముద్రంబు దాఁటి (భా-9-289-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు సముద్రంబు దాఁటి సీతంగని (భా-9-276-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లు సర్వసంగపరిత్యక్తుండై (భా-11-48-వ.) హరిమునిసంభాషణ
ఇట్లు సర్వసాధనంబులతోడ (భా-6-323-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు సర్వాత్మకంబై యిట్టిదట్టిదని (భా-7-195-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
ఇట్లు సర్వేశ్వరుండైన హరికి బిక్షయిడి (భా-10.1-872-వ.) విప్రులవిచారంబు
ఇట్లు సీత యను పేర వినుతినొందిన (భా-5.2-34-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఇట్లు సుదాసుని భార్య (భా-9-251-వ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
ఇట్లు సుధాకలశంబు కేలనందికొని (భా-8-312-వ.) అమృతము పంచుట
ఇట్లు సుమతికొడుకులు (భా-9-206-వ.) సగరుని కథ
ఇట్లు సురాసురయూథంబులు (భా-8-208-వ.) సముద్రమథన వర్ణన
ఇట్లు సురేంద్రుండు మా తల్లిం (భా-7-226-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ఇట్లు సుశీలసంపన్నుండును (భా-4-368-వ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
ఇట్లు సూచుచుం జనిచని (భా-10.2-622-వ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
ఇట్లు స్తుతియించుచున్న దేవతలకు (భా-6-331-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇట్లు స్వాయంభువమనువు భూచక్ర (భా-5.1-14-వ.) ప్రియవ్రతునిబ్రహ్మదర్శనంబు
ఇట్లు స్వాయంభువుండు దేవహూతిం (భా-3-803-వ.) కర్దముని విమానయానంబు
ఇట్లు హతుం డైన తండ్రిం గని (భా-10.2-85-వ.) శతధన్వుఁడుమణిగొనిపోవుట
ఇట్లు హరి కను మొఱంగి చనినఁ (భా-10.1-1008-వ.) ఆత్మారాముడై రమించుట
ఇట్లు హరి దన పరాక్రమంబున జాంబవతీదేవిం (భా-10.2-76-వ.) సత్రాజితుకు మణితిరిగిచ్చుట
ఇట్లు హరి నాగ్నజితిం బెండ్లియై (భా-10.2-144-వ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
ఇట్లు హరి ము న్నక్రూరుండు పొందిన (భా-10.1-963-వ.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
ఇట్లు హరి యే డహోరాత్రంబులు (భా-10.1-926-వ.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
ఇట్లు హరి రాసకేళి చాలించి (భా-10.1-1101-వ.) గోపికలతో జలక్రీడలాడుట
ఇట్లు హరి వలువ లిచ్చినఁ (భా-10.1-848-వ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
ఇట్లు హరి వేణునాదంబు పూరింపఁగ (భా-10.1-771-వ.) వేణువిలాసంబు
ఇట్లు హరి శతధన్వుని వధియించి (భా-10.2-91-వ.) శతధన్వునిద్రుంచుట
ఇట్లు హరికరస్పర్శనంబున (భా-7-348-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ఇట్లు హరికి రుక్మిణియు జాంబవతియు (భా-10.2-148-వ.) భద్ర లక్షణల పరిణయంబు
ఇట్లు హరిణీసుతుండు (భా-9-695-వ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
ఇట్లు హరిరాక కెదురుచూచుచు (భా-10.1-1735-వ.) వాసుదేవాగమనంబు
ఇట్లు హరిసేవారతింజేసి (భా-1-108-వ.) నారదుని పూర్వకల్పము
ఇట్లు హరుండు దురవగాహంబులైన (భా-7-405-వ.) త్రిపురాసుర సంహారము
ఇట్లు హిరణ్యరేతసుండు వసుదాన (భా-5.2-64-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఇట్లు హోమధేనువు మరలందెచ్చి (భా-9-460-వ.) పరశురాముని కథ
ఇట్లుగనుంగొని యఙ్ఞశాలంబ్రవేశించిన (భా-4-82-వ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
ఇట్లుగనుంగొని యనంతరంబ ముందటం (భా-4-745-వ.) పురంజను కథ
ఇట్లుగనుంగొని యమ్మునీంద్రుని (భా-3-181-వ.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
ఇట్లుగోరి మందరాచలద్రోణికింజని (భా-7-72-వ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
ఇట్లుగోరికలు లేక (భా-7-441-వ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
ఇట్లుదన పూర్వకర్మశేషంబున (భా-6-494-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఇట్లుదన ప్రియపురంబు డగ్గఱి (భా-1-245-వ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
ఇట్లుదన రథమార్గంబులు (భా-5.1-22-వ.) వనంబునకుజనుట
ఇట్లుదనకుఁబరిచర్యజేయుచున్న (భా-7-234-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ఇట్లుదనకు లోపలి వెలుపలి వర్షంబులు (భా-5.2-70-వ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఇట్లుదనమీఁది యనుగ్రహంబునంజేసి (భా-4-548-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
ఇట్లుదపంబు సేయునతనికి హరిహరులు (భా-12-34-వ.) మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
ఇట్లుదమలోన మదిరాపానమద (భా-3-139-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఇట్లుదలపడి యన్యోన్యజయకాంక్షల (భా-3-667-వ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
ఇట్లుదిరుగుచు (భా-3-159-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఇట్లుదొడిగిన (భా-4-472-వ.) భూమినిబితుకుట
ఇట్లుదోఁచిన విరాట్పురుషుం (భా-3-211-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఇట్లుద్ధవుండు యమునానదినుత్తరించి (భా-3-171-వ.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
ఇట్లువొంది (భా-3-881-వ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
ఇట్లుసమ్మానించి కృష్ణుండు (భా-10.2-272-వ.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
ఇట్లుసేసిన భార్యానిర్బంధంబునకుం (భా-3-471-వ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
ఇట్లుసొచ్చిన (భా-3-614-వ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
ఇట్లూర్వశియుంబురూరవుండు (భా-9-402-వ.) పురూరవుని కథ
ఇట్లేక క్షణమాత్రంబున యవనుండు నీఱయ్యె (భా-10.1-1640-వ.) కాలయవనుడు నీరగుట
ఇట్లేను వర్షాకాల శరత్కాలంబులు సేవించితి (భా-1-106-వ.) నారదుని పూర్వకల్పము
ఇట్లేసి యార్చిన కుంభినీధరు భూజావిజృంభణ (భా-10.2-406-వ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
ఇట్లొప్పుచున్న యప్పురంబు ప్రవేశించి (భా-9-324-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇట్లోపినంతదూరంబుబరువిడి (భా-1-147-వ.) కుంతి పుత్రశోకంబు
ఇతఁడన్నఁటపో మాకును (భా-9-494-క.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
ఇతఁడింద్రోపేంద్రపరీవృతుఁడై (భా-4-46-క.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
ఇతండు నారాయణాంశసంభూతుండు (భా-4-439-వ.) అర్చిపృథుల జననము
ఇతఁడె యితండు గన్ను లొకయించుక (భా-10.2-779-చ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
ఇతఁడే దానవచక్రవర్తి (భా-8-543-మ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
ఇతఁడే రామనరేంద్రుఁడీ (భా-9-325-మ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇతడాఁ కంసునిచేతఁ బంపువడి నన్ (భా-10.1-1193-మ.) అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకొచ్చుట
ఇతనికి మున్ను నీవింద్రపదంబిచ్చి (భా-8-652-సీ.) ప్రహ్లాదాగమనము
ఇతనికినస్మత్తనూజను విధిప్రేరితుండనై (భా-4-44-వ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
ఇతరకథావర్ణనముల (భా-3-186-క.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
ఇతరముమాని తన్ను (భా-2-202-చ.) భాగవత వైభవంబు
ఇతరులముఁగాము చిత్సంగతులము (భా-8-703-క.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
ఇతారారాధనము మాని కృష్ణుఁ (భా-3-58-మ.) యుద్దవ దర్శనంబు
ఇతికర్తవ్యవిచారకమతిచేఁ (భా-4-728-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఇత్తెఱఁగున మృగజాతుల (భా-9-600-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
ఇత్తెఱంగుననీశుండగునధోక్షజుండు (భా-3-213-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఇది నాకు నెలవని యేరీతిఁబలుకుదు (భా-8-552-సీ.) వామునునిసమాధానము
ఇది మొద లెవ్వరైన నరు లీ (భా-10.1-698-మ.) కాళిందుని శాసించుట
ఇది యంతయును నిక్కమే బొంక (భా-2-104-సీ.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
ఇది యమునానదీజల సమేధిత పాదప (భా-10.1-982-చ.) గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
ఇది యొక తేజము భూమియుఁ (భా-1-149-క.) కుంతి పుత్రశోకంబు
ఇది యొక మంచిలేగ (భా-10.1-435-చ.) వత్సాసురవధ
ఇది శ్రీ పరమేశ్వర కరుణాకలిత (భా-10.2-1343-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీ పరమేశ్వరకరుణాకలిత (భా-11-127-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీ పరమేశ్వరకరుణాకలిత (భా-12-54-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీపరమేశ్వర కరుణాకలిత (భా-1-530-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీపరమేశ్వర కరుణాకలిత (భా-8-745-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీపరమేశ్వరకరుణాకలిత (భా-2-288-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీపరమేశ్వరకరుణాకలిత (భా-3-1055-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీపరమేశ్వరకరుణాకలిత (భా-4-977-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీపరమేశ్వరకరుణాకలిత (భా-7-483-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీపరమేశ్వరకరుణాకలిత (భా-9-736-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీపరమేశ్వరకరుణాకలిత (భా-10.1-1792-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీసకలసుకవిజనమిత్ర (భా-6-532-గ.) పూర్ణి
ఇది శ్రీసకలసుకవిజనానందకర (భా-5.2-168-గ.) పూర్ణి
ఇది సకలసుకవిజనానందకర (భా-5.1-184-గ.) పూర్ణి
ఇదియునుంగాక (భా-1-240-వ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
ఇదియునుంగాక (భా-4-926-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
ఇదియే నా కిష్టము ననుఁ (భా-10.2-1200-క.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
ఇదియేమి వేఁడితని నీ మది (భా-8-617-క.) వామనునికిదానమిచ్చుట
ఇదె కాలానలతుల్యమైన విశిఖంబేతెంచె (భా-1-179-మ.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
ఇదె వృక్షసముద్భవ యగు (భా-6-202-క.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
ఇద్ధసనందాది సిద్ధసంసేవితు (భా-4-138-సీ.) శివుండనుగ్రహించుట
ఇనమండలంబునకుఁగ్రిందను (భా-5.2-99-క.) భగణ విషయము
ఇనుమయస్కాంతసన్నిధినెట్లు భ్రాంత (భా-7-149-తే.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఇనురథంబునకున్న యిరుసొక్కటియ మేరు (భా-5.2-82-సీ.) భగణ విషయము
ఇన్నిదినంబులకును మనమున్న (భా-9-403-క.) పురూరవుని కథ
ఇన్నిదెలియంగనానతి యిచ్చి నన్ను (భా-3-10-తే.) విదురునితీర్థాగమనంబు
ఇన్నియుఁదెలియనానతి యిచ్చి నన్ను (భా-3-260-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఇన్నేల సెప్ప మాయలఁ (భా-10.2-730-క.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
ఇపుడు మేము నీకునిష్టంబులగుపూజ (భా-5.1-49-ఆ.) ఋషభుని జన్మంబు
ఇప్పు డెందుండి వచ్చితి విందులకును (భా-10.2-658-తే.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
ఇప్పుడు బ్రహ్మనిష్ఠుండవైన (భా-6-287-వ.) దేవాసుర యుద్ధము
ఇప్పుడు మూఁడవ బామున (భా-10.1-133-క.) దేవకీవసుదేవులపూర్వఙన్మ
ఇప్పుడు వజ్రధారలంద్రెంపబడిన (భా-6-398-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇభజిద్వీర్య మఖాభిషిక్తమగు (భా-1-363-మ.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
ఇభలోకేంద్రుఁడు హస్తరంధ్రముల (భా-8-47-మ.) గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
ఇమ్మనుజేశ్వరాధములకిచ్చి (భా-1-13-ఉ.) కృతిపతి నిర్ణయము
ఇమ్ములనున్నవాఁడె హరి (భా-10.1-1477-ఉ.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
ఇయ్యసురులచేఁజిక్కితి (భా-8-340-క.) బలిప్రతాపము
ఇయ్యెడ నీకంఠమునను (భా-1-476-క.) శృంగి శాపంబు
ఇరవొందన్ ద్రుహిణాత్మకుండయి (భా-2-275-మ.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
ఇలఁగల మానవాళికినెల్లనుతింప (భా-3-262-చ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఇలఁబుత్రపౌత్రసంపదగలిగిన (భా-3-247-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఇల నేకాదశ యోజనముల (భా-10.1-1678-క.) ప్రవర్షణపర్వతారోహణంబు
ఇలమీఁద మనువులీరేడ్వురుఁజనువేళ (భా-2-31-సీ.) సత్పురుష వృత్తి
ఇలమీఁద సీత వెదకఁగ (భా-9-274-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఇలమీఁదన్ బ్రదుకేల వేల్పుల (భా-9-255-మ.) ఖట్వాంగుని చరిత్రము
ఇలువడి సున్న చేసి (భా-10.1-979-చ.) గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
ఇలువరుస చెడఁగ బంధులు దలవంపఁగ (భా-9-382-క.) బుధుని వృత్తాంతము
ఇల్లాలం గిటియైన కాలమున (భా-10.2-199-శా.) నరకాసురుని వధించుట
ఇవి తెలియవలయు నాకును (భా-11-98-క.) అవధూతసంభాషణ
ఇవి మొదలుగాఁగగలుగు (భా-3-962-క.) భక్తియోగంబు
ఇవె నాకూర్చు తగళ్ళు రెండు (భా-9-394-మ.) పురూరవుని కథ
ఇవ్విధంబునం గదలి కతిపయప్రయాణంబుల (భా-10.2-397-వ.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
ఇవ్విధంబునఁ జిత్రరేఖం గనుంగొని యిట్లనియె (భా-10.2-341-వ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
ఇవ్విధంబునం బోరుచుండ (భా-10.2-738-వ.) జరాసంధ వధ
ఇవ్విధంబునం బ్రతిదివసంబును నుండు (భా-10.2-642-వ.) భూసురుని దౌత్యంబు
ఇవ్విధంబునఁజతుస్సముద్రముద్రితాఖిల (భా-1-442-వ.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
ఇవ్విధంబునఁబ్రాయోపవిష్టుండైన (భా-8-22-వ.) గజేంద్రమోక్షకథాప్రారంభము
ఇవ్విధంబున (భా-3-358-వ.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
ఇవ్విధంబున (భా-4-542-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
ఇవ్విధంబున (భా-7-17-వ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
ఇవ్విధంబున (భా-8-68-వ.) కరిమకరులయుద్ధము
ఇవ్విధంబున (భా-8-204-వ.) కూర్మావతారము
ఇవ్విధంబున (భా-8-440-వ.) బలియుద్ధయాత్ర
ఇవ్విధంబున (భా-8-500-వ.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
ఇవ్విధంబున (భా-9-181-వ.) మాంధాత కథ
ఇవ్విధంబున (భా-9-473-వ.) పరశురాముని కథ
ఇవ్విధంబున గదఁబోవందన్ని (భా-3-682-వ.) బ్రహ్మస్తవంబు
ఇవ్విధంబున నైరావతంబును (భా-6-390-వ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఇవ్విధంబున మైత్రేయుండుసెప్పినవిని (భా-3-713-వ.) వరహావతార విసర్జనంబు
ఇవ్విధంబున యదుసాల్వబలంబులు (భా-10.2-886-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
ఇవ్విధంబున వజ్రివజ్రసన్నిభంబగు (భా-10.2-742-వ.) జరాసంధ వధ
ఇవ్విధంబున వామనుండయి హరి (భా-8-681-వ.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
ఇవ్విధంబున శశాదపుత్రుండు (భా-9-163-వ.) వికుక్షి చరితము
ఇవ్విధంబున సంగవిరహితుండైన (భా-1-273-వ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
ఇవ్విధంబున సమస్తభూభాగంబును (భా-3-824-వ.) దేవహూతితోగ్రుమ్మరుట
ఇవ్విధంబున సైన్యంబు దైన్యంబునొంది (భా-10.2-384-వ.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
ఇవ్విధంబునగృతత్రేతాద్వాపరంబులను (భా-7-362-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
ఇవ్విధంబుననక్కపట యువతీరత్నంబు (భా-8-304-వ.) జగన్మోహిని వర్ణన
ఇవ్విధంబుననతండు మహిషీవిప్రలబ్దుండును (భా-4-770-వ.) పురంజను కథ
ఇవ్విధంబుననమోఘవీర్యుండగు (భా-9-623-వ.) భరతుని చరిత్ర
ఇవ్విధంబుననశ్విదేవతలిద్దఱు (భా-9-69-వ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
ఇవ్విధంబుననా చిత్రరథుండగు (భా-4-353-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
ఇవ్విధంబుననింద్రియంబులచేతఁ (భా-7-364-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
ఇవ్విధంబుననుభయబలంబులును (భా-8-334-వ.) సురాసుర యుద్ధము

| |-

[మార్చు]

ఈ కథఁ జదివిన వారలుఁ (భా-10.2-482-క.) నృగుడు యూసరవిల్లగుట
ఈ కథ విన్నను వ్రాసిన (భా-11-123-క.) శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
ఈ కన్యారత్నమునకు (భా-3-788-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
ఈ కమలాక్షునీ సుభగు (భా-1-242-ఉ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
ఈ కల్పంబున మనువులు (భా-8-6-క.) స్వాయంభువాదిచరిత్ర
ఈ కాంతాజనరత్నమెవ్వరిదొకో (భా-8-395-శా.) జగనమోహిని కథ
ఈ కాయంబులఁ బాసినంతటనే మా కెగ్గేమి (భా-10.1-1570-శా.) బలరాముడు విజృంభించుట
ఈ చరణంబులే యిందునిభానన (భా-10.1-1031-సీ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
ఈ జగంబేలు తొల్లిటి రాజవరులు (భా-12-17-తే.) కల్క్యవతారంబు
ఈ తెఱఁగుఁదెలిసి భూసురజాతిం (భా-5.1-77-క.) ఋషభునిదపంబు
ఈ ధూళి పుట్టుటకెయ్యది హేతువో (భా-4-113-సీ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
ఈ నవవర్షంబు యందానారాయణుఁడు (భా-5.2-37-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఈ నృపతి ధరాచక్రము (భా-4-461-క.) అర్చిపృథుల జననము
ఈ నెలవెవ్వఁడుజొచ్చిన (భా-9-24-క.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
ఈ పంచబాణాగ్ని నేమిట నార్తుము (భా-10.1-1000-సీ.) గోపికల దీనాలాపములు
ఈ పగిది నీవు వగలన్ (భా-10.2-1284-క.) విప్రుని ఘనశోకంబు
ఈ పగిది లోకహితమతి (భా-10.2-634-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
ఈ పగిదిని విశ్వము సంస్థాపించును (భా-2-276-క.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
ఈ పదంబులందునీ మనుప్రముఖుల (భా-8-431-ఆ.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
ఈ పన్నిద్దఱుదక్కఁగ (భా-6-179-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఈ పాదపములు గూలఁగ (భా-10.1-413-క.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
ఈ పాపనిఁజదివింతుము (భా-7-154-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఈ పురిటియింటి కుద్యద్దీపంబును (భా-10.1-115-క.) దేవకి కృష్ణుని కనుట
ఈ పురుషోత్తమున్ జగదధీశు ననంతుని (భా-10.2-780-ఉ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
ఈ పొదరింటిలో నిందాఁకఁ గృష్ణుండు (భా-10.1-1035-సీ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
ఈ ప్రకారమున సర్వేశ్వరునందును (భా-3-942-సీ.) సాంఖ్యయోగంబు
ఈ ప్రజాసృష్టి కల్పనంబేనొనర్ప (భా-3-724-తే.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
ఈ ప్రపంచ మెల్ల నే మాయచే మోహితాత్మ (భా-10.1-17-ఆ.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
ఈ మంజుస్తవరాజము (భా-3-326-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
ఈ మణి మాచేఁ బడె నని (భా-10.2-70-క.) జాంబవతి పరిణయంబు
ఈ మహానుభావుఁడెట్లింతకాలంబు (భా-8-512-ఆ.) వామనుడవతరించుట
ఈ మాసంబున ఋచీకతనయుండు (భా-12-43-వ.) ద్వాదశాదిత్యప్రకారంబు
ఈ ముల్లోకములందును (భా-4-793-క.) పురంజను కథ
ఈ యంబరీషు చరితముఁ (భా-9-153-క.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
ఈ యడవి విషమకంటకభూయిష్ఠము (భా-10.1-1649-క.) కాలయవనుడు నీరగుట
ఈ యాఖ్యానముఁజదివిన (భా-4-212-క.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
ఈ యాత్మ నిజస్వరూపంబునంజేసి (భా-3-950-వ.) సాంఖ్యయోగంబు
ఈ యాభీరకుమారుఁడు (భా-10.1-174-క.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
ఈ యిరువురు జయవిజయాభిధానంబులు (భా-3-554-వ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
ఈ యుత్తమశ్లోకుఁడెలమి జన్మింపంగ (భా-1-241-సీ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
ఈ యుఱుములు నీ మెఱుములు (భా-10.1-907-క.) పాషాణసలిలవర్షంబు
ఈ రీతింజతురాననాది నుతుఁడై (భా-8-170-శా.) విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
ఈ రీతి శ్రీకృష్ణుఁ డేపారఁ బూతనా (భా-11-7-సీ.) భూభారంబువాపుట
ఈ రీతినిగొడుకునకాచారంబులుగఱపి (భా-5.1-123-క.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
ఈ లోకంబునంబురుషులకు (భా-4-670-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ఈ లోకమునఁబూర్వము (భా-1-402-క.) గోవృషభ సంవాదంబు
ఈ వనజాతనేత్రుఁబరమేశు (భా-7-459-ఉ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
ఈ విధమాత్మలందెలిసి యెప్పుడు (భా-3-1038-ఉ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
ఈ విధమున వినుతింపఁగ (భా-6-478-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఈ విధమునన్ విబుధులేకతమచిత్తముల (భా-6-184-మంగ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఈ వైన్యుఁడఖిలలోకావళి ధర్మాను (భా-4-454-సీ.) అర్చిపృథుల జననము
ఈ శాంతులు గాని తనువులీశా (భా-10.1-685-క.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
ఈ శ్లోకంబద్దేవి యంగీకరించె (భా-6-21-వ.) కృతిపతి నిర్ణయము
ఈ సాయకంబు నారింబోసి (భా-10.2-1085-క.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
ఈ సూతసూనుఁ డిపుడు మహాసత్త్వము (భా-10.2-934-క.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
ఈ సౌకుమార్యమీ వయసీ (భా-3-728-క.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
ఈ హేమంతము రాకఁ జూచి (భా-10.1-806-శా.) హేమంతఋతువర్ణనము
ఈ హేమంతము రాకకు (భా-10.1-807-క.) హేమంతఋతువర్ణనము
ఈతఁడు కోటిసంఖ్యలకునెక్కుడు (భా-6-117-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఈతఁడు సర్వచరాచర (భా-10.1-670-క.) కాళియ మర్ధనము
ఈరనిలోకులంగినిసి (భా-1-518-ఉ.) శుకముని యాగమనంబు
ఈరాదు రాజ్యమెల్లనుఁ (భా-8-454-క.) దుర్భరదానవప్రతాపము
ఈరీతిఁగర్మసిద్ధుల (భా-5.1-96-క.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
ఈరీతిఁదనయింటికేతెంచు దేవతా (భా-6-270-సీ.) దేవాసుర యుద్ధము
ఈశుండు హరి విష్ణుఁడీ విశ్వమే రీతిఁ (భా-2-56-సీ.) రాజ ప్రశ్నంబు
ఈశ్వరుఁడు గానివాఁడు నరేశ్వర (భా-10.1-1107-క.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
ఈశ్వరుండు విష్ణుఁడెవ్వేళనెవ్వని (భా-1-213-ఆ.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
జలమందునీ కమలమేగతినుద్భవమయ్యె (భా-3-279-ఉ.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము

| ఉం |-

[మార్చు]

ఉండనిదిఁగొంచెమెంతయు (భా-8-700-క.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
ఉండునంతనా దితియుఁగశ్యపవీర్య (భా-3-497-వ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
ఉక్కుచెడి రోఁజి నెత్తురు (భా-10.1-1147-క.) వృషభాసుర వధ
ఉగ్రసేనునకుఁగంసుండును (భా-9-714-వ.) శశిబిందుని చరిత్ర
ఉచితమగునట్టిశిష్యప్రయోజనములు (భా-3-259-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఉజ్జ్వలంబయి శతయోజనంబుల (భా-4-136-సీ.) శివుండనుగ్రహించుట
ఉటజాంతస్థ్సలవేదికిన్ నియతుఁడై (భా-1-330-మ.) నారదునిగాలసూచనంబు
ఉట్టిపడునట్టి వరమీ (భా-6-517-క.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
ఉడిగెను వానయు గాలియు (భా-10.1-927-క.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
ఉడుగఁడు మధురిపుకథనము (భా-7-253-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ఉడుగక పంకజాతభవుఁడొండొకదేహముఁ (భా-3-385-చ.) సృష్టిభేదనంబు
ఉడుగని క్రతువులఁవ్రతములఁ (భా-8-591-క.) శుక్రబలిసంవాదంబును
ఉత్తమకీర్తులైన మనుజోత్తము (భా-1-80-ఉ.) శుకుడుభాగవతంబుజెప్పుట
ఉత్తమశ్లోకుఁ డననెవ్వఁ డున్నవాడు (భా-12-19-తే.) కల్క్యవతారంబు
ఉత్తమశ్లోకుండగు పుండరీకాక్షుండు (భా-4-256-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
ఉత్తర కురుభూములఁదను (భా-5.2-49-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఉత్తరకొడుకిట్లడిగిన (భా-6-194-క.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
ఉత్తరపుగాలి విసరె వియత్తలమునఁ (భా-10.1-800-క.) హేమంతఋతువర్ణనము
ఉత్తరాభిముంఖుండనై (భా-1-121-వ.) నారదుని పూర్వకల్పము
ఉత్సాహంబుననొక్క పాఁడిమొదవై (భా-7-400-శా.) త్రిపురాసుర సంహారము
ఉత్సాహప్రభుమంత్రశక్తియుతమే (భా-7-139-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఉత్సుకతన్ జలాన్నములనొల్లక (భా-7-83-ఉ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
ఉదకమయంబునన్ వసుధనోడగఁజేసి (భా-6-328-చ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఉదయాద్రి పర్యంతముర్వీతలంబేక (భా-4-460-సీ.) అర్చిపృథుల జననము
ఉదరము లోకంబులకును (భా-8-245-క.) గరళభక్షణము
ఉద్ధవ మహిత వివేక సమిద్ధవచోవిభవ (భా-10.2-666-క.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
ఉద్ధవుఁడరిగిన పిదప సమిద్ధపరిఙ్ఞాను (భా-3-176-క.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
ఉద్యత్సంపద నమ్మి (భా-10.1-903-శా.) పాషాణసలిలవర్షంబు
ఉద్యద్గంధ గజేంద్ర గౌరవముతో (భా-10.1-819-శా.) గోపికావస్త్రాపహరణము
ఉద్రేకంబున రారు (భా-1-163-శా.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
ఉన్నతసంతోషముప్పతిల్లఁగఁ (భా-4-313-సీ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
ఉన్నతి నీతఁడు గౌఁగిట (భా-10.2-210-క.) కన్యలంబదాఱువేలందెచ్చుట
ఉన్నతోన్నతుఁడు సముత్తుంగభుజుఁడు (భా-4-566-సీ.) పృథుని రాజ్యపాలన
ఉన్నమాటలెల్లనొప్పును విప్రుండ (భా-8-568-ఆ.) వామనుడుదానమడుగుట
ఉన్నయెడ (భా-3-18-వ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
ఉన్నసమయంబునంగశ్యపుండు (భా-3-610-వ.) హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
ఉన్నారము సౌఖ్యంబున (భా-1-251-క.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
ఉపగతు లైన యట్టి పురుషోత్తమ పార్థులు (భా-10.2-115-ఉ.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
ఉపనయ నానంతరంబున (భా-10.1-1409-వ.) రామకృష్ణుల ఉపనయనము
ఉపరతి పుట్టె వైవాహిక సుఖోపగతా (భా-3-829-చ.) కపిలుని జన్మంబు
ఉపవాసంబులడయ్యుటో (భా-9-186-మ.) మాంధాత కథ
ఉపవాసంబులు వ్రతములు (భా-7-418-క.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
ఉపవాస వ్రత శౌచ శీల మఖ (భా-2-214-మ.) భాగవత వైభవంబు
ఉరవడిఁబ్రాగ్వీథినుదయించు మార్తాండ (భా-6-17-సీ.) కృతిపతి నిర్ణయము
ఉరవడి దండతాడితమహోరగుభంగిఁ (భా-10.2-551-చ.) ద్వివిదునివధించుట
ఉరుగాధీశువిషానలంబునకు (భా-1-505-మ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
ఉరుతర శ్రాంతాహియుగళంబులకుఁబింఛ (భా-9-599-సీ.) దుష్యంతుని చరిత్రము
ఉరుసంసారపయోనిధి (భా-10.1-246-క.) పూతననేలగూలుట
ఉర్వి మొదలైన యేడునొండొకటికంటె (భా-6-475-తే.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఉర్విన్ మానవు లెవ్వరైన (భా-10.1-1410-శా.) రామకృష్ణుల ఉపనయనము
ఉఱకంబోనిధి రోసి వేదముల కుయ్యున్ (భా-8-733-మ.) కడలిలో నావనుగాచుట
ఉఱుకుంగుంభయుగంబుపైహరిక్రియన్ (భా-8-62-మ.) కరిమకరులయుద్ధము
ఉల్లములు నొవ్వ నాడిఁన (భా-10.1-847-క.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
ఉల్లములుగలఁగి మొదవుల (భా-9-36-క.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
ఉల్లసిత మేఘ పంక్తులు (భా-8-710-క.) మీనావతారుని ఆనతి
ఉల్లసితకుచభరంబున (భా-10.1-795-క.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
ఉల్లసితవిష్ణుకథనము (భా-7-252-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ఉవిదల్ సిగ్గులుమాని కన్గవల (భా-10.1-1223-మ.) వ్రేతలు కలగుట
ఉష్ణాంశుండు తమంబుఁ దోలు క్రియ (భా-10.2-137-శా.) నాగ్నజితి పరిణయంబు

| |-

[మార్చు]

ఊరక రారు మహాత్ములు (భా-10.1-284-క.) గర్గాగమనము
ఊరువులందు జనించిన (భా-2-132-క.) నరనారాయణావతారంబు
ఊర్వశి నిలిచి యున్నంత (భా-9-389-వ.) పురూరవుని కథ
ఊహ కలంగియు విగతోత్సాహుండగు (భా-10.2-411-క.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
ఊహగలంగి జీవనపు టోలమునంబడి (భా-8-67-ఉ.) కరిమకరులయుద్ధము
ఊహించి రాముఁడు రోహిణి కొడు కంచు (భా-10.1-9-సీ.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
ఊహింపఁ బుణ్యుఁ డైన విదేహుని (భా-11-37-క.) విదేహర్షభసంభాషణ

| |-

[మార్చు]

ఋషభునకు నాత్మయోగ మీ రీతిఁ జెప్పె (భా-11-70-తే.) నారయణఋషి భాషణ
ఋషులిట్లనిరి (భా-4-184-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
ఋషులిట్లనిరి (భా-7-311-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి

| ఎం |-

[మార్చు]

ఎండకన్నెఱుగని యింద్రుని యిల్లాలు (భా-8-471-సీ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
ఎండన్ మ్రగ్గితి రాఁకటం బడితి రింకేలా (భా-10.1-493-శా.) చల్దులారగించుట
ఎండమావులవంటి భద్రములెల్ల (భా-7-358-మత్త.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
ఎంత కాలముగృష్ణుఁడీశ్వరుఁడిద్ధరిత్రిఁ (భా-1-328-మత్త.) నారదునిగాలసూచనంబు
ఎంత వేఁడిన మచ్చరంబంత పెరిఁగి (భా-10.2-473-తే.) నృగోపాఖ్యానంబు
ఎందాఁకనాత్మ దేహము (భా-7-54-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
ఎందును గాలము నిజ మని (భా-10.1-36-క.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
ఎందును రక్షితుండగుచునింద్రుఁడు (భా-6-295-ఉ.) దేవాసుర యుద్ధము
ఎందున్ నన్నెదిరించి పోరుటకు (భా-10.1-1152-శా.) కంసుని మంత్రాలోచన
ఎందేనిఁదొల్లి లక్ష్మీశుండు (భా-3-795-సీ.) దేవహూతి పరిణయంబు
ఎకసక్కెమునకైననిందిరారమణునిఁ (భా-6-188-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎక్కడఁగలఁడేక్రియనే (భా-7-272-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ఎక్కడఁజూచిన లెక్కకునెక్కువ యై (భా-8-37-క.) గజేంద్రుని వర్ణన
ఎక్కడ నెవ్వారలకును (భా-10.1-1637-క.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
ఎక్కడనుండి రాక మనకిద్ధఱకుందగు (భా-9-392-ఉ.) పురూరవుని కథ
ఎక్కడనున్నవాఁడు జగదీశ్వరుఁ (భా-7-108-ఉ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
ఎక్కడనెల్లలోకములనెవ్వరుగోరని (భా-6-349-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఎక్కడనైనను దిరిగెద (భా-10.1-376-క.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
ఎక్కడి పాండుతనూభవుఁ (భా-10.2-1298-క.) విప్రుని ఘనశోకంబు
ఎక్కువదక్కువపొడవుల (భా-9-7-క.) సూర్యవంశారంభము
ఎగురవైచి పట్టనెడలేమి చేదప్పి (భా-8-399-ఆ.) జగనమోహిని కథ
ఎచ్చరికం గళింగధరణీశుఁడు (భా-10.2-290-ఉ.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
ఎట్టాడిననట్టాడుదు (భా-7-144-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఎట్టి కర్మంబుసేసిననెసఁగు నీకు (భా-3-395.1-తే.) స్వాయంభువు జన్మంబు
ఎట్టి తపంబుఁ జేయఁబడె (భా-10.1-1191-ఉ.) అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకొచ్చుట
ఎట్టి తపంబు చేసెనొకొ (భా-10.1-677-ఉ.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
ఎట్టి తులువయినఁగాని (భా-6-392-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఎట్టి పుణ్యవతులొ యీ చేడియలు చెప్ప (భా-6-253-ఆ.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
ఎట్టివారికైననేకాంతులకునైన (భా-7-10-ఆ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
ఎట్టెట్రా మనుజేంద్రు చేలములు (భా-10.1-1260-శా.) రజకునివద్ద వస్త్రముల్గొనుట
ఎట్లుగావలయు నట్ల యయ్యెడుం గాక (భా-10.2-957-వ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
ఎడతెగక ముజ్జగంబుల (భా-5.2-135-క.) నరక లోక విషయములు
ఎడమఁగుడి మునుపుదిరుగుచు (భా-8-211-క.) సముద్రమథన వర్ణన
ఎదురువచ్చినఁ జాల నెదురుగా జనుదెంతు (భా-10.1-653-సీ.) గోపికలు విలపించుట
ఎదురై పోర జయింపరాదితనిఁ (భా-8-557-మ.) వామునునిసమాధానము
ఎనయఁగఁ గృష్ణుఁ డంత మిథిలేశ్వర (భా-10.2-1202-చ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
ఎనయఁగ జారకామిని నిజేశుని (భా-4-424-చ.) వేనుని చరిత్ర
ఎనయఁగ బాల్యమందుఁదనయీడు (భా-4-402-చ.) వేనుని చరిత్ర
ఎనయ దొడ్డిలోన నిండ్లలోనైనను (భా-5.2-159-ఆ.) నరక లోక విషయములు
ఎనయనతనికెనుబదెనిమిది వర్షంబు (భా-6-62-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎనయన్ క్షుత్పరిపీడఁగుంది (భా-4-860-మ.) పురంజను కథ
ఎనసిన భక్తియోగముననే భవదీయ (భా-4-713-చ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఎనిమిదవ చూలు వీనిం (భా-10.1-40-క.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
ఎన్నఁ గ్రొత్త లైన యిట్టి సంపదలు నా (భా-10.2-1029-ఆ.) అటుకులారగించుట
ఎన్నఁడుఁదెలియఁగనేరరు (భా-6-177-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎన్నఁడు మాకు దిక్కుగలదెన్నఁడు (భా-7-106-ఉ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
ఎన్నఁబదాతియూధములకెల్ల (భా-3-659-ఉ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
ఎన్నడుంబరువేఁడఁబోఁడట (భా-8-596-మత్త.) బలిదాననిర్ణయము
ఎన్నడు లోకపాలకులనీ కృపఁజూడని (భా-8-670-ఉ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
ఎన్నడునైన యోగివిభు లెవ్వని (భా-10.1-461-ఉ.) చల్దులుగుడుచుట
ఎన్నే నయ్యె దినంబు లీ నగరిపై (భా-10.1-1617-శా.) పౌరులను ద్వారకకుతెచ్చుట
ఎన్నే భంగుల యోగమార్గముల (భా-10.2-222-శా.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
ఎప్పుడు ధర్మక్షయమగు (భా-9-725-క.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
ఎప్పుడు ప్రొద్దుగ్రుంకు (భా-10.1-1132-ఉ.) గోపికల విరహాలాపములు
ఎప్పుడు వేగునంచెదురు చూచునుండు (భా-8-735-సీ.) ప్రళయావసానవర్ణన
ఎప్పుడుదనకును సత్త్వముచొప్పడు (భా-8-173-క.) విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
ఎమ్మెలు చెప్పనేల జగమెన్నఁగఁ (భా-6-12-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
ఎయ్యది కర్మబంధములనెల్ల హరించు (భా-6-14-ఉ.) కృతిపతి నిర్ణయము
ఎఱింగింతు వినుమని యిట్లనియె (భా-3-264-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఎఱిఁగితిమద్దిరయ్య తడవేటికి (భా-9-207-చ.) సగరుని కథ
ఎఱిఁగిన వార లెఱుంగుదు (భా-10.1-577-క.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
ఎఱిఁగిన వారికిఁ దోఁతువు (భా-10.1-563-క.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
ఎఱిఁగినవారల మనుచును (భా-10.1-94-క.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
ఎఱిఁగెడువాఁడు కర్మచయమెల్లను (భా-1-99-చ.) నారదాగమనంబు
ఎఱిఁగెఱిఁగి బ్రహ్మహత్యా దురితంబున (భా-10.2-931-క.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
ఎఱుఁగఁడు జీవనౌషదములెవ్వరు (భా-7-202-చ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
ఎఱుఁగఁడు వీఁడు నా భటుఁ డొకించుకయైన (భా-10.1-959-చ.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
ఎఱుఁగమిఁజేసినట్టి గురుహేళన (భా-6-265-చ.) బృహస్పతి తిరస్కారము
ఎఱుఁగమి నైనను భూసురవరులధనం (భా-10.2-480-క.) నృగుడు యూసరవిల్లగుట
ఎఱుఁగుదు తెఱవా యెప్పుడు (భా-8-130-క.) లక్ష్మీనారాయణసంభాషణ
ఎఱుఁగుదు మేము నిన్ను (భా-10.1-1454-చ.) గోపికలు యుద్ధవునిగనుట
ఎఱుఁగుదువె మనము గురు మందిరమున (భా-10.2-992-క.) కుచేలుని ఆదరించుట
ఎఱుకగలుగునాతఁడేది (భా-6-113-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎలమి ఘటింపఁగాఁ గలసి యీడెల (భా-10.2-273-చ.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
ఎలమి బ్రదుకనిచ్చనెనసినవారికి (భా-6-353-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఎలమిన్ దైత్యులనాఁడురూపమున (భా-8-409-మ.) జగనమోహిని కథ
ఎలమిన్ మేనమఱందియై సచివుఁడై (భా-1-525-మ.) శుకముని యాగమనంబు
ఎలయించి ప్రాణేశ యెందుఁ బోయితి వని (భా-10.1-1065-సీ.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
ఎల్ల ఋతువులందునెలరారి పరువమై (భా-8-261-ఆ.) కల్పవృక్షావిర్భావము
ఎల్ల తనువులందునిరవొంది తనతోడఁ (భా-6-215-ఆ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
ఎల్ల పనులు మాని యేకాగ్రచిత్తుఁ డై (భా-10.1-443-ఆ.) బకాసుర వధ
ఎల్ల శరీరధారులకునిల్లను (భా-7-142-ఉ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఎల్లకార్యములకు నేను ప్రధానకా (భా-10.1-1472-సీ.) ఉద్ధవుడుగోపికలనూరార్చుట
ఎల్లదిశలు నిండిన శ్రీవల్లభు (భా-10.1-1295-క.) సూర్యాస్తమయవర్ణన
ఎల్లపాపములకునిల్లైన యింటిలో (భా-6-189-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎల్లప్పుడు మాయిండ్లను (భా-1-275-క.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
ఎల్లభూతంబుల కింద్రియాహంకృతి (భా-10.1-405-సీ.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
ఎవ్వఁడాతఁ డతని కెవ్వండు దండ్రి (భా-10.1-1641-ఆ.) కాలయవనుడు నీరగుట
ఎవ్వఁడు నిఖిలభూతేంద్రియమయమగు (భా-3-995-సీ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
ఎవ్వఁడు విశ్వంబు నెల్ల సలీలుఁడై (భా-10.2-88-సీ.) శతధన్వుఁడుమణిగొనిపోవుట
ఎవ్వఁడు సృజించుఁబ్రాణుల (భా-7-48-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
ఎవ్వనిఁగని మోహించితి (భా-10.1-834-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
ఎవ్వనిఁగరుణింప నిచ్ఛయించితిని వాని (భా-8-661-సీ.) హిరణ్యగర్భాగమనము
ఎవ్వని గుణజాలమెన్న జిహ్వలు లేక (భా-1-452-సీ.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
ఎవ్వని దేశమం దునికి (భా-10.1-1702-ఉ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
ఎవ్వని నాభియందెల్ల (భా-2-221-సీ.) ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
ఎవ్వని పదపద్మమింద్రాది విబుధుల (భా-6-497-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఎవ్వని మాయకునింతయు మోహించుఁ (భా-8-154-సీ.) బ్రహ్మాదులహరిస్తుతి
ఎవ్వని మూఁపుర మీక్షించి మేఘంబు (భా-10.1-1137-సీ.) వృషభాసుర వధ
ఎవ్వని యవతారమెల్లభూతములకు (భా-1-45-సీ.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
ఎవ్వని సంతానంబులు (భా-6-205-క.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
ఎవ్వనికరుణ బ్రహ్మేంద్రాదిదిక్పాల (భా-3-467-సీ.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
ఎవ్వనిచేఁదన యిరవొందుత్రిగుణస్వ (భా-6-85-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎవ్వనిచే జనించు జగమెవ్వనిలోపల (భా-8-73-ఉ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
ఎవ్వనివారలు మాతోఁ (భా-6-76-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎవ్వరిదానవు జనకుండెవ్వఁడు (భా-4-749-క.) పురంజను కథ
ఎవ్వరిదానవు లేపములెవ్వరికిం (భా-10.1-1276-క.) కుబ్జననుగ్రహించుట
ఎవ్వరు నీ పదాంబుజము లెప్పుడుఁ (భా-10.2-699-ఉ.) దిగ్విజయంబు
ఎవ్వరు మీరయ్య యీ భవ్యరూపముల్ (భా-6-78-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎవ్వరు సిద్ధ సాధ్య ఖచరేశ (భా-6-185-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఎసగుమోదంబు సంధిల్లనిష్టమైన (భా-3-138-తే.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు

| |-

[మార్చు]

ఏ కర్మంబున విభుఁడగు (భా-7-389-క.) త్రిపురాసుర సంహారము
ఏ తరుణుఁడు మగఁ డౌటకు (భా-10.1-833-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
ఏ తలఁపెఱుఁగక నిలిచెడు (భా-6-513-క.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
ఏ తల్లుల కే బాలకు (భా-10.1-517-క.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
ఏ దిక్పాలకురఁజూచి నేఁడలుగునో (భా-7-100-శా.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
ఏ దినమున వైకుంఠుఁడు (భా-1-384-క.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
ఏ దేవుఁడు జగముల నుత్పాదించును (భా-10.2-226-క.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
ఏ దేవు భృత్యులై యింద్రాది దిక్పాల (భా-10.2-583-సీ.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
ఏ నమస్కరింతునింద్రశాత్రవధూమ (భా-9-135-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
ఏ నవతరించు టెల్లను (భా-10.1-1534-క.) జరాసంధుని మథురముట్టడి
ఏ నిక్ష్వాకుతనూజుఁడన్ నృగుఁడు (భా-10.2-461-శా.) నృగోపాఖ్యానంబు
ఏ నిద్రించుచు నుండ (భా-10.1-1651-శా.) కాలయవనుడు నీరగుట
ఏ నిన్ను నఖిలదర్శను (భా-10.1-117-క.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
ఏ నియమంబు సల్పితివొ (భా-6-423-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఏ నీ గుణములు గర్ణేంద్రియంబులు సోఁక (భా-10.1-1704-సీ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
ఏ నెఱుంగక చేసిన యీ యవజ్ఞ (భా-10.2-936-తే.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
ఏ పగిది వారు చెప్పిన (భా-7-135-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఏ పని పంచినఁ జేయుదుఁ (భా-10.2-609-క.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
ఏ పరమేశు తేజమున నీ సచరాచరమైన (భా-10.1-540-ఉ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
ఏ పరమేశు పాదయుగమెప్పుడుగోరి (భా-2-61-ఉ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
ఏ పరమేశుచే జగములీ (భా-3-30-ఉ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
ఏ పరమేశ్వరున్ జగములిన్నిటిఁ (భా-10.1-958-ఉ.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
ఏ పుణ్యాతిశయ ప్రభావముననో (భా-10.1-1507-శా.) అక్రూరుడు పొగడుట
ఏ బాము లెఱుగక యేపారు మేటికిఁ (భా-10.1-194-సీ.) జలకమాడించుట
ఏ భక్తి భవద్గుణపరమై (భా-3-875-క.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
ఏ మథుర యందుఁ నిత్యము (భా-10.1-19-క.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
ఏ మనుకాలమందు హరి యీశ్వరుఁ (భా-8-4-ఉ.) స్వాయంభువాదిచరిత్ర
ఏ మహాత్ము మాయ నీ విశ్వమంతయు (భా-10.1-582-ఆ.) పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
ఏ మహాత్మువలన నీ విశ్వరూపంబు (భా-10.1-345-ఆ.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
ఏ యాశ్రమంబుననిందిరాధీశ్వరుఁ (భా-5.1-98-సీ.) భరతుండు వనంబు జనుట
ఏ యుగంబునందు నే రీతి వర్తించు (భా-11-76-ఆ.) నారయణఋషి భాషణ
ఏ రా జేలెడు వసుమతి (భా-10.2-52-క.) శమంతకమణి పొందుట
ఏ రీతి గడప నేర్తురు (భా-11-40-క.) విదేహర్షభసంభాషణ
ఏ రూపంబున దీని గెల్తునిటమీఁదే (భా-8-71-శా.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
ఏ లోకంబునకైన వెంటఁబడి (భా-9-108-శా.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
ఏ లోకంబుననుండి వచ్చితివి (భా-5.1-35-శా.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
ఏ వర్తనంబుననింతకాలము మీరు (భా-1-302-సీ.) విదురాగమనంబు
ఏ వసుధామరసేవనుజేసి (భా-4-587-సీ.) పృథుని రాజ్యపాలన
ఏ విద్యచేత రక్షితుఁడై (భా-6-293-క.) దేవాసుర యుద్ధము
ఏ విభు పాదపద్మరతు లెన్నఁడు (భా-10.1-957-ఉ.) వరుణునినుండితండ్రిదెచ్చుట
ఏ విభువందనార్చనములే (భా-2-60-ఉ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
ఏ వేదంబులఁ గాననిదేవోత్తముఁ (భా-10.1-1499-క.) కుబ్జతో క్రీడించుట
ఏ వేదమందేనినీ విశ్వమెల్లను (భా-4-591-సీ.) పృథుని రాజ్యపాలన
ఏ వేళం గృపఁ జూచు నెన్నఁడు హరిన్ వీక్షింతు (భా-10.1-555-శా.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
ఏకదశేంద్రియాధీశులు చంద్రాదు (భా-10.1-572-సీ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
ఏకపాదాంగుష్ఠమిలమీఁద సవరించి (భా-6-245-సీ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
ఏకాంతంబున నీదుపైఁ నొరిగి తా నేమేని (భా-10.1-1481-శా.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
ఏకాగ్రచిత్తులును సుశ్లోకులునై (భా-4-734-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఏకీడునాచరింపము (భా-1-479-క.) శృంగి శాపంబు
ఏటికి జాలిఁబొంద నరులే క్రియఁ (భా-6-182-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఏటికి మముఁబనిబంచెను (భా-8-186-క.) మంధరగిరిని తెచ్చుట
ఏటికి వేఁటవోయితి (భా-1-490-ఉ.) శృంగి శాపంబు
ఏటికిజంపె రాముఁడవనీశులఁ (భా-9-429-ఉ.) పరశురాముని కథ
ఏటికినీ రాచఱికంబాఁటది (భా-9-408-క.) పురూరవుని కథ
ఏడు దినంబుల ముక్తింగూడఁగ (భా-1-514-క.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
ఏడువనేల తండ్రితనువేమఱకుండుఁడు (భా-9-483-ఉ.) పరశురాముని కథ
ఏడేండ్ల బాలుఁ డెక్కడ (భా-10.1-933-క.) గోపకులు నందునికిజెప్పుట
ఏడౌ ద్వీపములేడు వాడలుగ (భా-9-560-శా.) పూరువు వృత్తాంతము
ఏతెంచి చూచి చెలఁగుచు (భా-10.1-182-క.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
ఏది జపియింపనమృతమై యెసఁగుచుండు (భా-6-180-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఏనరుఁడేనొకనిమిషంబైన (భా-3-193-క.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
ఏనవ్విధమునఁజేయఁగ (భా-1-111-క.) నారదుని పూర్వకల్పము
ఏనిం దెవ్వఁడ నైనం (భా-10.1-1078-క.) గోపికలతో సంభాషించుట
ఏనీకిప్పుడు చెప్పితి (భా-4-667-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ఏను భవుఁడు దక్షుఁడింద్రాదులును (భా-9-111-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
ఏను మడువులు గావించె నెచటనేని (భా-10.2-1038-తే.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
ఏను మృతుండ నౌదు నని యింత భయంబు (భా-12-25-ఉ.) ప్రళయ విశేషంబులును
ఏను షణ్మాసంబులు భజియించి (భా-4-299-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
ఏనునా రాజశేఖరుందేఱిచూచి (భా-1-17-వ.) కృతిపతి నిర్ణయము
ఏనునీ లోకవితానంబునెల్లను (భా-4-569-సీ.) పృథుని రాజ్యపాలన
ఏనును మీరునుగాలము (భా-8-150-క.) సురలుబ్రహ్మశరణుజొచ్చుట
ఏనును వారియుపదేశంబున (భా-1-110-వ.) నారదుని పూర్వకల్పము
ఏనే నీవుగాని యన్యుండవుగావు (భా-4-851-వ.) పురంజను కథ
ఏపారునహంకారవ్యాపారములందు (భా-1-504-క.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
ఏమిఁగొఱతపడియెనీతని జన్నంబు (భా-8-678-ఆ.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
ఏమి కారణముననింద్రుతోఁబలుకక (భా-6-434-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఏమి కారణముననింద్రునికిని మరు (భా-6-508-ఆ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
ఏమి చెప్పనప్పుడింద్రారితనువున (భా-6-432-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఏమి తపంబు సేసెనొకొ (భా-10.2-985-ఉ.) కుచేలుని ఆదరించుట
ఏమి దలంచువాఁడ నిఁక నెయ్యదికార్యము (భా-10.1-80-ఉ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
ఏమి నిమిత్తమై భూమి గోరూపిణి (భా-4-467-సీ.) భూమినిబితుకుట
ఏమికతముననున్నదో యెఱుఁగమేము (భా-4-784-తే.) పురంజను కథ
ఏమినిమిత్తంబత్రిమహాముని (భా-4-10-క.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
ఏమినోము ఫలమొ యింత ప్రొ ద్దొక వార్త (భా-10.1-184-ఆ.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
ఏమిపుడు చేయు సంస్తుతి (భా-5.1-46-క.) ఋషభుని జన్మంబు
ఏమీ కంసునిఁ గృష్ణుఁడే రణములో (భా-10.1-1527-శా.) అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
ఏమీ నారద నీవు చెప్పిన నరుం (భా-10.1-1585-శా.) కాలయవనునికినారదుని బోధ
ఏమును సత్పురుషులైన (భా-3-466-వ.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
ఏయే యవతారంబుల (భా-10.1-245-క.) పూతననేలగూలుట
ఏల కుమార శోషిలఁగ (భా-1-126-ఉ.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
ఏలా బ్రహ్మపదంబు వేదములకున్ (భా-10.1-573-శా.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
ఏలా హరికడకేఁగితి (భా-8-185-క.) మంధరగిరిని తెచ్చుట
ఏలింతు దివము సురలనుఁ (భా-8-489-క.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
ఏలితివి మూఁడుజగములుఁ (భా-8-562-క.) వామునునిసమాధానము
ఏవిభుఁడు జగదధీశ్వరుఁడా (భా-4-13-క.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి

| |-

[మార్చు]

ఐదేండ్లు మరలించెనమరేంద్రుఁడాబాలు (భా-9-200-సీ.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము

| ఒం |-

[మార్చు]

ఒంటివాఁడ నాకుఁనొకటిరెండడుగులమేర (భా-8-566-ఆ.) వామనుడుదానమడుగుట
ఒండొక భూమీసురకులమండనునకు (భా-10.2-467-క.) నృగోపాఖ్యానంబు
ఒండొరులఁగడవనేసిన (భా-6-365-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఒక కాలమునఁబండునోషధిచయము (భా-1-333-సీ.) నారదునిగాలసూచనంబు
ఒక చెలికానిపై నొక చేయి చాఁచి వే (భా-10.1-862-సీ.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
ఒక తాలాగ్రముఁ దాఁక వైవ (భా-10.1-621-మ.) ధేనుకాసుర వధ
ఒక పదంబుక్రిందనుర్వి పద్మమునంటి (భా-8-626-ఆ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
ఒక పాదంబున భూమిగప్పి (భా-8-625-మ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
ఒక పువ్వందలి తేనెఁ ద్రావి మధుపా (భా-10.1-1459-మ.) భ్రమరగీతములు
ఒక భామాభవనంబు మున్నుసొర (భా-1-263-మ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
ఒక మున్నూఱుగదల్చి తెచ్చిన (భా-9-262-మ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఒక మొగముగాక దివిజులు (భా-6-275-క.) దేవాసుర యుద్ధము
ఒక యెలదోటఁలోనొకవీథినొకనీడఁ (భా-8-393-సీ.) జగనమోహిని కథ
ఒక యెలనాగ చెయ్యూఁదినాఁ డిక్కడ (భా-10.1-1030-సీ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
ఒక యేనూఱు కరంబులన్ (భా-10.2-421-మ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
ఒక యేనూఱుకరంబులన్ (భా-9-454-మ.) పరశురాముని కథ
ఒక వన్యాజగరేంద్ర మల్లదె (భా-10.1-470-మ.) అఘాసుర వధ
ఒక వేయితలలతోనుండు జగన్నాథు (భా-9-376-సీ.) చంద్రవంశారంభము
ఒక సూర్యుండు సమస్తజీవులకుఁ (భా-1-227-మ.) భీష్మనిర్యాణంబు
ఒకచోట నుచితసంధ్యోపాపనాసక్తు (భా-10.2-619-సీ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
ఒకచోట మత్తాళియూధంబు జుమ్మని (భా-10.1-602-సీ.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
ఒకదిక్క కాని చనఁబోరొకచోటన (భా-9-400-క.) పురూరవుని కథ
ఒకదినంబున శతయోజనమాత్రము (భా-8-702-సీ.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
ఒకనాఁడా మనుజేంద్రుండంగనలతో (భా-9-432-మ.) పరశురాముని కథ
ఒకనాఁడానృపుఁడచ్యుతున్ (భా-8-123-మ.) గజేంద్రునిపూర్వజన్మకథ
ఒకనాఁడు గంధర్వయూధంబుఁబరిమార్చు (భా-7-95-సీ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
ఒకనాఁడు నారదుం డొయ్యన కంసుని (భా-10.1-52-సీ.) మథురకునారదుడువచ్చుట
ఒకనాఁడు నిజమందిరోపాంతవనముకుఁ (భా-4-465-సీ.) అర్చిపృథుల జననము
ఒకనాఁడు యదుకుమారకు (భా-10.2-289-క.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
ఒకనాఁడు సుఖలీలనుత్తానపాదుండు (భా-4-219-సీ.) ధృవోపాఖ్యానము
ఒకనాఁడుమనువుదుమ్మిన (భా-9-155-క.) ఇక్ష్వాకుని వంశము
ఒకనాడు బలభద్రుఁ డొక్కఁడు రాకుండ (భా-10.1-631-సీ.) విషకలిత కాళిందిగనుగొనుట
ఒకనికై యిట్లు కులమెల్లనుక్కడింప (భా-3-33-తే.) విదురునితీర్థాగమనంబు
ఒకనిచేతనుండనొకఁడు బలిష్ఠుఁడై (భా-8-299-ఆ.) ధన్వంతర్యామృతజననము
ఒకనొకని చల్దికావిడి (భా-10.1-456-క.) చల్దులుగుడుచుట
ఒకపరి చూచిన వెండియు (భా-8-414-క.) 8సూర్యసావర్ణిమనువుచరిత్ర
ఒకపరి జగములు వెలినిడి (భా-8-74-క.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
ఒకబొట్టుఁజిక్కకుండఁగ (భా-8-324-క.) రాహువువృత్తాంతము
ఒకమాటు జలజంతుయూథంబులోఁగూడు (భా-8-720-సీ.) గురుపాఠీనవిహరణము
ఒకమాటు దిక్కుంభియూధంబుఁదెప్పించి (భా-7-198-సీ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
ఒకమాటు నభమునఁ బ్రకటంబుగాఁ దోఁచు (భా-10.2-867-సీ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
ఒకమాటు మనలనందఱఁ (భా-7-62-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
ఒకమాటెవ్వని పేరు కర్ణములలో (భా-9-142-మ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
ఒకయింటం గజవాజిరోహకుఁడునై (భా-10.2-627-మ.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
ఒకవృక్షమూలతలమున (భా-3-141-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఒకవేయర్కులుగూడిగట్టి కదుపై (భా-8-159-మ.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
ఒకవేళనభిచారహోమంబు చేయించు (భా-7-199-సీ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
ఒక్కఁడ వహ్నివేల్పు (భా-9-421-ఉ.) పురూరవుని కథ
ఒక్కఁడు ము న్నేమఱి చన (భా-10.1-457-క.) చల్దులుగుడుచుట
ఒక్కఁడై నిత్యుఁడై యెక్కడఁగడలేక (భా-6-465-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఒక్కఁడై యుంటివి బాలవత్సములలో (భా-10.1-562-మ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
ఒక్క దినంబుననాత్మఙ్ఞానంబునంజేసి (భా-9-565-వ.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
ఒక్క లతాంగి మాధవుని యుజ్జ్వలరూపము (భా-10.1-1064-ఉ.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
ఒక్క వేళను సూక్ష్మరూపము నొందు (భా-11-16-మత్త.) కృష్ణసందర్శనంబు
ఒక్కపదంబున భూమియు (భా-8-579-క.) శుక్రబలిసంవాదంబును
ఒక్కెడఁ బ్రాణులందఱు నిజోచితకర్మము (భా-10.1-159-ఉ.) మాయమింటనుండిపలుకుట
ఒక్కొక్క లోకముఁ గాచుచు (భా-10.1-941-క.) ఇంద్రుడు పొగడుట
ఒగ్గములుద్రవ్వి పడుమని (భా-1-455-క.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
ఒజ్జలు చెప్పని యీ మతి (భా-7-179-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఒడలఁ జెమట లెగయ నుత్తరీయము జాఱ (భా-10.1-387-ఆ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
ఒడ్ఢారించి విషంబున (భా-8-217-క.) కాలకూటవిషముపుట్టుట
ఒత్తికొనుచురానీఁ జనఁదెత్తిన (భా-10.1-167-క.) కంసునికి మంత్రుల సలహా
ఒత్తిలి పొగడుచు సురలు (భా-1-509-క.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
ఒనరఁబ్రచేతసులుత్పన్న విఙ్ఞాను (భా-4-946-సీ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
ఒనరనిట్లు యోగయుక్తుండు గురుఁడైన (భా-5.1-71-ఆ.) ఋషభునిదపంబు
ఒనరన్ నన్నయతిక్కనాదికవులీ (భా-1-21-మ.) కృతిపతి నిర్ణయము
ఒనరన్ వ్రేతల కించుకేనియును లేకుండంగ గోపాలకృ (భా-10.1-780-మ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
ఒప్పినగుచునిట్లనియె (భా-3-654-వ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
ఒప్పునట్టి సరోవరంబుఁబొడగని (భా-4-692-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఒప్పునప్పరమతాపసోత్తముని (భా-3-771-వ.) దేవహూతి పరిణయంబు
ఒప్పెడి హరికథలెయ్యవి (భా-2-43-క.) మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
ఒఱపగునురమును బిఱుఁదును (భా-8-256-క.) ఉచ్చైశ్రవావిర్భవము
ఒల్లరు నిర్జరేంద్రపద మొల్లరు (భా-10.1-679-ఉ.) నాగకాంతలు స్తుతించుట

| |-

[మార్చు]

ఓ కదళీస్తంభోరువ (భా-3-731-క.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
ఓ కమలాప్త యో వరద (భా-8-92-ఉ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
ఓ కాకుత్స్థకులేశ యోగుణనిధీ (భా-9-283-శా.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఓ కాత్యాయని భగవతి (భా-10.1-809-క.) గోపికలకాత్యాయనిసేవనంబు
ఓ చెలువలార వినుఁడీ (భా-10.1-778-క.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
ఓ తల్లి మాకుఁగృష్ణుఁడు (భా-10.1-810-క.) గోపికలకాత్యాయనిసేవనంబు
ఓ దానవేంద్ర నీమతి (భా-6-421-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఓ నంద గోపవల్లభ (భా-10.1-934-క.) గోపకులు నందునికిజెప్పుట
ఓ నలువ యో సురేశ్వర (భా-8-171-క.) విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
ఓ నృప నీకు భద్రమగునొప్పగుచున్న (భా-4-372-ఉ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
ఓ పుణ్యాత్మకులార నాపలుకు (భా-1-292-శా.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
ఓ యదువీరులార రభసోద్ధతిఁ బాఱకుఁ (భా-10.1-1672-ఉ.) జరసంధుడుగ్రమ్మరవిడియుట
ఓ యన్న పాండుతనయులు (భా-10.2-1054-క.) కుంతీదేవి దుఃఖంబు
ఓ యమ్మ నీ కుమారుఁడు (భా-10.1-329-క.) గోపికలూరువిడిచెదమనుట
ఓ సురారికులేంద్ర నీ క్రియనుగ్రమైన (భా-7-81-మత్త.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
ఓటమితోనెల్లప్పుడుఁ (భా-1-104-క.) నారదుని పూర్వకల్పము
ఓడక ముందటనొక సారమేయంబు (భా-1-338-సీ.) నారదునిగాలసూచనంబు
ఓడక రంగద్వారము (భా-10.1-1315-క.) మల్లరంగవర్ణన
ఓడక వింటికోపున (భా-1-474-ఉ.) శృంగి శాపంబు
ఓడితివో శత్రువులకు (భా-1-355-క.) యాదవులకుశలంబడుగుట
ఓనాథ పరమపురుషుఁడవై (భా-4-478-క.) భూమినిబితుకుట
ఓపిక లేక చచ్చిన మహోరగముం (భా-1-501-ఉ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
ఓరి గుహ్యక పోకుపోకు మని (భా-10.1-1126-శా.) శంఖచూడుని వధ
ఓరి దుర్మద వినరోరి జీవన్మృత (భా-5.1-145-సీ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
ఓరీ కుంజరపాల మా దెసకు (భా-10.1-1317-శా.) కరిపాలకునితోసంభాషణ
ఓలిమైనెవ్వని లీలావినోదముల్ (భా-5.2-126-సీ.) పాతాళ లోకములు
ఓహో దేవతలార కుయ్యిడకుఁ (భా-8-369-శా.) జంభాసురుని వృత్తాంతము

| |-

[మార్చు]

| కం |-

[మార్చు]

కంచుకములు తలచుట్లును (భా-10.1-181-క.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
కంజదళాక్షుఁడు వెదకెను (భా-10.1-505-క.) క్రేపుల వెదకబోవుట
కంజవిలోచన దానవభంజన (భా-10.2-643-క.) భూసురుని దౌత్యంబు
కంజాక్షునకుఁగాని కాయంబు కాయమే (భా-7-170-సీ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
కంజాతకింజల్కపుంజరంజితపీత (భా-3-924-సీ.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
కంజాతపత్రనేత్ర పురంజనుదెస (భా-4-797-క.) పురంజను కథ
కంటకులు నృపులుసూడఁగ (భా-1-360-క.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
కంటిఁగంటి భవాబ్ది దాటఁగగంటి (భా-3-146-మత్త.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
కంటిగంటి భవాబ్ధి దాఁటఁగఁ గంటి (భా-10.2-1152-మత్త.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
కంటిన్ నేఁటికి నిన్ను నీ వచనముల్ (భా-9-146-శా.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
కంటిన్ మున్ను రథంబుపై (భా-10.1-1231-శా.) అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
కంటిమి నరకుడు వడఁగా (భా-10.2-200-క.) నరకాసురుని వధించుట
కంటిరే మనవారు ఘనులు గృహస్థులై (భా-7-214-సీ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
కంటిరే మీరు సుతులార కమలనేత్రు (భా-6-181-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
కంటే జగములదుఃఖము (భా-8-233-క.) గరళభక్షణము
కంటే దారుక దుర్నిమిత్తము లనేకంబుల్‌ (భా-10.2-887-శా.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
కంటే రామ రథంబు లాయుధములున్ (భా-10.1-1537-శా.) జరాసంధుని మథురముట్టడి
కంఠక్షోభముగాఁగనొత్తిలి (భా-7-259-శా.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
కంఠేకాలునిచేతం (భా-9-615-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
కంఠోపాంతము దౌడలున్ మెఱముచుం (భా-10.1-449-శా.) బకాసుర వధ
కందఁడు భీతి గుందఁడు (భా-6-429-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
కందమూలఫలాశియై బహుకాలముగ్ర (భా-4-646-మత్త.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
కందర్పాంశమునందనూజుఁ (భా-3-51-శా.) యుద్దవ దర్శనంబు
కందులేని యిందుకళ మించి నెమ్మోము (భా-5.1-37-ఆ.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
కంపించె దేహమెల్లం (భా-1-433-క.) కలినిగ్రహంబు
కంసాసురసంహారున (భా-6-35-క.) షష్ఠ్యంతములు
కంసుపంపున బాలఘాతని పూతన (భా-10.1-212-సీ.) పూతన వ్రేపల్లెకొచ్చుట
కచబంధంబులు వీడ (భా-10.1-672-మ.) కాళియ మర్ధనము
కటకట మోసపోయితిమి (భా-10.1-873-చ.) విప్రులవిచారంబు
కటకట యిట్లు మా కొఱకుఁగాఁజనుదెంచి (భా-10.2-1004-చ.) గురుప్రశంస చేయుట
కటపటరత్నకంబళనికాయకుటీరము (భా-10.2-682-చ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
కటిచేలంబు బిగించి పింఛమునఁ (భా-10.1-638-మ.) కాళిందిలో దూకుట
కటివిరాజితపీతకౌశేయశాటితో (భా-3-538-సీ.) శ్రీహరిదర్శనంబు
కట్టంగఁబచ్చని పట్టుఁబుట్టపుదోయి (భా-8-271-సీ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
కట్టలుకఁదడుకుచాటునఁ (భా-7-59-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
కట్టా క్రూర భుజంగము (భా-10.1-656-క.) గోపికలు విలపించుట
కట్టా తలమునకలునై (భా-10.1-1002-క.) గోపికల దీనాలాపములు
కట్టా త్రికరణమెఱుఁగక (భా-6-43-క.) కథాప్రారంభము
కట్టా మన్మథు కోలలు (భా-10.1-1056-క.) గోపికల విరహపు మొరలు
కట్టా యార్గురు కొడుకులఁ (భా-10.1-151-క.) దేవకి బిడ్డనువిడువవేడుట
కట్టా యీ యాశ్రమమునఁ (భా-5.1-111-క.) భరతుండు వనంబు జనుట
కట్టి నీకుఁబ్రణామంబులాచరింతు (భా-3-423.1-తే.) విధాత వరాహస్తుతి
కట్టుము సేతువు లంకంజుట్టుము (భా-9-285-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
కఠినఖరనారసింహవిగ్రహముగాని (భా-7-342.1-తే.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
కఠినశూలధారఁగంఠంబు విదళించి (భా-7-32.1-ఆ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
కఠినసటాచ్ఛటోత్కటజాతవాత (భా-3-413-సీ.) భూమ్యుద్ధరణంబు
కడఁక గృహములునఖిల భోగములు విడిచి (భా-4-833-తే.) పురంజను కథ
కడఁగి కొలువ శీఘ్రకాలంబులోనన (భా-10.2-1240-ఆ.) వృకాసురుండు మడియుట
కడఁగి గుహ్యకమాయాంధకారమపుడు (భా-4-348-తే.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
కడఁగి త్రిగుణాత్మకములైన కర్మములకు (భా-7-238.1-తే.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
కడఁగి దుర్వార మారుతోత్కట విధూత (భా-10.2-1308-తే.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
కడఁగి నూఱేండ్లు వెదికితిఁ నేఁ గాననైతి (భా-10.1-560.1-తే.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
కడఁగి పూర్వపరార్ధాదికాలమందు (భా-3-359.1-తే.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
కడఁగి పెక్కిడుమలఁగుడుచుచుఁజిత్తముల్ (భా-3-94-సీ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
కడఁగి భవత్పాదార్చనకుఁగానిటు (భా-4-183-చ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
కడఁగి మఱి వారు యాదృచ్ఛికతనుజేసి (భా-4-897-తే.) ప్రచేతసుల తపంబు
కడఁగి యమృతజలధిఁగలశంబుఁగావించి (భా-8-192.1-ఆ.) సముద్రమథనయత్నము
కడఁగి సవనభూమిఁ గనకలాంగలముల (భా-10.2-768-ఆ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
కడఁగి సారథి తెచ్చిన కనకరథము (భా-10.2-638-తే.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
కడకంట యౌవనగర్వంబు పొడగట్టె (భా-6-91-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
కడపటిచేఁత నైహికసుఖంబులఁ గోల్పడి (భా-10.2-752-చ.) రాజబంధమోక్షంబు
కడలేదాశాలతకుం (భా-9-579-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
కడిఁది వేదనలకుఁగారణంబై యుండు (భా-6-41-ఆ.) కథాప్రారంభము
కడు మధురంబునన్ (భా-5.2-22-చ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
కడు లచ్చి గలిగె నేనిం (భా-10.1-328-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
కడు వడి నల్గి వాఁడు నిజకార్ముకమున్ (భా-10.2-892-చ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
కడు వేడ్క నీవవిద్వాంసుఁడవై (భా-5.1-152-క.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
కడుపారం జనుబాలు ద్రావని సుతుం (భా-10.1-359-మ.) చిలుకుతున్నకవ్వంపట్టుట
కడుపు పగుల ముద్దులకొడుకు జన్మించినఁ (భా-9-168-ఆ.) మాంధాత కథ
కడుపున దిండుగాఁ గట్టిన వలువలో (భా-10.1-498-సీ.) చల్దులారగించుట
కడుపుబదరగాఁగగొడుకులఁగనుకంటె (భా-8-685-ఆ.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
కడుపులోపల నున్న పాపఁడు (భా-10.1-558-త.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
కడువడిఁ దను దివికిం గొని (భా-10.1-737-క.) ప్రలంబాసురవధ
కణఁకన్ వారలు వెండి మోక్షనిరపేక్ష (భా-3-880-మ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
కతన ముల్లోకములు చాలఁగంపమొందె (భా-4-271.1-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
కదనమున నీ భుజావలి (భా-10.2-653-క.) భూసురుని దౌత్యంబు
కదలంబాఱవు పాఁపపేరులొడలన్ (భా-8-244-మ.) గరళభక్షణము
కదలకుం డని తోడివారలఁ (భా-10.1-817-త.) గోపికావస్త్రాపహరణము
కదలెడు వేల్పులరూపులు (భా-1-342-క.) నారదునిగాలసూచనంబు
కదియవచ్చి య బ్బాల నుపలక్షించి (భా-10.2-338-వ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
కదిసి కలికి పలుకులు పలుకుచు (భా-10.1-224-వ.) పూతన కృష్ణునికిపాలిచ్చుట
కన దురు రత్నభూషణ నికాయుఁడవై (భా-10.2-458-చ.) నృగోపాఖ్యానంబు
కనక కంకణ ఝణఝణత్కార కలిత (భా-10.2-604-తే.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
కనకరథంబున నిడుకొని (భా-10.2-447-క.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
కనకసౌధములపైఁగౌరవకాంతలు (భా-1-235-సీ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
కనకాక్షుండు భుజావిజృంభణమునన్ (భా-2-115-మ.) అవతారంబుల వైభవంబు
కనకాగారకళత్రమిత్రసుత (భా-1-311-మ.) విదురాగమనంబు
కనకాద్రిసానుసంగత కేకినుల భాతిఁ (భా-10.2-803-సీ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
కని కదియవచ్చు సమయంబున (భా-10.1-217-వ.) పూతన బాలకృష్ణునిచూచుట
కని కన లగ్గలింప సురకంటకుఁ (భా-10.2-381-చ.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
కని కలహంబునకు నరకాసురుండు (భా-10.2-169-వ.) నరకాసురవధకేగుట
కని కృపాయత్తులగుచునిట్లనిరి యిట్టి (భా-4-415-తే.) వేనుని చరిత్ర
కని కోపించి (భా-9-447-వ.) పరశురాముని కథ
కని గారవించి యాయన (భా-10.2-1005-క.) గురుప్రశంస చేయుట
కని చేతన్ సెలగోలఁ బట్టికొనుచుం (భా-10.1-362-మ.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
కని జలచరేంద్రుని కొమ్ముననొక్క (భా-8-723-వ.) కడలిలో నావనుగాచుట
కని జాంబవంతుఁ డా మణిఁ (భా-10.2-56-క.) ప్రసేనుడు వధింపబడుట
కని డాయం జని తదీయ (భా-10.2-366-వ.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
కని డాయం జనునంతఁ గృష్ణుఁడు (భా-10.2-980-మ.) కుచేలుని ఆదరించుట
కని డాయంజనఁ బురలక్ష్మి (భా-10.2-450-వ.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
కని తత్కరిపాలకశ్రేష్ఠుండైన యంబష్ఠునికి (భా-10.1-1316-వ.) కరిపాలకునితోసంభాషణ
కని తత్కాళింది యందుఁ (భా-10.1-1228-వ.) కృష్ణుడు మథురకుచనుట
కని తదీయ రూప వయో లావణ్య (భా-10.1-1751-వ.) రుక్మిణీ గ్రహణంబు
కని తన వెంట వచ్చిన ప్రజల నెల్ల (భా-10.2-61-వ.) సత్రాజితుని నిందారోపణ
కని తనకుఁద్రోవ యిమ్మని వేఁడిన (భా-9-280-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
కని తమ్మికంటి తమ్ముల యింటి (భా-10.1-492-వ.) సురలు పూలుగురియించుట
కని దండప్రణామంబు లాచరించి (భా-10.1-673-వ.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
కని దానవేంద్రునిహయమేధవాటి (భా-8-532-వ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
కని దాని యొడలిపొడవునకు వెఱఁగుపడి (భా-10.1-442-వ.) బకాసుర వధ
కని దుఃఖితుండయి (భా-9-128-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
కని నక్తంచరుం డని యించుక శంకించి (భా-10.1-736-వ.) ప్రలంబాసురవధ
కని నఖపద్మరాగమణికాంతి (భా-3-542-చ.) శ్రీహరిదర్శనంబు
కని నమస్కరించి కౌతుకం బలరార (భా-10.2-950-ఆ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
కని నమస్కరించిన గంగగృపజేసి (భా-9-220-వ.) భగీరథుని చరితంబు
కని పరమేశుని యాదవ వనశోభిత (భా-11-84-క.) వైకుంఠం మరలగోరుట
కని బృందావనంబుఁ దఱియం జొచ్చి (భా-10.1-1199-వ.) అక్రూరుడుబృందావనంగనుట
కని భగవంతుఁడున్ రథిశిఖామణియు (భా-10.2-842-చ.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
కని మనిచి యెత్తి పెంచిన (భా-10.1-590-క.) కృష్ణుడుఅత్మీయుడగుట
కని మున్ను మగువ మరగి (భా-8-394-వ.) జగనమోహిని కథ
కని య మ్మాధవ బలదేవులు సేయు (భా-10.2-1046-వ.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
కని యచ్యుతుండు పంచిన వివ్వచ్చుండు (భా-10.2-116-వ.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
కని యతని సౌందర్య గాంభీర్య చాతుర్యాది (భా-10.2-208-వ.) కన్యలంబదాఱువేలందెచ్చుట
కని యత్యంతభయభక్తితాత్పర్యంబుల (భా-11-120-వ.) శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
కని యధోచితంబుగా భాషించుచుఁ (భా-10.1-1487-వ.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
కని యనురాగ వికాసము (భా-10.2-313-క.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
కని యనురాగవికాసము (భా-3-47-క.) యుద్దవ దర్శనంబు
కని యప్పురంబు ప్రవేశించి (భా-10.1-1248-వ.) కృష్ణుడు మథురనుగనుట
కని యింద్రుఁడు పూజించెను (భా-10.1-937-క.) ఇంద్రుడు పొగడుట
కని యిట్లనియె (భా-10.1-1275-వ.) కుబ్జననుగ్రహించుట
కని యిట్లనె మైత్రేయుని (భా-3-9-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
కని రక్కసులఱేఁడు వెక్కసంబై (భా-8-447-వ.) స్వర్గవర్ణనము
కని రా రాజకుమారికల్‌ (భా-10.2-207-మ.) కన్యలంబదాఱువేలందెచ్చుట
కని రామచంద్రుండునుదాపంబునొంది (భా-9-313-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
కని లజ్జాసహిత హాసవిలోకనంబులు (భా-10.1-1453-వ.) గోపికలు యుద్ధవునిగనుట
కని లోకపాలురును మునిజనులును (భా-4-142-క.) శివుండనుగ్రహించుట
కని లోకేశులుగాని వీరు కొడుకు (భా-10.1-1391-మ.) దేవకీవసుదేవుల విడుదల
కని లోచనరంధ్రంబుల (భా-10.1-863-క.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
కని వారనపత్యుండగు (భా-4-434-క.) అర్చిపృథుల జననము
కని వారల పాదములకు (భా-10.1-1202-క.) అక్రూరుడు బలకృష్ణులగనుట
కని వారలుదమమనముల (భా-4-696-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
కని సంభ్రమంబునఁ దనువునం దనువుగా (భా-10.2-241-సీ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
కని సంభ్రమించి విరించి (భా-10.1-545-వ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
కని సకలభూతగణములు (భా-3-971-క.) భక్తియోగంబు
కని సాంబ ప్రముఖాది యోధవరు లు (భా-10.2-881-మ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
కని హరి దన్నుం బ్రార్థింపఁ బుత్తెంచిన (భా-10.1-1457-వ.) భ్రమరగీతములు
కని హితకోటితో నెదురుగాఁ జనుదెంచి (భా-10.2-1142-చ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
కనిడాయనేఁగి మోదంబునఁ (భా-3-169-క.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
కనియెం గృష్ణుఁడు సాధునీరము (భా-10.1-491-మ.) సురలు పూలుగురియించుట
కనియెం దాలాంకుఁ డుద్యత్కటచటుల (భా-10.2-940-మస్ర.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
కనియెందాపసపుంగవుండఖిలలోక (భా-3-148-మ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
కనియెంబుణ్యజనౌకమున్ (భా-8-446-మ.) స్వర్గవర్ణనము
కనియె నఘారి వత్స బక కంస విదారి (భా-10.2-139-చ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
కనియె శుభోపేతుఁ గందర్పసంజాతు (భా-10.2-380-సీ.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
కనియెదవో బిడ్డలనిఁక (భా-1-315-క.) విదురాగమనంబు
కనియెన్ గోపకుమారశేఖరుఁడు (భా-10.2-449-మ.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
కనియెన్ దానవుఁ డింద్రసేనుఁడు (భా-10.2-1141-మ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
కనియెన్ నారదుఁడంతన్ (భా-1-87-క.) నారదాగమనంబు
కనియెన్ నిశ్చలభక్తియోగమహిమం (భా-3-284-మ.) బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
కనియెన్ బ్రాహ్మణుఁడంత్యకాలమున (భా-6-70-మ.) అజామిళోపాఖ్యానము
కనియెన్ ముందటఁగార్తవీర్యుఁడు సమిత్కాముంబ్రకామున్ శరా (భా-9-446-మ.) పరశురాముని కథ
కనియెన్ రుక్మిణి చంద్రమండలముఖుం (భా-10.1-1750-మ.) వాసుదేవాగమనంబు
కనిరా తాపసపుంగవుల్ (భా-4-695-మ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
కనుఁ గొనుము వీరె నీ నందను లని (భా-10.2-1160-క.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
కనుఁగవ నిప్పులురాలఁగ (భా-3-639-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
కనుంగొని (భా-3-706-వ.) హిరణ్యాక్షవధ
కనుంగొని (భా-9-526-వ.) యయాతి కథ
కనుంగొని (భా-10.1-341-వ.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
కనుంగొని (భా-10.2-1238-వ.) వృకాసురుండు మడియుట
కనుఁగొని చతురాననుండు (భా-3-292-వ.) బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
కనుఁగొని తత్పాదంబులు (భా-3-5-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
కనుఁగొని తత్పురోగమభూమిరుహశాఖ (భా-10.2-544-సీ.) ద్వివిదునివధించుట
కనుంగొని పరిహాసోక్తులుగా నిట్లనియె (భా-10.2-917-వ.) దంతవక్త్రుని వధించుట
కనుఁగొని భ్రాతృ స్నేహంబునఁ (భా-10.2-1272-క.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
కనుంగొని యతని సమీపంబున నున్న (భా-10.2-929-వ.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
కనుంగొని యమ్మహాస్థానంబు (భా-10.2-1252-వ.) వృకాసురుండు మడియుట
కనుంగొని యిట్లనియె (భా-3-81-వ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
కనె నక్రూరుఁడు పద్మనేత్రులను (భా-10.1-1201-మ.) అక్రూరుడు బలకృష్ణులగనుట
కన్నకొడుకు శమదమసంపన్నుఁడు (భా-7-112-క.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
కన్నమాత్రనతఁడు కల్మషంబులఁబాసి (భా-6-469-ఆ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
కన్నియమీఁద నా తలఁపు గాఢము (భా-10.1-1716-ఉ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
కన్నులఁగంటిని వీనిని (భా-9-493-క.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
కన్నుల సంతోషాశ్రులు (భా-8-481-క.) పయోభక్షణవ్రతము
కన్నులకుఁ జూడ బరువై (భా-10.1-79-క.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
కన్నులారంగ నిత్యమున్ (భా-1-257-మత్త.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
కన్నులు దెఱవని కడుచిన్ని పాపఁడై (భా-10.1-931-సీ.) గోపకులు నందునికిజెప్పుట
కన్నులు మూసి బ్రాహ్మణుఁడు (భా-1-462-ఉ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
కన్నులుగల్గువాఁడు మఱి కాననివారికిఁ (భా-8-725-ఉ.) కడలిలో నావనుగాచుట
కన్యం జేకొన నిన్నిలోకముల (భా-10.2-135-శా.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
కపట మునులకెంత కాలమునకునైన (భా-2-241-ఆ.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
కపిలుఁడు నేత్రముల్ దెఱవఁగాఁ (భా-9-208-చ.) సగరుని కథ
కపులమై జలరాశిఁ గట్టుదమా యని (భా-10.1-454-సీ.) బకాసుర వధ
కమఠంబై జలరాశిఁజొచ్చి (భా-8-203-మ.) కూర్మావతారము
కమనీయంబగు వేఁటకానిపలు కాకర్ణించి (భా-10.1-1465-మ.) భ్రమరగీతములు
కమనీయ కింకిణీఘంటికా సాహస్ర (భా-10.2-434-సీ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
కమనీయ పద్మరాగ స్తంభకంబులుఁ (భా-10.2-1027-సీ.) అటుకులారగించుట
కమనీయ సంగీత కలిత కోవిదులు కిం (భా-10.2-347-సీ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
కమనీయభూమిభాగములు లేకున్నవే (భా-2-21-సీ.) తాపసుని జీవయాత్ర
కమనీయరూపరేఖారమణీయతఁ (భా-2-232-క.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
కమనీయశుభగాత్రుఁ గంజాతదళనేత్రుఁ (భా-10.2-358-సీ.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
కమల కహ్లార కుసుమ సంఘములు గావు (భా-10.2-153.1-తే.) నరకాసురవధకేగుట
కమలజాండ మధ్యగతుఁడైన సూర్యుండు (భా-5.2-77-ఆ.) భగణ విషయము
కమలజుఁడు లోకపాలురు (భా-8-682-క.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
కమలజుమాతయై సురనికాయ (భా-3-930-చ.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
కమలదళ చారు తాలవృంతమున విసరి (భా-10.2-241.1-తే.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
కమలదళాక్ష దుఃఖలయకారణమై తగు (భా-4-922-చ.) ప్రచేతసుల తపంబు
కమలదళాక్షా నీవలనగల్గిన (భా-3-571-చ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
కమలదళాక్షి పాయసముగౌతకమొప్ప (భా-4-401-చ.) వేనుని చరిత్ర
కమలనయనకృపావనలోకనములొలయ (భా-3-573.1-తే.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
కమలనయను వదనకమల మరందంబు (భా-10.1-629-ఆ.) ధేనుకాసుర వధ
కమలనాభునెఱిఁగి కాలంబు దేశంబు (భా-8-613-ఆ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
కమలలోచన నిఖిలభోగములఁదొఱఁగి (భా-4-837-తే.) పురంజను కథ
కమలలోచనుఁజింతించు ఘనులు (భా-4-313.1-తే.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
కమలలోచనుండు ఖలుల శిక్షింపంగఁ (భా-9-133-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
కమలాక్ష వినవయ్య కాశీశుఁ డేలెడి (భా-10.2-96-సీ.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
కమలాక్ష సర్వలోకములందు సర్వ మా (భా-10.2-907-సీ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
కమలాక్షపదభక్తి కథనముల్‌ వసుదేవ (భా-11-80-సీ.) నారయణఋషి భాషణ
కమలాక్షు నొద్ద నుండని (భా-10.1-752-క.) దావాగ్ని తాగుట
కమలాక్షునర్చించు కరములు కరములు (భా-7-169-సీ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
కమలాక్షుని నిందించిన (భా-10.2-797-క.) శిశుపాలుని వధించుట
కమలాధీశ్వర తావకీనవరభక్తవ్రాతసంసర్గ (భా-4-929-మ.) ప్రచేతసుల తపంబు
కమలాధీశ్వరుఁబూజ చేయుట (భా-4-954-మ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
కమలానన బాంధవకృత్యముఁ (భా-4-789-క.) పురంజను కథ
కమాలాక్ష సర్వలోకములకు గురుఁడవై (భా-10.2-764-సీ.) రాజబంధమోక్షంబు
కమ్మహాత్ముని యంకపీఠమ్మునందు (భా-4-97.1-తే.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
కమ్రసౌరభవనమాలికాధరుండు (భా-4-251.1-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
కయ్యంబుజేయనొల్లక (భా-8-178-క.) సురాసురలుస్నేహము
కర మర్థి నెదురుగాఁ జని (భా-10.2-981-క.) కుచేలుని ఆదరించుట
కర మొప్పారు నవీనవాసనల (భా-10.2-498-మ.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
కరకమలయుగళకీలిత (భా-7-304-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
కరకమలారుణ కాంతిఁ గవ్వుపు త్రాడు (భా-10.1-355-సీ.) చిలుకుతున్నకవ్వంపట్టుట
కరచరణాదికాంగములుగల్గియు (భా-4-189-చ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
కరణత్రయంబు చేతను (భా-11-42-క.) కవి సంభాషణ
కరణి నిదురవోవఁ గడఁగి సత్రాజిత్తుఁ (భా-10.2-84.1-ఆ.) శతధన్వుఁడుమణిగొనిపోవుట
కరపద్మంబుల మాధవుఁ (భా-10.1-1496-క.) కుబ్జతో క్రీడించుట
కరమణిహేమకంకణనికాయ (భా-3-535-చ.) శ్రీహరిదర్శనంబు
కరమనురక్తి షట్పదము (భా-3-550-చ.) సనకాదుల హరిన స్తుతి
కరమనురక్తినమ్మఖముఁగన్గొను వేడుక (భా-4-55-చ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
కరమనురక్తిని మోము నివిరి (భా-4-225-క.) ధృవోపాఖ్యానము
కరమనురాగంబుననీ (భా-5.2-76-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
కరమర్థిన్ ద్విపరార్థసంఙ్ఞగల (భా-9-110-మ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
కరము మహారథుండు (భా-4-325-చ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
కరము ల్పాదములున్శిరంబు (భా-10.1-511-మ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
కరమునఁ బవినిభ మగు భీకర గద (భా-10.2-911-క.) సాళ్వుని వధించుట
కరముల మెల్లన నివురుచుఁ (భా-8-120-క.) గజేంద్రరక్షణము
కరములవలనను బలమును (భా-3-900-క.) విరాట్పురుష ప్రకారంబు
కరములు నాలుగు సిక్కం (భా-10.2-444-క.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
కరములు ముకుళించి మునీశ్వర (భా-10.2-1239-క.) వృకాసురుండు మడియుట
కరములు మోడ్చి యో పరమకారుణికోత్తమ (భా-10.2-1181-చ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
కరములుదునిసిననతనికి (భా-9-458-క.) పరశురాముని కథ
కరమొప్పఁగ నీవిటు భూచరవగుటను (భా-4-752-క.) పురంజను కథ
కరమొప్పఁగా విరాట్పురుషుండు (భా-3-898-సీ.) విరాట్పురుష ప్రకారంబు
కరమొప్పనానంద గద్గద స్వరమున (భా-4-311-సీ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
కరరాజీవగృహీతాంబురుహ (భా-4-235-క.) ధృవోపాఖ్యానము
కరసరసీరుహంబులెసకంబెసఁగన్ (భా-4-917-చ.) ప్రచేతసుల తపంబు
కరిఁదిగుచు మకరి సరసికిఁ (భా-8-54-క.) కరిమకరులయుద్ధము
కరి పుండరీక వృక కాసర (భా-3-770-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
కరి సంఘంబులు లేవు (భా-10.1-1616-మ.) పౌరులను ద్వారకకుతెచ్చుట
కరి హరి రథ సుభట సముత్కరములు (భా-10.2-683-క.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
కరిణీకరోజ్ఝితకంకణచ్ఛటఁదోఁగి (భా-8-49-సీ.) గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
కరిదంతంబులు మూఁపునమెఱయన్ (భా-10.1-1324-మ.) మల్లావనీప్రవేశము
కరినాథుఁడయ్యెనాతఁడు (భా-8-125-క.) గజేంద్రునిపూర్వజన్మకథ
కరినాథుండు జలగ్రహగ్రహణ (భా-2-148-మ.) మత్యావతారంబు
కరివెనుకదగులు నక్రము (భా-3-647-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
కరుణాకర శ్రీకర కంబుకరా (భా-6-531-తో.) పూర్ణి
కరుణారస పరిపూర్ణ (భా-4-762-క.) పురంజను కథ
కరుణార్ధ్రదృష్టిఁ బ్రజలం (భా-10.2-641-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
కరుణాలోకములం బటాంచల (భా-10.1-1004-మ.) ఆత్మారాముడై రమించుట
కరుణావలోకనంబులునిరవొంద (భా-4-905-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
కరుణాసింధుఁడు శౌరి వారిచరమున్ (భా-8-109-మ.) గజేంద్రరక్షణము
కరులం దేరుల నుత్తమ హరులన్ (భా-10.2-1175-క.) సుభద్రా పరిణయంబు
కరుల హరుల భటులఁగంకణాదికముల (భా-1-385.1-ఆ.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
కరువలిఁబాయు వస్త్రమును (భా-5.1-39-చ.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
కరువలిసుతునకు నొక భీకరగద (భా-10.2-732-క.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
కర్ణ సింధురాజ కౌరవేంద్రాదుల (భా-1-366.1-ఆ.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
కర్ణరంధ్రములు చేఁ గప్పిన లోపలి (భా-10.1-1302-సీ.) కంసుడుదుశ్శకునముల్గనుట
కర్ణాలంబిత కాక పక్షములతో (భా-10.1-502-శా.) క్రేపుల వెదకబోవుట
కర్ణావతంసిత కర్ణికారప్రభ (భా-10.1-770-సీ.) వేణువిలాసంబు
కర్థినన్నంబుగుడుచుచోనందుఁగలిపి (భా-9-202.1-తే.) సగరుని కథ
కర్మంబులను యథాకాలదేశోచిత (భా-4-639-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
కర్మంబులెల్లఁబాయను (భా-6-156-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
కర్మచయములెల్ల ఖండించి పూజన (భా-7-372.1-ఆ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
కర్మతంత్రుఁడగుచుఁగమలాక్షుఁగొల్చుచు (భా-8-126-ఆ.) గజేంద్రునిపూర్వజన్మకథ
కర్మఫలంబులఁగడఁకనిచ్చుచు మనో (భా-5.1-100-సీ.) భరతుండు వనంబు జనుట
కర్మము కర్మముచేతను (భా-6-48-క.) కథాప్రారంభము
కర్మమునఁ బుట్టు జంతువు (భా-10.1-885-క.) ఇంద్రయాగనివాఱణంబు
కర్మములకుఁ దగు ఫలములు (భా-10.1-886-క.) ఇంద్రయాగనివాఱణంబు
కర్మములు మేలు నిచ్చును (భా-10.1-32-క.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
కర్మవశంబునన్ జగముగల్గును (భా-4-581-ఉ.) పృథుని రాజ్యపాలన
కర్మవశముననెందు సుఖంబు లేక (భా-6-462-తే.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
కఱచి పిఱుతివక మఱియును (భా-10.1-645-క.) కాళిందిలో దూకుట
కఱచిన భుజగము రదములు (భా-10.1-706-క.) కాళియునిపూర్వకథ
కఱపించెన్ ఫణికోటిచే (భా-10.1-1515-మ.) అక్రూరునితో కుంతిసంభాషణ
కలఁగంబాఱి మఱందిఁ జెల్లెలి (భా-10.1-54-మ.) దేవకీవసుదేవుల చెరసాల
కలఁగకుఁడీ వధూజనులు (భా-10.1-913-చ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
కలఁగని లేచి మున్ను కలఁ గన్న (భా-10.1-1473-చ.) ఉద్ధవుడుగోపికలనూరార్చుట
కలఁగి నిద్రపోవఁగలలోన వచ్చిన (భా-9-131-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
కలఁగుటెల్లను మానెఁజలధులేడింటికి (భా-9-333-సీ.) శ్రీరాముని కథనంబు
కలఁడందురు దీనులయెడఁ (భా-8-86-క.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
కలఁడంభోధిఁగలండు గాలిఁ (భా-7-274-మ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
కలఁడు జగదేకసన్నుత కారణుండు (భా-6-229-తే.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
కలఁడు మదన్యుండు ఘనుఁడొక్కఁడతఁడెందు (భా-6-169-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
కల రని చెప్పిన న మ్ముని (భా-10.2-665-క.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
కలకంఠి మా వాడ గరితల మెల్ల నీ (భా-10.1-327-సీ.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
కలగని యంత మేలుకని కన్నుల (భా-10.2-328-చ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
కలదే జగతింబదురు నృపుల (భా-4-944-క.) ప్రచేతసుల తపంబు
కలనఁదోఁచిన వస్తుసంఘముల (భా-3-1049-తే.) దేవహూతి నిర్యాంణంబు
కలభంబుల్ చెరలాడుఁ (భా-8-35-మ.) త్రికూటమందలి గజములు
కలయో వైష్ణవ మాయయో (భా-10.1-342-మ.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
కలరున్ దాతలునిత్తురున్ (భా-8-523-మ.) వామనునివిప్రులసంభాషణ
కలలం బోలెడి పుత్రమిత్ర వనితాగారాది (భా-10.1-1237-మ.) శ్రీమానినీచోరదండము
కలలోనం దను మున్నెఱుంగని (భా-10.2-971-మ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
కలలోన జీవుండు కౌతూహలంబునఁ (భా-2-18-సీ.) విరాట్స్వరూపము తెలుపుట
కలవాని సుతుల మనుచును (భా-10.1-396-క.) గుహ్యకుల నారదశాపం
కలవేల్పులెల్లఁదమతమ (భా-9-461-క.) పరశురాముని కథ
కలసి పురుషమూర్తి కాలరూపములను (భా-10.1-8-ఆ.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
కలసెన్ సంగములెల్లఁబాసి (భా-9-257-మ.) ఖట్వాంగుని చరిత్రము
కలికి కటాక్షవీక్షణ వికారములన్ (భా-6-511-చ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
కలికి వరుమదనకదనపుఁ (భా-6-99-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
కలికిచేష్టలు భావగర్భంబు లైనను (భా-10.2-331-సీ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
కలిగి మహోగ్రవృత్తిఁ బరిఘంబు (భా-10.2-382-చ.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
కలితవిశేషవస్త్తములుగట్టి (భా-6-16-చ.) కృతిపతి నిర్ణయము
కలిదోషనివారకమై (భా-1-47-క.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
కలిమి వేవేలు భార్యలుగలిగి యుండఁ (భా-6-447-తే.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
కలియుగంబున జన్మింపఁగలుగు నరుల (భా-9-728.1-తే.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
కలివర్తనంబునఁగ్రౌర్యహింసాసత్య (భా-1-385-సీ.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
కలుగఁడే నా పాలి కలిమి సందేహింపఁ (భా-8-87-సీ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
కలుగు మత్కామితంబు వృథగాదు (భా-4-815-వ.) పురంజను కథ
కలుగును మఱి లేకుండును (భా-7-50-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
కలుములనీనేడు కలకంఠి (భా-1-258-సీ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
కలువలమేలికందువలు (భా-10.1-964-చ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
కల్పాంతముననంధకారసంవృతమైన (భా-7-87-సీ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
కల్పాంతాగ్నియుబోలెనుల్కలెగయంగాఁ (భా-6-405-శా.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
కల్యాణాత్మకమైన విష్ణుకథ లాకర్ణించుచున్ (భా-10.1-1684-శా.) రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
కల్యాణి నీ మాటగడునొప్పు బంధువుల్ (భా-4-69-సీ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
కల్ల లేదని విన్నవించుట గాదు వల్లభ (భా-10.1-1769-మత్త.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
కల్లతనంబుగాక పొడగట్టినపూర్వపురీతి (భా-6-5-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
కళలచేత రాజుగ్రమమునఁ (భా-1-298-ఆ.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
కళలు గలుగుఁ గాక కమల తోడగుగాక (భా-10.1-1292-ఆ.) సూర్యాస్తమయవర్ణన
కవకవనై పదనూపుర (భా-6-100-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
కవగూడి యిరుదెసఁగపిరాజు రాక్షస (భా-9-319-సీ.) శ్రీరాముని కథనంబు
కవి యను కడపటి కొమరుఁడు (భా-9-41-క.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
కవ్వముఁ బట్టిన ప్రియసుతు (భా-10.1-358-క.) చిలుకుతున్నకవ్వంపట్టుట
కశ్యపుగనుంగొని యిట్లనియె (భా-3-473-వ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
కసవుగల దిరవు పసులకు (భా-10.1-424-క.) బృందావనముబోవతలచుట
కసిమఁసగి యసురవిసరము (భా-8-146-క.) సురలుబ్రహ్మశరణుజొచ్చుట
కాం
కాంచనకుండలకాంతులు గండయు (భా-10.1-214-మాని.) పూతన వ్రేపల్లెకొచ్చుట
కాంచననవరత్నకటకాంగుళీయక (భా-3-518-సీ.) సనకాదుల శాపంబు
కాంచనమయమరకతకుడ్యమణిజాల (భా-4-319-సీ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
కాంచనరత్నభూషణ నికాయముఁ దాల్చి (భా-10.2-823-ఉ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
కాంచనరత్నసంఘటిత సౌధంబులే (భా-10.1-1467-సీ.) భ్రమరగీతములు
కాంతలార మెకముగన్నది మొదలుగా (భా-9-688-తే.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
కాంతలు దల్లితోఁ దన వికారము లెల్ల (భా-10.1-334-ఉ.) యశోదగోపికలనొడంబరచుట
కాంతారంబుననొంటిదోడుకొని (భా-1-375-శా.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
కాంతార విహారమ్ముల (భా-10.1-605-క.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
కాంతారత్నములార మీ గృహములం (భా-10.1-866-శా.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
కాంతాహేయము దుర్వికారము (భా-9-551-శా.) యయాతి శాపము
కా
కాకంబులు వాపోయెడి (భా-1-343-క.) నారదునిగాలసూచనంబు
కాక ఘూకంబులు గనకసౌధములలోఁ (భా-11-87-సీ.) ప్రభాసంకుబంపుట
కాక ననుఁగులిశధారల (భా-6-396-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
కాటుక నెఱయంగఁ గన్నీరు వరదలై (భా-10.2-237-సీ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
కాదనఁడు పొమ్ము లేదీరాదనఁడు (భా-8-657-క.) ప్రహ్లాదాగమనము
కాన దుర్గతికినిఁగొంత కాలమరుగు (భా-8-641.1-తే.) బలినిబంధించుట
కాన నీవును విప్రవరానుమతము (భా-4-541.1-తే.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
కాన పతివ్రతలకునసాధ్యంబెందునుంగలదే (భా-4-662-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
కాన భవత్పద పద్మ ధ్యానంబునఁ (భా-10.2-1150-క.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
కాన మదీయ చండభుజగర్వ పరాక్రమ (భా-10.2-324-ఉ.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
కాన మనమునఁదద్వివేకంబు నీకుఁ (భా-4-238-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
కాన రణోర్వి న న్నెదురఁ గష్టము గాన (భా-10.2-731-ఉ.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
కాన వచ్చిన ఫలములు కర్మమూలము (భా-5.1-160-తే.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
కాన సరోజలోచన జగత్త్సవనీయకథా (భా-3-442-ఉ.) విధాత వరాహస్తుతి
కాననివానినూఁతగొని కాననివాఁడు (భా-7-182-ఉ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
కానలనుండుచున్ (భా-10.1-788-ఉ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
కాపరి లేని గొఱ్ఱియల కైవడిఁగంటకచోరకోటిచే (భా-1-483-ఉ.) శృంగి శాపంబు
కామంబు పుణ్యమార్గస్థేమంబు (భా-6-120-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
కామక్రోధాదికముల్ (భా-5.1-87-క.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
కామతంత్రటీక కలువల జోక (భా-10.1-965-ఆ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
కామమోహితుండై యెవ్వండేనిఁ (భా-5.2-154-వ.) నరక లోక విషయములు
కామహర్షాదిసంఘటితమై చిత్తంబు (భా-7-363-సీ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
కామింపకయును సర్వముఁ (భా-2-39-క.) మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
కామితప్రదుఁడైన కశ్యపుకౌగిఁట (భా-6-255-సీ.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
కామిని తిగిచినఁ గృష్ణుఁడు (భా-10.1-1282-క.) కుబ్జననుగ్రహించుట
కాము గెలువవచ్చుఁగాలారిగావచ్చు (భా-8-405-ఆ.) జగనమోహిని కథ
కాము శరముబోలెఁ గమలారి కళబోలె (భా-10.1-1490-ఆ.) కుబ్జగృహంబునకేగుట
కాముని దహించెఁగ్రోధమహామహిమను (భా-2-134-క.) నరనారాయణావతారంబు
కామోత్కంఠత గోపికల్ (భా-7-18-శా.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
కామోపభోగసుఖములు (భా-9-581-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
కాయమం దాత్మబుద్ధియుఁ గామినీ (భా-10.2-1121.1-తే.) వసుదేవుని గ్రతువు
కారండవ జలకుక్కుట (భా-3-769-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
కారణ కార్య హేతువగు కంజదళాక్షుని (భా-2-211-ఉ.) భాగవత వైభవంబు
కారణము సతిదానేమి కారణమున (భా-4-36.1-తే.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
కారణవిగ్రహంబునురుకాయము (భా-5.1-156-ఉ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
కారాశాలల మా నిమిత్తము మిముం (భా-10.1-1396-శా.) దేవకీవసుదేవుల విడుదల
కారుణికోత్తముఁడగు హరి (భా-9-588-క.) యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
కారుణ్యంబునఁ గృష్ణుఁడు (భా-10.1-1500-క.) కుబ్జతో క్రీడించుట
కారుణ్యంబున వానిఁ గైకొని (భా-10.1-1266-శా.) వాయకుని అనుగ్రహించుట
కారుణ్యమానసుండ గు (భా-10.1-411-క.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
కారే రాజులు రాజ్యముల్ గలుగవే (భా-8-590-శా.) శుక్రబలిసంవాదంబును
కార్చిచ్చార్చు పటుత్వము (భా-10.1-750-క.) దావాగ్ని తాగుట
కార్యవర్గంబునుగారణసంఘంబు (భా-1-56-సీ.) కథా సూచనంబు
కాలం ద్రొక్కి సలీలుఁడై నగవుతోఁ (భా-10.1-1322-ఉ.) కువలయాపీడ సంహారంబు
కాలంబెడగని పాపము (భా-6-45-క.) కథాప్రారంభము
కాల వెస డాఁచియును (భా-10.2-739-లగ్రా.) జరాసంధ వధ
కాలకంఠుఁడు బాణుపైఁ గరుణ గలఁడు (భా-10.2-440-తే.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
కాలగళుఁడడిరి కడువడిఁ (భా-6-362-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
కాలనేమి ఘోర కంఠీరవమునెక్కి (భా-8-345-ఆ.) హరి అసురులశిక్షించుట
కాలముండును మఱి యంతకాలమందు (భా-5.1-154.1-తే.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
కాలము దేశమున్ గ్రతువుఁ గర్మముఁ (భా-10.2-778-ఉ.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
కాలము ప్రబలురకును బలి (భా-10.1-1644-క.) కాలయవనుడు నీరగుట
కాలము వచ్చిన శబరుని (భా-7-66-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
కాలమునాటి మృత్యవుముఖంబునఁ (భా-6-426-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
కాలరూపంబులఁగ్రమవిశేషంబుల (భా-7-266-సీ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
కాలానలజ్వలజ్జ్వాలావిలోలక (భా-3-686-సీ.) బ్రహ్మస్తవంబు
కాలానలసన్నిభ యై (భా-9-104-క.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
కాలుని వీటికిఁ జని మృతబాలకుఁ దే (భా-10.1-1432-క.) గురుపుత్రునితెచ్చిఇచ్చుట
కాళిందీ కూలంబున (భా-10.1-784-క.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
కాళికి బహుసన్నుతలోకాళికిఁ (భా-6-7-క.) ఉపోద్ఘాతము
కాళియఫణి యిది వీరలు (భా-10.1-1024-క.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
కాళియఫణిదూషిత యగు (భా-10.1-632-క.) విషకలిత కాళిందిగనుగొనుట
కావునఁ గర్మానుయాతంబులైన (భా-10.1-887-వ.) ఇంద్రయాగనివాఱణంబు
కావునఁ బరులకు హింసలు (భా-10.1-33-క.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
కావునఁగాలకింకరవికారముగానకమున్న (భా-6-44-ఉ.) కథాప్రారంభము
కావునంగృష్ణపాదారవింద (భా-6-31-వ.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
కావునంబశువ్రాతంబులు త్వదీయ (భా-4-741-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
కావునఁబాండునందనులఁ (భా-3-32-ఉ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
కావునంబినతల్లి యైన యా సురుచి (భా-4-232-వ.) ధృవోపాఖ్యానము
కావునంబుత్రేణలోకాన్ జయతి యను (భా-4-594-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
కావునంబ్రాగగ్రంబులైన దర్భలచేత (భా-4-878-వ.) పురంజను కథ
కావున (భా-2-206-వ.) భాగవత వైభవంబు
కావున (భా-3-190-వ.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
కావున (భా-3-399-వ.) స్వాయంభువు జన్మంబు
కావున (భా-3-446-వ.) విధాత వరాహస్తుతి
కావున (భా-4-229-వ.) ధృవోపాఖ్యానము
కావున (భా-4-245-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
కావున (భా-4-754-వ.) పురంజను కథ
కావున (భా-4-781-వ.) పురంజను కథ
కావున (భా-4-932-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
కావున (భా-10.1-169-వ.) కంసునికి మంత్రుల సలహా
కావున (భా-10.2-705-వ.) దిగ్విజయంబు
కావున (భా-10.2-1018-వ.) అటుకులారగించుట
కావున గృహస్థుండు బ్రాహ్మణులందును (భా-7-448-వ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
కావున గృహస్థులయిన మీ పతులు (భా-10.1-867-వ.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
కావున జీవునకునవిద్యామహిమంజేసి (భా-3-241-వ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
కావున దుష్టదానవుం ద్రుంచుటయు (భా-10.2-938-వ.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
కావున దైవతంత్రంబైన పనికి వగవంబనిలేదు (భా-1-214-వ.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
కావున నీ యర్థమ యాత్మావై పుత్ర (భా-3-456-క.) దితికశ్యప సంవాదంబు
కావున నీవ యొక్కఁడవ కర్తవు (భా-6-165-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
కావున నీవిపుడింద్రవధోద్యోగం (భా-4-527-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
కావున నీవు గోపకులచేత నరులుగొని (భా-10.1-1160-వ.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
కావున నీవును నేనునుంబూర్వంబునందు (భా-4-849-వ.) పురంజను కథ
కావున నీశ్వరగుణసర్గరూపంబైన (భా-4-487-వ.) భూమినిబితుకుట
కావున నేను ఙ్ఞానదృష్టింజేసి (భా-4-817-వ.) పురంజను కథ
కావున భగవంతుండును (భా-4-686-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
కావున భగవద్భక్తుల (భా-6-503-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
కావున భవదీయదాస్యయోగంబుఁ (భా-7-368-వ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
కావున భూమ్యుద్ధరణము (భా-3-405-క.) వరాహావతారంబు
కావున మచ్చారిత్రకథావిలసితమైన (భా-3-324-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
కావున మద్భక్తికిఁదపమే (భా-2-245-క.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
కావున మద్భ్రాత భవద్దేవరుఁడని (భా-3-465-క.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
కావున మీరలవ్వాసుదేవుని (భా-4-582-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
కావున మీఱు చచ్చుతఱిఁగానరు (భా-7-67-ఉ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
కావున మూఢాత్ముఁడవై (భా-10.1-1520-క.) అక్రూరధృతరాష్ట్రులసంభాషణ
కావున యఙ్ఞముల్ హరి వికారవిదూరు (భా-3-402-ఉ.) స్వాయంభువు జన్మంబు
కావున రజస్తమస్సత్వగుణంబుల (భా-10.1-1664-వ.) ముచికుందుడు స్తుతించుట
కావున రాగాదియుక్తమనస్కుండయిన (భా-7-241-వ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
కావున రాజేంద్ర నీవునుబరమార్థ (భా-4-877-సీ.) పురంజను కథ
కావున లోకవందితుని కార్యవిచారుని (భా-6-269-ఉ.) బృహస్పతి తిరస్కారము
కావున వారలకపకృతిఁగావింపనిదొక (భా-3-16-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
కావున వివేకంబుగల పురుషుండు (భా-4-239-వ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
కావున విషయంబులఁజిక్కుపడిన (భా-7-217-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
కావున వీఁడు మహాప్రభావసంపన్నుండు (భా-7-205-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
కావున శ్రద్ధయు భగవద్ధర్మచర్యయుఁ (భా-4-618-వ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
కావున సర్వాత్మకుఁడు (భా-2-4-క.) శుకుని సంభాషణ
కావున సుదర్శనానల (భా-9-112-వ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
కావున హరిస్వరూపుండవై (భా-3-780-వ.) దేవహూతి పరిణయంబు
కావునగీర్తనీయగతకల్మషమంగళతీర్థ (భా-3-548-ఉ.) సనకాదుల హరిన స్తుతి
కావుననట్టి విప్రపాదసరోజరేణువు (భా-4-592-వ.) పృథుని రాజ్యపాలన
కావుననది తత్కథాకర్ణనగాననిరతుండు (భా-4-867-వ.) పురంజను కథ
కావుననమ్మహాత్ముఁడు సుకర్మముచేత (భా-4-264-ఉ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
కావుననమ్మహాత్ముని వికారవిదూరుని (భా-3-69-ఉ.) యుద్దవ దర్శనంబు
కావుననయ్యఙ్ఞమునకు (భా-4-60-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
కావుననల్పుఁడ సంస్తుతి (భా-7-353-క.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
కావుననాకును సూరిజనావళికిని (భా-4-731-క.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
కావుననావిభుందొడరి కయ్యము (భా-3-626-ఉ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
కావుననిట్టి భాగవతసహవాసంబు లేక (భా-4-871-వ.) పురంజను కథ
కావుననితఁడు సత్కర్మవర్తనమున (భా-6-89-సీ.) అజామిళోపాఖ్యానము
కావుననితని క్షమింపుము (భా-4-540-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
కావుననీ పుణ్యశల్యంబులు (భా-6-311-వ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
కావుననీ యర్థంబునకుంబురాతనంబగు (భా-6-59-వ.) కథాప్రారంభము
కావుననుత్తముండును ధ్రువుండును (భా-4-312-వ.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
కావుననెఱింగింపుమట్టి సత్కర్మంబు (భా-3-396-వ.) స్వాయంభువు జన్మంబు
కావుననోరి దురాత్మక (భా-6-499-వ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
కిం
కింకరుల ధర్మరాజవశంకరుల (భా-6-68-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
కింకలు ముద్దుఁబల్కులును గెంపుఁగనుంగవ (భా-10.2-265-ఉ.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
కింపురుషులిట్లనిరి (భా-7-331-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
కి
కిటి యై కౌఁగిటఁ జేర్చెను (భా-10.1-1019-క.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
కిన్నరలిట్లనిరి (భా-7-335-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
కిరి యై ధర యెత్తిన హరి (భా-10.1-915-క.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
కిసలయ ఖండేందు బిస కుంద పద్మాబ్జ (భా-2-158-సీ.) రామావతారంబు
కీ
కీటకముఁదెచ్చి భ్రమరము (భా-7-16-క.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
కుం
కుంకుమరాగరమ్యకుచకుంభములం (భా-6-452-ఉ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
కుంఠితనాదముతోడను (భా-7-65-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
కుంఠితుఁడుగాక వాఁడు (భా-9-624-క.) భరతుని చరిత్ర
కుంఠితులై పరుల్ బెగడ (భా-10.1-1577-ఉ.) జరాసంధుని విడుచుట
కుండ నిభాపీనంబులు (భా-10.1-897-క.) పర్వతభంజనంబు
కుండలదీప్త గండమును గుంచిత (భా-10.1-996-ఉ.) గోపికల దీనాలాపములు
కుండలమణిదీప్తి గండస్థలంబులఁ (భా-6-219-సీ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
కుండలివ్రజంబుగుండలములనిచ్చె (భా-8-271.1-ఆ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
కుంతి పిన్ననాఁడుగోరి సూర్యునిఁబొంద (భా-9-698-ఆ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
కు
కుక్కగమియుఁదానునొక్కఁడేతేరనా (భా-9-644.1-ఆ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
కుక్షిన్ లోకములున్న గౌరవముతో (భా-10.1-666-శా.) కాళియ మర్ధనము
కుచకుంభములమీఁది కుంకుమతో రాయు (భా-10.2-228-సీ.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
కుటిలబుద్ధులయిన కుజనుల యిండ్లకు (భా-4-71-ఆ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
కుతలమెల్లనిట్లు కోలాహలంబుగా (భా-7-36.1-ఆ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
కుతలోద్ధర్త మనంబునందలంచె (భా-3-678-మ.) బ్రహ్మస్తవంబు
కున్నఁజింతించి మఱి నారదోపదిష్టుఁ (భా-3-189.1-తే.) విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
కుపథవర్తులగుచుఁగుత్సితదుర్వచో (భా-6-268-ఆ.) బృహస్పతి తిరస్కారము
కుపితుఁడై నాఁడు భవుని దక్షుఁడు శపింపఁ (భా-4-120-తే.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
కుప్పించి యెగసినఁగుండలంబులకాంతి (భా-1-223-సీ.) భీష్మనిర్యాణంబు
కుముద పర్వతశిఖాగ్రముననుత్పన్నమై (భా-5.2-28-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
కుయ్యడ శక్తి లేదు (భా-1-281-ఉ.) గర్భస్థకుని విష్ణువురక్షించుట
కురియు వానజల్లుపెల్లునరిమ్మలుగొని (భా-2-186-వ.) కృష్ణావతారంబు
కురిసెం బువ్వుల వానలు (భా-10.1-1088-క.) రాసక్రీడావర్ణనము
కురుకులులాదరింపఁగ సఖుఁడును (భా-3-50-చ.) యుద్దవ దర్శనంబు
కురుధాత్రీశ్వరబాహువప్రయుగళీగుప్త (భా-1-419-మ.) కలినిగ్రహంబు
కురునృపపాండునందనులకుంఠితకేళిఁ (భా-3-98-చ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
కురులళికంబుపైనెగయఁగ్రొమ్ముడి (భా-6-101-చ.) అజామిళోపాఖ్యానము
కురుసంతతికిఁబరీక్షిన్నరవరు (భా-1-231-క.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
కుఱుగఱులు వలుఁదమీసలు (భా-8-718-క.) కల్పాంతవర్ణన
కులగురుండు వసిష్ఠుఁడంత వికుక్షి (భా-9-158-త.) వికుక్షి చరితము
కులమున్ రాజ్యముఁదేజమున్ (భా-8-586-మ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
కులశైలాభశరీరముల్ తనర (భా-3-609-మ.) హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
కులహీనుఁడు నారాయణ (భా-1-451-క.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
కువలయరక్షాతత్పర (భా-10.1-1790-క.) పూర్ణి
కుసుమచయ సుగంధి కిసలయ స్తబక (భా-5.2-106.1-ఆ.) పాతాళ లోకములు
కుసుమములఁవృష్టి బోరనఁగురిసెనంత (భా-3-651-తే.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
కూ
కూడి గ్రహంబులు దిరుగఁగ (భా-10.1-1598-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
కూడి నడవంగఁ గని వారితోడ బలుఁడు (భా-10.2-572-తే.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
కూడె జగంబులన్నియును (భా-6-384-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
కూపమును నందులో నొక కొండవోలె (భా-10.2-454.1-తే.) నృగోపాఖ్యానంబు
కూపామృతరససిద్ధిని (భా-7-399-క.) త్రిపురాసుర సంహారము
కూరలుఁగాయలునీళ్ళాహారముగాఁ (భా-3-39-క.) యుద్దవ దర్శనంబు
కూర్చుండ నియమించి కొమరారు కాంచన (భా-10.2-1183-సీ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
కూలినచోటఁగొట్టుపడి (భా-6-123-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
కూలిరి వియచ్చరలు (భా-6-385-లగ్రా.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
కూలున్ గుఱ్ఱంబులేనుంగులు (భా-10.2-883-స్రగ్ద.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
కృ
కృతనిశ్చయుండై పూర్వజన్మ భాగ్యంబునం (భా-10.1-637-వ.) విషకలిత కాళిందిగనుగొనుట
కృతయుగాంతంబున దితిసుతామరులకు (భా-9-161-సీ.) వికుక్షి చరితము
కృతవర్మ క్షితినాయకుండు (భా-10.2-865-మ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
కృశమధ్యల్ పదివేవురంగనలతోఁ (భా-9-704-మ.) శశిబిందుని చరిత్ర
కృశలై సంప్రాపిత దుర్దశలై (భా-7-97-క.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
కృష్ణ పరమాత్మ యదుకుల క్షీరవార్ధి (భా-10.2-1187-తే.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
కృష్ణ వాసుదేవ కేశవ పరమాత్మ (భా-10.2-477-ఆ.) నృగుడు యూసరవిల్లగుట
కృష్ణా నీ వొనరించు కార్యములు లెక్కింపన్ (భా-10.1-1182-శా.) నారదుడు కృష్ణునిదర్శించుట
కృష్ణుఁ జూడు మనుచుఁ గికురించి వడి మ్రోల (భా-10.1-496.1-ఆ.) చల్దులారగించుట
కృష్ణుండు ధర్మజ్ఞాదులతోడం (భా-1-74-వ.) శుకుడుభాగవతంబుజెప్పుట
కెం
కెంపారెడునధరంబును (భా-8-267-క.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
కే
కేతనుఁడు వితతస్రస్తకేశుఁడశుచి (భా-4-43.1-తే.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
కేశవ సంతతక్లేశనాశనుఁడవు (భా-4-918-సీ.) ప్రచేతసుల తపంబు
కై
కైకొని బహువిధకాలగత్యుపలక్షి (భా-3-359-సీ.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
కైకొని మఱి పూర్వకర్మానుగుణమున (భా-3-991-సీ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
కైకొని యపుడు లోకంబరాజకమైనఁ (భా-4-392-సీ.) వేనుని చరిత్ర
కైకొని యిట్లు పంకరుహగర్భ (భా-3-375-ఉ.) సృష్టిభేదనంబు
కైకొని శుద్ధంబు గతమత్సరంబును (భా-4-359-సీ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
కైటభారిభజనగలిగియుండనివాఁడు (భా-2-51.1-ఆ.) హరిభక్తిరహితుల హేయత
కైతవంబున నతనికి నమస్కరించి (భా-10.2-1254-వ.) వృకాసురుండు మడియుట
కైలాసగిరిమీఁద ఖండేందుభూషణుం (భా-8-384-సీ.) హరిహరసల్లాపాది
కైలాసాచలసన్నిభంబగు (భా-1-412-శా.) గోవృషభ సంవాదంబు
కొం
కొంటివి మా హృదయంబులు (భా-10.1-823-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
కొండలఁబోలెడు రక్కసు (భా-6-379-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
కొండలఱెక్కలు ఖండించి వైచుచో (భా-8-376-సీ.) నముచివృత్తాంతము
కొండల్గూలఁగఁ ద్రొబ్బు కొమ్ముల తుదిం (భా-10.1-1161-శా.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
కొందఱకుఁదెనుఁగు గుణమగుఁ (భా-1-20-క.) కృతిపతి నిర్ణయము
కొందఱతోఁజర్చించును (భా-8-539-క.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
కొందఱు కపిలుని కోపానలంబున (భా-9-209-సీ.) సగరుని కథ
కొందఱు గొఱియల మంచును (భా-10.1-1184-క.) వ్యోమాసురుని సంహారించుట
కొందఱు నీ శరీరము లకుంఠితభక్తి (భా-10.2-1217-ఉ.) శ్రుతిగీతలు
కొందఱు పుణ్యవర్తనులు గోపకుమార (భా-6-52-ఉ.) కథాప్రారంభము
కొందఱు పూనలేక చనఁ గొందఱు పూని (భా-10.2-1090-ఉ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
కొందఱు రిపులని కీడును (భా-10.1-1773-క.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
కొందఱు వెడలుద మందురు (భా-10.1-838-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
కొందఱు స్వభావమందురు (భా-4-356-క.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
కొందఱు హరి యగు నందురు (భా-10.2-27-క.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
కొందఱుగలఁడందురు నినుఁ (భా-8-225-క.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
కొ
కొడుకఁడు నా పొదిగిఁటిలోఁ (భా-10.2-32-క.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
కొడుకుఁ గన్న వేడ్క కొనసాగ రోహిణిఁ (భా-10.1-197-ఆ.) నందుడురోహిణిమన్నించుట
కొడుకు నీవు మరలఁ గొనిపొమ్ము వసుదేవ (భా-10.1-50-ఆ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
కొడుకు నొకనాడు తొడపై (భా-10.1-261-క.) వ్రేగయిన కృష్ణునిలపైబెట్టుట
కొడుకు వెడలఁగొట్టి గుణవంతుఁడిక్ష్వాకుఁ (భా-9-159-ఆ.) వికుక్షి చరితము
కొడుకు సుద్యమ్నుండు ఘోరాటవులకేఁగ (భా-9-33-సీ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
కొడుకులఁబట్టి చంపెనని (భా-1-169-చ.) అశ్వత్థామని తెచ్చుట
కొడుకుల నిచ్చెద నని సతి (భా-10.1-39-క.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
కొడుకుల మందలోననిడి గొంటుతనంబున (భా-10.1-1150-చ.) కంసునికి నారదుడుజెప్పుట
కొడుకుల వేణునాదములు గొబ్బున (భా-10.1-515-చ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
కొడుకులకునెల్ల రాజ్యముగుదురుపఱచి (భా-5.1-21.1-తే.) వనంబునకుజనుట
కొడుకులుఁబెద్దకోడలును (భా-9-331-చ.) శ్రీరాముని కథనంబు
కొడుకులు పెండ్లాముఁజంపమిఁ (భా-9-471-క.) పరశురాముని కథ
కొడుకులు లేరని యొక సతి (భా-10.1-318-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
కొడుకుల్ భక్తివిధేయులౌదురుగదా (భా-1-268-మ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
కొన్నిచోట్ల కామగుణ గరిష్ఠంబులు (భా-8-280.1-ఆ.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
కొప్పులుబిగి వీడి కుసుమమాలికలతో (భా-9-306-సీ.) శ్రీరాముని కథనంబు
కొమరొప్పఁగా లోకగురుఁడునుగడలేని (భా-6-492-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
కొమ్మ నిమ్ము నీవు గుణరహితుండవు (భా-10.1-1766.1-ఆ.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
కొమ్మకుఁ బువ్వులు కోసినాఁ డిక్కడ (భా-10.1-1028-సీ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
కొమ్మా దానవ నాథుని (భా-10.2-187-క.) నరకాసురుని వధించుట
కొఱనెలపైఁ దోచు నిరులు నాఁ జెలువొంది (భా-10.2-688-సీ.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
కొలఁదికి మీఱఁగా డమరు గోముఖ డిండిమ (భా-10.2-1100-చ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
కొలచినఁ గొలుతురు కొందఱు (భా-10.1-1075-క.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
కొలిచినఁ గొలుతురు కొందఱు పశువుల (భా-10.1-1077-సీ.) గోపికలతో సంభాషించుట
కొలుతురు మర్త్యు లిష్టములు గోరి (భా-10.1-1510-చ.) అక్రూరుడు పొగడుట
కొలువుఁ గైకొని యుండ సంకోచపడక (భా-10.2-508.1-తే.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
కో
కోటయు మిన్నును దమలోఁ (భా-10.1-1596-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
కోదండభగ్ననిర్గతనాదము (భా-10.1-1286-క.) విల్లువిరుచుట
కోపముతోడ నీవు దధికుంభము (భా-1-193-ఉ.) కుంతి స్తుతించుట
కోపముతోడను వాసవుఁడేపున (భా-9-68-క.) శర్యాతి వృత్తాంతము
కోపింపం బనిలేదు శక్రునికిఁ దాఁ (భా-10.1-888-శా.) ఇంద్రయాగనివాఱణంబు
కోమలులార వీఁడు నలకూబరుఁడో (భా-9-177-ఉ.) మాంధాత కథ
కోరి ప్రభాసతీర్థమునకుంజని (భా-3-135-ఉ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
కోరి భజించెను నందుఁడు (భా-10.1-282-క.) గర్గాగమనము
కోరి మడమలచే గుదపీడనము చేసి (భా-4-653-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
కోరి విదర్భుఁడు కుటిల విహారుండై (భా-10.2-293-క.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
కోరి వేడ్క నీవు నారదుండును నేను (భా-5.1-10-ఆ.) ప్రియవ్రతునిబ్రహ్మదర్శనంబు
కోరి శరీరులు భవదనుసారంబున (భా-10.2-1212-క.) శ్రుతిగీతలు
కోరి సతులకెల్లఁగూర్చువారెవ్వరు (భా-6-520-ఆ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
కోరి సుయోధనుకూఁతురు సర్వల (భా-10.2-560-సీ.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
కోరికర్మంబునడపెడు వారికెల్ల (భా-6-86-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
కోరినవారలకెల్లను (భా-6-159-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
కోరినవారలకోర్కులు (భా-7-89-క.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
కోలముల గవయ వృక (భా-1-456-క.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
కోలాహలము మాని కొలువుఁడీ సురలార (భా-7-101-సీ.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
కౌం
కౌండిన్యగోత్రసంకలితుఁ (భా-1-24-సీ.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
కౌ
కౌరవ పాండవ పృథు సమరారంభ (భా-10.2-926-క.) దంతవక్త్రుని వధించుట
కౌరవ పాండవలిరువురు (భా-3-21-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
కౌరవుఁ డాడి పోయిన యగౌరవభాషల (భా-10.2-579-ఉ.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
కౌరవుల సమయఁజేయ నుదారత (భా-10.2-581-క.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
కౌరవేశ్వర తొల్లి ఖట్వాంగుఁడను (భా-2-9-సీ.) ఖట్వాంగు మోక్ష ప్రకారంబు
కౌశలమున మోక్షగతికి గృహస్థుఁడే (భా-7-477-ఆ.) నారదుని పూర్వజన్మంబు
క్ర
క్రక్కి మహాఘోషముతోఁ (భా-10.1-450-క.) బకాసుర వధ
క్రతు నామంబు ధరించియుఁ (భా-12-44-క.) ద్వాదశాదిత్యప్రకారంబు
క్రతుదానోగ్రతపస్సమాధిజప (భా-3-301-మ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
క్రతుభాగార్హుండగు పశుపతి (భా-4-130-క.) శివుండనుగ్రహించుట
క్రతులుసేయుచో శిఖిముఖంబున (భా-3-560-చ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
క్రతువు న్మంత్రముఁ దంత్రమున్ (భా-10.1-856-మ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
క్రతువులోనికేను గంధర్వగణముతోఁ (భా-7-473-ఆ.) నారదుని పూర్వజన్మంబు
క్రతువుల్ ధర్మము మంత్రతంత్రధనముల్ (భా-10.1-876-మ.) విప్రులవిచారంబు
క్రతుశతంబునఁ బూర్ణ కుక్షివి (భా-10.1-570-త.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
క్రతుహయంబునుగొనిపోవఁగార్యమెద్ది (భా-4-467.1-తే.) భూమినిబితుకుట
క్రమమునఁద్రిగుణము నవ్యక్తము (భా-3-890-క.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
క్రమమునఁద్రైవర్గిక సర్గముసెప్పంబడె (భా-3-354-క.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
క్రమమున నచ్చటఁ బ్రావృట్సమయం (భా-10.2-1135-క.) వసుదేవుని గ్రతువు
క్రమమున నిజకులసంహారము (భా-3-142-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
క్రమమున మింటికై యెగయుఁగాక (భా-1-453-చ.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
క్రమమున వర్ణంబుల (భా-7-420-క.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
క్రమముననిటు పృథ్వాదులు (భా-4-503-క.) భూమినిబితుకుట
క్రమమొప్పన్ నదులెల్ల (భా-10.1-792-మ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
క్రమ్మఱనత్రిచేఁదెలుపఁగాఁబడి (భా-4-522-ఉ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
క్రమ్మఱనమ్మునివిభులకు (భా-1-500-క.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
క్రమ్మి నిశాచరుల్ సురనికాయములన్ (భా-10.1-1058-ఉ.) గోపికల విరహపు మొరలు
క్రా
క్రాలుకన్నులు గుబ్బచన్నులుఁ (భా-10.1-213-మత్త.) పూతన వ్రేపల్లెకొచ్చుట
క్రిం
క్రించు దనంబున విధి దము వంచించిన (భా-10.1-581-క.) పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
క్రి
క్రిమిభోజనమనియెడి (భా-5.2-147-క.) నరక లోక విషయములు
క్రు
క్రుద్ధుండై యణిమాదిక (భా-7-316-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
క్రుద్ధుండై యహిపాశ నిబద్ధుం గావించె (భా-10.2-385-క.) అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
క్రూ
క్రూర వ్యాళ విశాల కుక్షి గతులన్ (భా-10.1-481-శా.) అఘాసుర వధ
క్రూరాత్ముల దండింపఁగ (భా-10.1-674-క.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
క్రూరాత్ముల మందిరములఁ (భా-9-534-క.) దేవయాని యయాతివరించుట
క్రూరాత్ములగుచు లాక్షాగారంబున (భా-3-14-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
క్రూరులఁజంపి సాధువులకున్ (భా-1-427-ఉ.) కలినిగ్రహంబు
క్రే
క్రేపుంబాపకుఁడంచును (భా-9-440-క.) పరశురాముని కథ
క్రేపుల యఱ్ఱులు నాకుచుఁ (భా-10.1-433-క.) వత్సాసురవధ
క్రేపులు పాఱె గోవులకుఁ (భా-10.1-1139-ఉ.) వృషభాసుర వధ
క్రేళ్ళుఱికి మసలె లేఁగలు (భా-10.1-178-క.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
క్రొ
క్రొక్కారుమెఱుఁగు మేనులు (భా-8-263-క.) అప్సరావిర్భావము
క్రో
క్రోడంబై పినతండ్రిఁజంపెనని (భా-7-185-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
క్రోధచిత్తుండు కంసుఁడు బాధవఱుప (భా-10.2-1057.1-తే.) కుంతీదేవి దుఃఖంబు
క్రోధమాత్సర్యధనుండు సుయోధనుండు (భా-3-59-తే.) యుద్దవ దర్శనంబు
క్రోధముదమ తపములకును (భా-2-130-క.) నరనారాయణావతారంబు
క్రౌం
క్రౌంచ చక్ర ముఖర ఖగము లొక్కొకచోటఁ (భా-10.1-602.1-ఆ.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
క్లే
క్లేశనాశనంబును మహాప్రకాశంబునునైన (భా-4-384-వ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
క్షం
క్షంతకుఁ (భా-1-31-ఉ.) షష్ఠ్యంతములు
క్ష
క్షమగలిగిన సిరిగలుగును (భా-9-463-క.) పరశురాముని కథ
క్షా
క్షాళితాఖిలకల్మషవ్రజామరనదీ (భా-2-231-సీ.) వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
క్షి
క్షితిదానమిచ్చునతఁడును (భా-8-615-క.) వామనునికిదానమిచ్చుట
క్షితినాథోత్తమ నీచరిత్రము (భా-1-511-మ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
క్షితినాథోత్తముఁడాత్మనందనుని (భా-4-391-మ.) వేనుని చరిత్ర
క్షితినుభయేంద్రియకర్మస్థితు (భా-4-886-క.) పురంజను కథ
క్షితిపతి నీ ప్రశ్న సిద్ధంబు మంచిది (భా-2-3-సీ.) శుకుని సంభాషణ
క్షితిపై నిలిపిన కతమున (భా-3-174-తే.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
క్షు
క్షుల్లతవృత్తి మీకగునె (భా-6-381-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
క్షే
క్షేమమే యని సతుల్ చేతుల గ్రుచ్చి (భా-9-694-సీ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
క్షో
క్షోణితలంబునన్ నుదురు సోఁకఁగ (భా-1-6-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
క్ష్మా
క్ష్మాతలంబెల్ల నిజతనూజాతులకును (భా-4-832-తే.) పురంజను కథ

| ఖం |-

[మార్చు]

ఖండశర్కరతోడఁగలహించు పలుకులుఁ (భా-6-519-సీ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
ఖండించి రిపులశిరములు (భా-9-484-క.) పరశురాముని కథ
ఖండిత శుండాల గండముల్‌ నక్రముల్‌ (భా-10.2-885-సీ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
ఖండితమూలద్రుమమున (భా-7-33-క.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
ఖగనాథుం డమరేంద్రు గెల్చి సుధ మున్ (భా-10.1-1682-మ.) రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
ఖగరాజరుచులుగల యిల (భా-9-204-క.) సగరుని కథ
ఖచితతాటంకముద్రికాకంకణాది (భా-3-819.1-తే.) దేవహూతితోగ్రుమ్మరుట
ఖద్యోతయు హవిర్ముఖియునను (భా-4-768-వ.) పురంజను కథ
ఖరకర కుల జలనిధి హిమ కరుఁడగు (భా-2-164-క.) రామావతారంబు
ఖరదంష్ట్రాభ్రుకుటీసటానఖయు (భా-7-355-మ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
ఖరనిశితప్రదీప్తఘనకాండ పరంపర (భా-4-351-చ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
ఖరపుటాహతి రేఁగు ధరణీపరాగంబు (భా-10.2-403-సీ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
ఖరుఁడగు కంసునిపంపున (భా-10.1-264-క.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
ఖరులై దృఢకవచ ధనుశ్శరులై (భా-10.1-1539-క.) జరాసంధునితోపోర వెడలుట
ఖు
ఖురపుటాహతిఁ దూలి కుంభినీచక్రంబు (భా-10.1-1167-సీ.) కేశిని సంహారము
ఖురముల నేలఁ ద్రవ్వుచు (భా-10.1-1144-చ.) వృషభాసుర వధ
ఖే
ఖేదముననింద్రసూనుఁడు (భా-1-346-క.) యాదవులకుశలంబడుగుట

| గం |-

[మార్చు]

గంటి భవవార్థిఁగడవంగఁగంటి మంటిఁ (భా-3-753.1-తే.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
గండక కంఠీరవ భేరుండ (భా-9-595-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
గందుకక్రీడఁజరియింప గగనమందు (భా-3-786.1-తే.) దేవహూతి పరిణయంబు
గంధర్వులిట్లనిరి (భా-4-200-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
గంధర్వులిట్లనిరి (భా-7-325-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
గంధవాహుఁడు మందగతిననుకూలుఁడై (భా-4-29-సీ.) దక్షప్రజాపతి వంశవిస్తారము
గంధాలంకరణాంబరావళులచేఁ గైచేసి (భా-10.1-890-శా.) ఇంద్రయాగనివాఱణంబు
గంధేభ తురగ రథ భట (భా-10.1-1531-క.) అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
గగన మందుండి యొకఁ (భా-10.2-900-తే.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
గగన మిందువదనకడుపులో బాలు (భా-10.1-73.1-ఆ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
గగనముదన కడపలఁదాఁ (భా-2-108-క.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
గగనమునం జరించు సురకంటకు (భా-10.2-943-చ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
గగనస్థలిందోఁచు గంధర్వనగరాది (భా-4-31-సీ.) దక్షప్రజాపతి వంశవిస్తారము
గగనారణ్యచరాంధకారగజముం (భా-10.1-1290-మ.) సూర్యాస్తమయవర్ణన
గజ తురగాది శ్రీలను నిజ మని (భా-12-7-క.) రాజుల యుత్పత్తి
గజనామధేయపురమున (భా-1-438-క.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
గజము మదముడిగి తిరుగుచు (భా-6-408-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
గజముదెరలి దానికొఱలి కంపమొంది (భా-6-389-ఉత్సా.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
గజముపాటు చూచి కడు దీనగతిఁజూచి (భా-6-411-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
గజరాజమోక్షణంబును (భా-8-137-క.) గజేంద్రమోక్షణకథాఫలసృతి
గజరాజవరదు గుణములు (భా-11-49-క.) హరిమునిసంభాషణ
గజవిభుఁడుద్ధతిన్ననఁటికంబములన్ (భా-3-452-చ.) దితికశ్యప సంవాదంబు
గజ్జలు గల్లని మ్రోయఁగ (భా-10.1-368-క.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
గడఁకఁదలఁచుచు విప్రయోగమునఁదాను (భా-4-823.1-తే.) పురంజను కథ
గడఁగి జనముల మంగళకర్ములయిన (భా-4-147.1-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
గడఁగి మైపూఁత సాంధ్యరాగంబుగాఁగఁ (భా-3-734.1-తే.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
గడఁగియుఁబ్రకృతిపురుషులకంటెఁబరముఁ (భా-3-995.1-తే.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
గడిందివ్రేఁగు మానెఁగరిగిరి కిటి నాగ (భా-9-333.1-ఆ.) శ్రీరాముని కథనంబు
గడిమినొకనాఁడు కిన్నర ఖచర సాధ్య (భా-7-95.1-తే.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
గణనాతీతములగు సద్గుణములుగల (భా-1-404-క.) గోవృషభ సంవాదంబు
గణుతింపఁగఁగృషి గోరక్షణవాణిజ్యాది (భా-3-218-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
గణుతింపఁగ నరనారాయణులన (భా-2-125-క.) నరనారాయణావతారంబు
గణుతింప భూరిదక్షిణలచేఁగడునొప్పు (భా-4-367-సీ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
గత జన్మంబుల నేమి నోఁచితిమొ (భా-10.1-278-మ.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
గతి మనంబులఁ గామమోహితులు గాక (భా-10.2-990.1-తే.) కుచేలుని ఆదరించుట
గతులుఁదారాగ్రహంబులుఁగాలచక్రమున (భా-3-255.1-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
గదఁజేఁబట్టి పరిభ్రమించుచు (భా-1-288-మ.) గర్భస్థకుని విష్ణువురక్షించుట
గద వ్రేసెన్ మురదానవుండు హరిపైఁ (భా-10.2-164-మ.) నరకాసురవధకేగుట
గద సారించి జరాతనూభవుఁడు (భా-10.2-735-మ.) జరాసంధ వధ
గద సారించి మదాసురేంద్రుఁడు సమగ్రక్రోధుఁడై మాధవుం (భా-3-665-మ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
గదచేఁ బర్వతదుర్గముల్‌ శకలముల్‌ (భా-10.2-157-మ.) నరకాసురవధకేగుట
గదసారించి యసహ్యవిక్రమసమగ్రస్పూర్తిచే (భా-3-419-మ.) భూమ్యుద్ధరణంబు
గదిసి పాయుచు డాసి డగ్గఱచు మింటి (భా-10.2-733.1-తే.) జరాసంధ వధ
గదుఁడు మహోగ్రవృత్తి (భా-10.2-858-చ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
గనుట మనుట చనుటగల్గునెవ్వని లీల (భా-6-169.1-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
గన్నుఁగొనల విస్పులింగములుసెదర (భా-3-415.1-తే.) భూమ్యుద్ధరణంబు
గన్నులున్నవాఁడుగాననివానికి (భా-5.1-72.1-ఆ.) ఋషభునిదపంబు
గన్యఁదోడ్కొని బ్రహ్మలోకమునకేగి (భా-9-70.1-తే.) రైవతుని వృత్తాంతము
గమలపత్ర విశాలనేత్రములుదనర (భా-3-772.1-తే.) దేవహూతి పరిణయంబు
గమలసంభవ కాంచనకార రచిత (భా-10.2-600.1-తే.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
గరళంబుఁగంఠబిలమున (భా-8-249-క.) గరళభక్షణము
గరళముఁ దినుటయుఁ బ్రేతము (భా-10.1-1303-క.) కంసుడుదుశ్శకునముల్గనుట
గరికి లంఘించు సింహంబుకరణి మెఱసి (భా-1-223.1-తే.) భీష్మనిర్యాణంబు
గరిమ దీపింపనతిశీఘ్రగమనమొప్ప (భా-4-306.1-తే.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
గరిమనీగతి మెల్లన కెరలువొడిచి (భా-5.1-107-తే.) భరతుండు వనంబు జనుట
గరుడ గంధర్వ యక్ష రాక్షస సురేంద్ర (భా-10.2-836-తే.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
గరుడభీతి రమణక ద్వీప మొల్ల కీ (భా-10.1-699-ఆ.) కాళిందుని శాసించుట
గరుడారోహకుఁడై గదాదిధరుఁడై (భా-8-188-మ.) మంధరగిరిని తెచ్చుట
గరుడుఁడు పొదవిననాగము (భా-6-409-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
గరుడునిపైఁ బడ వచ్చిన (భా-10.2-163-క.) నరకాసురవధకేగుట
గరుడునిమూఁపుపైబదయుగంబు (భా-6-300-చ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
గరుణ గడలుకొనిన కడకంటివాని గో (భా-10.1-548.1-ఆ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
గరుణ నవతరించి కంసాఖ్యతో నున్న (భా-10.1-1653.1-ఆ.) కాలయవనుడు నీరగుట
గర్గాది భూసురోత్తమవర్గముచే (భా-10.1-1407-క.) రామకృష్ణుల ఉపనయనము
గర్ణ కుండల కటిసూత్ర కనకరత్న (భా-5.1-43.1-తే.) ఋషభుని జన్మంబు
గర్ణములు జాతమయ్యెఁదత్కర్ణసమితి (భా-3-898.1-తే.) విరాట్పురుష ప్రకారంబు
గర్భమందుఁగమలగర్భాండశతములు (భా-1-182-ఆ.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
గర్భమునఁ బరిజ్ఞానము (భా-11-110-క.) అవధూతసంభాషణ
గర్భుఁడాత్మ హితార్థమై కాక సకల (భా-2-253.1-తే.) మాయా ప్రకారంబు
గర్వమేపారఁగన్నులుగానరావు (భా-8-652.1-తే.) ప్రహ్లాదాగమనము
గర్వాంధుల యిన నరపతులం జూచి (భా-12-18-వ.) కల్క్యవతారంబు
గఱులు సారించు మీసాలుఁగడలుకొలుపుఁ (భా-8-720.1-తే.) గురుపాఠీనవిహరణము
గలలఁ దోఁచిన రూపు గ్రక్కన లిఖించు (భా-10.2-370.1-తే.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
గలిగి కఱవనున్న కాలాహిపోలికిఁ (భా-6-519.1-ఆ.) మరుద్గణంబుల జన్మంబు
గలిగి చెలువొందు సదనంబుఁ గాంచి విస్మ (భా-10.2-1021.1-తే.) అటుకులారగించుట
గలిగి షట్క్రోశ దీర్ఘమై కదిసి చూడ (భా-10.1-230.1-తే.) పూతననేలగూలుట
గలిగి సుఖవృత్తి జీవింతుఁగాక యనుచుఁ (భా-4-210.1-తే.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
గలిగినది దేవ నీ యనుగ్రహము గాదె (భా-10.1-1663.1-తే.) ముచికుందుడు స్తుతించుట
గలిత సాయంతన జ్వలజ్జ్వలన కుండ (భా-10.2-1310.1-తే.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
గలిపి యొక్కటిగావించి గారవమున (భా-2-27.1-తే.) తాపసుని జీవయాత్ర
గలుగనేరవట్టి ఘనుఁడు దైత్యులఁజంపి (భా-7-3.1-ఆ.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
గలుగుఁగర్మానుగుణములుగాఁగ జగతిఁ (భా-4-858.1-తే.) పురంజను కథ
గలుగు నుద్దామ భీమ సంగ్రామ కేళి (భా-10.2-323.1-తే.) బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
గలుగువాఁడు పుణ్యకర్మసంధానుండు (భా-5.2-112.1-ఆ.) పాతాళ లోకములు
గళ చలద్భర్మఘంటికా ఘణఘణ ప్ర (భా-10.2-403.1-తే.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
గళలు జాతులు మూర్చనల్ గలుగ (భా-2-188.1-తే.) మంథరగిరి ధారణంబు
దగిలి యాధార హేతుభూతంబ నైన (భా-10.2-1072.1-తే.) నందాదులు చనుదెంచుట
గాఁ
గాఁగనిట్లుంటకిపుడేమికతము నాకు (భా-4-794.1-తే.) పురంజను కథ
గాం
గాండీవియుఁజక్రియు (భా-1-417-క.) కలినిగ్రహంబు
గా
గాక యన్యుల తరమె యీ లోకమందు (భా-6-178.1-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
గాధి గయాదులిక్ష్వాకు దిలీప (భా-2-204-సీ.) భాగవత వైభవంబు
గాన ఘనునమ్మహాత్ముని గారవించె (భా-4-311.1-తే.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
గాన తండ్రి వేగ కడునార్తులగు పితృ (భా-6-286.1-ఆ.) దేవాసుర యుద్ధము
గాన నుత్పాతములు సాలఁ గానఁబడియె (భా-11-87.1-తే.) ప్రభాసంకుబంపుట
గాన భూతములకుఁగలుగు భూతంబులు (భా-6-456.1-ఆ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
గాన యెంతవానికైననుగాలంబు (భా-5.1-113.1-ఆ.) భరతుండు వనంబు జనుట
గాన విఙ్ఞానవైరాగ్యకలితమైన (భా-3-886.1-తే.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
గాన విశ్వమునకుఁగార్యకారణములు (భా-3-342.1-తే.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
గానరొకవేళఁజీఁకటిఁగందురాత్మ (భా-9-213.1-తే.) సగరుని కథ
గామరూపిణి యై చొచ్చి కానకుండ (భా-10.1-212.1-తే.) పూతన వ్రేపల్లెకొచ్చుట
గారామునఁగౌశిక మఖమా (భా-9-261-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
గార్యకారణ కర్త్రాత్మకత్వమైన (భా-3-201.1-తే.) మహదాదుల సంభవంబు
గాలపాశలీలగా వాల మేపార (భా-10.1-1167.1-ఆ.) కేశిని సంహారము
గాలరూపకుఁడగునురుక్రమునిచేత (భా-7-357.1-తే.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
గాలింగుంభినినగ్ని (భా-7-90-శా.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
గాలికైవడి సకలలోకంబులందుఁ (భా-9-431.1-తే.) పరశురాముని కథ
గాలుదూతభంగిఁ గదిసెఁగపోతము (భా-1-338.1-ఆ.) నారదునిగాలసూచనంబు
గావుఁడని యానతిచ్చిన దేవదేవు (భా-3-94.1-తే.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
గి
గిరి పాషాణ మహీజముల్గుఱియఁగా (భా-6-375-మ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
గిరిచరమిథునము లోలింబరికింపఁగఁ (భా-10.1-786-క.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
గిరు లెల్ల జలము లయ్యెను (భా-10.1-796-క.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
గిరులంబోలెడి కరులను (భా-2-10-క.) ఖట్వాంగు మోక్ష ప్రకారంబు
గిరులు వడఁకాడె దివి పెల్లగిల్లె సురల (భా-10.2-400.1-తే.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
గీ
గీర్వాణులార యుష్మత్పూర్వజు (భా-3-502-క.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
గు
గుజగుజలు పోవువారును (భా-8-534-క.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
గుడిచి కూర్చుండి మొదవుపైగోర్కిఁజేసి (భా-9-438.1-తే.) పరశురాముని కథ
గుడువ రమ్మని మునుముట్టఁగుడిచినాఁడు (భా-9-101.1-తే.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
గుణగణంబుఁబాసి కొమరొప్పిన భగవ (భా-6-154.1-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
గుణగణాకార మాత్మలోఁ గొమరుమిగుల (భా-10.1-1472.1-తే.) ఉద్ధవుడుగోపికలనూరార్చుట
గుణనిధి యగు ప్రహ్లాదుని (భా-7-120-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
గుణము వికారంబుఁ గోరికయును లేని (భా-10.1-123-సీ.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
గుణికి సమాశ్రితచింతామణికి (భా-6-34-క.) షష్ఠ్యంతములు
గునియుఁగుప్పించి లంఘించుఁగొప్పరించు (భా-3-637.1-తే.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
గురు దేవ హీను బాలుని (భా-10.1-901-క.) పాషాణసలిలవర్షంబు
గురు పదపంకజాతములు గొల్వని వారలువో (భా-10.2-1227-చ.) శ్రుతిగీతలు
గురు పాఠీనమవై జలగ్రహమవై (భా-10.1-100-ఉ.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
గురు మాయారణవేదియై కవచియై (భా-10.2-17-మ.) శంబరోద్యగంబు
గురుకుచభార సంకుచితావలగ్నంబు (భా-3-734-సీ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
గురుకులోత్తముండుగుంతీతనూజుండు (భా-1-233.1-ఆ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
గురుఘోరరూపకంబై (భా-3-938-క.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
గురుజనంబులు విను మూఁడుకోట్లమీఁద (భా-10.2-278-తే.) కృష్ణకుమారోత్పత్తి
గురుతరధర్మక్రియ నయగురుఁడున్ (భా-6-262-క.) బృహస్పతి తిరస్కారము
గురుతరముగఁ దన కడుపునఁ (భా-10.1-69-క.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
గురుతరానేకకళ్యాణగుణవిశిష్టుఁడనఁగ (భా-3-963-తే.) భక్తియోగంబు
గురుదేవశూన్యుండు కులగోత్రరహితుండు (భా-10.2-790-సీ.) శిశుపాలుని వధించుట
గురుధనముఁగూర్పనేటికి (భా-6-290-క.) దేవాసుర యుద్ధము
గురునందనుండు సక్రోధుఁడై యేసిన (భా-1-277-సీ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
గురునకుఁ గోరిన దక్షిణఁ (భా-10.1-1431-క.) గురుపుత్రునితెచ్చిఇచ్చుట
గురుభక్తింజిత్తము మత్పరమై (భా-3-887-క.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
గురుభీష్మాదులుగూడి పన్నిన (భా-1-367-మ.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
గురుభుజశౌర్య భూరిరణకోవిద (భా-4-109-చ.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
గురుభుజుఁ డంతఁ బోవక (భా-10.2-891-చ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
గురుభుజుఁడమ్మహాత్ముఁడు (భా-3-630-చ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
గురుమతిఁ దలఁపఁగఁ ద్రిజగద్గురుఁ (భా-10.2-1008-క.) గురుప్రశంస చేయుట
గురుమతులు (భా-1-59-క.) కథా సూచనంబు
గురుయోగశక్తిచేనంబరతలమునకెగసి (భా-3-1050-క.) దేవహూతి నిర్యాంణంబు
గురుల శిష్యులు దూషించి కూడరండ్రు (భా-1-333.1-తే.) నారదునిగాలసూచనంబు
గురులు నర్తింపఁ బయ్యెద కొంగు దూఁగ (భా-10.2-228.1-తే.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
గురువున్ మాఱుశపింతునంచు (భా-9-239-మ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
గురువులకు నెల్ల గురులై (భా-10.1-1414-క.) సాందీపుని వద్ధ శిష్యులగుట
గురువులు ప్రియశిష్యులకుం (భా-1-42-క.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
గురువులుదమకును లోఁబడు (భా-7-246-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
గురువులువాఱి బిట్టుఱికి (భా-5.1-106-చ.) భరతుండు వనంబు జనుట
గురుశక్తి వైచి వెస భాసుర (భా-10.2-913-క.) సాళ్వుని వధించుట
గురుశక్తియౌ విరాట్పురుషుండు (భా-3-897-సీ.) బ్రహ్మాండోత్పత్తి
గురుశాపవశమునఁగూలి చండాలుఁడై (భా-9-192-సీ.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
గురుశీలౌదార్యగుణోత్తరలను (భా-4-802-క.) పురంజను కథ
గురుశైలేంద్రసమానభారుఁ డగు (భా-10.1-734-మ.) ప్రలంబాసురవధ
గుఱ్ఱముఁగొనిపో బుద్ధుల (భా-9-215-క.) సగరుని కథ
గుఱ్ఱముల పరువు మెచ్చని (భా-10.1-895-క.) పర్వతభంజనంబు
గుహలు రొదలిచ్చెఁ (భా-3-606-క.) హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
గూ
గూడఁ బాఱి పట్టుకొని వెఱపించుచుఁ (భా-10.1-372.1-ఆ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
గూఢవర్తనులము గుణహీనులము భిక్షు (భా-10.2-232.1-ఆ.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
గృ
గృహమందు వర్తించు గృహమేధులగువారు (భా-3-1013-సీ.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
గృహములెల్ల వ్రచ్చి గృహరాజములగ్రొచ్చి (భా-9-290.1-ఆ.) శ్రీరాముని కథనంబు
గృహరాజముల యందుఁగృతకాచలములందుఁ (భా-9-179-సీ.) మాంధాత కథ
గె
గెలువుము విమతనృపాలుర (భా-10.2-703-క.) దిగ్విజయంబు
గొం
గొంగడు లెగురఁగ వైచుచుఁ (భా-10.1-437-క.) వత్సాసురవధ
గొ
గొడుగో జన్నిదమో కమండలువొ (భా-8-572-మ.) వామనుడుదానమడుగుట
గొనకొని నీవీధరణిం (భా-3-642-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
గొనకొని యమ్మహాత్ముండు (భా-3-622-చ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
గొనకొని యిట్టి దుఃఖములకుంబ్రతికారము (భా-4-861-చ.) పురంజను కథ
గొలుచు తలఁపులేమిఁ గొలువ రాత్మారాము (భా-10.1-1077.1-ఆ.) గోపికలతో సంభాషించుట
గొల్లవారిబ్రతుకుగొఱఁతన వచ్చునె (భా-8-207-ఆ.) కూర్మావతారము
గో
గోకతాపోపశమదివ్యఘుటిక యనఁగఁ (భా-10.1-1306.1-తే.) సూర్యోదయవర్ణన
గోప గోపికాజనముల గురు విశిష్ట (భా-10.1-572.1-తే.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
గోపకాంతల మనముల కోర్కిదీర్చె (భా-10.1-1331.1-తే.) మల్లావనీప్రవేశము
గోపకు లందఱు నాడుచు (భా-10.1-724-క.) గ్రీష్మఋతువర్ణనము
గోపకు లందఱు మేల్కొని (భా-10.1-1114-క.) సర్పరూపి శాపవిమోచనము
గోపకుమారశేఖరునేపున (భా-10.1-648-క.) కాళిందిలో దూకుట
గోపజనములందు గోపికలందును (భా-10.1-1110-ఆ.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
గోపదరేణుసంకలితకుంతలబద్ధ (భా-10.1-628-ఉ.) ధేనుకాసుర వధ
గోపవరులు మఱియుఁ గొందఱు ప్రియమున (భా-10.1-610.1-ఆ.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
గోపాలకృష్ణుండును గోపకాంతల్ (భా-10.1-1112-ఇ.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
గోపాలకృష్ణుతోడను (భా-10.1-1357-క.) పౌరకాంతలముచ్చటలు
గోపాలకృష్ణుతోడను (భా-10.1-1389-క.) కంసునిభార్యలువిలపించుట
గోపాలబాలురఁ గూడి యాడెడి నాఁడు (భా-10.2-692-సీ.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
గోపాలవరులకైనను (భా-3-106-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
గోపాలవరులు ప్రమదంబాపోవని (భా-10.2-485-క.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
గోపాలసింహంబు గోపించి వెల్వడి (భా-10.1-1387-సీ.) కంసునిభార్యలువిలపించుట
గోపాలసుతులు లే రని (భా-10.1-510-క.) బ్రహ్మ వత్సబాలకులదాచుట
గోపాలుఁ డొక్కఁ డద్దిర (భా-10.1-1381-క.) కంససోదరులవధ
గోపాలుఁడ వని పలికితి (భా-10.1-1550-క.) జరాసంధుని సంవాదము
గోపికా జనములు గోపాలకులు నున్న (భా-10.1-59-సీ.) యోగమాయనాఙ్ఞాపించుట
గోపికావల్లకీ ఘోషణంబులు గావు (భా-10.1-1547-సీ.) జరాసంధుని సంవాదము
గోపురంబుల బంగారు కుండలెత్తి (భా-9-321.1-తే.) శ్రీరాముని కథనంబు
గోళ్ళు తెగ గొర్కి యుమియును గుదము సూపు (భా-10.2-544.1-తే.) ద్వివిదునివధించుట
గోవర్గముతో మనుజులు (భా-10.1-696-క.) కాళిందుని శాసించుట
గోవల్లభుఁడ నేను గోవులు మీ రని (భా-10.1-305-సీ.) కృష్ణుని క్రీడాభివర్ణన
గోవిందనామకీర్తనఁ (భా-2-11-క.) ఖట్వాంగు మోక్ష ప్రకారంబు
గోవిందునిరూపంబున (భా-3-258-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
గోవితతిన్ ధరాదివిజకోటిని నన్నును (భా-3-562-ఉ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
గోవుల మేపుచు నాఁకొని (భా-10.1-858-క.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
గోవుల వృషవత్సంబుల (భా-10.1-763-క.) వర్షాగమవిహారంబు
గోవుల వెంటఁ ద్రిమ్మరుచుఁ గొల్చినవారల (భా-10.1-1043-ఉ.) గోపికల విరహపు మొరలు
గోవులకును బ్రాహ్మణులకు (భా-1-493-క.) శృంగి శాపంబు
గోవృషంబుల నేడింటిఁ గూర్చి తిగిచి (భా-10.2-126.1-తే.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
గౌ
గౌను నులియంగఁ గంకణ క్వణన మెసఁగఁ (భా-10.1-355.1-తే.) చిలుకుతున్నకవ్వంపట్టుట
గౌరవమైన భారమునఁగవ్వపుఁగొండ (భా-8-200-ఉ.) సముద్రమథనయత్నము
గ్ర
గ్రకచకఠినకరాళదంష్ట్రలు వెలుంగ (భా-4-107.1-తే.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
గ్రతువులొనరించి తద్విఘ్నకారులైన (భా-3-795.1-తే.) దేవహూతి పరిణయంబు
గ్రద్దన సాలవృక్షములు గైకొని (భా-10.1-1124-ఉ.) శంఖచూడుని వధ
గ్రహ మునీంద్ర సిద్ధ గంధర్వ కిన్నర (భా-8-620-ఆ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
గ్రహములు పోరాడెడి (భా-1-340-క.) నారదునిగాలసూచనంబు
గ్రా
గ్రామ పుర క్షేత్ర ఖర్వట ఖేట (భా-7-36-సీ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
గ్రాహబద్ధుఁడయిన గజరాజు విడిపించి (భా-8-18.1-ఆ.) 4తామసమనువు చరిత్ర
గ్రో
గ్రోలుచుండెడు ధన్యులు కుటిలబహుళ (భా-2-36.1-తే.) సృష్టి క్రమంబు

| |-

[మార్చు]

ఘట శరావాదు లగు మృద్వికారములు మృ (భా-10.2-1206.1-తే.) శ్రుతిగీతలు
ఘటితశస్త్రాస్త్రనిష్ఠురఘట్టనోత్థ (భా-6-369.1-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఘన దీక్షితునకు నైనంజనుఁ (భా-10.1-854-క.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
ఘన మధుర గీత నినదము (భా-10.1-976-క.) గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
ఘన యమునానదీ కల్లోల ఘోషంబు (భా-10.1-665-సీ.) కాళియ మర్ధనము
ఘన విషయప్రావీణ్యములను (భా-3-954-క.) భక్తియోగంబు
ఘన వైభవంబునఁగల్మషదూరుఁడై (భా-9-84-సీ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
ఘన శైలంబులుఁదరువులు (భా-9-288-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఘన సంసారాహతులగు (భా-10.1-680-క.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
ఘన సింహంబుల కీర్తి నీచమృగముల్ (భా-10.1-1752-మ.) రుక్మిణీ గ్రహణంబు
ఘనకర్మాసక్తచిత్తుండైయున్న ప్రాచీనబర్హి (భా-4-738-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఘనకాకకృష్ణసంకాశవర్ణుండును (భా-4-433-సీ.) వేనుని చరిత్ర
ఘనకుపితాత్ముఁడై యమునఁ గన్గొని (భా-10.2-500-చ.) కాళిందీ భేదనంబు
ఘనకుపితాత్ములై విలయకాలభయంకర (భా-4-940-చ.) ప్రచేతసుల తపంబు
ఘనగదఁగేలఁబూని (భా-3-653-చ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
ఘనగదఁగేలఁబూని (భా-3-683-చ.) బ్రహ్మస్తవంబు
ఘనగదాభ్యాసచిత్రసంగతుల మెఱసి (భా-3-60-తే.) యుద్దవ దర్శనంబు
ఘనగౌరవముననమ్ముని (భా-4-603-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
ఘనచతుర్భాహు సుందరాకారు ధీరుఁ (భా-3-145.1-తే.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఘనతన్ నీ మగపోఁడుముల్ (భా-8-388-మ.) హరిహరసల్లాపాది
ఘనతపము చలనమొందుటయును (భా-5.1-102-క.) భరతుండు వనంబు జనుట
ఘనతర సుషిరానంద (భా-10.1-667-క.) కాళియ మర్ధనము
ఘనతేజోనిధి పురుషుండనయంబుఁ (భా-4-128-క.) శివుండనుగ్రహించుట
ఘనదుఃఖ హేతుకర్మంబును (భా-4-862-క.) పురంజను కథ
ఘననాడీపుంజమువలనను (భా-3-901-క.) విరాట్పురుష ప్రకారంబు
ఘననిర్భాగ్యులుగా మదిఁగనుమని (భా-3-469-క.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
ఘనపుణ్యుఁడునన్వయపావనుఁ (భా-3-487-క.) దితి గర్భంబు ధరించుట
ఘనపురుషార్థభూతమనఁగాఁదగు (భా-4-865-చ.) పురంజను కథ
ఘనమందరగిరిపరివర్తన (భా-3-936-క.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
ఘనమగుదేవ యీ వరమెకాదు (భా-4-550-చ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
ఘనముగఁబుత్రవధూపశు (భా-3-976-క.) భక్తియోగంబు
ఘనముగ నెమ్మనమున (భా-3-80-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఘనమేరుశృంగసంగతనీలమేఘంబు (భా-4-902-సీ.) ప్రచేతసుల తపంబు
ఘనరుచిగల మందస్మిత (భా-3-939-క.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
ఘనరుచినట్లు వచ్చిన వికారవిదూరు (భా-4-167-చ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
ఘనరోదనంబు చేయుచుఁ (భా-4-223-క.) ధృవోపాఖ్యానము
ఘనలక్ష్మీయుతమై మహా శుభదమై (భా-10.1-1046-మ.) గోపికల విరహపు మొరలు
ఘనలీలాగుణచాతురిన్ (భా-7-306-మ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ఘనవిస్తారమపారమద్వయమనంగానొప్పు (భా-4-874-మ.) పురంజను కథ
ఘనశాఖాకీర్ణములై (భా-10.2-1042-క.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
ఘనశౌర్యోన్నతితోడ సర్వకకుభాకాశంబు (భా-4-323-మ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
ఘనసత్పురుషానుగ్రహమునకై (భా-3-295-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
ఘనసమవిన్యస్త కర్ణకుండలరుచుల్ (భా-4-746-సీ.) పురంజను కథ
ఘనసమాధినుండి కశ్యపుఁడచ్యుతు (భా-8-491-ఆ.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
ఘనసారరుచివాలుకాసముదంచిత (భా-3-180-సీ.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
ఘనసాహస్రకిరీటరత్నవిలసత్కాంత (భా-3-267-మ.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఘనసురాసవరూపదుగ్ధంబు వరుస (భా-4-501.1-తే.) భూమినిబితుకుట
ఘనసూకర మూఢాత్మక (భా-3-641-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
ఘనసూక్ష్మభూతసంఘాతంబులోపల (భా-7-379-సీ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
ఘనసౌధాంతరశయ్యాసన (భా-3-812-క.) కర్దముని విమానయానంబు
ఘనుఁడు ప్రియవ్రతువంశంబునకుం (భా-5.2-12-క.) గయుని చరిత్రంబు
ఘనుఁడు భగవంతుఁ డీశ్వరుఁ (భా-10.2-102-క.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
ఘనుఁడు విదర్భేశుఁడననొప్పు భీష్మకు (భా-3-123-సీ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఘనుఁడు వైవస్వతమనువుకు ద్రష్టమై (భా-2-142-సీ.) మత్యావతారంబు
ఘనుఁడు స్వయంభువునకుఁ (భా-3-390-క.) స్వాయంభువు జన్మంబు
ఘనుఁడొకనాడు నారదుఁడు కంసునితోడ (భా-10.1-1149-చ.) కంసునికి నారదుడుజెప్పుట
ఘనుఁడౌ మరీచికిఁగర్దమాత్మజ యగు (భా-4-7-సీ.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
ఘను డా భూసురు డేగెనో (భా-10.1-1727-మ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
ఘను లాత్మీయ తమోనివృత్తికొఱకై (భా-10.1-1710-మ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
ఘనునజగరమునివల్లభు (భా-7-442-క.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
ఘనుని శ్రీకృష్ణునిఁ గౌస్తుభాభరణునిఁ (భా-11-12-సీ.) కృష్ణసందర్శనంబు
ఘనులై యెవ్వని పాదపంకజపరాగ (భా-10.1-1109-మ.) గోపికలతోడ క్రీడించుట
ఘా
ఘాతుకుల దండదండిత (భా-6-69-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఘు
ఘుమఘుమారావ సంకుల ఘోర జీమూత (భా-10.2-999-సీ.) గురుప్రశంస చేయుట
ఘో
ఘోటకవదనుఁడవై మధుకైటభులం (భా-7-361-క.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
ఘోటకసంఘాత ఖురసమున్నిర్గత (భా-10.1-1669-సీ.) జరసంధుడుగ్రమ్మరవిడియుట
ఘోటకాసురేంద్రు కుక్షిలోఁ గృష్ణుని (భా-10.1-1177-ఆ.) కేశిని సంహారము
ఘోర కరాగ్రతలంబున (భా-10.1-1263-క.) రజకునివద్ద వస్త్రముల్గొనుట
ఘోర దనుజు నేల గూల్చి పర్వతగుహ (భా-10.1-1189-ఆ.) వ్యోమాసురుని సంహారించుట
ఘోరవిషానలప్రభలు గొబ్బునఁ గ్రమ్మఁగ (భా-10.1-644-ఉ.) కాళిందిలో దూకుట
ఘోరసంసారసాగరోత్తారణంబు (భా-10.2-1074-తే.) నందాదులు చనుదెంచుట
ఘోషజనుల కెల్లఁ గుఱ్ఱలపై వేడ్క (భా-10.1-521-ఆ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
ఘోషభూమి వెడలి గోవుల మేపంగ (భా-10.1-1048-ఆ.) గోపికల విరహపు మొరలు
ఘ్రా
ఘ్రాణమురవడిఁదిరుగు దుర్గంధములకు (భా-7-363.1-తే.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
ఙ్ఞా
ఙ్ఞానులచే మౌనులచే (భా-10.1-390-క.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట

| చం |-

[మార్చు]

చంచత్పల్లవ కోమల (భా-10.1-840-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
చంచద్గోవృషసప్తకంబుఁ గడిమిన్ సైరించి (భా-10.2-136-శా.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
చంచద్ఘనకుచభారాకుంచితయై (భా-10.2-104-క.) ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
చంచరీకనికర ఝంకారనినదంబు (భా-8-277-ఆ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
చంచువు దీఁటి పక్షములు జల్లున విచ్చి (భా-10.1-445-ఉ.) బకాసుర వధ
చండ కోదండ ముక్త నిశాత విశిఖ (భా-10.2-562-తే.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
చండకరతనయ యొరులకు (భా-6-166-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
చండక్రోధముతోడ దైత్యుఁడు (భా-7-314-శా.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
చండదోర్దండలీల భూమండలంబు (భా-4-505-తే.) భూమినిబితుకుట
చండస్ఫూర్తి వటుండుఁగాంచె (భా-8-531-శా.) వామనునిబిక్షాగమనము
చండస్ఫూర్తినతండు తండ్రిపగకై (భా-9-203-శా.) సగరుని కథ
చందనలిప్తంబై యరవిందామోదమున (భా-10.1-1095-క.) గోపికలవద్ద పాడుట
చందనాదులనాఁకట స్రగ్గువాఁడు (భా-1-279-తే.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
చందురునకుమీఁదై యానందంబున (భా-5.2-87-క.) భగణ విషయము
చంద్రగౌరమైన చంద్రవంశమునందుఁ (భా-9-375-ఆ.) చంద్రవంశారంభము
చంద్రికారూపంబైనదద్గాత్రంబు (భా-3-738-వ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
చంపినఁజచ్చెదననుచును (భా-7-270-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
చంపుదు మే నిలింపులను (భా-10.1-170-ఉ.) కంసునికి మంత్రుల సలహా
చంపె రక్కసిఁ బట్టి చక్రవాకునిఁగూల్చెఁ (భా-10.1-1331-సీ.) మల్లావనీప్రవేశము
చంపెడి దోషము గలిగినఁ (భా-10.1-1776-క.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
చక్కఁగ హరి యిటు పలికిన (భా-10.1-1082-క.) గోపికలతో సంభాషించుట
చక్కని వారల చక్కఁ దనంబున (భా-10.2-10-సీ.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
చక్కనివాఁడ వౌదు సరసంబుల నొంపకు (భా-10.1-1278-ఉ.) కుబ్జననుగ్రహించుట
చక్కనైన చిత్తజన్ముబాణము క్రియఁ (భా-10.1-1280.1-ఆ.) కుబ్జననుగ్రహించుట
చక్ర గదా శంఖ శార్ఙ్గాది సాధనుఁ (భా-10.2-516-సీ.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
చక్రాయుధబలయుతులగు (భా-7-391-క.) త్రిపురాసుర సంహారము
చక్రాయుధుఁ డీ క్రియఁ దన (భా-10.2-101-క.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
చక్రాయుధుసౌందర్యపరాక్రమముఖ (భా-3-253-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
చక్రిచింత లేని జన్మంబు జన్మమే (భా-7-170.1-ఆ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
చక్షురింద్రియయుక్తుఁడై సరవిఁజెంది (భా-3-214.1-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
చక్షువుల ధరిత్రి చలిత యై కానంగఁ (భా-7-39.1-ఆ.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
చక్షుస్తనూజుండు చాక్షుషుండను వీరుఁ (భా-8-141-సీ.) 6చాక్షుసమనువుచరిత్ర
చచ్చి క్రమ్మఱఁబుట్టని జాడ యేది (భా-3-913.1-తే.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
చచ్చిన కుంభీంద్రంబును (భా-10.1-1327-క.) మల్లావనీప్రవేశము
చచ్చిన బాలురఁ గ్రమ్మఱఁ (భా-10.2-1163-క.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
చచ్చిన వారలుఁగ్రమ్మఱ (భా-4-303-క.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
చచ్చినబాలుఁడు గ్రమ్మఱవచ్చినక్రియ (భా-10.2-39-క.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
చటుల దానవగహనవైశ్వానరుండు (భా-2-155.1-తే.) రామావతారంబు
చటులతరకాలపాశవశంగతాత్ముఁ (భా-3-983.1-తే.) భక్తియోగంబు
చటులపురత్రయదనుజోత్కట (భా-10.2-841-క.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
చటులవాలాభీల సైంహికేయుని భంగి (భా-10.1-1621-సీ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
చతుర మృదు గీతరవ మున్నతి (భా-10.2-542-క.) ద్వివిదునివధించుట
చతురత దీపింపఁబ్రజాపతులకుఁ (భా-3-248-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
చతురత నీ క్షితి నేలియు (భా-12-5-క.) రాజుల యుత్పత్తి
చతురతతో నిజమాయాగతిఁజూచి (భా-3-140-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
చతురతతోనందొక్కొక్క (భా-3-128-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
చతురతనట్టి యీశ్వరుఁడు (భా-4-960-చ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
చతురాత్మ దుహితృవత్సలుఁడైన దక్షుండు (భా-4-36-సీ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
చతురాత్మ వినుమాత్మకృతములైనట్టి (భా-3-850-సీ.) కన్యకానవకవివాహంబు
చతురాత్మ సత్త్వరజస్తమోగుణములు (భా-4-723-సీ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
చతురానననందనుఁ డంచితమతిఁ (భా-10.2-623-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
చతురాననుఁడు నీ ప్రసాదంబుగానఁడు (భా-8-672-సీ.) రాక్షసుల సుతలగమనంబు
చతురామ్నాయవపుర్విశేషధర (భా-3-431-మ.) విధాత వరాహస్తుతి
చతురాస్యుండవు వేల్పుబెద్ధవు (భా-2-73-మ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
చతురుఁడాజన్మప్రశాంతుండు నిస్సంగుఁ (భా-4-388-సీ.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
చతుర్థమనువు కాలప్రసంగంబు వివరించెద (భా-8-17-వ.) 4తామసమనువు చరిత్ర
చదల నె బ్భంగి నైన గోచరము గాక (భా-10.2-1083.1-తే.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
చదివించిరి నను గురువులు (భా-7-166-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
చదువనివాఁడఙ్ఞుండగు (భా-7-130-క.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
చదువు చట్టుబడియె శాస్త్రంబు మన్నయ్యె (భా-6-135.1-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
చదువులుఁదన చేఁబడినం (భా-8-716-క.) కల్పాంతవర్ణన
చనఁగనొల్లక మద్గృహంబునకు (భా-3-7-తే.) విదురునితీర్థాగమనంబు
చని కైలాసముఁజొచ్చి (భా-8-219-మ.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
చని గోపికలు హరి నుద్దేశించి యిట్లనిరి (భా-10.1-1037-వ.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
చని జలమధ్యంబున (భా-3-632-వ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
చని జలరాశితటంబున (భా-8-190-క.) మంధరగిరిని తెచ్చుట
చని పుర గోష్ఠ దుర్గ వన జానప దాచల (భా-10.2-1305-చ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
చని పురిఁజొచ్చి వృష్ణికులసత్తముఁ (భా-10.2-283-చ.) ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
చని ప్రౌఢలైన సుందరుల (భా-10.1-841-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
చని బలభద్రుని శౌర్య సముద్రుని (భా-10.2-489-కవి.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
చని మహావైభవరాశియైన కాశిం జేరి (భా-10.1-1411-వ.) సాందీపుని వద్ధ శిష్యులగుట
చని మహిష్మతీపురద్వారంబుఁజేరి (భా-9-445-వ.) పరశురాముని కథ
చని ముందటఁగనుఁగొనె మధువనమును (భా-4-269-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
చని యందు ధారుణీసురతనయులు (భా-10.2-1300-క.) విప్రుని ఘనశోకంబు
చని యచట భీష్మ గురు (భా-3-20-క.) విదురునితీర్థాగమనంబు
చని యమునాసమీపంబున (భా-10.1-861-వ.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
చని యమ్మహానదింగృతస్నానుండై (భా-10.2-948-వ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
చని యా గోవిందనందన స్యందనంబుం (భా-10.2-846-వ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
చని యా యూర్జిత మహాబలుండు (భా-10.1-401-వ.) కృష్ణుడుమద్దిగవనుగూల్చుట
చని యిట్లనియె (భా-9-11-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
చని యుగ్రాటవిఁజొచ్చి యచ్ఛటఁ (భా-4-261-మ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
చని రణభూమిని మధ్యందిన మార్తాండ (భా-10.2-435-క.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
చని సంయమనీనామ నగరంబు చేరి (భా-10.1-1425-వ.) గురుపుత్రుని తేబోవుట
చని సత్యవ్రతమేదినీదయితుఁ (భా-8-722-మ.) కడలిలో నావనుగాచుట
చని సురనాథుచేఁగలన (భా-8-365-చ.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
చనిచని (భా-10.2-1133-వ.) వసుదేవుని గ్రతువు
చనిచని కాంచిరంత బుధసత్తము (భా-3-504-చ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
చనిచని తొంటి మత్స్యకురుజాంగల (భా-3-46-చ.) యుద్దవ దర్శనంబు
చనిచని ముందటఁగనుగొనె (భా-3-178-క.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
చనిచని వెస గ్రహమండలమును (భా-4-378-క.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
చనిన రూపములనుఁజనురూపములనింక (భా-8-435.1-ఆ.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
చను నీకు గుడుపఁజాలెడి (భా-10.1-220-క.) పూతన కృష్ణునిముద్దాడుట
చనుచున్న సమయంబున హిమవత్పర్వత (భా-4-743-వ.) పురంజను కథ
చనుచున్నవాఁడనని పల్కిన (భా-3-161-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
చనుదెంచి తండ్రికింబ్రియమొనరఁగ (భా-2-256-క.) మాయా ప్రకారంబు
చనుదెంచి నిర్జితప్రాణమనోవాగ్దర్శనులును (భా-4-947-వ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
చనుదెంచి యచటి జనంబులచేత (భా-3-23-వ.) విదురునితీర్థాగమనంబు
చనుదెంచి యత్తలోదరి (భా-4-846-క.) పురంజను కథ
చనుదెంచి యా ధ్రువుంగని యిట్లనిరి (భా-4-346-వ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
చనుదెంచి వెసఁగృతాంజలి యైన ధ్రువుఁజూచి (భా-4-365-సీ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
చనుదెంచితి మస్మత్ప్రార్థనఁగైకొని (భా-3-785-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
చనుదెంచినం గృష్ణుండు వారలకుఁ (భా-10.2-1118-వ.) వసుదేవుని గ్రతువు
చనుదెంచిన నారదమునిఁ (భా-4-948-క.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
చనుదెంచిన యమ్మగువను (భా-4-83-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
చనుదెంచిన యా దక్షుఁడు (భా-4-39-క.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
చనుదెంచిన వారికి మజ్జనకుఁడు (భా-10.2-1088-క.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
చనుదెంచిరి పుణ్యస్థలంబులును (భా-10.2-1198-వ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
చనుదెంచె నట్లు ముని నిజ (భా-10.2-656-క.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
చనుదెంచెను భయనాముండను (భా-4-828-క.) పురంజను కథ
చనుదెంచెన్ ఘనుఁడల్లవాఁడె (భా-8-107-మ.) విష్ణువు ఆగమనము
చనునవసరంబున నారద (భా-3-628-క.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
చన్ను మానిన యట్టి శాబకశ్రేణిపై (భా-10.1-527-సీ.) బలరాముడన్నరూపెరుగుట
చన్ను విడిచి చనఁ డిట్టటు (భా-10.1-331-క.) యశోదగోపికలనొడంబరచుట
చన్నులు దిగ్గనఁ జేపఁగఁ (భా-10.2-1161-క.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
చపలత్వంబున డాఁగి (భా-9-300-మ.) శ్రీరాముని కథనంబు
చపలరతి శంతనుఁడను (భా-9-658-క.) రంతిదేవుని చరిత్రము
చప్పుడు చేయకుండు మని జంకె యొనర్చిన (భా-10.1-302-ఉ.) కృష్ణుని అలక
చప్పుడు చేయుచు మృగముల (భా-9-596-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
చయములెవ్వాఁడు బ్రాహ్మణజనులుదమకు (భా-3-561.1-తే.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
చరణ సేవకులకు సంసార భయమును (భా-10.1-1042-ఆ.) గోపికల విరహపు మొరలు
చరణములం గనక స్ఫుట (భా-10.2-488-కవి.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
చర్చింప నరులకే జన్మకర్మాయు (భా-4-952-సీ.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
చర్చింపనిట్టి యాశ్చర్యమెందేనియుఁ (భా-4-661-సీ.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
చల మొప్పన్ నిగుడించి (భా-10.2-523-మ.) పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
చలచల నై పిదపిద నై (భా-8-493-క.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
చలనమందక భూరి సంసరణతరణమైన (భా-3-75-తే.) యుద్దవ దర్శనంబు
చలమింకేలని తన్నుఁదండ్రి పనుపన్ (భా-9-537-మ.) దేవయాని యయాతివరించుట
చలమున గాంధారేయుఁడు (భా-10.2-94-క.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
చలమున నను డాసి జలరాశిఁ జొరరాదు (భా-10.1-1343-సీ.) చాణూరునితో సంభాషణ
చలమున బుద్ధిమంతులగు సాధులు (భా-9-118-చ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
చలితేంద్రియుఁడై (భా-3-663-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
చవులుగాఁజెవులకు సామగానంబులు (భా-8-536-సీ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
చాఁ
చాఁగి మ్రొక్కి లేచి సరగున నొసలిపైఁ (భా-10.1-116-ఆ.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
చా
చాటించిన న వ్వార్తకుఁ బాటించిన (భా-10.2-1086-క.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
చాణూరుండును ముష్టికుండును (భా-10.1-1162-శా.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
చారణులిట్లినిరి (భా-7-327-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
చారు నిజవధూ కరసరోజాత కలిత (భా-10.2-1017.1-తే.) అటుకులారగించుట
చారుతరధర్మరాశికి (భా-1-53-క.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
చారుదేష్ణుఁ డాగ్రహించి (భా-10.2-861-ఉత్సా.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
చారునవరత్నదివ్యకోటీరధరుఁడు (భా-4-902.1-తే.) ప్రచేతసుల తపంబు
చారుపటీరహీరఘనసారతుషార (భా-3-356-ఉ.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
చారుబహువిధవస్తువిస్తారమొప్ప (భా-4-321-తే.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
చారువిహంగవల్లభుభుజంబులమీఁద (భా-3-931-ఉ.) విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
చాలంగఁదిమికి జలచరంబులు పుట్టె (భా-6-257-సీ.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
చాల ముద్దరాలు జవరాలుఁగొమరాలు (భా-9-72-ఆ.) రైవతుని వృత్తాంతము
చాలదు భూదేవత్వము (భా-7-244-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
చాలుఁ బురే యహహా యీ కాలము (భా-10.2-788-క.) శిశుపాలుని వధించుట
చాలుఁబురే సరోజభవ సత్పథవృత్తిఁ (భా-3-380-ఉ.) సృష్టిభేదనంబు
చావు ధ్రువమైన ప్రాణికిఁ (భా-6-382-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
చావులేని మందు చక్కఁగ మనకబ్బె (భా-8-297-ఆ.) ధన్వంతర్యామృతజననము
చిం
చించున్ హృత్కమలంబు (భా-7-296-శా.) నృసింహరూపావిర్భావము
చింతంబాసిరి యక్షతార్క్ష్యసుమన (భా-8-508-శా.) వామనుడవతరించుట
చింతనామృతపానవిశేషచిత్తుఁడగుచు (భా-4-894.1-తే.) పురంజను కథ
చిందములు మొరయ గాయకబృందంబుల (భా-10.2-686-క.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
చి
చిక్కఁడు వ్రతములఁగ్రతువులఁ (భా-7-243-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
చిక్కఁడు సిరికౌగిలిలోఁ (భా-10.1-383-క.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
చిక్కక యీశుఁడై యెదిరిఁ జిక్కులఁ బెట్టెడు (భా-10.1-1007-ఉ.) ఆత్మారాముడై రమించుట
చిక్కనిచక్కనిచన్నుల (భా-6-136-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
చిక్కిరి దేవతావరులు చిందఱవందఱలైరి (భా-6-337-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
చిగురాకడిదపు ధారను (భా-10.2-22-క.) శంబరోద్యగంబు
చిచ్చఱకోలవశంబునఁజచ్చి (భా-1-282-క.) గర్భస్థకుని విష్ణువురక్షించుట
చిత్తం బే క్రియ నిలుచుం (భా-11-27-క.) కృష్ణసందర్శనంబు
చిత్తంబు మధురిపు శ్రీపాదముల యంద (భా-9-82-సీ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
చిత్తంబున బ్రహ్మము (భా-1-387-క.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
చిత్తము గోవిందపదాయత్తముఁగావించి (భా-1-498-క.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
చిత్తమున భార్యదడసిన (భా-9-470-క.) పరశురాముని కథ
చిత్తమెల్లనిచ్చి చెలితనంబున వచ్చి (భా-6-115-ఆ.) అజామిళోపాఖ్యానము
చిత్రంబులు త్రైలోక్యప (భా-7-6-క.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
చిత్రముగ భరత లక్ష్మణ (భా-2-156-క.) రామావతారంబు
చిన్నయన్నలారా శీతాంశుముఖులార (భా-9-353-ఆ.) శ్రీరామాదుల వంశము
చిరకాలతపమునైనను (భా-5.1-86-క.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
చిరకేళీరతి బాలకుల్ తృణములన్ (భా-3-111-మ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
చిరభాగ్యోదయ దేవదేవ (భా-3-574-మ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
చిరశుభమూర్తియమ్ముని (భా-3-821-చ.) దేవహూతితోగ్రుమ్మరుట
చిరసమాధితపోనిష్టచే వివిక్త (భా-3-850.1-తే.) కన్యకానవకవివాహంబు
చిరిఁగిన బహురత్న చిత్రవర్మముతోడ (భా-7-41-సీ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
చీఁ
చీఁకటిఁబాపుచున్ వెలుఁగుజేయుచు (భా-9-132-ఉ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
చీ
చీర లపహరించి సిగ్గులు విడిపించి (భా-10.1-846-ఆ.) గోపికలయెడప్రసన్నుడగుట
చీరలేని మగనిజెలువదానీక్షించి (భా-9-411-ఆ.) పురూరవుని కథ
చుఁ
పలుకదే తొల్లి భూదేవి బ్రహ్మతోడ (భా-8-588.1-తే.) శుక్రబలిసంవాదంబును
చుం
చుంచొదవుఁ బాలు ద్రావు ముదంచితముగ (భా-10.1-419-క.) కపటబాలలీలలు
చు
చుట్టాలు దొంగలు సుతులు ఋణస్థులు (భా-8-648-సీ.) బలినిబంధించుట
చూ
చూచి కృష్ణుం డతని వృత్తాంతం బంతయు (భా-10.2-457-వ.) నృగోపాఖ్యానంబు
చూచి దుఃఖితుండయి యున్న (భా-9-39-వ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
చూచి వారల డాయం జని యిట్లనియె (భా-10.2-955-వ.) బలుడు పల్వలుని వధించుట
చూచి వెఱఁగుపడి (భా-10.1-1230-వ.) అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
చూచి సంతసించి తెచ్చిన కానుక లిచ్చి (భా-10.1-188-వ.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
చూచెదరు గాని సభికులు (భా-10.1-1354-క.) పౌరకాంతలముచ్చటలు
చూడ వ దేమి గౌరవపుఁజూపుల మమ్ము (భా-10.1-658-ఉ.) గోపికలు విలపించుట
చూడని వారల నెప్పుడుజూడక (భా-10.1-292-క.) కృష్ణబలరాములక్రీడాభివర్ణన
చూడనీ జగమంతయున్ వెసఁజుట్టి (భా-6-236-మత్త.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
చూడుఁడు నాకల్యాణము (భా-1-506-క.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
చూడు మని నేర్పుఁ దీపింపఁ జూపుటయును (భా-10.2-347.1-తే.) చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
చూపుల గగనము మ్రింగుచు (భా-8-444-క.) బలియుద్ధయాత్ర
చూపుల శ్రీపతిరూపము (భా-8-482-క.) పయోభక్షణవ్రతము
చెం
చెంగల్వ విరుల గంధము (భా-10.1-804-క.) హేమంతఋతువర్ణనము
చెందిరి బలమాధవు లభినందించుచుఁ (భా-10.1-428-క.) బృందావనముజొచ్చుట
చె
చెచ్చెరఁగరినగరికి నీవిచ్చేసిన (భా-1-254-క.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
చెచ్చెర బాణజ్వాలలువచ్చిన (భా-1-283-క.) గర్భస్థకుని విష్ణువురక్షించుట
చెడక స్వాప్నిక సంసృతి విడువనట్లు (భా-4-864.1-తే.) పురంజను కథ
చెడుఁగరులు హరులు ధనములుఁ (భా-8-127-క.) గజేంద్రునిపూర్వజన్మకథ
చెడు రథములుఁ దెగు హరులును (భా-10.1-1559-క.) జరాసంధునిసేన పోరాటము
చెదరఁగ వేదముల్ చదువు శిష్యులపైఁ (భా-5.1-30-చ.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
చెదరని నిజభక్తిని దత్పదపద్మము (భా-10.2-833-క.) సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
చెప్పఁడొక చదువు మంచిది (భా-7-210-క.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
చెప్పదు తల్లికిం దలఁపు చిక్కు (భా-10.1-1730-ఉ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
చెప్పిన విని రాజేంద్రుఁడు (భా-11-116-క.) అవధూతసంభాషణ
చెప్పెద మా గురునందనుఁ (భా-10.1-1428-క.) గురుపుత్రుని తేబోవుట
చెయువుల్ చేయుతఱిన్ విధాతకరణిం (భా-10.1-195-మ.) జలకమాడించుట
చెలఁగరు కలఁగరు సాధులు (భా-1-488-క.) శృంగి శాపంబు
చెలి కలలోన నొక్క సరసీరుహనేత్రుఁడు (భా-10.2-342-చ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
చెలికాఁడ రమ్మని చీరు నన్నొకవేళ (భా-1-370-సీ.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
చెలికాఁడా యరుదెంచితే యిచటికిన్ (భా-10.1-584-మ.) పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
చెలికాండ్రంగరులన్ రథమ్ముల (భా-9-564-ఉ.) పూరువు వృత్తాంతము
చెలికాని పాటుఁగనుఁగొని (భా-8-359-క.) జంభాసురుని వృత్తాంతము
చెలికానిపగఁ దీర్పఁ దలఁచి కృష్ణుం డేలు (భా-10.2-541-సీ.) ద్వివిదునివధించుట
చెలియలు మొఱయిడ నల్లుర (భా-10.1-1206-క.) అక్రూరనందాదులసంభాషణ
చెలియల్ కన్నియ ముద్దరా లబల (భా-10.1-28-మ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
చెలియా కృష్ణుఁడు నన్నుఁబాసి (భా-10.1-1133-మ.) గోపికల విరహాలాపములు
చెలియా గోపిక లీ కుమారతిలకుం (భా-10.1-1253-మ.) కృష్ణుడు మథురనుగనుట
చెలియే మృత్యువు చుట్టమే యముఁడు (భా-8-647-మ.) బలినిబంధించుట
చెలివై చుట్టమవై మనస్థితుఁడవై (భా-8-729-మ.) కడలిలో నావనుగాచుట
చెలులుందల్లులుదండ్రులాత్మజులు (భా-7-55-మ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
చెలులు వేవురుఁదాను నీసుత (భా-9-536-త.) దేవయాని యయాతివరించుట
చెలువ యొక్కతె చెక్కుఁజెక్కుతో మోపిన (భా-10.1-1096-సీ.) గోపికలవద్ద పాడుట
చెలువల్ దవ్వుల నున్న వల్లభులపైఁ (భా-10.1-1475-మ.) ఉద్ధవుడుగోపికలనూరార్చుట
చెలువా నీ యెలసిగ్గు వాసి (భా-9-384-మ.) బుధుని వృత్తాంతము
చెలువుఁడు చెప్పక పోయిన (భా-10.1-1068-క.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
చెలువుడు ప్రావుట్కాలుఁడు (భా-10.1-756-క.) వర్షర్తువర్ణనము
చెల్లన్ మదిన్ నిన్ను భజింతు గంగన్ (భా-9-222-ఇ.) భగీరథుని చరితంబు
చెల్లుబడి గలిగి యెవ్వఁడు (భా-10.1-1393-క.) దేవకీవసుదేవుల విడుదల
చెల్లెలికోడల నీమేనల్లుఁడు (భా-1-181-క.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
చెవులార నేఁడు వినియెద (భా-9-4-క.) సూర్యవంశారంభము
చెవులు దిక్కులు రేతంబు సిద్ధజలము (భా-8-154.1-తే.) బ్రహ్మాదులహరిస్తుతి
చే
చేగ గల చెఱకువింటను (భా-10.1-768-క.) శరదృతువర్ణనము
చేటికానీకపద తులాకోటిమధుర (భా-10.2-603-తే.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
చేటుఁగొఱతయు లఘిమయుఁజెందకుండ (భా-8-582.1-తే.) శుక్రబలిసంవాదంబును
చేతులఁ దాళము లొత్తుచు (భా-10.1-1384-క.) కంససోదరులవధ
చేతులారంగ శివునిఁబూజింపఁడేని (భా-1-14-తే.) కృతిపతి నిర్ణయము
చేబంతి తప్పి పడెనని (భా-10.1-316-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
చేయనింద్రుని యాగంబు చెల్లఁజేసి (భా-9-367.1-తే.) నిమి కథ
చేరి త్రైవిధ్యమున మించు జీవతతికిఁ (భా-6-162-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
చేలము చక్కఁ గట్టుకొని చిత్రగతిన్ (భా-10.2-140-ఉ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
చేసి యాత్మఁజాలఁజింతించి (భా-5.2-53.1-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
చేసినఁగాని పాపములుసెందవు (భా-1-443-ఉ.) ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
చేసెఁగ్రతువులు భూరిదక్షిణలనిచ్చి (భా-9-170.1-తే.) మాంధాత కథ
చొ
చొక్కపు రక్కసికులమున (భా-7-254-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
చో
చోద్యంబయ్యెడినింతకాలమరిగెన్ (భా-7-163-శా.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
చోద్యంబై కలవోలెనీక్షణమునం (భా-6-141-శా.) అజామిళోపాఖ్యానము

| ఛం |-

[మార్చు]

| జం |-

[మార్చు]

జండమధ్యాహ్నమార్తాండమండలోగ్ర (భా-6-318.1-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
జంతుజాలములకు శ్రద్ధలు త్రిగుణాత్మ (భా-5.2-131-ఆ.) పాతాళ లోకములు
జంభవైరి కిరీటంబు శమనుఁడఖిల (భా-4-442.1-తే.) అర్చిపృథుల జననము
జంభారిపంపునను మీ (భా-11-67-క.) నారయణఋషి భాషణ
జగతి బ్రహ్మస్వరూపమై (భా-5.1-145.1-తే.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
జగతినిటమీఁదఁబుట్టెడు (భా-9-680-క.) పాండవ కౌరవుల కథ
జగతిన్ నిర్గతకంటకం బయిన రాజ్యంబున్ (భా-10.1-1643-మ.) కాలయవనుడు నీరగుట
జగతిన్ వైరి మొఱంగి గెల్చుటదియున్ (భా-8-350-మ.) హరి అసురులశిక్షించుట
జగతిపై బహుతీర్థ సదనంబు లనఁ గల్గి (భా-10.2-1229-సీ.) శ్రుతిగీతలు
జగతిలో మేరువాదిగఁబర్వతములకుఁ (భా-5.2-35-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
జగతీజంబుల శాఖలెక్కి (భా-10.1-791-మ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
జగతీనాథు రథంబు పజ్జ (భా-9-231-మ.) గంగాప్రవాహ వర్ణన
జగతీశ త్రికాలములనుఁ (భా-8-429-క.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
జగతీశ యేమిచెప్పుదు (భా-10.1-1572-క.) బలరాముడు విజృంభించుట
జగతీశ విన వయ్య శతధన్వుఁ బొడగని (భా-10.2-84-సీ.) శతధన్వుఁడుమణిగొనిపోవుట
జగతీశ వినుము క్రౌంచద్వీపమునుజుట్టి (భా-5.2-67-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
జగతీసురేశ్వర సంతోషచిత్తుండ (భా-10.1-1701-సీ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
జగదధినాథుఁడైన హరిసంతతలీలలు (భా-1-70-చ.) ఏకవింశత్యవతారములు
జగదధీశ్వరునకుఁ జ న్నిచ్చు తల్లి గా (భా-10.1-350-ఆ.) నందయశోదలపూర్వజన్మ
జగదవనవిహారీ శత్రులోకప్రహారీ (భా-9-735-మా.) పూర్ణి
జగదవనవిహారీ శత్రులోకప్రహారీ (భా-12-53-మా.) పూర్ణి
జగదాత్మకుఁడగు శంభుఁడు (భా-8-404-క.) జగనమోహిని కథ
జగదీశ దేవ యుష్మత్పద కైంకర్య (భా-4-555-సీ.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
జగదీశ యోగీశ సర్వభూతాధార (భా-10.1-1180-సీ.) నారదుడు కృష్ణునిదర్శించుట
జగదీశ్వర నీయడిదము (భా-1-436-క.) కలినిగ్రహంబు
జగదుత్పాదనబుద్ధి బ్రహ్మకు మదిన్ (భా-2-67-మ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
జగదేకనాథు గుణములు (భా-11-36-క.) విదేహర్షభసంభాషణ
జగము రక్షింప జీవులఁ జంప మనుపఁ (భా-12-35-తే.) మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
జగముభర్తవు గురుడవు జనకుఁడవును (భా-10.1-939.1-తే.) ఇంద్రుడు పొగడుట
జగముల తండ్రియై తనరు శౌరి (భా-8-286-చ.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
జగములకునెల్ల యోనిబీజంబులైన (భా-4-145-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
జగములెల్ల దాఁటి చనిన త్రివిక్రము (భా-8-628-ఆ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
జడగతులును బలుపిఱుదులుఁ (భా-10.1-186-క.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
జడనుపడి యెఱుక చెడి యా (భా-10.1-348-క.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
జడుని తెఱంగుననంధుని చందమునను (భా-9-40.1-తే.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
జడులై నాకముఁగోలుపోవు (భా-8-690-మ.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
జతురగతిగ్రిందవర్తించు సప్తఋషులుఁ (భా-2-136.1-తే.) నరనారాయణావతారంబు
జనకగురులనైనఁజంపునర్థమునకై (భా-7-446-ఆ.) ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
జనకసుతామనోవిమలసారస (భా-3-1052-చ.) పూర్ణి
జనకసుతాహృచ్చోరా (భా-9-734-క.) పూర్ణి
జనకసుతాహృచ్చోరా (భా-12-52-క.) పూర్ణి
జనకుంజంపిన వైరముందలఁచి (భా-9-479-మ.) పరశురాముని కథ
జనకుండవమానించుటయును (భా-4-85-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
జనకుండాంగిరసుండునాత్మజుని (భా-5.1-121-మ.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
జనకుండిట్లు విరక్తుఁడైనను (భా-5.1-25-మ.) వర్షాధిపతుల జన్మంబు
జనకుఁడు పనిచిన మేలని (భా-9-266-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
జనకుఁడు ముక్తికేఁగ నయశాలి వికుక్షి (భా-9-160-చ.) వికుక్షి చరితము
జనకుండెవ్వడు జాతుఁడెవ్వఁడు (భా-8-475-మ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
జనకుని గృహమున జన్మించి మందలోఁ (భా-9-731-సీ.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
జనకుని మఖమునకర్థింజని (భా-4-62-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
జనకుని యాశీర్వచనము (భా-4-309-క.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
జనకులు మ్రగ్గిన చోటికి (భా-9-217-క.) సగరుని కథ
జననం బందుట మొదలుగ (భా-10.2-1065-క.) నందాదులు చనుదెంచుట
జననంబందిన నాచే (భా-3-296-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
జననంబందిన నీలలోహితుఁడు (భా-3-368-మ.) సృష్టిభేదనంబు
జననంబందుటలేని యీశ్వరుఁడుదా (భా-3-72-మ.) యుద్దవ దర్శనంబు
జనన మందిన వారలఁ జంప ననుచుఁ (భా-10.2-443.1-తే.) శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
జనన వృద్ధి విలయ సంగతి నిఖిలంబుఁ (భా-10.2-1139-ఆ.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
జననము లేక కర్మములజాడలఁబోక (భా-1-68-చ.) ఏకవింశత్యవతారములు
జననమునైశ్వర్యంబును (భా-1-191-క.) కుంతి స్తుతించుట
జననములేని నీవు భవసంగతి (భా-3-152-చ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
జననమొందెనుదత్పద్మసంభవుండు (భా-3-720.1-తే.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
జననవృద్ధివినాశహేతుకసంగతింగల (భా-3-305-త.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
జననవృద్ధివిలయసంగతిఁజెందక (భా-8-10.1-ఆ.) 1స్వాయంభువమనువుచరిత్ర
జననసంస్థితిసంహారచతురచిత్త (భా-8-702.1-తే.) మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
జననస్థితిలయదూరుని (భా-8-162-క.) విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
జననస్థితివిలయంబుల (భా-3-303-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
జననాథ దేవలశాపవిముక్తుఁడై (భా-8-121-సీ.) గజేంద్రునిపూర్వజన్మకథ
జననాథ నీ మాట సత్యంబు సత్కీర్తి (భా-8-554-సీ.) వామునునిసమాధానము
జననాథ మున్ను మోక్షవిరోధమని పాయఁ (భా-5.1-113-సీ.) భరతుండు వనంబు జనుట
జననాథ యొకనాడు చన్ను చేఁపినఁ దల్లి (భా-10.1-280-సీ.) పాలుతాగివిశ్వరూపప్రదర్శన
జననాథ రాహువు జన్మకర్మంబులు (భా-5.2-101-సీ.) భగణ విషయము
జననాథ విను విదురునకును మైత్రేయ (భా-4-3-సీ.) స్వాయంభువువంశవిస్తారము
జననాథ వినుము కోసలదేశ మేలెడి (భా-10.2-126-సీ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
జననాథ సంఙ్ఞయు ఛాయయుననువారు (భా-8-413-సీ.) 8సూర్యసావర్ణిమనువుచరిత్ర
జననాథచంద్ర యీ భూజనకోటికి (భా-4-475-క.) భూమినిబితుకుట
జననాయక ప్రజలిరవొందిన (భా-4-571-క.) పృథుని రాజ్యపాలన
జననాయక యఙ్ఞములం (భా-4-526-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
జననాయక యింకఁ బురాతనవృత్తం (భా-10.2-1266-క.) వృకాసురుండు మడియుట
జననాయక యీ యర్థము (భా-7-8-క.) నారాయణునివైషమ్యాభావం
జననాయక విను సుగ్రీవుని (భా-10.2-540-క.) ద్వివిదునివధించుట
జనని సునీతిని మును కనుఁగొని (భా-4-377-క.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
జననీ జనకుల ననుజులఁ (భా-10.2-491-క.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
జననీ నీభరమెల్ల డించుటకునై (భా-1-399-మ.) గోవృషభ సంవాదంబు
జననీజనకులఁబాసియు (భా-7-47-క.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
జననీజనకుల మిమ్ముంగనుఁగొన (భా-10.1-1448-క.) నందోద్ధవ సంవాదము
జననీజనకుల వృద్ధులఁ (భా-10.1-1394-క.) దేవకీవసుదేవుల విడుదల
జననుత కృతయుగ సంఖ్య నాలుగువేలు (భా-3-349-సీ.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
జననుత సత్త్వరజస్తోమోగుణమయ (భా-3-904-సీ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
జనపతి కరి యిడితివి మముఁ (భా-10.1-210-క.) వసుదేవనందులసంభాషణ
జనపతి మునిఁబొగడి ముదంబున (భా-4-633-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
జనపతులార మీ పలుకు సత్యము (భా-10.2-755-చ.) రాజబంధమోక్షంబు
జనపాల వీర్యవంతములనఁదగు (భా-4-528-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
జనములు నిను సేవింపని దినములు (భా-11-14-క.) కృష్ణసందర్శనంబు
జనములు నేర్చిన విద్యలు (భా-10.1-1335-క.) చాణూరునితో సంభాషణ
జనయిత్రి గర్భమందును (భా-3-998-క.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
జనయిత్రి విను మఱి సకలపదార్థ (భా-3-877-సీ.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
జనయిత్రి సత్యంబు శౌచంబు దయయును (భా-3-1006-సీ.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
జనలోకనివాసకులర్థిని (భా-3-357-క.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
జనలోకేశ్వర నిన్నుఁబాసిన నిమేషంబుల్ (భా-7-44-మ.) సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
జనవంద్యన్ శ్రుతకీర్తినంద్యఁ దరుణిన్ (భా-10.2-145-మ.) భద్ర లక్షణల పరిణయంబు
జనవర ఋషభుని రాజ్యంబున (భా-5.1-65-క.) భరతుని జన్మంబు
జనవర పాండుభూపతనుజాతుఁడు (భా-10.2-814-చ.) ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
జనవర భవదీయంబై (భా-4-539-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
జనవరబంధమోక్షణముఁ (భా-10.2-829-చ.) సుయోధనుడుద్రెళ్ళుట
జనవినుత భూమివలనను (భా-4-641-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
జనవినుతముగాఁ బెక్కు సవనములు (భా-10.2-1322-క.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
జనవిభుండుదపసి సత్యవ్రతుండును (భా-8-739-ఆ.) మత్యావతారకథాఫలసృతి
జనుఁడఙ్ఞానమునన్ భుజించిన (భా-4-92-మ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
జనులకిట్లు యోగసంచారమెల్ల (భా-5.1-81-ఆ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
జనులకు దుష్పుత్రకునిచేతనపకీర్తి (భా-4-406-సీ.) వేనుని చరిత్ర
జనులకుననురక్తుఁడవై (భా-4-543-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
జనులకెల్లశుభము సాంఖ్యయోగము (భా-2-5-ఆ.) శుకుని సంభాషణ
జనులు దిక్పాలుర సంపదాయుర్విభ (భా-7-357-సీ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
జనులు రమియింపఁ దిరిగెడి (భా-10.1-287-క.) రామకృష్ణుల నామకరణం
జనులెల్లనర్థవాంఛలఁజేసి యత్యంత (భా-5.1-72-సీ.) ఋషభునిదపంబు
జన్మకర్మములును జన్మంబులును లేవు (భా-10.1-1450.1-ఆ.) నందోద్ధవ సంవాదము
జన్మమరణముఖ్య జాడ్యంబుతోఁబాసి (భా-6-232.1-ఆ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
జన్మహేతువైన జనకునిర్దేశంబు (భా-6-237-ఆ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
జన్యంబున దనుజుల దౌర్జన్యము (భా-10.2-171-క.) సత్యభామ యుద్ధంబు
జప దాన వ్రత హోమ సంయమ (భా-10.1-1469-మ.) ఉద్ధవుడుగోపికలనూరార్చుట
జపహోమాధ్యయనంబులు (భా-10.1-874-క.) విప్రులవిచారంబు
జములఁ దగిలి పుణ్యతము లైన హంసల (భా-10.2-1216.1-ఆ.) శ్రుతిగీతలు
జయజయ హరి దేవ సకలజంతువులకు (భా-10.2-1204-సీ.) శ్రుతిగీతలు
జయములపజయములు సంపదలాపద (భా-8-354-ఆ.) హరి అసురులశిక్షించుట
జరగనీకుండుకొఱకునై సత్త్వగుణము (భా-4-31.1-తే.) దక్షప్రజాపతి వంశవిస్తారము
జరణహతుల ధరణి సంచలింపఁగ నభో (భా-10.1-1347.1-ఆ.) చాణూరునితో సంభాషణ
జరాసంధపుత్రుండయిన సహదేవునికి (భా-9-681-వ.) పాండవ కౌరవుల కథ
జరుగుచుండునిట్లు సంసారఘటవృత్తి (భా-5.1-149.1-తే.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
జరుగునయ్యవస్థావిశేషంబులెల్ల (భా-2-265.1-తే.) భాగవత దశలక్షణంబులు
జల నభో భూ తలంబుల సంచరించు (భా-2-274.1-తే.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
జలఘటాదులందుఁ జంద్రసూర్యాదులు (భా-10.1-31-ఆ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
జలచర మృగ భూసుర నరకులముల (భా-10.1-565-క.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
జలజగర్భ రుద్ర సనక సనందన (భా-10.1-1234.1-ఆ.) అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
జలజనాభ సకల జగ దంతరాత్మవై (భా-10.2-260-ఆ.) రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
జలజనాభదయాకటాక్షప్రసాదలబ్ది (భా-2-263-తే.) భాగవత దశలక్షణంబులు
జలజనేత్రప్రణయసంజాతరోష (భా-4-786-ఆ.) పురంజను కథ
జలజబంధుని పెండ్లాము సంఙ్ఞ యందు (భా-9-8.1-తే.) వైవస్వతమనువు జన్మంబు
జలజభవసుతుఁడు గనె నొక (భా-10.2-626-క.) షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
జలజభవాదిదేవమునిసన్నుత (భా-5.2-165-చ.) పూర్ణి
జలజలోచనుండు సత్యతపస్సూనృ (భా-8-424-ఆ.) 12భద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
జలజలోచను కడకు నుత్కలికతోడఁ (భా-10.2-675-తే.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
జలజాంకుశాది రేఖలుగల (భా-10.1-1200-క.) అక్రూరుడుబృందావనంగనుట
జలజాంతస్థిత కర్ణికం దిరిగిరా సంఘంబులై (భా-10.1-495-మ.) చల్దులారగించుట
జలజాక్ష యెట్టి విఙ్ఞానబలంబునఁ (భా-3-311-సీ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
జలజాక్షుండును రాముఁడున్ నటనము (భా-10.1-726-మ.) గ్రీష్మఋతువర్ణనము
జలజాతప్రభవాదులున్ (భా-7-386-మ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
జలజాతాంకుశచక్రచాపకులిశఛత్రాది (భా-3-55-మ.) యుద్దవ దర్శనంబు
జలజాతాక్షుఁడు శౌరి డగ్గఱె (భా-1-244-మ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
జలజాతాక్షుఁడుసూడనొప్పె (భా-1-259-ఉ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
జలజాతేక్షణుఁ దోడి తెచ్చితివి (భా-10.1-1738-మ.) వాసుదేవాగమనంబు
జలదశ్యాముఁ బ్రలంబబాహుయుగళుం (భా-10.2-26-మ.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
జలధర గభీరరవమున (భా-10.1-743-క.) దావాగ్ని తాగుట
జలధరదేహు నాజానుచతుర్బాహు (భా-10.1-112-సీ.) దేవకి కృష్ణుని కనుట
జలధిఁగడవ చేయ శైలంబుఁగవ్వంబు (భా-8-206-ఆ.) కూర్మావతారము
జలమధ్యంబున లీనమొందిన (భా-3-406-మ.) వరాహావతారంబు
జలమధ్యంబుననుండి (భా-2-226-వ.) శ్రీహరి ప్రధానకర్త
జలములలోపల నిమ్ముల (భా-3-206-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
జలములు చేరువ నున్నవి (భా-10.1-1239-క.) శ్రీమానినీచోరదండము
జలరాశి దాఁటఁగోరెడికలముజనుల్ (భా-1-52-క.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
జలరాశి నడుమ మునిగెఁడు (భా-1-196-క.) కుంతి స్తుతించుట
జలరుహగర్భుచేత మును (భా-4-492-చ.) భూమినిబితుకుట
జలరుహనాభుఁ డార్చి నిజ శార్‌ఙ్గ (భా-10.2-405-చ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
జలరుహనాభునికొఱకై (భా-8-738-క.) ప్రళయావసానవర్ణన
జలరుహపత్త్రనేత్రు ననుసంభవ (భా-10.2-1170-చ.) సుభద్రా పరిణయంబు
జలరుహలోచనాది యదుసత్తము (భా-10.2-1132-చ.) వసుదేవుని గ్రతువు
జలరుహలోచనుండు నిజసాధనమై (భా-10.2-920-చ.) దంతవక్త్రుని వధించుట
జలరుహసంజాత సభా (భా-10.2-1269-క.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
జవమును జలమును బలమును (భా-8-56-క.) కరిమకరులయుద్ధము
జవసత్వంబులు మేలె సాము గలదే (భా-10.1-1334-మ.) చాణూరునితో సంభాషణ
జహ్నుపుత్రుండు సురథుండు జనవరేణ్య (భా-9-660.1-తే.) బృహద్రథుని వృత్తాంతము
జాం
జాంబవతేయు వార్త యదుజాతులు (భా-10.2-571-ఉ.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
జా
జాడ నేతెంచు గోపాలజన మునీంద్ర (భా-10.1-762.1-తే.) వర్షాగమవిహారంబు
జాతియుఁ గాలముం గళయు సత్వము (భా-10.1-1495-ఉ.) కుబ్జతో క్రీడించుట
జాతిరహితుఁ డయ్యుఁ జతుర గోపార్భక (భా-10.1-544.1-ఆ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
జాతిసతులఁ బాయ నీతియె హరి కని (భా-10.1-1015.1-ఆ.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
జానుభాగముల హస్తములు వీడ్వడఁ జేసి (భా-10.1-289-సీ.) కృష్ణబలరాములక్రీడాభివర్ణన
జాపిరము లేక యిప్పుడు (భా-10.1-468-క.) అఘాసుర వధ
జాభిసర్గాభిముఖతనవ్యక్తమార్గుఁడైన (భా-3-293.1-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
జారుఁ డని కాని కృష్ణుఁడు (భా-10.1-971-క.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
జారుఁడు జన్మావధియును (భా-10.2-791-క.) శిశుపాలుని వధించుట
జాలననుకంపసేయుట సముల యందు (భా-3-959.1-తే.) భక్తియోగంబు
జాలనూహించి తత్పరిజ్ఞానమహిమ (భా-2-225.1-తే.) శ్రీహరి ప్రధానకర్త
జాలిఁ బడి పాఱు జలచరజాలంబులఁ (భా-10.2-5-క.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
జాలిఁబడనేల నాశరజాలంబుల పాలుసేసి (భా-1-420-క.) కలినిగ్రహంబు
జి
జిక్కి చేష్టలు చేయుచుఁజింతగాంతు (భా-6-414.1-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
జిత్త మెఱియంగఁ జెక్కిటఁ జేయ్యి సేర్చి (భా-10.2-237.1-తే.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
జిష్ణు నిశాటవిపాటన (భా-10.1-579-క.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
జిహ్మత్వంబునఁబాఱి ద్రోణజుఁడు (భా-1-151-శా.) కుంతి పుత్రశోకంబు
జీ
జీవంబై పరమాత్మకుఁ (భా-3-210-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
జీవనంబుదనకు జీవనంబై యుంట (భా-8-61-ఆ.) కరిమకరులయుద్ధము
జీవనము చాలఁ గలిగియుఁ (భా-10.1-759-క.) వర్షర్తువర్ణనము
జీవన్ముక్తి లభించుం (భా-3-1041-క.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
జీవావలిఁగల్పించుచుఁ (భా-3-329-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
జీవుఁడవనిఁగొంత జీవించి మ్రియమాణుఁ (భా-4-890.1-తే.) పురంజను కథ
జీవుండు పరమాత్మానుషక్తుండై (భా-3-912-వ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
జీవుండు భగవత్కృపావశంబునఁజేసి (భా-2-266-సీ.) భాగవత దశలక్షణంబులు
జీవునకు దుర్భరక్లేశసిద్ధి యెట్టి (భా-3-233.1-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
జీవేశ్వరతత్త్వఙ్ఞానంబునంజేసి (భా-3-910-వ.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
జూ
జూచి వెఱగంది కుజనుల స్రుక్కఁ జేయ (భా-10.1-636.1-తే.) విషకలిత కాళిందిగనుగొనుట
జూపుచుండియు దేహంబుఁబాపనిచ్చ (భా-5.1-88.1-తే.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
జృం
జృంభణశరపాతముచే (భా-10.2-413-క.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
జే
జేరెనందు మహేశుండు శివయునెపుడు (భా-9-16.1-తే.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
జేసి తా శిష్యభావంబుఁజెందుటాత్మఁ (భా-4-42.1-తే.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
జేసిరంతట మహితోగ్రశాసనుఁడగు (భా-4-409.1-తే.) వేనుని చరిత్ర
జొం
జొంపములు గొనియె వనములు (భా-10.1-765-క.) శరదృతువర్ణనము
జొ
జొచ్చి మీనంబులను మ్రింగఁజూచెనేనిఁ (భా-10.1-708.1-తే.) కాళియునిపూర్వకథ
జో
జోజో కమలదళేక్షణ (భా-10.1-190-క.) జలకమాడించుట
జ్ఞా
జ్ఞానఖలునిలోని శారదయును బోలె (భా-10.1-77-ఆ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
జ్ఞానమున నుద్ధవుఁడు దన మానసమున (భా-11-90-క.) ప్రభాసంకుబంపుట
జ్ఞానవిహీనులైన నరసంఘముఁ గానఁగరాని (భా-11-53-ఉ.) అంతరిక్షుసంభాషణ
జ్ఞానాజ్ఞానంబు లందు సంకలితుండైన (భా-11-43-వ.) కవి సంభాషణ
జ్యా
జ్యావల్లీధ్వని గర్జనంబుగ (భా-10.2-182-శా.) సత్యభామ యుద్ధంబు
జ్యో
జ్యోతిశ్శాస్త్రుల కెల్ల మేటరివి (భా-10.1-285-శా.) గర్గాగమనము
జ్యోతుల ముంటంబొడిచిన (భా-9-52-క.) శర్యాతి వృత్తాంతము
జ్వ
జ్వరితార్తుండగు రోగికౌషధమతీష్టంబైన (భా-5.1-157-మ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు

| ట్టి |-

[మార్చు]

| |-

[మార్చు]

| డం |-

[మార్చు]

డఖిలబోధకుఁడతనికినరసిచూడ (భా-9-209.1-తే.) సగరుని కథ
డట్టిదేవునిఁద్రిపురసంహారకరుని (భా-3-467.1-తే.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
డవతరించెను విభుఁడననశీత్యష్ట (భా-8-14.1-ఆ.) 2స్వారోచిషమనువుచరిత్ర
డా
డాదిమధ్యాంతశూన్యుండనాదినిధనుఁ (భా-2-277.1-తే.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
డాయంజనఁబురజనములు (భా-3-796-క.) దేవహూతి పరిణయంబు
డాయంజని (భా-3-516-వ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
డిం
డింభక సర్వస్థలముల (భా-7-279-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
డింభకులననర్గళవిస్రంభకుల (భా-7-22-క.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
డెం
డెందంబు పుత్రువలనం (భా-6-121-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
డె
డెట్టివానికి సంతుష్టినెసగుచుండు (భా-4-569.1-తే.) పృథుని రాజ్యపాలన
డై
డై తనర్చిన పుండరీకాక్షుఁ డొకఁడ (భా-10.2-1279.1-తే.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
డై వెలుంగువానికచ్ఛిన్నునకు భగ (భా-8-81.1-ఆ.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
పదుగురేగురు దీర్ఘబాణము ల్గాఁడిన (భా-10.1-1569-సీ.) బలరాముడు విజృంభించుట
డో
డోలాయిత మానసులై (భా-10.2-73-క.) జాంబవతి పరిణయంబు

| తం |-

[మార్చు]

తండ్రి నీవు సర్పదష్టుండవై యున్న (భా-10.1-659.1-ఆ.) గోపికలు విలపించుట
తండ్రి పడిననతని తనయులు పదివేలు (భా-9-459-ఆ.) పరశురాముని కథ
తండ్రిక్రియ రామచంద్రుఁడు (భా-9-336-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
తండ్రితొడనెక్కు వేడుకదగిలెనేనిఁ (భా-4-219.1-తే.) ధృవోపాఖ్యానము
తండ్రిసచ్చినమీఁద మాపెదతండ్రిబిడ్డలు (భా-1-303-మత్త.) విదురాగమనంబు
తండ్రీ మీకు దినేశవంశజులకున్ (భా-9-245-శా.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
తండ్రులకెల్లఁదండ్రియగు ధాతకుఁ (భా-1-253-ఉ.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
తంతువులందుఁ జేలము విధంబుననే (భా-10.1-622-ఉ.) ధేనుకాసుర వధ
త దవసరంబున సురలు (భా-10.1-485-వ.) సురలు పూలుగురియించుట
త న్నిమిత్తమునను వారు దగిలి హేమ (భా-10.2-1154.1-తే.) మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
తగఁ గూడి యాడి మనముల (భా-10.1-1100-క.) గోపికలవద్ద పాడుట
తగఁబయస్సుననగ్నిహోత్రంబుసేసి (భా-3-451.1-తే.) దితికశ్యప సంవాదంబు
తగ నిజాశ్రమభూములఁదలఁచి (భా-4-53.1-తే.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
తగదని యెఱుఁగవు మమ్ముం (భా-10.2-234-క.) రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
తగనహంకారమూలతత్త్వంబునొంది (భా-3-331-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
తగవు ధర్మముఁ జూడనొల్లక (భా-10.1-1080-త.) గోపికలతో సంభాషించుట
తగవే ధర్మమె శీలమే కులజవై దర్పించి (భా-9-63-మ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
తగవేది దక్షుఁడా సభ (భా-4-121-క.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
తగిలి మానుష పైతృక దైవ కర్మ (భా-8-689-తే.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
తగు నీ చక్రి విదర్భరాజసుతకుం (భా-10.1-1740-మ.) వాసుదేవాగమనంబు
తగు సుమహైశ్వర్యోదయమగు (భా-4-407-క.) వేనుని చరిత్ర
తగునె మాధవ యిట్టి వాఁడిపలుకుల్ (భా-10.1-868-మ.) విప్రవనితాదత్తాన్నభోజనంబు
తగులరె మగలను మగువలు (భా-10.1-1483-క.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
తగుశంఖచక్రగదాధరుండగువానిఁ (భా-6-332-సీ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
తజ్జనని లోఁగిటం గల (భా-10.1-385-క.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
తడ లేని నడపు వడిగల (భా-8-259-క.) ఐరావతావిర్భావము
తడ వాడిరి బలకృష్ణులు (భా-10.1-290-క.) కృష్ణబలరాములక్రీడాభివర్ణన
తతమత్తద్విపయాన యై (భా-8-654-మ.) ప్రహ్లాదాగమనము
తత్కాలంబున (భా-8-608-వ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
తత్‌క్షణంబ పర్వతాకారంబగు దేహంబుతో (భా-10.2-919-వ.) దంతవక్త్రుని వధించుట
తత్తఱమున బలభద్రుఁడు (భా-10.1-616-క.) ధేనుకాసుర వధ
తత్త్వబోధంబుకొఱకునుదాల్పఁబడిన (భా-3-859.1-తే.) కన్యకానవకవివాహంబు
తత్ప్రకాశకృత్ప్రధానమంత్రస్తోత్ర (భా-5.2-46-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
తత్ప్రకాశకృత్ప్రధానమంత్రార్థ (భా-5.2-41-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
తత్సమయంబునఁదల్లులు (భా-9-330-వ.) శ్రీరాముని కథనంబు
తత్సమయంబునంబౌరసుందరులు (భా-1-236-వ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
తత్సమయంబున (భా-8-627-వ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
తత్సమయంబున (భా-8-631-వ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
తదనంతరంబ (భా-8-15-వ.) 2స్వారోచిషమనువుచరిత్ర
తదనంతరంబ (భా-8-140-వ.) 5రైవతమనువుచరిత్ర
తదనంతరంబ (భా-8-193-వ.) సముద్రమథనయత్నము
తదనంతరంబ (భా-8-214-వ.) సముద్రమథన వర్ణన
తదనంతరంబ (భా-8-248-వ.) గరళభక్షణము
తదనంతరంబ (భా-8-276-వ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
తదనంతరంబ (భా-8-294-వ.) ధన్వంతర్యామృతజననము
తదనంతరంబ (భా-8-511-వ.) వామనుడవతరించుట
తదనంతరంబ (భా-8-711-వ.) మీనావతారుని ఆనతి
తదనంతరంబ (భా-10.1-65-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
తదనంతరంబ (భా-10.1-183-వ.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
తదనంతరంబ (భా-10.1-1203-వ.) అక్రూరుడు బలకృష్ణులగనుట
తదనంతరంబ (భా-10.1-1309-వ.) సూర్యోదయవర్ణన
తదనంతరంబ (భా-10.1-1681-వ.) రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
తదనంతరంబ (భా-10.1-74-వ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
తదనంతరంబ కృష్ణుం డుద్ధవ రామ (భా-10.1-1501-వ.) కుబ్జతో క్రీడించుట
తదనంతరంబ తొల్లి కంసభీతులై (భా-10.1-1401-వ.) ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
తదనంతరంబ పురప్రవేశంబు సేసి రని (భా-10.2-310-వ.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
తదనంతరంబ ప్రచేతసులు భగవదాఙ్ఞ (భా-4-938-వ.) ప్రచేతసుల తపంబు
తదనంతరంబ బ్రహ్మాది దేవతలు సంతోషించి (భా-9-650-వ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
తదనంతరంబ ముఖారవింద (భా-8-99-వ.) విష్ణువు ఆగమనము
తదనంతరంబ యష్టోత్తరశతషోడశసహస్ర (భా-1-262-వ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
తదనంతరంబ శోభనపదార్థంబులు కొనివచ్చి (భా-10.2-694-వ.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
తదనంతరంబ హరిదన (భా-3-149-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
తదనంతరంబునంజతురాననుం (భా-8-502-వ.) గర్భస్థవామనునిస్తుతించుట
తదీయచిహ్నంబులు పారంపర్యంబుగా (భా-4-525-వ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
తద్గుణధ్యానతన్మూర్తి దర్శనములు (భా-3-996.1-తే.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
తన కన్యములు లేక తనరారి ముమ్మూల (భా-10.1-544-సీ.) బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
తన కలిమినెవ్వఁడేనిం (భా-5.2-146-క.) నరక లోక విషయములు
తన కుంభముల పూర్ణతకు డిగ్గి యువతుల (భా-8-40-సీ.) గజేంద్రుని వర్ణన
తన కూఁతులు చూడఁగ నిజ (భా-4-114-క.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
తన చుట్టంబులఁజంపె వీఁడనుచు (భా-8-373-మ.) నముచివృత్తాంతము
తన చెలికాఁడగు కుంతికిఁ (భా-9-716-క.) వసుదేవుని వంశము
తన చేతి వల్లకీతంత్రీస్వనంబున (భా-1-86-సీ.) నారదాగమనంబు
తన జన్మకర్మములనుం (భా-5.2-57-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
తన తండ్రి గేహమునకుం (భా-10.1-1694-క.) రుక్మిణీ జననంబు
తన తూపులన్నియుఁదరమిడి శక్రుండు (భా-8-336-సీ.) బలిప్రతాపము
తన తొంటి కర్మరాశికి (భా-10.1-30-క.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
తన పాదకమలతీర్థంబున (భా-10.2-607-క.) నారదుని ద్వారకాగమనంబు
తన పుట్టిల్లిదె పొమ్మటంచునజుఁడుం (భా-8-630-మ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
తన పుత్ర మిత్ర ముఖరులఁ (భా-10.1-205-క.) నందుడువసుదేవునిచూచుట
తన పురికి రామకృష్ణులు (భా-10.1-1301-క.) కంసుడుదుశ్శకునముల్గనుట
తన పురోభాగమందు నిల్చిననుబూర్వ (భా-4-278.1-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
తన మనంబునఁదచ్చరిత్రమునకలరి (భా-2-117.1-తే.) అవతారంబుల వైభవంబు
తన మనసుకొలఁదినప్పుడు (భా-5.1-140-క.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
తన మాయాబలంబునఁ గ్రమ్మఱం దోఁచి (భా-10.2-905-వ.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
తన మృదుతల్పమందు (భా-10.2-987-చ.) కుచేలుని ఆదరించుట
తన యీడు గోపబాలురు (భా-10.1-300-క.) కృష్ణుడు బాలురతోతిరుగుట
తన రూ పొకమా రైనను (భా-10.1-484-క.) అఘాసుర వధ
తన విభుపాదములకు వందనముం (భా-10.2-1275-క.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
తన విభురాక ముందటఁ గని మనమున (భా-10.2-1025-సీ.) అటుకులారగించుట
తన వేంచేయు పదంబుఁబేర్కొనఁ (భా-8-100-మ.) విష్ణువు ఆగమనము
తన సుతుని రాక చెప్పినఘనునకు (భా-4-305-క.) ధృవుండు మరలివచ్చుట
తన సుతులకు గాంధారీ తనయులు (భా-10.2-1052-క.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
తన సేవకులలోనఁదడఁబడురూపంబు (భా-6-333-సీ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
తనకంటెనితరమొకటెఱుఁగని (భా-4-389-క.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
తనకడుపుననొక యిరువునఁ (భా-8-496-క.) వామనుడుగర్భస్తుడగుట
తనకు సదృశులైన తనయుల రావించి (భా-9-152-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
తనకున్ భృత్యుఁడు వీనిఁగాఁచుట (భా-1-224-మ.) భీష్మనిర్యాణంబు
తనకులధర్మమున్ విడిచి (భా-1-100-చ.) నారదాగమనంబు
తనచుట్టున్ సురసంఘముల్ (భా-8-242-మ.) గరళభక్షణము
తనజఠరములోపలఁదాఁచిన (భా-3-274-క.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
తనతనూజుప్రోలు దనుజులుగొనుటయు (భా-8-461-సీ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
తనతల్లికడుపులోపల (భా-1-297-క.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
తనతోడి నీడకైవడి (భా-9-90-క.) అంబరీషోపాఖ్యానము
తనదగురూపమింతయునేనిదెలియక (భా-6-490-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
తనదు రెండు పుట్టంబులుదనకునయిన (భా-9-342.1-తే.) శ్రీరాముని కథనంబు
తనదు లోకంబు చూపంగఁదగిన యట్టి (భా-5.1-91.1-తే.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
తనదు విభూతులై తనరిన యా దేవ (భా-5.2-74-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
తనదేహంబునకై (భా-1-203-మ.) కుంతి స్తుతించుట
తనధర్మపత్నివలనను (భా-3-455-క.) దితికశ్యప సంవాదంబు
తనపాదములకు భక్తిన్ (భా-4-545-క.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
తనపుత్రులుఁదనపౌత్రులు (భా-4-826-క.) పురంజను కథ
తనమనముననే దుఃఖము (భా-4-656-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
తనమాయ లేక పరునకు (భా-9-726-క.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
తనమీఁది బిరుదాంకితములైన గీతముల్‌ (భా-10.2-499-సీ.) బలరాముని ఘోషయాత్ర
తనయందునఖిలభూతములందునొకభంగి (భా-7-115-సీ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
తనయా గోపకులొక్కరేయితఱి (భా-2-180-మ.) కృష్ణావతారంబు
తనయింటికి వచ్చిన మనుజుని (భా-5.2-160-క.) నరక లోక విషయములు
తనయుఁ డని నొడువఁ దలఁచును (భా-10.2-37-క.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
తనయుఁడుగాఁడు శాత్రవుఁడు (భా-7-153-చ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
తనయులతోడ నే దహ్యమానంబగు (భా-1-189-సీ.) కుంతి స్తుతించుట
తనయులార వినుఁడు ధరలోనఁబుట్టిన (భా-5.1-67-ఆ.) ఋషభునిదపంబు
తనర సత్రాయణునకు వితాన యందు (భా-8-428-తే.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
తనరారు నవరత్న తాటంకరోచులు (భా-4-58-సీ.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
తనరిన పల్లవ రుచిరాసనముల (భా-10.2-1043-క.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
తనరిన మోక్షమునొందెదవని (భా-3-864-క.) కన్యకానవకవివాహంబు
తనరుదురప్పుణ్యాత్ములు (భా-3-882-క.) కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
తనలోనిన్ని జగంబులుంగలుగుటం (భా-9-227-మ.) భగీరథుని చరితంబు
తనవారందఱు మ్రగ్గిన (భా-9-296-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
తనవారిఁజంపఁజాలక (భా-1-222-క.) భీష్మనిర్యాణంబు
తనవారెల్లఁ బ్రసేనుజాడఁ దెలుపం (భా-10.2-60-మ.) సత్రాజితుని నిందారోపణ
తనవెంటన్ సిరి (భా-8-98-మ.) విష్ణువు ఆగమనము
తనసతియుఁదానుగూరిమి (భా-6-63-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
తనసవతి మొఱఁగి పెనిమిటి (భా-9-708-క.) శశిబిందుని చరిత్ర
తనసృష్టి వృద్ధిలేమికిఁ (భా-3-740-క.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
తనసేవారతిచింతగాని (భా-1-184-మ.) అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
తనుఁ గూర్చి యి వ్విధంబున (భా-10.1-661-క.) గోపికలు విలపించుట
తనుఁబాసి యొక్కింతతడవైన నిటమీఁద (భా-10.1-1482-సీ.) ఉద్ధవునికడగోపికలువగచుట
తను ము న్నంగజకేళిఁ గోరిన లతాతన్విన్ (భా-10.1-1488-మ.) కుబ్జగృహంబునకేగుట
తనునట్లుపేక్ష చేసిన (భా-4-222-క.) ధృవోపాఖ్యానము
తనుమధ్యా యిది యేల వచ్చితకటా (భా-9-413-మ.) పురూరవుని కథ
తనుమున్నాడిన మాటయున్ (భా-9-30-మ.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
తనువు మనువు విడిచి తనయులఁజుట్టాల (భా-9-121-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
తనువునఁబుట్టినట్టి బెడిదంబగు (భా-3-555-చ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
తనువున నంటిన ధరణీ పరాగంబు (భా-10.1-297-సీ.) హరిహరాభేదము చూపుట
తనుహృద్భాషలసఖ్యమున్ (భా-7-167-మ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
తన్నిన తన్నునంబడక దానవహంత (భా-10.1-1173-ఉ.) కేశిని సంహారము
తన్నిన లేచి నీల్గి కనుదమ్ములు మెల్లన విచ్చి (భా-10.1-1639-ఉ.) కాలయవనుడు నీరగుట
తన్నిష్ఠాగతిలేనివానికి (భా-6-231-శా.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
తన్నుంజంపెదనంచు వచ్చు విజయున్ (భా-1-146-శా.) కుంతి పుత్రశోకంబు
తన్నుఁబొడగని సభ్యులందఱును లేవ (భా-4-40-తే.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
తన్ను నిశాచరుల్ పొడువ (భా-7-193-ఉ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
తన్ను నెవ్వరైనఁ దలపోయఁ బాఱెడి (భా-10.1-364.1-ఆ.) యశోదకృష్ణుని అదిలించుట
తన్నొక యింతగైకొనరు తప్పిరి (భా-10.1-910-ఉ.) పాషాణసలిలవర్షంబు
తపమనఁగ మత్స్వరూపము (భా-2-244-క.) బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
తపము చాలునింకఁదగ భూతతికి (భా-6-223-ఆ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
తపముజేయువాఁడు తత్త్వఙ్ఞుడగువాఁడు (భా-9-188-ఆ.) మాంధాత కథ
తపమున బ్రహ్మచర్యమున దానమునన్ (భా-6-50-చ.) కథాప్రారంభము
తపమున్వంశముఁదేజమున్ (భా-7-350-మ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
తపములఁజేసి యైన (భా-2-62-చ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
తపముల్ సేసిననో మనోనియతినో (భా-2-64-మ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
తపస్వివాక్యంబులు దప్ప వయ్యెన్ (భా-10.1-407-ఉపేం.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
తప్పక యర్భకావళికిఁదల్లియుఁదండ్రియు (భా-6-200-ఉ.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
తప్పితివో యిచ్చెదనని (భా-1-356-క.) యాదవులకుశలంబడుగుట
తప్పులు లేవు మావలన దానవనాథ (భా-7-176-ఉ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
తప్పులోఁగొని చక్రపావకదాహముం (భా-9-143-మత్త.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
తప్పుసైరింపు నే యమదండమునకు (భా-5.1-147.1-తే.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
తమకుం గాలము మంచిదైన (భా-10.1-1762-మ.) రాజలోక పలాయనంబు
తమగమున కెగురు యదు సత్తమగణ్యునిఁ (భా-10.1-1376-క.) కంసవధ
తమతమ ధర్మముఁ దప్పక (భా-10.1-410-క.) గుహ్యకులుకృష్ణునిపొగడుట
తమతమ పోయివచ్చిన విధంబుల (భా-10.2-713-చ.) దిగ్విజయంబు
తమపలికిన భాషణములు (భా-3-591-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
తమముంబాసిన రోహిణీవిభుక్రియన్ (భా-8-115-మ.) గజేంద్రరక్షణము
తమలోఁబుట్టునవిద్యగప్పికొనుడుం (భా-8-724-మ.) కడలిలో నావనుగాచుట
తము ధూర్జటిసైనికులగు (భా-4-125-క.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
తమ్మివిరిమీఁద వ్రాలిన (భా-6-94-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
తరణంబులు భవజలధికి (భా-11-15-క.) కృష్ణసందర్శనంబు
తరణింబోలెఁజరింపకున్న ఘననిద్రం (భా-3-775-మ.) దేవహూతి పరిణయంబు
తరణిసుధాకరకిరణసంమంచిత (భా-3-750-సీ.) కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
తరమిడి ప్రేమోద్గమమై (భా-4-748-క.) పురంజను కథ
తరమిడి యచ్చరలాడిరి (భా-4-659-క.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
తరల విచిత్రక స్థగిత ప్రభావలిఁ (భా-10.2-669-సీ.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
తరలలోచన నీవు సంతానవాంఛఁ (భా-3-460-తే.) దితికశ్యప సంవాదంబు
తరలాక్షులార మద్భక్తి చేతనులకుఁ (భా-10.2-1071-సీ.) నందాదులు చనుదెంచుట
తరళతరంగవీచి సముదంచిత (భా-3-793-చ.) దేవహూతి పరిణయంబు
తరళాక్షి పతియగు ధర్మునన్వేషింపఁ (భా-4-751-సీ.) పురంజను కథ
తరళాక్షి విను మచేతన దేహములకంటెఁ (భా-3-966-సీ.) భక్తియోగంబు
తరిగాండ్రలోననొకఁడట (భా-8-205-క.) కూర్మావతారము
తరు మృగ ఖగ గో గణములు (భా-10.1-999-క.) గోపికల దీనాలాపములు
తరుణిం జంపుటయో బకున్ గెడపుటో (భా-10.1-1545-మ.) జరాసంధుని సంవాదము
తరుణి యొకతె పెరుగుఁ దరుచుచుఁ (భా-10.1-326-ఆ.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
తరుణి సుతారలోచనయుతంబును (భా-4-755-చ.) పురంజను కథ
తరుణికి మంగళస్నానంబు చేయింత (భా-8-269-సీ.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
తరుణిదన ప్రాణవల్లభు (భా-7-417-క.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
తరుణియుఁ దానుఁ బుత్రులుఁ బదంపడి (భా-10.2-1194-చ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
తరుణీ పుత్ర ధనాదుల (భా-10.1-1657-క.) ముచికుందుడు స్తుతించుట
తరుణీ యాదవరాజుగాఁడితఁడు (భా-1-238-మ.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
తరుణీ యొక్క ముహూర్తముండుమిది (భా-3-461-మ.) కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
తరుణీ సంచితధర్మాచరణలమగు (భా-3-818-క.) దేవహూతితోగ్రుమ్మరుట
తరుణీకుచకుంకుమయుత (భా-10.1-1018-క.) గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
తరుణుఁడగు శీతకిరణుని (భా-10.1-1291-క.) సూర్యాస్తమయవర్ణన
తరుణుండు దీర్ఘదోర్దండుండుగంబుకం (భా-8-293-సీ.) ధన్వంతర్యామృతజననము
తరుణు ల్గొందఱు మూలగేహముల (భా-10.1-969-మ.) శరద్రాత్రి గోపికలుజేరవచ్చుట
తరుణులు గోపకు లందఱు (భా-10.1-1025-క.) గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
తరుణులు బెక్కం డ్రయినను (భా-10.2-221-క.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
తరువు విడువు మనుచుఁ దాఁకె నడ్డము వచ్చి (భా-10.2-217.1-ఆ.) పారిజాతాపహరణంబు
తర్షంబుల నరసింహుని (భా-7-302-క.) నృసింహరూపావిర్భావము
తఱిమి మురాంతకాత్మజుఁ (భా-10.2-415-చ.) శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
తఱిమి హలి హలము విసరుచు (భా-10.1-1567-క.) బలరాముడు విజృంభించుట
తలఁకెను గొబ్బునఁ జిత్తము (భా-10.1-774-క.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
తలఁగవు కొండలకైనను (భా-8-28-క.) త్రికూటమందలి గజములు
తలఁగి పోవు నట్టి తప్పేమి చేసితి (భా-10.1-1065.1-ఆ.) గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
తలఁగినదానం దల మనఁ (భా-10.1-319-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
తలఁపఁగనా క్రింద మహాతలమునఁ (భా-5.2-118-క.) పాతాళ లోకములు
తలఁపఁగనెవ్వని మాయావిలసనములు (భా-9-727-క.) శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
తలఁపఁజతుష్పాదులధికులు (భా-3-967-క.) భక్తియోగంబు
తలఁపఁబ్రాణేంద్రియద్రవ్యగుణస్వభా (భా-8-226-సీ.) శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
తలఁప బ్రాహ్మణులుత్తములు వారికంటెను (భా-3-969-సీ.) భక్తియోగంబు
తలఁప రసాతలాంతరగతక్షితిఁగ్రమ్మఱ (భా-3-433-చ.) విధాత వరాహస్తుతి
తలఁపనొక్కింత వస్తుభేదంబుఁగలదె (భా-8-386.1-తే.) హరిహరసల్లాపాది
తలఁపు చేయునంతఁ దలపోయుచుందువు (భా-10.1-653.1-ఆ.) గోపికలు విలపించుట
తలఁపుము మత్ప్రీతికినై (భా-3-330-క.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
తలఁపుల్ చిచ్చులు (భా-9-417-మ.) పురూరవుని కథ
తల చెడి పాఱక బాహాబల మొప్పఁగ (భా-10.2-895-క.) కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
తల లెత్తి మెల్లనఁ దడవి యాడెడు వేళ (భా-10.1-291-సీ.) కృష్ణబలరాములక్రీడాభివర్ణన
తలకొని నాకుఁ దాను సుపథంబునఁ (భా-4-782-చ.) పురంజను కథ
తలకొని నీయొనర్చు పనిదప్పి (భా-3-317-చ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
తలకొని పంచభూతప్రవర్తకమైన (భా-3-309-సీ.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
తలకొని సైనికుల్‌ గవిసి (భా-10.2-849-చ.) యదు సాల్వ యుద్ధంబు
తలకొనియమ్మహాత్మకుఁడుదాల్చి (భా-2-109-చ.) పరమాత్ముని లీలలు
తలక్రిందై వట్రువ యై (భా-5.2-96-క.) భగణ విషయము
తలపోయఁగ భువి మాయావుల (భా-4-341-క.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
తలపోయఁగనప్రాకృత (భా-3-852-క.) కన్యకానవకవివాహంబు
తలపోయ బ్రహ్మవిద్యానిష్టజనముల (భా-4-458-సీ.) అర్చిపృథుల జననము
తలపోయనవిదితతత్త్వవిఙ్ఞానుండ (భా-4-161-సీ.) శివుండనుగ్రహించుట
తలమనక భీష్మనందనుఁ (భా-10.1-1772-క.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
తల్పమునఁబవ్వళించి యనల్పతత్త్వ (భా-3-272.1-తే.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
తల్లిఁదండ్రి నైనఁ దమ్ము లనన్నల (భా-10.1-55-ఆ.) దేవకీవసుదేవుల చెరసాల
తల్లి కడుపులోన ధగ్దుఁడై క్రమ్మఱఁ (భా-1-482-ఆ.) శృంగి శాపంబు
తల్లి చచ్చిన హరిణపోతంబు వచ్ఛి (భా-5.1-110-తే.) భరతుండు వనంబు జనుట
తల్లి చరువు నీవుదాల్చి నీచరువేల (భా-9-425-ఆ.) జమదగ్ని వృత్తాంతము
తల్లి తండ్రితోడదానగ్నిఁజొచ్చిన (భా-5.1-124-ఆ.) విప్రసుతుండై జన్మించుట
తల్లి ధరిత్రిపైనొఱగి (భా-1-120-ఉ.) నారదుని పూర్వకల్పము
తల్లి నీ కేల సంతాపింప మనమునఁ (భా-10.2-1057-సీ.) కుంతీదేవి దుఃఖంబు
తల్లి నీ యుదరంబులోనఁ బ్రధానబూరుషుఁ (భా-10.1-103-మత్త.) బ్రహ్మాదుల స్తుతి
తల్లిదండ్రులకును ధరణిసురులకును (భా-5.2-141-సీ.) నరక లోక విషయములు
తల్లిదండ్రులునన్నదమ్ములుజెలికాండ్రు (భా-8-646-సీ.) బలినిబంధించుట
తల్లిన్ భ్రాతలనెల్లఁజంపుమనుచోఁ (భా-9-472-శా.) పరశురాముని కథ
తల్లుల చన్నుఁబాలు మునుద్రావుతఱిం (భా-10.1-789-ఉ.) గోపికలవేణునాదునివర్ణన
తల్లులకెల్లమ్రొక్కి తమ తల్లికి (భా-9-329-ఉ.) శ్రీరాముని కథనంబు
తవిలి గుణులచేతఁదత్త్వబుద్ధులచేత (భా-6-214-ఆ.) హంసగుహ్య స్తవరాజము
తవిలి పదార్థభేదగ్రాహకములైన (భా-4-179-సీ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
తవిలి యప్పుడు మల్లయుద్ధమున వానిఁ (భా-10.2-717-తే.) దిగ్విజయంబు
తవిలి విముక్తకేశపరిధానము (భా-3-691-చ.) బ్రహ్మస్తవంబు
తవిలి శశ్వత్స్వరూప చైతన్యభూరి (భా-3-302-తే.) బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
తవిలి సంసారహారిమేధస్కుఁడవును (భా-4-918.1-తే.) ప్రచేతసుల తపంబు
తవిలి సుఖరూపమును మోక్షదాయకంబు (భా-3-1040-తే.) చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
తాఁ
తాఁకి భుజావిజృంభణము దర్పము (భా-10.2-436-ఉ.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
తా
తా నేగుతఱి శతధన్వుండు మణిఁ దెచ్చి (భా-10.2-98-సీ.) దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
తాటంకాచలనంబుతో (భా-8-102-శా.) విష్ణువు ఆగమనము
తాటక మర్దించి తపసిజన్నముఁగాచి (భా-6-306-సీ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
తాన తనమూర్తి నిజశక్తిఁదగ ధరించె (భా-3-89.1-తే.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
తాననుగమనము చేయంబూనుటయును (భా-4-845-క.) పురంజను కథ
తానుఁగూర్చుండి పూజించెదనుజవైరిఁ (భా-8-384.1-తే.) హరిహరసల్లాపాది
తానును గుంతియు ననుజులు (భా-10.2-783-క.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
తాపసోత్తమ ప్రచేతసులకునా (భా-4-685-సీ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
తాపసోత్తమ విను దైత్యాంశములఁబుట్టి (భా-2-173-సీ.) కృష్ణావతారంబు
తాపసోత్తముఁడత్రి తనయునిఁగోరి (భా-2-121-సీ.) అవతారంబుల వైభవంబు
తాపసోత్తములగు ప్రచేతసులు వేడ్క (భా-4-906-తే.) ప్రచేతసుల తపంబు
తాపింఛరుచితోడఁ ద్రస్తరించెడు మేనుఁ (భా-10.2-1253-సీ.) వృకాసురుండు మడియుట
తామఁట తలఁపం దల లఁట (భా-10.2-585-క.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
తామరసాక్షుఁ డచ్యుతుఁ డుదారయశోనిధి (భా-10.2-81-ఉ.) సత్యభామా పరిణయంబు
తామరసాక్షునంశమున దర్పకుఁ (భా-10.2-3-ఉ.) ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
తామసగుణులగు రాజులు (భా-1-239-క.) ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
తామసుతమ్ముఁడు రైవతనామకుఁడై (భా-8-138-క.) 5రైవతమనువుచరిత్ర
తామాతని గెలిచితిమని (భా-4-332-క.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
తామిస్రమునునంధతామిస్రమునుదమ (భా-3-721-సీ.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
తార హార పటీర ధవళదేహమువాని (భా-6-468-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
తారల నెన్నఁగ వచ్చును (భా-11-61-క.) ఆవిర్హోత్రుని భాషణ
తారా తుషార శీకర (భా-10.1-554-క.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
తారాధిపనిభవదనలు (భా-10.1-1090-క.) రాసక్రీడావర్ణనము
తాలిమి మనకును ధర్మము (భా-9-462-క.) పరశురాముని కథ
తి
తిన్నని పలుకులు పలుకుచుఁ (భా-10.1-41-క.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
తిమి కమఠ కిటి నృహరి ముదిత బలి నిహి (భా-11-72.1-తే.) నారయణఋషి భాషణ
తియ్యవిలుకాఁడు డీకొని (భా-10.1-1059-క.) గోపికల విరహపు మొరలు
తిరమగునిష్ఠతోనతఁడు దీక్షితుఁడై (భా-4-809-చ.) పురంజను కథ
తిరముగ భవదీయాంతఃకరణసరోజాత (భా-3-862-క.) కన్యకానవకవివాహంబు
తిరముగ వారి యిష్టములుదీర్పఁ దలంచి (భా-10.2-1182-చ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
తిరుగరు పలు కర్థులకును (భా-10.1-1606-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
తిరుగుచుఁ గుడుచుచుఁ ద్రావుచు (భా-10.1-85-క.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
తిలకమిడదు నుదుటఁ దిలకినీతిలకంబు (భా-10.1-1732.1-ఆ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
తిలకమేటికి లేదు తిలకనీతిలకమా (భా-1-269-సీ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
తివిరి చతుర్దశభువనంబులను (భా-3-415-సీ.) భూమ్యుద్ధరణంబు
తివిరి యజ్ఞానతిమిర ప్రదీపమగుచు (భా-10.2-994-తే.) గురుప్రశంస చేయుట
తివిరి యప్పురుషుండు దేహంబుననుజేసి (భా-4-890-సీ.) పురంజను కథ
తివిరి యామ్నాయములు ప్రవర్తించుఁ గాన (భా-10.2-1204.1-తే.) శ్రుతిగీతలు
తివిరి సేవకధర్ములై దేవదేవు (భా-3-219-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
తివుట వారలు రుద్రోపదిష్టమైన (భా-4-737-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
తివుట శ్రద్ధాగరిష్ఠుఁడై తీర్థపాద (భా-4-382.1-తే.) ధృవక్షితిని నిలుచుట
తీం
తీండ్రమగు రోషమున మీతండ్రి (భా-7-345-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
తీ
తీపుగల కజ్జ మన్యుఁడు (భా-10.1-458-క.) చల్దులుగుడుచుట
తీర్థపాదుఁడయిన దేవుండు విష్ణుండు (భా-1-131-ఆ.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
తుం
తుంగంబులు కరహత గిరి (భా-10.1-1608-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
తుంబుర నారదాదులు సిద్ధచారణ (భా-10.1-952-సీ.) కామధేనువు పొగడుట
తు
తుడువదు కన్నులన్ వెడలు తోయకణంబులు (భా-10.1-1731-చ.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
తుదమొదళ్ళకుఁజిక్కిదునిసిపాఱఁగ (భా-3-637-సీ.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
తురగచతుష్కమున్ విమతదుర్దమశూరతఁ (భా-10.2-1104-చ.) లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
తురగము డిగ్గి తల్లడముతో శతధన్వుఁడు (భా-10.2-90-చ.) శతధన్వునిద్రుంచుట
తురగశ్రేష్ఠము నెక్కి (భా-10.2-112-మ.) అర్జునితోమృగయావినోదంబు
తులసీసంయుతదైత్యజిత్పద (భా-1-497-మ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
తుష్ట యగు భగిని మెచ్చఁగ (భా-10.1-23-క.) వసుదేవదేవకీల ప్రయాణం
తూ
తూణయుగళంబుఁగవచంబుఁదొలుత హోమ (భా-8-439.1-తే.) బలియుద్ధయాత్ర
తూలెడి కూఁకటితోడను (భా-2-45-క.) మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
తృ
తృణకణముల భంగిద్రిపురంబుల దహించి (భా-7-406-ఆ.) త్రిపురాసుర సంహారము
తెం
తెండెల్ల పుస్తకంబులు (భా-7-247-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
తెంపరి యై రామునిచేఁ (భా-10.1-932-క.) గోపకులు నందునికిజెప్పుట
తెంపరివై పొరిం బొరిని దేవకిబిడ్డలఁ (భా-10.1-154-ఉ.) మాయమింటనుండిపలుకుట
తెంపున బాలుఁడాడిన సుధీరత (భా-7-287-ఉ.) నృసింహరూపావిర్భావము
తె
తెచ్చి భిక్షసేయ దేవేంద్రతనయుండు (భా-10.2-1168-ఆ.) సుభద్రా పరిణయంబు
తెఱఁగొప్పనఖిలవిశ్వముఁ (భా-3-343-క.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
తెఱఁగొప్పన్ జననీవియోగమునఁ (భా-3-62-మ.) యుద్దవ దర్శనంబు
తెఱవ యొకతె నిద్రింపఁగ (భా-10.1-324-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
తెఱవా నీ పలుకట్ల యౌనసదులే (భా-9-720-మ.) వసుదేవుని వంశము
తెఱవా విప్రులు పూర్ణులే చెలగునే (భా-8-463-మ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
తెలతెలవాఱెడి వేళం (భా-10.2-1002-క.) గురుప్రశంస చేయుట
తెలసినంత నేనుదెలిపెద (భా-5.2-16-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
తెలిపితివి సోమసూర్యుల (భా-10.1-3-క.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
తెలియకీరీతినతఁడు వర్తించుచుండ (భా-6-66-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
తెలియనివి కొన్ని సెప్పితి (భా-11-108-క.) అవధూతసంభాషణ
తెలియుదుమని వెండియునిట్లనియె (భా-4-722-వ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
తెలుపఁబడెనరిష్యంతుని (భా-9-43-క.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
తెల్లని మేనునునమృతము (భా-8-252-క.) సురభి ఆవిర్భావము
తే
తేజంబు వాయువును (భా-6-344-క.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
తేటి యొకటి యొరుప్రియకును (భా-8-31-క.) త్రికూటమందలి గజములు
తొం
తొండంబులఁబూరించుచు (భా-8-45-క.) గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
తొండంబుల మదజలవృత (భా-8-36-క.) త్రికూటమందలి గజములు
తొ
తొట్రుకొల్పెడు శైబ్యతోడి ప్రేమంబున (భా-9-706-సీ.) శశిబిందుని చరిత్ర
తొడలపైనిడుకొని (భా-4-224-వ.) ధృవోపాఖ్యానము
తొడితొడిఁ గంసుడు దేవకికొడుకుల (భా-10.1-57-క.) దేవకీవసుదేవుల చెరసాల
తొఱ్ఱులఁ గాచిన నందునికుఱ్ఱని (భా-10.1-634-క.) విషకలిత కాళిందిగనుగొనుట
తొలుకారు మెఱుఁగు కైవడి (భా-8-265-క.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
తొల్లి నేను దివ్యదృష్టిగల (భా-7-219-వ.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
తొల్లి భగవత్ప్రియుండయిన (భా-7-431-వ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
తొల్లి మీ మూఁడవతాత హిరణ్యాక్షుండు (భా-8-555-వ.) వామునునిసమాధానము
తొల్లిటి యుగమునఁ దపములఁ (భా-12-31-క.) మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
తో
తోడంబుట్టినవాని భంగమునకున్ (భా-10.1-1775-శా.) రుక్మి యనువాని భంగంబు
తోడ్కొని సంప్రాప్త మనోరథు లయి (భా-10.2-1317-వ.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
తోయంబు లివి యని తొలగక చొచ్చెదు (భా-10.1-377-సీ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
తోయజగంధంబుఁదోఁగిన చల్లని (భా-8-44-సీ.) గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
తోయజనయనలు యమునాతోయములం (భా-10.1-816-క.) గోపికావస్త్రాపహరణము
తోయజసంభవ నాకీతోయము (భా-2-78-క.) నారదుని పరిప్రశ్నంబు
తోయజసంభవుఁడత్తఱి (భా-3-387-క.) స్వాయంభువు జన్మంబు
తోయజహితవంశదుగ్దపారావార (భా-2-155-సీ.) రామావతారంబు
తోయములమీఁద భూమిననాయాసత (భా-3-650-క.) హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
తోయములుదెమ్ము మాకీ (భా-1-460-క.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
తోయరుహోదరాయ భవదుఃఖహరాయ (భా-4-920-ఉ.) ప్రచేతసుల తపంబు
త్రి
త్రిగుణప్రధానకంబులు (భా-3-252-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
త్రిగుణసృష్టి యెందు దీపించి (భా-1-34.1-ఆ.) కథాప్రారంభము
త్రిజగత్పావనపాదతోయములచే (భా-10.1-1506-మ.) అక్రూరుడు పొగడుట
త్రిజగదభినవసౌభాగ్యదీప్తమైన (భా-8-44.1-తే.) గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
త్రిజగన్మోహన నీలకాంతిఁ (భా-1-219-మ.) భీష్మనిర్యాణంబు
త్రిదశారిదన్ను వ్రేసిన (భా-3-681-క.) బ్రహ్మస్తవంబు
త్రిదశులిదె పిల్వబడియునుదివిరి యాత్మ (భా-4-394.1-తే.) వేనుని చరిత్ర
త్రిపురాలయులగు దానవు (భా-7-395-క.) త్రిపురాసుర సంహారము
త్రిప్పకుమన్న మా మతము (భా-7-158-ఉ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
త్రిప్పి నేలవైవ దిగ్గన రక్తంబు (భా-10.1-1366-ఆ.) చాణూరముష్టికులవధ
త్రిభువనజయరూఢ దేవ త్రివిక్రమ (భా-8-503-సీ.) గర్భస్థవామనునిస్తుతించుట
త్రిభువనవిభవమదంబున (భా-6-266-క.) బృహస్పతి తిరస్కారము
త్రిభువనశత్రుఁడు పడియెను (భా-7-334-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
త్రివిధంబగుచునునాధ్యాత్మ్యవిభేదంబులను (భా-3-209-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
త్రిసవనపాదుండగునా (భా-3-693-క.) బ్రహ్మస్తవంబు
త్వ
త్వక్కుననఖిలవేదములు రోమంబుల (భా-3-425-సీ.) విధాత వరాహస్తుతి
త్వష్టబలితంపుఁదపమునఁబుష్టినొంది (భా-6-320.1-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము

| దం |-

[మార్చు]

దండధర మూర్తిఁ గైకొని (భా-10.2-21-క.) శంబరోద్యగంబు
దండధరుఁబెల్చడాకాలఁదన్ని ధ్రువుఁడు (భా-3-449-తే.) విధాత వరాహస్తుతి
దండమద్భుత పుణ్యప్రధానునకును (భా-6-336.1-తే.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
దండింగోదండకాండోద్ధత రథ హయ (భా-6-272-స్రగ్ద.) దేవాసుర యుద్ధము
దండించి పగవారుదనభూమిఁజేకొన్న (భా-9-202-సీ.) సగరుని కథ
దండింపదగని వారల (భా-5.2-143-క.) నరక లోక విషయములు
దండి నరాతు లెల్ల హరిఁ దాఁకిన (భా-10.2-143-ఉ.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
దండితమృత్యుకృతాంతులు (భా-8-443-క.) బలియుద్ధయాత్ర
దండితారిసమూహ భక్తనిధాన (భా-5.2-167-మత్త.) పూర్ణి
దండిననేకులతో (భా-1-361-క.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
దండిని బ్రహ్మాండంబులు (భా-10.1-916-క.) గోవర్ధనగిరినెత్తుట
దంతచతుష్టాహతి శైలాంతంబులు (భా-8-258-క.) ఐరావతావిర్భావము
దంతిపురనాథ వినుమొక (భా-6-54-క.) కథాప్రారంభము
దంపతిక్రియామతంబు వర్తింతురు (భా-6-483.1-ఆ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
దంబరంబు మొలకు నడుగవు తిరిగెద (భా-10.1-377.1-ఆ.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
దంభోళి ప్రతిమాన కర్కశ మహోద్యద్వామ (భా-10.1-1175-శా.) కేశిని సంహారము
దంశవ్రాతములుంబిపీలికలు (భా-7-82-శా.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
దంష్ట్రివై తొల్లి సోదరుని హిరణ్యాక్షు (భా-7-376-సీ.) ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
దక్కుఁగల్గిన ప్రజకెల్ల దండధరునిఁ (భా-4-564.1-తే.) పృథుని రాజ్యపాలన
దక్షతనయ సతీదేవిదవిలి (భా-4-56-తే.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
దక్షప్రజాపతితనయ యా భవుని (భా-4-35-సీ.) ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
దక్షిణదిశాధినాయక (భా-6-163-క.) అజామిళోపాఖ్యానము
దక్షిణస్తనమువలన ధర్మమొదవె (భా-3-377.1-తే.) సృష్టిభేదనంబు
దక్షుండై యిరువదిమూడక్షౌహిణు (భా-10.1-1530-క.) అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
దక్షునకాకాలంబున (భా-6-248-క.) శబళాశ్వులఁబోధించుట
దగనుపాధ్యాయసహితుఁడై తనరు పృథుని (భా-4-557.1-తే.) పృథుండు హరినిస్థుతించుట
దగిలి వర్తింపఁగాలంబు తఱి యెఱింగి (భా-2-47.1-తే.) హరిభక్తిరహితుల హేయత
దగిలి సఖులు గొల్వఁ దల్లులు బాంధవ (భా-10.1-1742.1-ఆ.) వాసుదేవాగమనంబు
దగుఁబ్రవర్గ్యమునగ్నిహోత్రములు (భా-3-425.1-తే.) విధాత వరాహస్తుతి
దట్టపుఁదుఱుమును మీఁదికి (భా-9-608-క.) దుష్యంతుని చరిత్రము
దట్టమైనట్టి కర్మబంధములనెల్ల (భా-6-164-తే.) అజామిళోపాఖ్యానము
దట్లు బుద్ధి నెఱుఁగ ననువైన లాగునఁ (భా-10.1-119.1-ఆ.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
దత్తనూజు లెట్లు ద్రావుదు రట్లు (భా-10.1-1519.1-ఆ.) అక్రూరధృతరాష్ట్రులసంభాషణ
దద్ధవిర్భాగములు మాకుఁదవిలి జిహ్వ (భా-3-742.1-తే.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
దనకు సంతానవిస్తరార్థంబుగాఁగఁ (భా-4-3.1-తే.) స్వాయంభువువంశవిస్తారము
దనదు లావణ్యరూపంబుఁదలఁచి చూఁడ (భా-8-40.1-తే.) గజేంద్రుని వర్ణన
దనయనొకతెఁగాంచెఁదదనంతరముననా (భా-6-506.1-ఆ.) సవితృవంశ ప్రవచనాది కథ
దనర సందీప్త హవ్య వాహన సమాన (భా-10.2-1253.1-తే.) వృకాసురుండు మడియుట
దనరు బృందావనంబునఁ దరులమైనఁ (భా-10.1-1355.1-తే.) పౌరకాంతలముచ్చటలు
దనరు మృదుహంసతూలికా తల్పమందుఁ (భా-10.2-978.1-తే.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
దనరుభక్తిని మృచ్ఛిలాదారురచిత (భా-4-254.1-తే.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
దనుజనాయకసేనావితానములను (భా-3-129.1-తే.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
దనుజభుజగయక్ష దైత్యమృగాభీర (భా-7-245-ఆ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
దనుజలోకనాథుదయిత వింధ్యావళి (భా-8-600-ఆ.) వామనునికిదానమిచ్చుట
దనుజవీరులేయు దారుణదివ్యాస్త్ర (భా-6-274-ఆ.) దేవాసుర యుద్ధము
దనుజహరణుఁడంబుధారకాయుష్మంతు (భా-8-418-ఆ.) 9దక్షసావర్ణిమనువుచరిత్ర
దనుజానీకమనేకవారములు (భా-3-101-మ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
దనుజారిలీలావతారంబులందలి (భా-7-240-సీ.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
దనుజుఁజంపినవారలీ యక్షవరులుగారు (భా-4-365.1-తే.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
దనుజుఁడు దన వెనువెంటం (భా-10.2-1249-క.) వృకాసురుండు మడియుట
దనుజుఁడు మ్రింగినఁ గృష్ణునిఁ (భా-10.1-447-క.) బకాసుర వధ
దనుజులగర్వరేఖయును దానవవీరుల (భా-6-276-చ.) దేవాసుర యుద్ధము
దనుజేంద్ర యీతఁడు ధరణీసురుఁడుఁగాడు (భా-8-578-సీ.) శుక్రబలిసంవాదంబును
దనుజేంద్రుఁడు వ్రేసిన గదఁ (భా-10.2-19-క.) శంబరోద్యగంబు
దనుజేంద్రు కూఁతురు తరళాక్షి శర్మిష్ఠ (భా-9-514-సీ.) యయాతి కథ
దపతినాలిఁగఁగైకొనెఁదా వరించె (భా-8-413.1-తే.) 8సూర్యసావర్ణిమనువుచరిత్ర
దపసులెవ్వాని పాదంబుదగిలి (భా-1-45.1-తే.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
దప్పకుండంగనడపుచుఁదగిలి (భా-3-801.1-తే.) దేవహూతి పరిణయంబు
దమ పదాంబుజరేణు వితానములను (భా-10.2-1197.1-తే.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
దమఘోషసుతుఁడు దద్విభవము (భా-10.2-786-క.) రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
దమమును శౌచముఁదపమును (భా-7-412-క.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
దయ నిటు సూడుమా (భా-10.2-204-చ.) నరకాసురుని వధించుట
దయయ