పోతన తెలుగు భాగవతము య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

యంతనటికి సమ్మోదమతిశయిల్ల (భా-4-946.1-తే.) ప్రచేతసులు ముక్తికింజనుట
యంతనా విభుండునఖిలలోకంబుల (భా-5.2-122.1-ఆ.) పాతాళ లోకములు
యందహంకారమొగిఁద్రిగుణాత్మమునఁ (భా-3-718.1-తే.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
యందుఁబెనిమిటి వీఁడని యెఱుఁగ లేక (భా-9-60.1-తే.) శర్యాతి వృత్తాంతము
యక్షచారణసిద్ధవిద్యాధరాది (భా-4-364-తే.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
యక్షులిట్లనిరి (భా-7-329-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
యగుచు విషయానుగతచిత్తుఁ డైన యట్టి (భా-10.2-1282.1-తే.) విప్రుని ఘనశోకంబు
యఙ్ఞసాధన పశుహరణుని వధియించు (భా-4-515-సీ.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
యఙ్ఞేశ విశ్వంభరాచ్యుత శ్రవణమం (భా-8-483-సీ.) పయోభక్షణవ్రతము
యజమాని యగు ప్రసూతి యిట్లనియె (భా-4-188-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
యజ్ఞాంగి యజ్ఞఫలదుఁడు (భా-2-95-క.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
యజ్ఞాదికములందునామ్నాయమునయందుఁ (భా-5.1-154-సీ.) సింధుపతి విప్రసంవాదంబు
యజ్ఞేశ్వరుండగు హరి విష్ణుఁడదితి (భా-2-150-సీ.) మత్యావతారంబు
యట్టి గాఢకీర్తి యగు (భా-1-79.1-ఆ.) శుకుడుభాగవతంబుజెప్పుట
యట్టి ఘనునకు శౌరికి ననవరతము (భా-10.2-88.1-తే.) శతధన్వుఁడుమణిగొనిపోవుట
యట్టి పరమేశుఁగేశవునాదిపురుషు (భా-4-629.1-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
యట్టి మునిజన సమ్ముఖంబందుఁజేరి (భా-5.1-66.1-తే.) ఋషభునిదపంబు
యతఁడు బర్హిష్మతీ కాంతయందుఁబ్రీతి (భా-5.1-17.1-తే.) ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
యతచిత్తేంద్రియమారుతుండనగుచున్ (భా-6-148-మ.) అజామిళోపాఖ్యానము
యతివేషములుపూని యతిగూఢగతినిందు (భా-6-458-సీ.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
యతులీశ్వరుని మహత్త్వము (భా-1-274-క.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
యత్నము సఫలం బయిన (భా-10.2-74-క.) జాంబవతి పరిణయంబు
యదుకులంబున లీలమైనుదయమయ్యె (భా-2-173.1-తే.) కృష్ణావతారంబు
యదుకుల విద్వేషణుఁడై (భా-10.1-1245-క.) శ్రీమానినీచోరదండము
యదుకులనిధియగు కృష్ణుని (భా-3-77-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
యదుకులమందు భక్తుల భయంబు (భా-10.1-1118-చ.) సర్పరూపి శాపవిమోచనము
యదుడింభకులను గనుఁగొని (భా-11-21-క.) కృష్ణసందర్శనంబు
యదువంశోత్తమ పోకుపోకు (భా-10.1-1624-మ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
యదువీరుల్ మునినాథుశాపమునఁ (భా-1-377-మ.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
యదువునకు సహస్రజిత్తుఁగ్రోష్టువు (భా-9-701-వ.) యదువంశ చరిత్రము
యదువులనాశము (భా-1-382-క.) పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
యద్విలాసము మరీచ్యాదులెఱుంగరు (భా-8-387-సీ.) హరిహరసల్లాపాది
యనిన మాటలు సెవులు సోఁకినఁ గలంగి (భా-10.2-471.1-తే.) నృగోపాఖ్యానంబు
యనిన మైత్రేయముని విదురునకుననియె (భా-3-447.1-తే.) విధాత వరాహస్తుతి
యనుచు మఱియుఁ గలుగు నాఖ్యలు గల గోవు (భా-10.1-604.1-ఆ.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
యనుపమక్లేశభాజనంబయిన గృహము (భా-4-406.1-తే.) వేనుని చరిత్ర
యన్నృపునిచేఁబ్రజా విసర్గావసరము (భా-4-910.1-తే.) ప్రచేతసుల తపంబు
యపరపక్షాష్టమీశశాంకాభనిటల (భా-3-726.1-తే.) దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
యమ నియమాది యోగమహితాత్మకులైన (భా-10.2-1218-చ.) శ్రుతిగీతలు
యమనియమాదియోగముల (భా-1-133-చ.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
యముఁడను ఘనకాలభుజంగమ (భా-3-82-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
యమునలోఁగృతకృత్యుఁడై వచ్చి రాజుచే (భా-9-101-సీ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
యమునాకంకణచారియై (భా-10.1-1091-మ.) రాసక్రీడావర్ణనము
యమునాజలములోననధికుఁడు సౌభరి (భా-9-173-సీ.) మాంధాత కథ
యమునానది దాఁటి కతిపయ (భా-3-177-వ.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
యయాతి కొడుకనువునకు (భా-9-683-వ.) పాండవ కౌరవుల కథ
యయ్యుఁబ్రియనాథకృతకరుణావలోక (భా-4-655.1-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
యర్ఘ్యపాద్యాది కృత్యంబు లాచరించి (భా-10.2-92.1-తే.) శతధన్వునిద్రుంచుట
యర్థినంగుష్ఠమాత్ర దేహంబుతోడ (భా-3-407.1-తే.) వరాహావతారంబు
యర్థినెట్లు సృజించిరి యఖిలజగము (భా-3-716.1-తే.) వరహావతార విసర్జనంబు
యర్థిరూపంబుగైకొని యడుగ వలసె (భా-2-150.1-తే.) మత్యావతారంబు
యర్థిసదసద్విచారులై యధికరింతు (భా-4-591.1-తే.) పృథుని రాజ్యపాలన
యర్ధచంద్రుని నెకసక్కె మాడునట్టి (భా-10.2-674.1-తే.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
యల విభీషణు లంకకునధిపుఁజేసి (భా-6-306.1-తే.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
యవ పద్మాంకుశ చాప చక్ర ఝష (భా-1-344-మ.) నారదునిగాలసూచనంబు
యవన వ్యాధ పుళింద హూణ కష (భా-2-63-మ.) శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
యవనా నీవు సమస్త భూపతుల (భా-10.1-1582-మ.) కాలయవనునికినారదుని బోధ
యవనుండు పుర మెల్ల నావరించెను నేటి (భా-10.1-1591-సీ.) కాలయవనుని ముట్టడి
యవిరళానన్యగతికుల నరసి ప్రోచు (భా-10.2-431.1-తే.) మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
యశమునార్జించుఁ బెద్ధలనాదరించు (భా-1-294.1-తే.) పరీక్షిజ్జన్మంబు
యసురవరులనెల్లనడకించి సురలను (భా-8-318.1-ఆ.) అమృతము పంచుట
యా
యా తలోదరితోడి నెయ్యంబు కలిమిఁ (భా-10.2-1165.1-తే.) సుభద్రా పరిణయంబు
యాగంబు చేయంగనర్థించి శర్యాతి (భా-9-62-సీ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
యాగంబు జేయంగ నర్థించి వచ్చితి (భా-10.1-878-సీ.) యాగముచేయయోచించుట
యాగములు బుధులు ధరణీ (భా-7-103-క.) బ్రహ్మవరములిచ్చుట
యాఙ్ఞవల్క్యుండుఁదరణియునారుణియును (భా-6-458.1-తే.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
యాత్మ ప్రకృతిగుణంబుల యందుఁదగులు (భా-3-904.1-తే.) ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
యాత్మకనయంబు సారథియైన యట్టి (భా-3-1001.1-తే.) గర్భసంభవ ప్రకారంబు
యాత్మవ్యతిరిక్తవస్తువులందు (భా-4-617.1-తే.) పృథునిబరమపదప్రాప్తి
యాదవ విరహిత యగుఁ బోమేదిని (భా-10.1-1528-క.) అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
యాదవకుంజరుండు వృషభాసురు (భా-10.1-1145-ఉ.) వృషభాసుర వధ
యాదవకులమున నమరులు (భా-10.1-15-క.) పరీక్షిత్తు కృష్ణలీలలడుగుట
యాదవుఁ డెంతవాఁడు (భా-10.1-1589-ఉ.) కాలయవనునికినారదుని బోధ
యాదవులందుఁబాండుసుతులందు (భా-1-200-ఉ.) కుంతి స్తుతించుట
యాదవులకు మీకునత్యంత కులగురు (భా-5.1-90-ఆ.) భరతుని పట్టాభిషేకంబు
యాదవులలోన నొక్కఁడు (భా-10.1-1583-క.) కాలయవనునికినారదుని బోధ
యాదవులవలన రాజ్యశ్రీదొలఁగెను (భా-3-86-క.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
యాదోగణాధీశుఁడగుచుఁ (భా-3-619-సీ.) హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
యార్ప వనవహ్ని గాదు బాణాగ్ని గాని (భా-10.1-1544.1-తే.) జరాసంధుని సంవాదము
యిం
యింతకంటెను శుభము నాకెచటఁగలుగు (భా-8-680.1-తే.) బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
యి
యిచ్చలేని యోగి యెలమి ముహర్తార్థ (భా-2-29.1-ఆ.) సత్పురుష వృత్తి
యిట్టి జనుఁడు పుణ్యమేరీతిఁజేసిన (భా-6-46.1-ఆ.) కథాప్రారంభము
యిట్టి దుర్మదుఁ గయిముట్టి పట్టి తెచ్చి (భా-10.2-560.1-తే.) సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
యిట్టినిఖిలదురారాధ్యునీశు నిన్ను (భా-4-712.1-తే.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
యీ
యీ పురాణమెల్ల (భా-1-73.1-ఆ.) శుకుడుభాగవతంబుజెప్పుట
యీక తన పాలిభాగ మెల్లఁ దినిన (భా-10.1-703.1-తే.) కాళియునిపూర్వకథ
యుం
యుండు రెండువేల యోజనంబుల దాఁకఁ (భా-5.2-19.1-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
యుండునట్టి యీశ్వరుండు నారాయణుం (భా-2-272.1-ఆ.) శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
యు
యుక్తిందలఁప భవద్వ్యతిరిక్తములైనట్టి (భా-3-547-క.) సనకాదుల హరిన స్తుతి
యుగము లోలిని డెబ్బదియొక్కమాఱు (భా-3-352.1-తే.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
యుగముద్రుంగెడునాఁడు (భా-6-318-సీ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
యుచితభంగిని నచటఁ గూర్చున్న యెడను (భా-10.2-574.1-తే.) బలుడు నాగనగరంబేగుట
యున్న నా తప్పు మన్నించి నన్నుఁ గరుణఁ (భా-10.2-1276.1-తే.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
యున్న పుణ్యాత్ము విగతవయోవికారు (భా-3-180.1-తే.) మైత్రేయునింగనుగొనుట
యున్ననలువది యేడ్వురునుత్తరోర్వి (భా-9-156.1-తే.) ఇక్ష్వాకుని వంశము
యురుసమాధిపరాష్టాంగయోగ యుక్తు (భా-10.2-692.1-తే.) పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
యువిదపిండుతోడ నవవిమానముతోడఁ (భా-6-308.1-ఆ.) శ్రీమన్నారాయణ కవచము
యెం
యెందుఁగలఁడు విష్ణుడందు జయశ్రీలు (భా-6-397.1-ఆ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
యె
యెడరుచోట నృపతికీనాల్గువృత్తులుఁ (భా-7-410.1-ఆ.) వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
యెలమిఁ బలికిరి నిఖిల యజ్ఞేశుఁడైన (భా-10.2-1123.1-తే.) వసుదేవుని గ్రతువు
యెవరిచే నేమిటికి సృజియింపబడితి (భా-4-533.1-తే.) పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
యే
యే స్థలంబుల గో భూసురేంద్రవేద (భా-7-34.1-తే.) హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
యేక విధమున విమలుఁడై యెవ్వఁడుండు (భా-8-661.1-తే.) హిరణ్యగర్భాగమనము
యేల ముసలిఁగోరునిట్టట్టువడఁకెడి (భా-9-173.1-ఆ.) మాంధాత కథ
యై
యైన నొకనాఁడు వగచి నిజాధినాథుఁ (భా-10.2-966.1-ఆ.) కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
యొ
యొక్క రాశినుండి యొక్కొక్క వత్సరం (భా-5.2-89.1-ఆ.) భగణ విషయము
యొక్కపుట్టలోననొప్పారుజ్యోతుల (భా-9-51.1-ఆ.) శర్యాతి వృత్తాంతము
యో
యోగ దృష్టిఁజూచి యొక్కింత భావించి (భా-10.1-488.1-ఆ.) సురలు పూలుగురియించుట
యోగపట్టాభిరాముఁడై యుచితవృత్తి (భా-4-140.1-తే.) శివుండనుగ్రహించుట
యోగమాయావిదూరుఁడై యుగసహస్ర (భా-3-273-తే.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
యోగమార్గంబుననూహించి బహువిధ (భా-8-632-సీ.) త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
యోగవిస్తారమహిమలు యాగములును (భా-3-254-తే.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
యోగాగ్ని దగ్దకర్ములు (భా-8-80-క.) గజేంద్రుని దీనాలాపములు
యోగీశరూపుఁడై యోగంబుఁజూపుచు (భా-8-435-సీ.) 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
యోగీశ్వరులిట్లనిరి (భా-4-192-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
యోధాగ్రేసరుఁ డా హలాయుధుఁడు (భా-10.1-1561-శా.) జరాసంధునిసేన పోరాటము
యోనులను భిన్నభావంబునొందుటయును (భా-3-948.1-తే.) సాంఖ్యయోగంబు
యోషారత్నము నాథదైవత (భా-7-233-శా.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
యోషిద్రూపంబున నను (భా-6-150-క.) అజామిళోపాఖ్యానము