పోతన తెలుగు భాగవతము ఆ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

ఆఁకలిగొన్న క్రేపులు (భా-6-400-ఉ.) వృత్రాసుర వృత్తాంతము
ఆం
ఆంతరంగికదృష్టినంతయునెఱుఁగుదు (భా-7-434-సీ.) ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
ఆ అభిమన్యునకునుత్తర యందు (భా-9-675-వ.) పాండవ కౌరవుల కథ
ఆ ఋతుపర్ణునకు సర్వకాముండును (భా-9-236-వ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
ఆ ఋషభుండు రాజ్యంబు చేయుచునుండి (భా-5.1-66-సీ.) ఋషభునిదపంబు
ఆ కణ్వాశ్రమమందు (భా-9-607-శా.) దుష్యంతుని చరిత్రము
ఆ కన్నులునా చన్నులు (భా-8-278-క.) లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
ఆ కన్యక యందు విదర్భునకుఁ (భా-9-709-వ.) శశిబిందుని చరిత్ర
ఆ కసువయమంత్రికిఁ (భా-6-28-క.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
ఆ కుశద్వీపంబునరికట్టుకొని యుండు (భా-5.2-65-సీ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఆ కృపి ద్రోణునకు భార్య యయ్యె (భా-9-659-వ.) పాంచాలాదుల వంశము
ఆ క్రింది సుతలంబునందు మహాపుణ్యుఁ (భా-5.2-112-సీ.) పాతాళ లోకములు
ఆ క్షణంబు వరదాన గర్వంబున (భా-10.2-1247-వ.) వృకాసురుండు మడియుట
ఆ గోపాలకు లందఱుం (భా-10.1-742-శా.) దావాగ్ని తాగుట
ఆ చందంబున వనచరుఁ (భా-10.2-554-క.) ద్వివిదునివధించుట
ఆ చక్రభానుదీప్తి ధరాచక్రమునందు (భా-3-694-క.) బ్రహ్మస్తవంబు
ఆ చక్రవాళాచలాచక్ర మంతయు (భా-10.2-400-సీ.) బాణాసురునితో యుద్ధంబు
ఆ చిన్నె లంగజాలలు సూచి (భా-10.2-375-క.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
ఆ చీఁకటి వెనుదగిలినఁ (భా-10.1-1296-క.) సూర్యాస్తమయవర్ణన
ఆ చెలికి గర్భచిహ్నములేచినఁ (భా-3-476-క.) దితి గర్భంబు ధరించుట
ఆ జమదగ్ని తనూజుఁడు (భా-9-489-క.) పరశురాముని కథ
ఆ జయత్సేనునికి రథికుండు (భా-9-661-వ.) బృహద్రథుని వృత్తాంతము
ఆ జఱభి రండ రక్కసి (భా-10.1-229-క.) పూతననేలగూలుట
ఆ జవరాలిఁజూచి మనమాఁపగ లేక (భా-9-541-ఉ.) యయాతి శాపము
ఆ తరుణీశిరోమణియు నర్జును (భా-10.2-1171-ఉ.) సుభద్రా పరిణయంబు
ఆ తఱిఁ గుడువఁగ నడచెను (భా-10.1-232-క.) పూతననేలగూలుట
ఆ తఱి నుగ్రసేన వసుధాధిప (భా-10.2-1130-ఉ.) వసుదేవుని గ్రతువు
ఆ తఱి భూరిబాహుబలులైన (భా-10.2-1109-ఉ.) సకలరాజుల శిక్షించుట
ఆ తాపసులిట్లనిరి (భా-1-40-క.) శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
ఆ తేరా రథికుండునా హయములా (భా-1-376-శా.) కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
ఆ దంపతులకునిలబిల (భా-9-48-వ.) తృణబిందు వంశము
ఆ దనుజేంద్రయోధ వివిధాయుధ (భా-10.2-166-ఉ.) నరకాసురవధకేగుట
ఆ దానవేశ్వరు ననుఁగుఁ గుమారి యుషా (భా-10.2-327-సీ.) ఉషాకన్య స్వప్నంబు
ఆ దితిగర్భమందు రుచిరాకృతితో (భా-3-498-ఉ.) దితిగర్భప్రకారంబుజెప్పుట
ఆ దివిజాధీశుఁడు మహదాదులు (భా-3-227-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఆ దీర్ఘతపునికధికుఁడు (భా-9-498-క.) విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
ఆ దైత్యేంద్రుఁడు పీనవక్షు (భా-8-650-శా.) బలినిబంధించుట
ఆ ధేనుకాసురుండు మహాశూరుండును (భా-10.1-613-వ.) ధేనుకాసుర వధ
ఆ నదినీటఁదోఁగి పదనై (భా-5.2-26-ఉ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఆ నరవరునకుఁబ్రియతముఁ (భా-5.2-40-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఆ నలినాసన నందనులైన (భా-2-255-క.) మాయా ప్రకారంబు
ఆ నళినాక్షుఁడు గాంచెను (భా-10.1-1274-క.) కుబ్జననుగ్రహించుట
ఆ నళినాక్షు నందనుఁడనయ్యుఁ (భా-2-105-ఉ.) నారయ కృతి ఆరంభంబు
ఆ నళినాయతాక్షుని యనంతపరాక్రమ (భా-4-169-ఉ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
ఆ నహుషుఁడు మఖశతమును (భా-9-509-క.) నహుషుని వృత్తాంతము
ఆ నారీకవచుండు నిర్మూలంబయిన (భా-9-253-వ.) ఖట్వాంగుని చరిత్రము
ఆ నారీరత్నంబును (భా-10.2-1026-క.) అటుకులారగించుట
ఆ నిటలాంబకుండు గమలాసన నందనుఁ (భా-10.2-1274-ఉ.) భృగుమహర్షి శోధనంబు
ఆ నీవు ధరణిభారము (భా-10.1-1505-క.) అక్రూరుడు పొగడుట
ఆ నృపాలచంద్రుఁడనపత్యుఁడై యుండ (భా-9-696-ఆ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
ఆ నెఱిఁ దనుఁ గని ప్రత్యుత్థాన (భా-10.2-928-క.) బలరాముని తీర్థయాత్ర
ఆ పలుకులు విని సిగ్గుపడియున్న (భా-9-381-వ.) బుధుని వృత్తాంతము
ఆ పాట చెవుల సోఁకిన (భా-10.1-1122-క.) బలరామకృష్ణులవేణుగానం
ఆ పాపచిత్తు మత్తుం (భా-10.1-25-క.) కంసుని అడ్డగించుట
ఆ పాపజాతి సుందరి (భా-10.1-219-క.) పూతన కృష్ణునిముద్దాడుట
ఆ పాపల విహరణములు (భా-10.1-298-క.) హరిహరాభేదము చూపుట
ఆ పాలవెల్లి కూఁతురు (భా-8-289-క.) లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
ఆ పినవానినతులవ్యాపారు (భా-9-628-క.) భరతుని చరిత్ర
ఆ పుణ్యాత్మునిఁ గౌగలించుకొని (భా-10.1-1441-శా.) నందోద్ధవ సంవాదము
ఆ పురి నేలువాఁడు బహుళాశ్వుఁడు (భా-10.2-1178-ఉ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
ఆ పురిటి యిల్లు వెలువడి (భా-10.1-138-క.) కృష్ణుని వ్రేపల్లెకుతరలించుట
ఆ పూతన మెయిగంధము (భా-10.1-243-క.) పూతననేలగూలుట
ఆ పెంజీకటి మ్రోలఁగానకడిదంబంకించి (భా-9-38-శా.) సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
ఆ పెద్ద వేడబంబుల (భా-10.1-237-క.) పూతననేలగూలుట
ఆ పెనుబాము మేన నొక యద్భుతమైన (భా-10.1-483-ఉ.) అఘాసుర వధ
ఆ ప్రకారమెఱిఁగి హరి విశ్వరూపుఁడు (భా-9-105-ఆ.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
ఆ ప్రజాసర్గబృంహితంబయిన జగము (భా-6-209-తే.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
ఆ బుధునకుఁదొల్లి చెప్పిన (భా-9-387-వ.) పురూరవుని కథ
ఆ బృహద్బలునకు బృహద్రణుండును (భా-9-366-వ.) భవిష్యద్రాజేతిహాసము
ఆ బృహద్రథునకునన్య భార్యాగర్భ (భా-9-660-సీ.) బృహద్రథుని వృత్తాంతము
ఆ బ్రహ్మదత్తుండు జైగిషవ్యోపదేశంబున (భా-9-655-వ.) రంతిదేవుని చరిత్రము
ఆ భోగి భోగపర్యంకమధ్యంబున (భా-10.1-1234-సీ.) అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
ఆ మఖవేళ సమస్త ధరామండలిఁ (భా-10.2-664-క.) ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
ఆ మణి శతధన్వుఁ డపహరించుట నిక్క (భా-10.2-92-సీ.) శతధన్వునిద్రుంచుట
ఆ మధరోక్తులా నయములా (భా-1-409-ఉ.) గోవృషభ సంవాదంబు
ఆ మల్లరంగ పరిసర (భా-10.1-1311-క.) మల్లరంగవర్ణన
ఆ మహనీయపట్టణమునందు (భా-3-505-ఉ.) సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
ఆ మహాత్ముండిట్లనియె (భా-8-462-వ.) దితికశ్యపులసంభాషణ
ఆ మహాభారతవర్షంబునందుఁ (భా-5.1-64-వ.) భరతుని జన్మంబు
ఆ మహితాత్మకుండు సుగుణాంబుధి (భా-3-490-ఉ.) దితి గర్భంబు ధరించుట
ఆ మానినికింబుట్టితి (భా-1-27-క.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
ఆ మునికోటికిన్ వినయ మారఁగ (భా-10.2-1180-ఉ.) శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
ఆ మునిచేనామంత్రితుఁడై (భా-4-971-క.) విదురుండు హస్తినకరుగుట
ఆ యగ్నిచేఁబురూరవుఁడా (భా-9-420-క.) పురూరవుని కథ
ఆ యఙ్ఞముఁగనుగొనఁగా (భా-4-61-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
ఆ యమునాతటినీ శుభతోయములం (భా-4-247-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
ఆ యసురేంద్రుని బహుతర (భా-8-338-క.) బలిప్రతాపము
ఆ యసురేశ్వరుండు వడినంబరవీథి (భా-9-270-ఉ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఆ యాగ్నీధ్రునకు నాభి యను (భా-11-35-వ.) విదేహర్షభసంభాషణ
ఆ యార్తరవమునకు (భా-6-453-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఆ యింద్రాగ్నులు శ్యేనక వాయస (భా-10.2-724-క.) జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
ఆ యీశుఁడనంతుఁడు హరి (భా-2-85-క.) బ్రహ్మ అధిపత్యంబొడయుట
ఆ యెడ లక్ష్మణుఁడుజ్జ్వల (భా-9-292-క.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఆ యెడనొక్కనాఁడు సలిలార్థము (భా-9-466-ఉ.) పరశురాముని కథ
ఆ యెలనాగ నీకుఁ దగు (భా-10.1-1714-ఉ.) రుక్మిణి సందేశము పంపుట
ఆ రజతభూధరంబున (భా-6-489-క.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఆ రథంబునకు గాయత్రీచ్ఛందంబాదిగా (భా-5.2-83-వ.) భగణ విషయము
ఆ రథికోత్తముందొడరి యందఱు (భా-4-327-ఉ.) ధృవయక్షుల యుద్ధము
ఆ రవమపుడీక్షించి (భా-4-103-క.) దక్షయఙ్ఞమునకరుగుట
ఆ రాజకన్య ప్రియమున (భా-10.2-128-క.) నాగ్నజితి పరిణయంబు
ఆ రాజర్షినిగొలిచిన (భా-9-652-క.) రంతిదేవుని చరిత్రము
ఆ రాజు ఋశ్యశృంగుని (భా-9-686-క.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
ఆ రాజులు గాంచిరి నిజనారీయుతు (భా-10.2-1045-క.) శమంతకపంచకమునకరుగుట
ఆ రాజేంద్రుఁడు రావణు (భా-9-436-క.) పరశురాముని కథ
ఆ రాజేంద్రుఁడుగాంచె (భా-9-279-శా.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఆ రాత్రి భువనత్రయముదమఃపిహితమై (భా-3-355-సీ.) చతుర్యుగపరిమాణంబు
ఆ రామకేశవు లంతరించిన వసు (భా-10.1-1163-సీ.) కంసుడక్రూరునితోమాట్లాడుట
ఆ రామకేశవులకును (భా-1-352-క.) యాదవులకుశలంబడుగుట
ఆ రామచంద్రునకుఁగుశుండును (భా-9-364-వ.) శ్రీరామాదుల వంశము
ఆ రామలతో నెప్పుడుఁ (భా-10.2-225-క.) పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
ఆ రాముని సహజన్ముఁడు (భా-10.1-728-క.) ప్రలంబాసురవధ
ఆ రేయి గోపయుతులై (భా-10.1-1300-క.) చంద్రోదయవర్ణన
ఆ రోమపాదునకుఁజతురంగుఁడును (భా-9-697-వ.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
ఆ లలన గట్టె ఱోలన్ (భా-10.1-379-క.) కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
ఆ లలనరూపు బుద్ధియు (భా-10.1-1695-క.) రుక్మిణీ జననంబు
ఆ లలితాంగి గనుంగొనె (భా-10.1-340-క.) నోటిలో విశ్వరూపప్రదర్శన
ఆ లీలావతిగండపాళికలపై (భా-6-104-శా.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఆ లోకేశుముఖంబునంగలిగె (భా-9-517-శా.) యయాతి కథ
ఆ లోకేశ్వరుఁ డా చరాచరవిభుం డా (భా-10.1-218-శా.) పూతన బాలకృష్ణునిచూచుట
ఆ వనంబున రాముఁడనుజసమేతుండై (భా-9-269-సీ.) శ్రీరాముని కథనంబు
ఆ వనజగర్భు పంపున (భా-10.1-1680-క.) రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
ఆ వనజనాళమూలం (భా-3-280-క.) బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
ఆ వనమున వసియించి (భా-2-163-క.) రామావతారంబు
ఆ వర్షమందునర్యముఁడా (భా-5.2-48-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఆ వర్షమందులనుబ్రజలా (భా-5.2-50-క.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఆ వర్షాగమమందు గోవుల (భా-10.1-760-శా.) వర్షాగమవిహారంబు
ఆ వసుదేవుఁ డంతఁ దన యం దఖిలాత్మక (భా-10.1-67-ఉ.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
ఆ వాద్యంబులు నా మహాజయరవం (భా-10.1-486-శా.) సురలు పూలుగురియించుట
ఆ విచిత్రవీర్యునికిఁగాశిరాజుకూఁతుల (భా-9-671-వ.) పాండవ కౌరవుల కథ
ఆ విద్యాధరభర్తగాంచె (భా-6-488-శా.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఆ విధమంతయుఁ గనుఁగొని (భా-10.2-826-క.) సుయోధనుడుద్రెళ్ళుట
ఆ విరజునకుదయించిరి (భా-5.2-11-క.) గయుని చరిత్రంబు
ఆ విల్లంది బలంబు నొంది (భా-10.2-175-శా.) సత్యభామ యుద్ధంబు
ఆ వీట నుండువారికి (భా-10.1-1611-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
ఆ వృక్షమూలతలంబున (భా-4-137-వ.) శివుండనుగ్రహించుట
ఆ వైకుంఠములోని (భా-9-115-శా.) దూర్వాసుని కృత్య కథ
ఆ శంతనునకు దాశకన్యక (భా-9-668-వ.) భీష్ముని వృత్తాంతము
ఆ శాంతాలోకనములు (భా-8-311-క.) అమృతము పంచుట
ఆ శింశుమారాఖ్యమగు చక్రమున భాగ (భా-5.2-93-సీ.) భగణ విషయము
ఆ శిశువపుడు పేరాఁకలిచేఁగుంది (భా-4-910-సీ.) ప్రచేతసుల తపంబు
ఆ శూరసేనున కాత్మజుం డగు (భా-10.1-20-సీ.) వసుదేవదేవకీల ప్రయాణం
ఆ శైలేంద్రము చుట్టి రా విడిసి (భా-10.1-1674-శా.) ప్రవర్షణపర్వతారోహణంబు
ఆ శౌరికిఁ దెరువొసఁగెఁ బ్రకాశోద్ధత (భా-10.1-144-క.) కృష్ణుని వ్రేపల్లెకుతరలించుట
ఆ సనకాదులంతఁబులకాంకురముల్ (భా-3-590-ఉ.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
ఆ సమయంబు న య్యాదవేంద్రుని (భా-10.1-1619-వ.) పౌరులను ద్వారకకుతెచ్చుట
ఆ సమయంబునం బుష్పవర్షంబులు (భా-10.1-1179-వ.) నారదుడు కృష్ణునిదర్శించుట
ఆ సమయంబునం బౌరకాంతలు (భా-10.1-1352-వ.) పౌరకాంతలముచ్చటలు
ఆ సమయంబున (భా-1-264-వ.) కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
ఆ సమయంబున (భా-9-631-వ.) భరతుని చరిత్ర
ఆ సమయంబున (భా-10.1-180-వ.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
ఆ సమయంబున (భా-10.1-249-వ.) యశోద కృష్ణుని తొట్లనిడుట
ఆ సమయంబున (భా-10.1-356-వ.) చిలుకుతున్నకవ్వంపట్టుట
ఆ సమయంబున (భా-10.1-469-వ.) అఘాసుర వధ
ఆ సమయంబున (భా-10.1-518-వ.) వత్సబాలకులరూపుడగుట
ఆ సమయంబున (భా-10.1-587-వ.) పులినంబునకుతిరిగివచ్చుట
ఆ సమయంబున (భా-10.1-609-వ.) ఆవులమేపుచువిహరించుట
ఆ సమయంబున (భా-10.1-641-వ.) కాళిందిలో దూకుట
ఆ సమయంబున (భా-10.1-761-వ.) వర్షాగమవిహారంబు
ఆ సమయంబున (భా-10.1-815-వ.) గోపికావస్త్రాపహరణము
ఆ సమయంబున (భా-10.1-1380-వ.) కంసవధ
ఆ సమయంబున (భా-10.1-1574-వ.) బలరాముడు విజృంభించుట
ఆ సమయంబున గోపకు లిండ్లకడనున్న (భా-10.1-753-వ.) దావాగ్ని తాగుట
ఆ సమయంబున దూడలు పోయిన జాడ (భా-10.1-508-వ.) బ్రహ్మ వత్సబాలకులదాచుట
ఆ సమయంబున దేవతలందఱు (భా-7-305-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ఆ సమయంబున నంద యశోదాదులు (భా-10.1-654-వ.) గోపికలు విలపించుట
ఆ సమయంబున నగర ద్వారంబుననుండి (భా-10.1-1257-వ.) రజకునివద్ద వస్త్రముల్గొనుట
ఆ సమయంబున బలిసభామండపంబుఁ (భా-8-535-వ.) వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
ఆ సమయంబున బాలకుల తల్లులు (భా-10.1-299-వ.) హరిహరాభేదము చూపుట
ఆ సమయంబున బ్రహ్మాది దేవత (భా-4-30-వ.) దక్షప్రజాపతి వంశవిస్తారము
ఆ సమయంబున వేలుపులు (భా-10.1-438-వ.) వత్సాసురవధ
ఆ సమయంబున సభాసీనులయిన (భా-1-510-వ.) పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
ఆ సమయంబున సురలు విరులవానలు (భా-10.1-627-వ.) ధేనుకాసుర వధ
ఆ సమయంబునన్ (భా-10.1-215-వ.) పూతన వ్రేపల్లెకొచ్చుట
ఆ సమయంబునన్ విభుఁ డనంతుఁడు (భా-10.1-1083-ఉ.) రాసక్రీడావర్ణనము
ఆ సీరధ్వజునకుఁగుశధ్వజుండును (భా-9-374-వ.) నిమి కథ
ఆ సుచరిత్ర దంపతులుదంచితలీలఁ (భా-4-23-ఉ.) కర్థమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
ఆ సుతలమునకుఁగ్రిందై (భా-5.2-116-క.) పాతాళ లోకములు
ఆ సుదాసుఁడు వేఁటకై వనంబునకేగి (భా-9-237-సీ.) కల్మాషపాదుని చరిత్రము
ఆ హరుమస్తకమునఁ గడుసాహసమునఁ (భా-10.2-1248-క.) వృకాసురుండు మడియుట
ఆకర్ణింపుము (భా-3-450-వ.) విధాత వరాహస్తుతి
ఆకసముతోడిచూ లనఁ (భా-10.1-1595-క.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
ఆకార జన్మ విద్యార్థ వరిష్ఠుఁడై (భా-7-117-సీ.) ప్రహ్లాద చరిత్రము
ఆకాశంబున మేఘబృందము (భా-9-562-శా.) పూరువు వృత్తాంతము
ఆకాశంబున వచ్చు శూలమును (భా-8-374-శా.) నముచివృత్తాంతము
ఆకులమయ్యె భోగమిదె (భా-10.1-688-ఉ.) నాగకాంతలు స్తుతించుట
ఆఖండలుండు మొదలుగ (భా-6-279-క.) దేవాసుర యుద్ధము
ఆగుణునకవికారునకున్ (భా-3-231-క.) విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
ఆగ్రహమునఁ నేఁజేసిన (భా-7-204-క.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
ఆచార్యోక్తముగాక బాలురకు (భా-7-260-శా.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ఆటలకుఁదన్ను రమ్మని (భా-7-209-క.) ప్రహ్లాదుని హింసించుట
ఆటలుఁబాటలుంజదువులద్భుతముల్ (భా-6-18-ఉ.) కృతిపతి నిర్ణయము
ఆటోపంబునఁజిమ్ము ఱొమ్మగల (భా-8-57-శా.) కరిమకరులయుద్ధము
ఆడం జని వీరల పెరుగోడక (భా-10.1-311-క.) గోపికలుకృష్ణయల్లరిచెప్పుట
ఆడడు తన్ను దూషణము (భా-1-468-ఉ.) పరీక్షిత్తు వేటాడుట
ఆడదు భర్తమాటకెదురాడదు (భా-6-27-ఉ.) గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
ఆడించున్ హరి దివ్యనాటక (భా-6-485-శా.) చిత్రకేతోపాఖ్యానము
ఆడిన యాట లెల్లను హలాయుదుఁ (భా-10.2-296-ఉ.) రుక్మిబలరాములజూదంబు
ఆడుచుఁ బాడుచు నందొక (భా-10.1-1094-క.) గోపికలవద్ద పాడుట
ఆడుచుఁజెవులకునింపుగఁ (భా-9-690-క.) ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
ఆడుదము మనము హరిరతిఁ (భా-7-248-క.) ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
ఆడుదుము రేయుఁబగలుం (భా-7-326-క.) దేవతల నరసింహ స్తుతి
ఆతత యమునా సరసీజాత (భా-10.1-721-క.) గ్రీష్మఋతువర్ణనము
ఆతతమైన వేడ్క దనుజాధిపమంత్రి (భా-9-539-ఉ.) దేవయాని యయాతివరించుట
ఆతతసేవఁజేసెద (భా-1-3-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
ఆతనికీహ మానె హరులందుఁగరులందు (భా-9-88-ఆ.) అంబరీషోపాఖ్యానము
ఆతఱి మందగొందలమునందఁగ (భా-3-115-ఉ.) కృష్ణాది నిర్యాణంబు
ఆతుర భూసురగతిఁబురుహూతాదులుఁ (భా-8-561-క.) వామునునిసమాధానము
ఆత్మ వలనఁ గలిగి యమరుదేహాదుల (భా-10.1-121-ఆ.) వసుదేవుడుకృష్ణునిపొగడుట
ఆత్మకుఁబరిశుద్ధినర్థించువారికి (భా-4-712-సీ.) ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
ఆత్మబుద్ధిఁదలఁచి యార్ద్రంబుశుష్కంబు (భా-8-378-ఆ.) నముచివృత్తాంతము
ఆదరమొప్ప మ్రొక్కిడుదు (భా-1-5-ఉ.) ఉపోద్ఘాతము
ఆదికాలంబుననా ప్రజాపతిపతి (భా-6-197-సీ.) చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
ఆదిత్య చంద్రాగ్ని మేదినీ తారాంబు (భా-10.2-1121-సీ.) వసుదేవుని గ్రతువు
ఆదిదేవుఁడైన యా రామచంద్రుని (భా-9-359-ఆ.) శ్రీరామాదుల వంశము
ఆదిన్ శ్రీసతి కొప్పుపైఁదనవుపై (భా-8-592-శా.) శుక్రబలిసంవాదంబును
ఆదివరాహంబవై యా రసాతల (భా-4-486-సీ.) భూమినిబితుకుట
ఆద్యంతశూన్యంబునవ్యయంబై తగు (భా-3-342-సీ.) బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
ఆద్యుండుగ్రుఁడు నీలకంఠుఁ (భా-4-105-శా.) దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
ఆనందాశ్రులుగన్నులన్ వెడల (భా-1-124-శా.) నారదునికి దేవుడుదోచుట
ఆనకదుందుభి మనమున (భా-10.1-66-క.) రోహిణి బలభద్రుని కనుట
ఆనదీజలంబులాడిన యచ్చటి (భా-5.2-23-ఆ.) భూద్వీపవర్ష విస్తారములు
ఆనర్తునకు రైవతాహ్వయుండుదయించె (భా-9-70-సీ.) రైవతుని వృత్తాంతము
ఆపదలమీఁద నాపదలీ (భా-10.1-452-క.) బకాసుర వధ
ఆపన్నురాలైన యంగన రక్షింప (భా-10.1-38-సీ.) వసుదేవుని ధర్మబోధ
ఆపన్నులగు దిదృక్షుల (భా-8-157-క.) బ్రహ్మాదులహరిస్తుతి
ఆప్తుఁడగు పుత్రువలనను (భా-9-488-క.) పరశురాముని కథ
ఆమంత్రితులై తగ నిజధామములకుఁ (భా-3-592-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస
ఆమరుత్తునకు దముండును (భా-9-46-వ.) మరుత్తుని చరిత్ర
ఆయత వజ్ర నీలమణి హాటక నిర్మిత (భా-10.1-1599-ఉ.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
ఆయెడఁగాలుదన్నక రయంబుననేఁగి (భా-3-44-ఉ.) యుద్దవ దర్శనంబు
ఆరఁగఁ జదివెడి పొగడెడి (భా-10.1-179-క.) కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
ఆరయ వీర్యవంతమగునౌషధమెట్లు (భా-6-126-ఉ.) అజామిళోపాఖ్యానము
ఆరాటము మదినెఱుఁగము (భా-1-252-క.) గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
ఆరామంబున మునివరుఁ (భా-9-182-క.) మాంధాత కథ
ఆరామభూములందు విహారామల (భా-10.2-274-క.) రుక్మిణీదేవినూరడించుట
ఆరీతిని భూసురవరునారయనా (భా-5.1-132-క.) విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
ఆరూఢ నియతితోఁ బెంపారిన (భా-10.2-1315-క.) మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
ఆర్త జనుల మమ్ము నరసి రక్షింపు (భా-10.2-648-ఆ.) భూసురుని దౌత్యంబు
ఆలము చేయలేక పురుషాధమ (భా-10.1-1636-ఉ.) కాలయవనుడు వెంటజనుట
ఆలమున నోలిఁ గూలిన (భా-10.1-625-క.) ధేనుకాసుర వధ
ఆలాపంబులు మాని (భా-1-217-శా.) ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
ఆలింపుము విన్నపమిదె (భా-8-731-క.) కడలిలో నావనుగాచుట
ఆలోఁ జక్రసమీరదైత్యుఁడు మహాహంకారుఁడై (భా-10.1-271-శా.) తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
ఆలో దొంగలలో మయాసురసుతుం (భా-10.1-1185-శా.) వ్యోమాసురుని సంహారించుట
ఆలోకభయంకరమగు (భా-4-274-క.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
ఆలోనన నతిచిర మగు (భా-10.2-374-క.) చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
ఆలోపల నేకతమున (భా-10.1-1725-క.) వాసుదేవాగమన నిర్ణయము
ఆలోలజలధిలోపల (భా-8-215-క.) కాలకూటవిషముపుట్టుట
ఆలోలాంగకనశ్రుతోయకణజాలాక్షిన్ (భా-1-414-శా.) గోవృషభ సంవాదంబు
ఆళీ నా తొలుచూలి పాపనికి బోర్కాడించి (భా-10.2-31-శా.) రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
ఆళీనివహ నివేదిత (భా-10.1-1492-క.) కుబ్జగృహంబునకేగుట
ఆశాపాశంబుదాఁగడున్ నిడుపు (భా-8-575-శా.) వామనుడుదానమడుగుట
ఆశ్రయించు జనుల కానందసందోహ (భా-10.1-576-ఆ.) బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
ఆశ్రితసత్ప్రసాదాభిముఖుండును (భా-4-249-సీ.) ధృవుండు తపంబు చేయుట
ఆసక్తి కృష్ణముఖావలోకనమంద (భా-10.1-1612-సీ.) ద్వారకానగర నిర్మాణము
ఆసన్నమరణార్థి యైన యతీశుండు (భా-2-27-సీ.) తాపసుని జీవయాత్ర
ఆహవముఖమున (భా-3-584-క.) బ్రహ్మణ ప్రశంస